Genealogische website Warsage

Hoe vind ik mijn eigen stamboom?

Wanneer je jouw eigen tak wilt vinden, kun je in het zoekvenster rechtsboven jouw naam, of de naam van je moeder of oma intypen.

Je ziet dan achter het rode cijfer een mansnaam staan met daarachter zoon van. Dan kun je naar boven scrollen op zoek naar dat nummer. En zo kun je teruggaan tot het begin van jouw stamboom.

De Kerkraadse Tak begint met onbekende ouders. Wellicht was dat een Peter van Werst omdat de doopgetuige bij de eerste zoon van de onbekende zoon (zie kind 2) Peter van Werst als doopvader heeft.

Zij kregen twee kinderen
1. Johannes (Jan) van Werst, volgt 1.
2. N.N. van Werst( jongen), volgt 1a.

K.1. Jan van Werst, gedoopt Eijs circa 1570, overleden Simpelveld in 1646, trouwde circa 1592 Elisabeth Schiffelers, geboren Simpelveld circa 1560, dochter van Heijn Scheiffelerts en Maria Ottegraven.

In 1664 werd in Simpelveld een erfkwestie voorgelegd aan de rechter. Hierin werden Jan van Werst en zijn vrouw Elisabeth Schiffeleres genoemd. Maar ook hun kinderen. In het boek Van Wersch 800 jaar worden zes kinderen van dit echtpaar genoemd terwijl in het document maar vier kinderen genoemd worden. Een van die kinderen wordt niet in het boek 800 Jaar vermeld. In het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie 2001 wordt deze kwestie door Jan H. Hanssen aangehaald.

Het document begint met Sijn in leven gewest (Hier worden de nog levende kinderen genoemd)Jenne, Gillis, Nijes ende Jan van Werst, tesaemen wettige kinderen van Jan von Werst ende N. Schiffelers. In het boek 800 jaar worden naast deze vier kinderen ook nog Peter, Hendrik en Clara van Werst genoemd. 
Uit bovenstaande informatie kan geconcludeerd worden dat de drie kinderen andere ouders hadden. Wellicht een broer van bovengenoemde Jan? Een argument daarvoor spreekt uit het feit dat Clara van Werst optreedt als doopgetuige bij de geboorte van een zoon van Jan van Werst.

Uit dit huwelijk werden in Eijs gedoopt

 1. Gillis van Werst, geboren Eijs circa 1599, volgt 2.
 2. Joanna van Werss, geboren circa 1602, trouwde Jan Smets (Joannes Smeetz).
  Uit dit huwelijk werden in Simpelveld vijf kinderen geboren waarvan er twee bleven leven.
 3. Jan van Werst, geboren Eijs circa 1615, overleden vóór 1664. Hij was ongehuwd.
 4. Dionisius van Werst, geboren Eijs circa 1617, overleden óór 1663. Hij was ongehuwd.
 5. Andreas van Werst, ongehuwd overleden vóór 1664.

K.1a. Onbekende man, zoon van onbekende ouders, trouwde N.N.

Uit dit huwelijk werden wellicht geboren

 1. Jan van Werst, volgt 2a.
 2. Peter van Werst, gedoopt Eijs circa 1595, volgt 2b.
 3. Hendrik van Werst, geboren circa 1605, volgt 2c.
 4. Clara van Werst / Clara van Wersch, geboren circa 1620, overleden Simpelveld 22 december 1684, trouwde Simpelveld 6 oktober 1644 Quirinus Kremer.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

K.2. Gillis van Werst, zoon van I, geboren Eijs circa 1599, overleden Simpelveld 29 juni 1665, trouwde Helena Schoumans.

Uit dit huwelijk werden gedoopt

 1. Elisabeth van Wers, geboren Eijs circa 1633, overleden Simpelveld 20 mei 1674, trouwde 11 mei 1653 Jacob Schutz gedoopt Simpelveld 21 februari 1628, overleden Simpelveld 20 februari 1696, zoon van Peter Schuts en N.N.
  Zij wordt zowel von werst als van werst , van wers, of alleen maar werst genoemd.
  Uit dit huwelijk weren negen kinderen gedoopt.
 2. Jan van Werst, geboren Eijs in 1640, volgt 3.
 3. Catharina van Werst, geboren Eijs circa 1645, trouwde Kerkrade 27 september 1665 Peter Schiffelers / Schifflar / Schöffelers / Scheffelers / Scheffelertz / Schiffelartz, geboren Kerkrade 20 februari 1645 ,overleden Simpelveld 19 september 1703, zoon van Hendrik Scheiffeler en Greitgen Hungens = Margaretha Huntgens.
  8 augustus 1709: Peter Prickarts, gehuwd met Catharina Hupperets verscheen voor twee schepenen van Simpelveld Wolter van Gulpen en Leonard Bindels. Hij verkocht aan Catharina van Werst, weduwe van Peter Schiffelers een stuk akkerland Riffart (grenzend aan lange kant Willem Prickartts en de andere lange zijde Jan Nijssen, kopse kant Michiel Nijssen.Zij betaalde 14 Aker daalder ende een halff vaet gebacken appel.
  8 augustus 1709: Willem Prickarts verscheen voor dezelfde schepenen verkocht een stuk akkerland in de Riffart, grenzend aan de lange zijde aan de weduwe Peter Schifflers, de andere kant Houppert Cruijtzen aan Catharina van Werst, weduwe van Peter Schifflers voor 39 daalder.
  Uit dit huwelijk werden elf kinderen geboren.
 4. Dionysius, (Niess van Wers), gedoopt Simpelveld 28 juni 1651, volgt 3a.
 5. Gillis van Werst, geboren Eijs circa 1655, volgt 3b.

K.2a. Jan van Werst, zoon van Ia, geboren Eijs circa 1615, trouwde Anna van den Berg.

1694: Anna van den Berg woont in Simpelveld, wijk Bosschenhuizen.

Uit dit huwelijk werden gedoopt

 1. Jacobus von Fersz, gedoopt Voerendaal 21 juli 1641, SS: Emont Hamers en Woeb Keuppers.
 2. Maria von Ferst, gedoopt Voerendaal 14 juli 1643, SS; Bartholomeus Hoffels en Maria Botterweck.
 3. Peter van Werst, gedoopt Voerendaal 20 juni 1645, doopgetuigen: Hans Boest en Trein Maesen.
 4. Jan van Wersh, gedoopt Voerendaal 20 juni 1647, doopgetuigen: Gort Gillen en Clara van Wersh, overleden voor 1657, toen werd de andere Jan geboren.
 5. Leonard (Lens von Werst), gedoopt Voerendaal 2 mei 1650, doopgetuigen: Jan Slintgens en Trein Spirtz.
 6. Jan van Werst, gedoopt Simpelveld 4 november 1657, volgt 3c.
 7. Gertrude van Wersch, gedoopt Simpelveld 1 november 1665, doopgetuigen: Jacob Vaessen en Joanna Vaessen, trouwde (later) Antonius Diden.
  Voor het huwelijk werd geboren (omdat Agnes de achternaam van haar moeder krijgt). Gertrude zei tegen de pastoor dat Antonius Didden de vader was.
  a. Agnes van Wersch, gedoopt Simpelveld 6 mei 1693, doopgetuigen: Catharina Hupperts en Jan Wevers.

K.2b. Peter van Werst, zoon van 1a, gedoopt Eijs circa 1595, trouwde Maria Beucken, doopgetuigen: Peter van Werss en Maria Buckers.

Uit dit huwelijk werd in Simpelveld gedoopt

 1. Joanna Maria van Werst, gedoopt 8 juli 1621, S Arnold Koelen en Elysabeth Schiffelers.

K.2c. Hendrik von Wers, zoon van 1a, geboren circa 1610, overleden Simpelveld 16 december 1705, , trouwde Simpelveld Maria Wevers, overleden Simpelveld 14 februari 1688.

1795: Bij zijn overlijden schreef de pastoor  dat hij alleen woonde (habitans solus) in Boschenhuizen, onder Simpelveld (in de tekst staat dat als Buscherhausen) .

Uit dit huwelijk werd in Simpelveld gedoopt

 1. Cornelis von Wers, gedoopt 22 september 1624. doopgetuigen: Nicolaas Bisschoffs en Simon Vaessen.

K.3. Jan van Werst (Joannes von Weers), zoon van 2, geboren Eijs 1640, overleden Simpelveld 18 november 1712, 72 jaar,

trouwde 1: 2 augustus 1660 Maria Bindels, gedoopt Simpelveld 7 november 1641, overleden Simpelveld 11 maart 1671, dochter van Gillis Bindels en Anna Rotkrans,
trouwde 2: Simpelveld 28 mei 1673 Maria Eymael, gedoopt Simpelveld 23 april 1647, overleden Simpelveld 27 oktober 1724, dochter van Hermann Einmahl en Entgen (Odilia) Bauers.

1671: In 1671 overleed zijn eerste vrouw. Na haar dood leerde hij Catharina Kleenen kennen. Uit deze relatie werd een zoon geboren die hij wel erkende. Hij trouwde echter niet met Catharina Kleenen. Een half jaar later zou hij met Maria Eymael trouwen. 
1698: In 1698 was hij koning/keizer van de schutterij van Simpelveld. Zijn zoon Jan Herman werd schrijver en vaandeldrager van het zelfde gilde.

19 januari 1699: Mathijs Franssen, gehuwd met Odilia Breemen, verkocht een coelhoffken in het dorp Simpelveld op den steen, grenzend aan de lange kant Jan Geelkens, en de andere kant weduwe van Kerst Driest uitlopend tot de gemeene straet. Ook verkocht hij het aldaar gelegen Heerengoet aan de schepen Jan van Werst in ehestioel sittende met sijne tweede huijsvrouwe maria eijnmael voor 10 pattacons, 6½ schilling Sp. gelt licop lentlijck godtheller drij merck aix
19 januari 1699: Jan Gielkens, gehuwd met Mechtel Gulickx, verkocht aan schepen Jan van Werst een morgen weide gelegen in het Kempken, grenzend aan de lange kant de heer Welters, de andere kant met de kopse kant aan de Gaststraat voor 108 Aker daalders, à 26 mark iedere daalder.
19 januari 1699: Op deze dag verscheen voor schout Daniel Limpens, Willem Schillinx en Michiel Cox, schepenen der Bancke Simpelvelt Jan Geelkens, gehuwd met zijn vierde vrouw Mechel Gulickx aan de ene kant en de schepen Jan van Werst gehuwd met zijn tweede vrouw Maria Eijnmael. Beide comparanten hadden tot een erfwisseling besloten. Dit kwam van wijlen de zoon van de eerste comparant Herman Geelkens, verwekt bij zijn eerste vrouw Maria Bisschops, een stuk land gelegen Op de Steen binnen het dorp Simpelveld, grenzend aan beide lange zijden en een korte kant aan het huis en land van Jan Gielkens.
Jan van Werst ruilde een Coelhoif gelegen binnen het dorp Simpelveld Op den Steen, grenzend aan land van Jan Geelkens en de andere kant aan land van de weduwe Kerst Dries.
6 april 1699: Jan had al grond aan de Martensgraaf, getuige een akte van verkoop door anderen van een stuk land dat aan zijn land daar grensde.
17 juni 1700: Op 17 juni 1700 verscheen Michael Cox voor twee schepenen van Simpelveld en verkocht land aan Jan van Werst. Hij had een volmacht van zijn zwager Daniel Limpens van 4 september 1699.
Ick ondergeschreven verclaere mits esen te geven volkomene macht aen mijn swaeger michiel Cox om den schepen Jan van Werst te transporteren in twee morgen lats leen goet gelegen ontrent de vroenkuijl bij Simpelveldt. Item inden winnendaelk ontrent vier morgen in twee stucken gelegen wesende soo men segt heeren goet deghene ick op heden te saemen in eenen erftcoop overgelaeten en gecedeert hebbe. Hij kocht zes morgen land en elke morgen was verkocht voor 56 Aker daalders, Totaal 136 en een halve pattacon.
31 mei 1706: Voor de schepenen Daniel Limpens, Michael Cox en Johan Prickarts (die secretaris van de Bank was) verscheen Jan Franckot, gehuwd met Anna Ceulen. Die verkocht aan Jan van Wers (Dit keer geen van Werst) , schepen, een halve morgen akkerland, grenzend aan de lange kant Jan van Werst en de andere zijde Frans van de Weijer, de kopse kant Jan Franckot en aan de andere kant de Kaderstraat of Raderstraat. Hij betaalde hiervoor 28 daalders.

Hij is een van de schepenen van de Bank van Simpelveld. In 1707 wordt hij vermeld als Collecteur Jan Van Wers . Zijn naam komt bij de schepenen tot begin 1708 voor. Maar in onderstaande akte uit 1709 wordt ook gezegd Schepen Jan
16 juli 1709: Op heden den 16 Juli 1709 comparerende voor ons daniel Limpens schoutet Hendrick Brauwers ende Wolter van Gulpen Schepenen der Bancke Simpelvelt, den gewesen collecteur Jan van Werst in houwelijken sittende mee sijne tweede huijsvrouwe Maria Eijmael.
Hij verklaarde uit handen van zijn schoonzoon (sijnen Eijdom) Thomas Dautzenbergh (dochter 4) een bedrag van 150 pattacons tegen 5% rente jaarlijks.
50 pattacons zijn voor de heer generaal van het soeverein tribunaal van de provincie Limburg en de rest voor de heer van Sloeh.
30 maart 1711: Voor de schout Daniel Limpens en schepenen Wolter van Gulpen en Lenard Bindels verscheen Jan van Werst, schepen Simpelveld getrouwd met Mara Eijnmael, verkocht wat hij gekocht had, drie morgen land gelegen op de Bocholtzer Heijde. Dit had hij met brannende kertzen ingekocht voor 65 daalders voor iedere morgen grond aan Houppertet Cruijtzen uit Bocholtz, gehuwd met Agnes Ortmans, Die moest dit bedrag in handen van de burgemeester Hendrik Brauwers geven.

Uit het samenzijn met Catharina Kleenen werd gedoopt

 1. Egidius van Werts, gedoopt als filius naturalis (= onecht kind) Simpelveld 9 december 1672, doopgetuigen: Jacobus Schuts en Catharina Horion.
  1694: In 1694 woonden Jan van Werst en zijn vrouw nog de kinderen Gillis, Herman, Helena en Anna Elisabeth in de Irmstraat in Simpelveld..

  Uit het tweede huwelijk werden in Simpelveld gedoopt.

 2. Helena van Wers, gedoopt 27 september 1674, doopgetuigen: Quirinus Moulen en Sophia Eimael, overleden 13 november 1699, trouwde Simpelveld  6 november 1696 Andries Nevelstein, huwelijksgetuigen: Jacob Steinbusch en Andrea Schmid.
 3. Ida van Werst, gedoopt 7 april 1678, doopgetuigen: Jacob Schutz en Gertrude Stallenberg, trouwde Martien Bruwers.
 4. Sybilla van Wersch, gedoopt 27 februari 1680, doopgetuigen: Lennars Ortmans en Maria Lowis, begraven Simpelveld 24 september 1743, trouwde 1. Nicolaas Mulckens
  trouwde 2. Simpelveld 4 oktober 1718 Arnoldus Jansen, begraven Simpelveld 8 februari 1740/
  Uit het eerste huwelijk werd geboren
  a. Elisbetha Mulckens, gedoopt Simpelveld 14 april 1712.
 5. Anna Elisabeth van Wersch, gedoopt 16 april 1681, SS: Reinier Jongen en Joanna Schutz, loco Agnes Bindels, overleden Simpelveld 12 januari 1733 aan tbc, trouwde Simpelveld 15 november 1702 Thomas Dautzenberg, gedoopt Heerlen 9 mei 1676, overleden Simpelveld 1730, zoon van Jan Willem Dautzenberg en Odilia Roosenboom.
  27 februari 1708: Johan van Wersch (haar vader) uit Simpelveld regelt de inbreng van goederen bij het huwelijk van Elisabeth van Wersch met Thomas Dautzenbergh. Elisabeth had haar beloofde deel ingebracht in het huwelijk terwijl Thomas zijn huis als onderpand meegaf.
  In het doopboek van de parochie Simpelveld staat bij de geboorten van twee zonen dat moeder de ene keer Anna Elisabeth von Werg wordt genoemd waarbij de achternaam doorgestreept wordt en veranderd in von Werus. In het overlijdensboek van de parochie Simpelveld staat dat Anna Elisabeth von Werst overleden is en dat zij  echtgenote was van schepen Thomas Dautzenberg.
  2 april 1732. Voor de hoofdbank van Heerlen verschenen voor de schepenen en secretaris Anna Elisabeth van Werts, weduwe van schepen Thomas Dautzenbergh. Zij verkocht aan Pieter Rizenveld in Simpelveld, weduwnaar van Catharina Scheeren, vijf stukken akkerland in het Hoofdvelt gelegen.
  2 juli 1732. Anna Elisabeth van Weerts, weduwe van Thomas Dautzenbergh verkocht al op 6 maart 1732 aan Werner Smets gehuwd met Cornelia Cornipts
  Huis, tuin, mesthof, en
  coolhoff met een weide daarachter, grenzend aan de lange zijde Hans Willem Widdershoven, de andere de weduwe Nijst Cloot, de korte kant de Hees op de Heest, als ook een stuk akkerland aan de Heest, grenzend aan de lange kant met de weduwe Joannes Ceulaert. En nog een stuk op het Caumervelt, grenzend aan de lange kant Pieter van Nuijst, de andere Herman Vroetzen, als ook een stuk akkerland in het Heerlenvelt aan de Eijckebroeck, grenzend aan Laurens Cloot van de hof Ten Doom
  Alles bij elkaar voor 1.400 guldens.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a: Odilia Dautzenberg, gedoopt Simpelveld 17 september 1703.
  b: Joannes Dautzenberg, gedoopt Simpelveld 17 februari 1705.
  c: Jan Willem, gedoopt 15 november 1707, begraven Simpelveld 5 maart 1786.
  d: Maria Magdalena Dautzenberg, gedoopt 7 december 1709, begraven Simpelveld 25 juni 1782, trouwde Simpelveld 19 februari 1747 Wilhelmus Henricus Brauers, weduwnaar van Anna Maria Albrechts.
  e: Odilia Dautzenberg, geboren 28 juni 1712.
  f: Daniël, geboren 8 september 1714.
  g: Anna Barbara Dautzenberg, geboren 1 maart 1717.
  h: Peter Caspar Dautzenberg, gedoopt 2 januari 1719, overleden voor 1721.
  i: Peter Caspar Dautzenberg, gedoopt Simpelveld 23 april 1721, begraven Simpelveld 29 september 1781.
  j: Catharina Agnes Dautzenberg, gedoopt 31 september 1722, begraven Simpelveld 29 oktober 1799, trouwde Simpelveld 3 februari 1765 Joannes Christoffels, begraven Simpelveld 22 februari 1796.
  k: Joseph Anton Dautzenberg, gedoopt 22 april 1725, trouwde Joanna Maria Bindels.
 6. Jan Herman van Wersch, gedoopt 11 januari 1685, volgt 4.
 7. Jan van Wersch, gedoopt 5 september 1688, doopgetuigen: Willem Schins en Maria Brouwers.
 8. Gillis van Wersch, geboren circa 1690.

K.3a.  Dionysius van Werst, zoon van 2, gedoopt 28 juni 1651, doopgetuigen: Dionysius Brouwers en Elisabeth Schiffelers, overleden 14 maart 1728, trouwde Simpelveld circa 1670 Catharina Horion, overleden Simpelveld 28 januari 1715.

1694: Volgens de hedendaagse genealoog Patelski woonden zij met Gillis, Maria, Helena, Sybilla en Anna in de Irmstraat in Simpelveld.

Uit dit huwelijk werden in Simpelveld gedoopt

 1. Sybilla van Werst.
 2. Anna van Werst, geboren voor 1694 (staan op inwonerslijst Simpelveld 1694. Op deze lijst staat Jan niet genoemd. Wellicht woonde hij niet meer in Simpelveld).
 3. schepen jan van werstMaria van Wersch, gedoopt 3 oktober 1671, doopgetuigen: Jan van Werst en Sybilla Ceusters, overleden 11 juni 1749, trouwde 1: Simpelveld 19 februari 1696 Simon Prickarts, overleden in den Schiffelaerts 1 oktober 1701, zoon van Jan en Catharina Fuicken. Trouwde 2: Simpelveld 2 februari 1704 Franciscus Hendrik Wimmer (Weimer, Wimers).

  1704: Huwelijkse Voorwaarden opgemaakt door de schout. Hierin staat dat de kinderen uit het eerste huwelijk ook in de erfenis zullen delen wanneer hun opa, Dionisius van Werst overleden is.
  Consenteren ende accepteren dat in gevalle godt almachtige dese voors: Eheluijdens met andere lijffs erven oude begnaedighen dat deselve mette voorn: voorkinderen egaelick souden scheijden end deijlen alle de Erffgoederen soo tegenwordige als toecoemende gelijck susters en de broeders sulx souden behooren te doen van gelijcken heeft den voors: dionijs van wers oijck aen belooft dat naar doet van hem ende sijne huisvrouwe de naer kinderen mette voor Kinderen gelijck boven vermeld ook alles sullen partiseren wat men als dan bevinden sal.
  De moeder van Simon Prikarts: Catharina Fincken, zal jaarlijks tien Aker daalders bij leven betalen.

  1706: Op 8 maart 1706 verschenen voor de schout en schepenen van de bank Simpelveld: schout Daniël Limpens en de schepenen: Hendrik Brauwers, Jan van Werst (= K.3), Bartholomeus Stallenbergh, Lenard Ortmans, Michael Cox, Wolter van Gulpen en Jan Prickaerts,
  In eigen persoon Dionijs van Werst (!) getrouwd met Catharina Horion met Frans Hendrick Wimer getrouwd met hun dochter Maria van Wers (!), weduwe van Simon Prickarts

  1706: Bij de doop van hun zoon Stephanus Wimmer schreef de pastoor Franciscus Henricus Wimmer et Mariae van Versch.
  Wilhelm Wimmer dacht foutief dat Maria een dochter was van Jan van Wersch x 28 mei 1673 Simpelveld Maria Eymael.

  Uit het eerste huwelijk werden drie kinderen geboren.
  Uit het tweede huwelijk werden drie kinderen geboren.

 4. Gillis van Wersch, gedoopt 16 februari 1674, volgt 4a.
 5. Jan van Werst, gedoopt 17 oktober 1677, volgt 4b.
 6. Helena van Wersch, gedoopt 26 november 1690, doopgetuigen: Hendrik Brouwers en Helena van Werst (X Andries Nevelstein).

K.3b Gillis van Werst, zoon van 2, geboren Eijs circa 1655, overleden 1 oktober 1702, trouwde Catharina Hupperts.

1694: Patelski lijst: Gillis van Werst en Catharina Houpperets wonen in Bosschenhuizen (Buschen huysen) met hun kinderen Lysbeth en Maria.

3 oktober 1697: Gillis van Werst was voogd (voormunder) van Jacob Wevers, zoon van Jan Wevers. Hij verkocht namens hem een stuk grasland in Bosschenhuizen aan Herman Ruerinix gehuwd met Mechtel Mens.
20 april 1700: Gillis van Werst, gehuwd met Catharina Houpperets verscheen voor de schepenen Willem Schillinx en Hendrijk Brauwers,. Hij verkocht een stuk akkerland gelegen op gen Rausch, grenzend aan Hendrik Snijders en Jacob Wevers aan Jan Lautersalnoch jongman voor 5 Aker daalders.

Uit dit huwelijk werden in Simpelveld gedoopt

 1. Elisabeth van Wersch, gedoopt 24 januari 1683, doopgetuigen: Jan Vaessen en Magdalena Hupperts, overleden 1 december 1759, trouwde 7 januari 1721 Arnold Hamers.
  Uit dit huwelijk werden kinderen geboren.
 2. Helena Van Wersch, gedoopt 5 juni 1691, doopgetuigen: Peter Boesten en Catharina Hamers,
 3. Maria Van Wersch, gedoopt 15 maart 1692, doopgetuigen: Maria Mees, overleden 11 juni 1749.
 4. Anna Cecilia Van Wersch, gedoopt 6 juni 1697, doopgetuigen: Leonard Hamers en Paula Bosten.

K.3c. Jan van Werst, zoon van 2a, gedoopt 4 november 1657, doopgetuigen:. Peter Schutz (X Cecilia van den Berg) en Magdalena van Werst, trouwde Simpelveld circa 1688 Catharina Peters, gedoopt Simpelveld 24 april 1668, dochter van Jacob en Maria van den Benden, overleden Simpelveld 28 mei 1702.

Uit dit huwelijk werden in Eijs gedoopt

 1. Leonard van Werst, gedoopt 22 februari 1689, volgt 4c. 
 2. Christine van Werst, gedoopt 26 december 1691, doopgetuigen: Jan Peters en Maria N.N.

K.4. Jan Herman van Wers, zoon van 3, gedoopt Simpelveld 11 januari 1685, doopgetuigen: Mathias Moulen en Margaretha Hungens, overleden Simpelveld 28 februari 1744, trouwde Eijs 12 mei 1715 Maria Barbara Henrott, overleden Simpelveld 27 augustus 1772.

1721: Op 25 mei 1721 legt deurwaarder Joannes Hermannus van Wers de eed als procureur af voor de schepenen van de Bank Kerkrade.

1723: Op 14 april 1723 was Johannes Hermanus van Weers, momber (=beheerder van nalatenschappen) verbonden aan de banck van Simpelveldt, samen met Hendrik Brouwers, schepen in Simpelveld en Anthoin Didden. Zij releveeren (= verheffen) de Vroenhoff in Simpelveld, groot 152 morgen tot de dood van Werner Franssen. Tot ophelder (=leendrager) werd Jan’s zoon Carolus Lotharius van Weers benoemd.
1744: Jan droeg bij zijn leven het vaandel van de schutterij Sint George van Simpelveld. Hij was tevens de schrijver (secretaris) van de schutterij. Vaandeldrager was een zeer belangrijke figuur. Hij werd in één adem genoemd met de officieren. In het overlijdensboek van de parochie Simpelveld staat daarom dan ook dat hij fahndrich was. In die tijd was het geen schutterij maar een Bruderschafft.

Uit dit huwelijk werden in Simpelveld geboren

 1. Maria Elisabeth van Wersch, volgt 5.
 2. Maria Catharina von Wers gedoopt 9 april 1717, doopgetuigen: Thomas Dautzenberg en Catharina Lambertine Henroth.
 3. Karel Lotharius van Wersch, gedoopt 6 november 1718, doopgetuigen Carel Lotharius Limpens en Elisabeth Dautzenberg, volgt 5-1.
 4. Jan Jacob van Werts, gedoopt 1 maart 1721, doopgetuigen: Jan de Ben en Odilia Snieders,
 5. Jan Leonard von Wers, gedoopt 5 november 1722, volgt 5a.
 6. Jan Ignatius Joseph van Wers, gedoopt 29 mei 1727, doopgetuigen: Jan Ignatius Jos. Haegen en Christine Henroth,
 7. Jan von Wers, gedoopt 3 september 1729, doopgetuigen: Jan Merckelbach en Anna Elisabeth von Wers.
 8. Joseph Van Wers, overleden Simpelveld 3 september 1781.
  1781: De pastoor schreef bij zijn overlijden:
  ongehuwd en overleden aan dysenterie. Bij wetenswaardigheden staat zijn testament.

K.4a. Gillis van Wersch, zoon van 3a, gedoopt Simpelveld 16 februari 1674, doopgetuigen: Servaas Schiffelers en Johanna van den Beucken, trouwde 28 oktober 1698 Gertrude Ploumen, weduwe, overleden Simpelveld 12 januari 1748.

1748: In het kerkboek van Simpelveld staat dat Gertrude Ploumen bij haar overlijden echtgenoot was van Joannes van Wers en dat zij auff die hultz overleed. Blijkbaar vergist de pastoor zich met de broer van Gillis want dat was Jan. Wellicht dat Jan de aangifte deed.

Uit dit huwelijk werd gedoopt

 1. Maria Magdalena van Wersch, gedoopt 26 december 1699, doopgetuigen: Stephan Ploumen en Maria van Werst, trouwde Aken 4 januari 1740 Bartholomeus Schmetz.

K.4b. Jan von Wers, zoon van 3a. gedoopt 17 oktober 1677, koster en schoolmeester, doopgetuigen: Jan van den Beucken en Margaretha Lowis, overleden Simpelveld 19 maart 1727, trouwde Schaesberg 4 september 1712 Joanna Wustenraedt.

Uit dit huwelijk werden gedoopt

 1. Catharina von Wers, gedoopt Schaesberg 20 mei 1713, doopgetuigen: Helena von Wers en Thomas Wustenradt, overleden Schaesberg 30 maart 1784, trouwde Schaesberg 17 september 1747 Joannis Crousen (Crausen) doopgetuigen: Joanna Maria Crausen en Matthias de Macker.
  Uit dit huwelijk werden kinderen geboren.
 2. Maria Magdalena, gedoopt 17 juli 1716, doopgetuigen: Dionysius van Werst en Maria Eymael.

K.4c. Leonard van Werst, zoon van 3c, gedoopt Eijs 22 februari 1689, doopgetuigen: Willem Peters en Margaretha Lowis (Lowijs), pachter Hof Vleggendal, overleden Simpelveld 20 februari 1741, trouwde Laurensberg (D) Maria Bock, geboren in 1691, overleden Simpelveld 18 januari 1771 (80 jaar).

Uit dit huwelijk werden gedoopt

 1. Maria Elisabeth Vanwers, gedoopt Bocholtz circa 1718, overleden Vaals 22 november 1804, 93 jaar oud, trouwde Simpelveld 22 juni 1744 Arnold Matheus Bischoff, overleden Lemiers 3 oktober 1794.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Jan Peter Bisschoff, gedoopt Simpelveld 14 oktober 1744, overleden Vaals 21 juni 1817, trouwde Maria Katharina Klinkenberg.
  1804: Bij de aangifte van het overlijden van zijn moeder zei hij 50 te zijn. In werkelijkheid was hij 60 jaar
  b. Maria Catharina Bisschoff , geboren 27 december 1745, overleden Vaals 22 november 1828.
  c. Magdalena Bisschoff, overleden Vaals 9 februari 1816.
 2. Gerard Vanwers, gedoopt Bocholtz circa 1720, volgt 5b. 
 3. Magdalena Von Werst, geboren Bocholtz circa 1722, overleden hof Vleggendael 10 april 1791, trouwde Bocholtz 29 juni 1755 Hendrik Grooten (Groeszen), geboren Orsbach, parochie Laurensberg, overleden Bocholtz 10 januari 1807, zoon van Mathieu Grooten en Maria Bosch.
  Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren
  a. Renier Grooten, gedoopt 3 januari 1756.
  b. Joanna Maria Grooten, gedoopt 5 september 1757.
  c. Catharina Grooten, gedoopt 18 november 1758.
  d. Jan Peter Grooten, gedoopt 1 maart 1761.
  e. Jan Leonard Grooten, gedoopt Simpelveld 15 september 1762,  overleden Bocholtz 3 november 1805. trouwde Bocholtz 20 september 1794 Maria Catharina Van Wers (Van Wersch), gedoopt 30 december 1770,  overleden Bocholtz “in den Vlengendaal” of “op Vlengerdalderhoff” Bocholtz 6 november 1828.
  Volgens de overlijdensakte was zij 61 jaar. Dus zou zij in 1767/68 geboren zijn. Ook hier weer een bewijs dat men zijn echte leeftijd niet kende. Haar beroep was landbouwster.
  Beiden hadden Leonardus van Wersch (K.4c) getrouwd met Maria Bock als grootouders.
  f. Peter Joseph Grooten, gedoopt 3 december 1765.
  g. Joanna Maria Grooten, gedoopt 26 juni 1767, overleden Heerlen 4 december 1814, trouwde 24 juni 1793 met Cheijsant Loyson, overleden Heerlen 14 februari 1824, zoon van Egidius Loijson en Margaretha Deheselle.
  h. Hendrik Grooten, gedoopt 12 november 1769, overleden in het dorp Vlengendaal onder Bocholtz 9 november 1779 aan dysentria, 10 jaar.
 4. Jan Peter van Wers, geboren Bocholtz circa 1723, volgt 5c.
 5. Willem Vanwers, geboren Bocholtz circa 1725, volgt 5d.
 6. Maria Catharina Van Wers, geboren Bocholtz circa 1727, overleden Bocholtz 20 november 1791, trouwde 1: Bocholtz 14 oktober 1749 Caspar Crutzen, overleden Bocholtz 20 januari 1772, trouwde 2: Laurensberg 22 juni 1772 Hendrik Rhoe(n), overleden Heerlen 16 april 1812.
  Caspar Crutzen was eerder getrouwd geweest met Maria Catharina Bindels voordat hij met Maria Catharina van Wers trouwde.
  Uit het eerste huwelijk werden geboren
  a. Jan Leonard Creutzen, gedoopt 18 maart 1753.
  b. Maria Agnes Creutzen, gedoopt 25 mei 1756.
  c. Peter Joseph Creutzen, gedoopt 15 maart 1767.
 7. Reinier Van Werst, gedoopt Laurensberg 2 december 1729.
 8. Leonard van Wers, gedoopt Simpelveld 20 juni 1731, volgt 5e.
 9. Jan Adamus van Wers, gedoopt Simpelveld 22 maart 1733, volgt 5f. 

K.5. Maria Elisabeth Vanwers, dochter van 4. gedoopt Simpelveld 26 februari 1716, doopgetuigen: Hendrik Henroth en Maria Eymael, overleden Simpelveld 4 oktober 1794, trouwde Simpelveld 25 mei 1748 Jan Georg Hubbels (Habets, Heubel Hubels), overleden voor 1794, want Maria was weduwe toen zij overleed.

Uit dit huwelijk werden in Simpelveld gedoopt

 1. Jan Willem Heubel, gedoopt 8 november 1748, S, Jan Willem Brawers en Anna Gertrude Bissenschutz.
 2. Maria Catharina Hubbels, gedoopt 2 november 1749f, doopgetuigen: Johannes Leonardus Josephus Vanwers en Maria Catharina Henroth.
 3. Maria Barbara Hubbels, gedoopt 24 maart 1752, doopgetuigen: Jan Willem Dautzenberg en Maria Catharina van Wersch.
 4. Maria Magdalena Hubbels, gedoopt 13 mei 1756, volgt 6. 

K.5-1. Karel Lotharius van Wersch, zoon van 4, gedoopt 6 november 1718, doopgetuigen Carel Lotharius Limpens en Elisabeth Dautzenberg, trouwde St, Jakob Aken 10 juni 1743 Maria Spanien, SS; Wilhelmus Antmäcker en Maria Elisabeth Romberg.

Uit dit huwelijk werden gedoopt

 1. Maria Catharina von Wersch, gedoopt St Foillan 16 april 1744, ss. Caspar Spanien en Maria Catharina von Wersch .
 2. Joannes Hermannus Joseph von Wersch, gedoopt St Foillan Aken 7 mei 1748, ss.Joannes Ignatius Josephus von Wersch en Anna Barbara Dautzenberg.

K.5a. Joannes Leonardus van Wersch , zoon van 4, gedoopt Simpelveld 5 november 1722, overleden 29 november 1810. Aangifte door schoonzoon Gerardus Ahn, 26 jaar), trouwde Orsbach (=Laurensberg) 29 oktober 1765 Maria Elisabeth Gimmenich, geboren Orsbach.

1777: geboorte dochter Maria in Eijs. In het doopboek van Eijs staat joannis van weersch en maria elisabetha giminichs (kleine letters) die in Simpelveld getrouwd zijn.
1832: overlijden dochter Maria Magdalena. Theresia: Moeders naam wordt als Gymnich geschreven.

Uit dit huwelijk werden gedoopt

 1. Pieter Josephus van Wers, gedoopt Simpelveld 3 december 1766, volgt 6a.
 2. Maria Theresia van Wers, gedoopt Simpelveld 8 mei 1768, doopgetuigen: Maria Theresia Gimmenich en Thomas Cremer.
 3. Joannes Sebastianus van Wers, gedoopt Simpelveld 2 september 1769, doopgetuigen: Catharina Agnes Dautzenberg en Joannes Sebastianus Gimmenich.
 4. Barbara van Wers, gedoopt Simpelveld 25 oktober 1770, doopgetuigen: Jacobus Maess, Barbara Hubbels en Joannes Petrus Schiffelaerts, overleden Orsbach 19 juni 1799, zij was 28 jaar.
 5. Mathias van Wers, gedoopt Simpelveld 3 januari 1772, doopgetuigen: Odilia Franssen en Mathias Brouwers.
 6. Joannes Hermanus van Wers, gedoopt Simpelveld 25 oktober 1775, doopgetuigen: Maria Elisabeth Gimmenich, Maria Catharina Hübbel en Josephus van Wers.
 7. Maria  Magdalena Theresia van Weersch, gedoopt Eijs 4 juli 1777, doopgetuigen: Nicolaus Schiffelers en Maria Magdalena Gijbel, overleden Orsbach (= Laurensberg) 3 juli 1832, 53 jaar, trouwde circa 1810 Gerardus Ahn, geboren circa 1780, overleden Laurensberg 10 augustus 1840.
  1832: Haar overlijden: op de akte staat de achternaam Vanwersch. Zij werd 55 jaar.
  1835: Overlijden dochter Sybilla. Als moeder wordt Magdalena Van Wersch genoemd.
  Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren.
 8. Maria Anna van Weersch, gedoopt Eijs 8 december 1778 doopgetuigen: Henricus Rulings en Maria Anna Coen, overleden Eijs 24 augustus 1781.

K.5b.  Gerard van Wers, zoon van 4c, geboren Bocholtz circa 1720, overleden Bocholtz 25 maart 1792, trouwde 1: Simpelveld 27 april 1744 Maria Bindels, overleden 29 juni 1754,
trouwde 2: Simpelveld 9 september 1754 Catharina Dautzenberg, overleden Bocholtz 23 augustus 1808, zij werd 76 jaar oud, dus geboren circa 1732, dochter van Johannes Dautzenberg en Maria Ortmans.

29 december 1777: Gerard van Wersch in zwetter Ehe sitzent met Catharina Dautzenbergh wohnhaff zu Bochholtz leende van Margareta Theresia Amija uit Aken, auff seijnen frundlichen ersuchen zu seiner besten nutzen baar empfangen zu haben die unzertheilte summam van hondert Specie pattacons jeder zu zwölf gulden aix. Jaarlijks betaalde hij 5% rente. En het eindjaar dat het afgelost moest zijn werd niet vermeld.In de akte staat biss zur abloes.
Als onderpand gaf hij zijn huis, weiden en kohlhoff der Billenhoff genand in Bocholtz,
Verder een stuk van 99 roeden aan de Driesch Weijde
aen die Haemersche Linde, grenzend aan de weduwe Dautzenberg en de andere kant Gillis Hupperets met aan de kopse kant de Molenweg en de andere kant de Heideweg,
– een stuk land, 39 roeden, aan de
Bombard mit einer seithen Creutz = brüders Erb en aan de andere kant den Tyloet = graben met aan de kopse kant Wilhelm van Wersch en aan de andere kant Gillis Dautzenberg.
Gerard kon niet schrijven, dus tekende hij met een kruisje en de notaris schreef erbij
schreiben onervaeren.
17 december 1808: Na het overlijden van zijn tweede vrouw kwamen de kinderen bij notaris J.F. Daelen uit Kerkrade. De akte werd in het Frans opgemaakt vandaar de Franse namen:
1: Pierre Vanwersch (zo schreef de notaris het) getrouwd met Madeleine Prickaerts, landbouwers
2: Johannes Leonard Vanwersch getrouwd met Jeanne Catharine Ploum, landbouwers
3: André Vanwersch getrouwd met Barbe Prickarts, landbouwers
4: Henry Vanwersch, meerderjarige vrijgezel
5: Leonard Schröders, weduwe van Lucie Van Wersch (schrijfwijze notaris)
6: Jean Voragen getrouwd met Marie Catharine Vanwersch landbouwers
7: Nicolas Otograeff getrouwd met Agnes Houppertz (dochter van wijlen Anna Maria van Wersch, kind 2)
8: Mathias Schröders als gemachtigde van zijn broers en zussen.
Iedereen woonde in Bocholtz met uitzondering van Nicolas Ottograeff die in
Kohlscheijd woonde.
Zij verkochten aan Leonard Wiertz, getrouwd met Anne Marie Hennen, landbouwers in Bocholtz en zijn twee broers Mathias en Pierre Joseph Wiertz en stuk land in Bocholtz dat in Heerenpoel ligt, 40 are en 91 centiaren of 96 roeden. Zij betaalden hiervoor 262 francs 75 centimes, ook wel 85 rijxdaelders.

Uit dit eerste huwelijk werden in Simpelveld gedoopt

 1. Jan Leonard van Wers, gedoopt 25 oktober 1744, doopgetuigen: Jan Hendrik Bindels en Maria Catharina van Wers, overleden voor 1755.
 2. Peter van Wers gedoopt 1 april 1749, volgt 6b. 
 3. Anna Maria Vanwers, gedoopt 16 oktober 1752, doopgetuigen: Jan Peter van Wers en Anna Bindels, overleden Boholtz aan dysenterie 24 november 1779, trouwde Simpelveld 3 maart 1778 Jan Willem Hupperts.
  13 januari 1788: Jan Willem Houpperets, weduwnaar van Anna Maria van Wersch, uit Richterich ging naar de notaris vergezeld door Gerard van Wersch (zijn schoonvader), zijn broer Mathijs Houpperets, getrouwd met Ida Bindels (die in Seffent woonden) en zijn oom Willem van Wersch, broer van Anna Maria van Wersch als voormunder = voogd over de minderjarige kinderen van Joannes Hupperets.
  Jan Houperets verklaarde dat op 25 december 1787 publiekelijk hun goederen verkocht waren waaronder hun huis
  den Keer met coolhoff en huijsweijde daeraen cleevende de Bouwplatze = bouwland. Dit werd gekocht door Joannes Willem Schiffelers, Bourgemeester tot Boucholt voor 445 gulden Luiks elke Coron à 10 schellingen.
  Het werd echter een dag later op 26 december 1787 weer verkocht aan Joannes Wilhelmus van Wersch, voogd en oom van de vier (!) kinderen voor hetzelfde bedrag met daarboven 2,5 Franse Coron voor schrijfgeld.
  Het huis en de grond was belast met 200 Aker daalder à 26 mark ten behoeve van de Kruisheren uit Aken. Dit bedrag werd nog door Willem van Wersch betaald.
  Aan het gasthuis van Bocholtz moest jaarlijks 3 kop 1,5 mud haver betaald worden en een vat haver aan de pastoraat van Simpelveld.
  Dit deed Willem zolang het oudste kind nog minderjarig was. Ook betaalde hij de rente voor het paard dat Joannes Willem Houpperets had met een waarde van 35 courante rijksdaalders totdat het oudste kind het zelf nodig had.
  Uit dit huwelijk werden kinderen geboren.

  Uit het tweede huwelijk werden geboren

 4. Jan Leonard van Wers, gedoopt 29 mei 1755, volgt 6c.
 5. Jan Willem Van Wers, gedoopt 5 januari 1758, doopgetuigen: Willem van Wers en Joanna Maria Dautzenberg, overleden Bocholtz 10 november 1800.
 6. Maria Catharina van Wers, gedoopt 3 oktober 1760, doopgetuigen: Jan Willem Dautzenberg (X Lucia Bindels) en Maria Catharina van Wers.
  Waarschijnlijk jong overleden, voor 1770, gezien de geboorte van dochter 9 met dezelfde doopnamen.
 7. Maria Lucia (Lucie van Wers), gedoopt Bocholtz 30 januari 1764, overleden Bocholtz 10 mei 1800, trouwde Simpelveld 15 oktober 1790 Jan Leonard Schroeders, dood gevonden in het veld genaamd agter den Wennaars, 71 jaar oud, Bocholtz 19 maart 1827, zoon van Joannes Wilhelmus Schroeders en Anna Helena Vaessen.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Catharina Schroeders geboren Bocholtz en gedoopt Simpelveld 1 december 1791, overleden Bocholtz 6 juli 1801.
  b. Leonardus Josephus Schroeders geboren en gedoopt 8 juni 1793.
  c. Mathias Josephus Schroeders gedoopt Bocholtz 26 oktober 1795, overleden Bocholtz 24 maart 1840, trouwde Bocholtz 2 mei 1829 Maria Odilia van den Hoff, geboren Bocholtz 11 april 1806, dochter van Peter van den Hoff en Anna Maria Melkop.
  d. Gerardus Schroeder, gedoopt Laurensberg 14 november 1797.
 8. Andreas van Wersch (van Wers), gedoopt 10 maart 1767, volgt 6d.
 9. Maria Catharina, gedoopt 30 december 1770, overleden Bocholtz in den Vlengendaal 6 november 1828. trouwde 1: Bocholtz 20 september 1794 Johannes Leonardus Grooten, gedoopt Simpelveld 15 september 1762, overleden, Bocholtz 3 november 1805, trouwde 2. Bocholtz 9 mei 1807 Johannes Vragien (Foraschen), geboren Heerlen  14 mei 1763, overleden Bocholtz 28 maart 1831, zoon van Johannes Leonard  Vragien en Maria Mathilde Loijson.

  1829: Toen zij zonder testament overleed, werd op 14 april 1829 bij de notaris in Heerlen aangifte van nalatenschap gedaan worden voor de belastingdienst. De notaris schreef van Wers.

  Goederen in Bocholtz:

  1:  de helft van een woonhuis, schuur, stalling, mestplaats, weiden en tuin in Bocholtz op de Billenhoef ƒ 290,-

  2: de helft van akkerland achter Vlengendaal ƒ 28,-

  3: de helft akkerland gelegen op den Kisseling ƒ43,-

  Bij elkaar ƒ 361,-

  De kinderen erfden 1/7 deel.= ƒ51.05½

  grooten
  1828

  Uit het eerste huwelijk werden negen kinderen geboren en uit het tweede één kind.

  a. Henricus Grooten, geboren en gedoopt Simpelveld 13 december 1794, S: Catharina Dautzenberg en Henricus Grooten.
  b. Catharina Grooten, gedoopt Bocholtz 3 november 1796: SS: Leonardus Vanwersch en Catharina Dauvermans geboren Grooten, overleden Kerkrade 16 september 1858, trouwde Bocholtz 2 januari 1834 Joannes Hermans, 70 jaar bij zijn huwelijk, gedoopt Heerlen 15 september 1763, zoon van Joannes Hermans en Catharina Barbara Voragen / Vragien. overleden Spekholtz 11 oktober 1827.
  Joannes Hermans was weduwnaar van Joanna Maria Kusters.
  1834: Hun huwelijk: zij woont op de Billehoef
  c. Henricus Hubert Grooten, gedoopt Bocholtz 11 februari 1799, overleden Bocholtz 18 juni 1803.
  d. Mathias Wilhelmus Joseph Grooten, geboren Bocholtz 18 augustus 1799, gedoopt Bocholtz 19 augustus 1799, overleden Bocholtz 21 april 1869, trouwde Bocholtz 5 oktober 1832 en kerk 8 oktober 1832 Maria Helena Gerarts, dochter van Joannes Joseph Gerarts en Maria Anna Gemmenig.
  1799: Bij zijn geboorte schreef de burgemeester in het geboorteboek dat het een enfant mal in plaats van enfant male (=mannelijk) was.
  1828: toen zijn moeder overleed, schreef de notaris zijn naam als Joannes Mathias. Hij tekende de nalatenschap met Joannes Mathias Grooten
  e. Andreas Hubertus Grooten, gedoopt Eijs in Fleggenthal 13 april 1801, overleden Bocholtz 26 maart 1883, trouwde Bocholtz 15 januari 1843  Maria Josepha Scheffers.
  1828: Toen zijn moeder overleed, schreef de notaris zijn naam als Andries Hubertus Grooten, en zo tekende hij ook de akte.
  f. Maria Magdalena Grooten, geboren Bocholtz 5 februari 1803, overleden Bocholtz 17 september 1868, 66 jaar oud, geen partner genoemd.
  g. Gerard Crijsanthus Hubert Grooten, geboren Bocholtz 17 maart 1804, overleden Bocholtz 11 februari 1886, trouwde Bocholtz 22 oktober 1831 Maria Agnes Grooten, dochter van Hendrik Grooten en Maria Agnes Loyson.
  1831: Hun huwelijk, de ambtenaar maakte een fout: Hij schreef dat hij geboren was op 26 ventose 12 = 17 maart 1804. Hij maakte er 17 april 1804 van.
  h. Maria Barbara Benedicta Grooten (Groten), gedoopt Bocholtz 2 augustus 1805, trouwde Aken St Foillan 4 november 1829 Andreas Joseph Ehlen, gedoopt St Foillan 28 april 1803 Petrus Andreas Joseph Ehlen, zoon van Joannis Ehlen en Sijbilla Plum.
  1805: Zij werd geboren drie maanden voordat haar vader overleed.
  Uit het tweede huwelijk werd geboren
  i. Jan Benedict Hubert Voragen Johannes Benedictus Hubert Voragen,geboren Bocholtz 16 april 1809, trouwde Kerkrade 9 mei 1835 Maria Geertruida Gorissen, dochter van Barthold Gorissen (brouwer) en Anna Barbara Haanraats.

 10. Hendrik van Weertz (Wers, Weers), gedoopt 4 juli 1774, volgt 6e. 

K.5c. Jan Peter von Wers, Peteren van Weers, zoon van 4c, geboren Bocholtz circa 1723, overleden Bocholtz 5 januari 1815,
trouwde 1: Bocholtz 31 juli 1752 Anna Gertrude Rhoen/Roen, gedoopt Eijs 6 maart 1734, overleden Bocholtz 5 juni 1758, dochter van Jacobus Roen en Agnes Huperts,
trouwde 2: Bocholtz 30 oktober 1759 Joanna Gertrude Dautzenberg, gedoopt Bocholtz 3 april 1733, overleden Bocholtz 6 maart 1818, dochter van Johannes Dautzenberg en Maria Ortmans.

tilman van wersch
1786

1755: Joannes Petrus Vanwers kreeg een zoon naturalis et illegitimus bij Anna Gertrudis Rodolff. Die noemde zij Tilmannus Rodolff, gedoopt Simpelveld 31 maart 1755, overleden als Tilman van Wersch Simpelveld 8 februari 1803, dagloner, 28 jaar oud. Tilmannus Vanwers woonde op den Molsberg sub Simpelvelt.

1777: Bij de doop van Johanna Elisabeth von Wersch schreef de pastoor von Wersch in het doopboek.
30 juli 1779: Petrus van Wersch gehuwd met Anna Gertrudis Dautzenbergh, wonende in Bocholtz, verclaerde en hebbende opgelicht ende ontfangen te hebben uijt ende door handen van den Heer frans Brammerts in houwelijk sittende met Mevrouwe Maria Heijendael, uit Aken, 300 courante rijksdaalders elk tegen 54 Akener mark tegen 4% jaarlijkse te betalen rente. Dit moest hij net zolang betalen totdat het bedrag  was afgelost. Dat zou dan 25 jaar duren? Ik betwijfel het of er geen andere afspraken waren gemaakt. Hij mocht ook het in drie termijnen terug te betalen.
Als onderpand stelde hij een weide binnen Bocholtz die Overweijde heet, grenzend aan de beide lange zijden aan Ludovicus Dautzenberg, schepen Leonard Schneijders en aan de kopse kant aan wederom schepen Schneijders.
Zo ook een weide gelegen te Beijs, grenzend aan de erfgenamen van wijlen Nicolaas Scheilen en de weduwnaar Leonard Nevelstein en aan de kopse kant de Beijsenwegh,
Zo ook een stuk land aan de Molenweg, grenzend aan de lange kanten aan Christian Breglever en Hendrik Hupperets, en de kopse kant aan de Hoff Vlengendaal.
Zo ook een stuk land in het Kerkveld onder Bocholtz, grenzend aan de lange zijden de weduwe Joannes Willem Dautzenberg en de erfgenamen van Daniel Schepers, de kopse kant aan het adellijk huis Bongard,
Zo ook een stuk land gelegen aan de Plakkenweg, grenzend lange zijden de weduwe Winand Nevelstein en de weduwe Anton Kicken, met de kopse kant Hendrik Hupperets,
Zo ook een stuk land gelegen aan de Stevensweg, grenzend lange zijden Joseph Beckers en Caspar Hupperets, de kopse kant Stevensweg
Zo ook een stuk land achter Vleggendael, lange zijden: Gerard van Wersch en Joannes Willem Dautzenberg en de kopse kant aan land van Hoff Vleggendael
1788: Zijn dochter Agnes schenkt alles wat zij heeft aan haar vader.
3/1818: Bij haar overlijden op 6 maart 1818 liet zij geen testament achter, dus moest er aangifte gedaan worden voor de belastingen en genoteerd worden wat er geërfd werd door haar kinderen. Dat gebeurde op 27 oktober 1818
Joanne Elisabeth Van Wersch, Catharina Van Weersch, Henri Van Weersch.
Zij erfden
1: land in Meulenweg (later werd dit Molenweg)
2: land in Kisselder
3: weide aan de Akerweg
4: weide in den Bombaard
5: land aan de Oirsbacheweg
6: land met de naam Dauvenberg
7: land gelegen in het Kerkveld
8: land in de Haasekuil
Dit had een waarde van ƒ 688. Vreemd genoeg werd de erfenis door drieën gedeeld zodat ieder ƒ 229,33 kreeg.

Er was een aparte opgave die door Gilles Ploumen gedaan werd, de man van Johanna Elisabeth, de jongste. Hij was landbouwer in Bocholtz.
Hij noemde: Jeanne Elisabeth Van Wersch, vrouw van de declarant
Catharine Van Wersch, vrouw van Francois Ortmans, landbouwer in Vetschen, Henri Van Wersch, landbouwer woont in Limersch, deel van Vaals (=Lemiers)
De onroerende goederen waren in Bocholtz
1: land aan de Meulenweg (19 Ares en ƒ 75,-
2: 14 are land Kisselder, ƒ 39
3: 37 are aan Akerweg ƒ 260
4: 22 are in den Bombaard ƒ 165
5: 14 are Orsbacherweg ƒ 65
6: 9 are Dauvenberg ƒ 44,-
7: 5 are in het Kerkveld ƒ 26
8: 7 are in de Hase Koul ƒ 14,-
Totaal ƒ 688.

4/1818: Na het overlijden wordt alles met de kinderen gedeeld.
1: Hendrik Van Weersch getrouwd met Maria Catharina Leijmans, akkerbouwers, wonend in Vaals op het gehucht Lemiers, voor een derde deel
2: Maria Elisabeth Van Weersch geassisteerd door haar man Egidius Ploumen, landbouwer, wonend in Bocholtz, voor een derde deel,
3: Catharina Van Weersch ter gezelschap met haare man Francis Oortmans, daghuurders, woonachtig te Velschen, gemeente Laurensberg, voor een derde deel.

Als kinderen van de overleden (schoon)ouders zonder testament Pieter Van Weersch en Anna Gertruij Dautzenberg.
De volgende goederen in Bocholtz werden verdeeld:
lot 1a: woonhuis, schuur, stallingen., bakoven de grond, mesthof, koolhof gelegen op den Prikkart te Bocholtz, waarde ƒ 318.
Lot 1b: een deel van de zogenoemde Paardsheijde in Bocholtz , waarde ƒ 150,52
Lot 1c: een stuk lnd gelegen in den berg ƒ 18,09
Lot 1d: een stuk land op de Bille, waarde ƒ 8,93.
Lot 1e: een stuk land gelegen achter de wijde van Vleggendal ƒ81,65
Lot 1f: een stuk land gelegen aan de Guttekuil ƒ 14,33.
Lot 1g: de helft van een weide den Bombart ƒ 78,47.
1h: een stuk land op de Platteweg ƒ 38,94
1i: een stuk land in de Guttekuil ƒ 27,65.
Totaal lot 1: ƒ 737,42
Voor zijn deel zal dit lot bestaan uit een jaarlijkse rente aan het hospitaal van Sint Elisabeth in Aken ƒ 77,96.
Waardoor er dus ƒ 659,56 overblijft.

Lot 2a: de helft van een weide gezegd de Hoove weide ƒ 450,52,
2b: een wejde de Pluijweijde genoemd ƒ 90,20,
2c: de helft van een stuk land gelegen op den Prikkartsweg ƒ 168,15,
2d: een stuk land op de Putskuijl; ƒ 77,
2e: een stuk land aan de Bergweg ƒ 36.10,
2f: een stuk land gelegen op de Guttekuil ƒ 26,08,
2g: een stuk land gelegen op den Kisseld ƒ 54,87,
2h: een stuk land op de Molenweg ƒ 75,05,
2i: een stuk land in de HaseKuijl ƒ 12,60,
2j: niet genoemd,
2k: een stuk land gelegen in het Kerkveld ƒ 25,88,
Bij elkaar ƒ 716,45.
Voor zijn deel is er een jaarlijkse rente aan het hospitaal te Aken, ƒ 42,925.
Waardoor er dus ƒ 673,925 overblijft.

Lot 3a: een weide op de Bijs ƒ 99,12,
3b: een stuk land op de Prikkartsweg ƒ 168,15,
3c: een stuk land op de Kullenderweg ƒ 153,99,
3d: een stuk land gelegen in de Vinnt (?) ƒ 105,60,
3e: een stuk land achter de Ligehijd (?) ƒ 39,05,
3f: de helft van een wei genoemd de Bombart ƒ 78,47,
3g: Een stuk land op den Oorsbacherweg ƒ 65,30,
Bij elkaar ƒ 709,68.
Ook hier een jaarlijkse rente aan het hospitaal in Aken van ƒ 42,525.
Dus overblijvend: ƒ 667,455.

De goederen bedragen na aftrek van belastingen een waarde van ƒ 2000,64
1/3 deel hiervan is ƒ 666,88.

Dan wordt er lootjes getrokken.
Het eerste lot komt toen aan Egidius Ploumen en zijn huysvrouwe.
Het tweede lot aan Frances Oortmans en zijn huysvrouwe,
Het derde lot aan Hendrik van Weersch.

Uit dit eerste huwelijk werden in Simpelveld gedoopt

 1. Maria Catharina van Wers, gedoopt 22 oktober 1752, doopgetuigen: Jacob Rhoen en Maria Catharina van Wers.
 2. Maria Agnes van Wers, gedoopt 29 mei 1754, doopgetuigen: Jan Peter van Wers en Maria Judith Bindels, overleden Bocholtz 1 september 1824, zonder beroep, 72 jaar. Zij is in haar huis op den Klinckerd overleden en de aangifte werd door haar zwager Gillis Ploumen gedaan.

  Op 14 juli 1788, staat in de “Nota’s over beleningen gemaakt uit de leenregisters in het archief van Maastricht,  lenen van de leenhof van ’s-Hertogenrode” dat Maria Agnes van Wersch, haar huis en haar geheel bezit (haar huis in Bocholts aen de klinket enz aan haar vader schenkt terwijl zij wel het vruchtgebruik heeft. Ook dat daardoor haar vader voor haar zal zorgen. Maria Agnes was nog het enige kind uit het eerste huwelijk dat leefde. Zij was ongehuwd.
  14 juli 1788: In den Naeme der Allerheijliste drijvuldigheijt Amen

  Cond ende kennelijck zije hiermeede aen alle de gheene die deesen Openbaeren instrumente van Donatie inter vives sullen sien ofte hoeren leesen, hoe dat op heeden den vierthienden juli 1788 voor mij ondergetek. Openbaeren Conincklijcken bij Sijne Majesteijt souverainen Raede van Brabant tot Brussel geprobeerden , binnen de Bancke van Simpelvelt Residerende Notaris, ter presentie vor Gelooffw. Getuijgen hier maer genoembt, in propere persoon gecompareert is, de Eerbaere Maria Agnes van wersch grootjaerige Dochter en eenigh voorkind van Petrus van wersch, nu hertrouwt met de Eerb. Joanna Gertruidis Dautzenbergh haere oogen quidem beroefft (deze drie woorden zijn doorstreept) woonende tot den Banck van villem mij onderget. Notaris en getuijgen seer wel bekend haere oogen quidem beroefft, haere overige memorie en sinnen ‘nochthans overael machtigh en gebruijckende, gelijck mij Notaris en ondergetek. Getuijgen met haer te houdene Discours voleomentlijck wat blijckende, alswelcke Compte. Donatrice verclaerde sonder eenige de minste inductie ofte persuasie van jemand, maer uijt eene particuliere genoegentheijt en affexie los sij altoes gelijck een kind verplicht en schuldigh is tegens sijnen vaeder te draegen en alnoch andere haer Donatrix daertoe moverende reedenen per Donationem inter vivos irrevocabile en met waermer hande van. nue aeff aen haere meergen. vaeder Petrus van wersch nue hertrouwt met Joanna Gertrudis Dautzenbergh te gunnen te geeven en Groffelijck te transporteeren gelijck sij voorn. Donatrice gunt geefft en erffelijck transporteert mits deesen haere behuijsinge binnen boucholtz geleegen den Klincket met alle aen hebbende landerijen en grasswass met eenen woord
  (…)
  Haar vader moest haar dan in alle gezonde en krancke daegen bij staen en op te passen en soe sij sal coemen te overlijden haer als dan te laeten naerdoen en celebreeren eenen eerlijcken kercken dienst en begraeffenisse daertoe geregnireerd naer haere staet en conditie en daerenboven tot troest van haere siele alsnoch sal laeten vijfftigh missen laten willende en begerende sij Donatrix dat deese dan so een mahl voor alle mahl drie malder Rogge aen de arme sal uijt deelen.
  Hij tekende
  Zij kon niet schrijven.

  16 april 1818: Maria Agnes Van Weersch uit Bocholtz gezond van verstand, gezond van lichaam en overige haar zinnen magtig en gebruijkende, liet aan haar halfbroer, haar halve zusters en zwagers in gelijke delen haar bezittingen achter.
  1:Hendrik Van Weersch, getrouwd met Maria Catharina Leijmans, akkerbouwer, woont Lemiers.
  2: Egidius Ploumen, getrouwd met Maria Elisabetha Van Weersch, akkerbouwer in Bocholtz.
  3: Francis Oortmans, getrouwd met Catharina Van Weersch, wonend in Vetschen, gemeente Laurensberg Pruissen:
  al mijn roerende en onroerende goederen en mobilaire goederen en alles wat er onder gebracht kan worden.
  Wanneer ze overlijdt, dan instantelijk naar mijne doot zes vaten kooren brood bakken laaten, en aan de armen van de gemeente bocholtz uijtdeelen.

  Ieder erfde:
  1: een derde deel van een huis met gebouwtjes erbij en een tuin in Bocholtz, waarde ƒ 75
  2: weide in Bocholtz ƒ 26,50
  3: akkerland in den berg ƒ 3
  4: akkerland op de helle ƒ 2
  5: akkerland bij Vleggendal ƒ 21
  6: akkerland aan Guttkove ƒ 1,90
  7: akkerland aldaar gelegen ƒ 6,50
  8: weide te Bocholtz ƒ 26,50
  9: weide ook wel de Pleiweide ƒ 19
  10: akkerland, op prikketsweg ƒ 25
  11: akkerland op de Putskuil ƒ 18
  12: akkerland gelegen aan de Bergweg ƒ 5
  13: akkerland op de Guttekoul ƒ6,50
  14: akkerland op den Kissel ƒ 11
  15: weide op de Bies ƒ 1,50
  16: akkerland op de Prikkartsweg ƒ 25
  17: akkerland gelegen op Kuilenderweg ƒ 26
  18: akkerland gelegen aan de Tingstaarde (?) ƒ 17
  19: akkerland an Fleggendal; ƒ 8
  20 de roerende nalatenschap bv kleding ƒ 10
  Bij elkaar 334,40

  De passieve nalatenschap
  een renteschuld van ƒ 106,31 (75 rijskdaalders aan Johan Willem Brammertz uit Aken. Zie bij haar vader.
  Kosten begrafenis ƒ 95
  Bij elkaar ƒ 201,31

  Blijft over ten voordele ƒ 133,09, dus ieder ƒ 44,36 1/3

  1824: Na haar overlijden op 1 september 1824, werd op 5 maart 1825 in Heerlen een memorie van successie opgemaakt: Aangifte der nalatenschap omdat zij zonder testament overleden was. Dit was voor de aangifte van de belasting over de gederfde goederen. Deze aangifte gebeurde door Katharina Van Wersch huisvrouw van Francis Ortmans (dat is haar halfzus nummer 5), woont Vetschen, Maria Elisabeth Van Wersch, huisvrouw van Egidius Ploumen, akkerbouwster in Bocholtz en Hendrik Van Wersch, akkerbouwer in Lemiers kwamen bij de notaris.
  Goederen in Bocholtz
  1: een derde deel van het huis, tuin te Bocholtz ƒ 75,-
  2: weide in Bocholtz ƒ 26
  3: akkerland in den berg ƒ 3
  4: akkerland op de helle ƒ 2
  5: akkerland bij Fleggendal ƒ 21
  6: akkerland aan Guttekoul ƒ 1,90
  7: akkerland daar gelegen ƒ 6,50
  8: weide te Bocholtz ƒ 20,50
  9: weide op de Pleiweide ƒ 19,-
  10: akkerland op Prikkartsweg ƒ 25
  11: akkerland op de Putskuil ƒ 18
  12: akkerland aan de Bergweg ƒ 5,-
  13: akkerland op de Guttekoul ƒ 6,50
  14: akkerland op den Kisserder ƒ 11
  15: weide op de Bies ƒ 1,50
  16: akkerland op de Prikkartsweg ƒ 25,-
  17: akkerland op de Keulenderweg ƒ 26
  18: akkerland in de Ting (?) ƒ 17
  19: akkerland aan Fleggendal ƒ 8
  Aan kleding en de rest ƒ 10,

  Totaal ƒ 334,40. min de begrafenis kosten van ƒ 95,- Min een schuld aan Johan Willem Brammertz uit Aken van ƒ 106,31 (tussen haakjes: 75 Rijksdaalders). Er bleef dus 133,09 over te verdelen waarvan ieder 1/3 deel kreeg.
  Geen van drie kon tekenen, dus was een kruisje voldoende.

 3. Joanna Gertrude van Wers, gedoopt 14 juni 1757, doopgetuigen: Renier van Wers en Gertrude Bock(en).

   

  Uit dit tweede huwelijk werden gedoopt.

 4. Joanna Maria van Wers, gedoopt Simpelveld  1 september 1762, overleden voor 1818.
 5. Catharina van Weersch, gedoopt Simpelveld, 7 februari 1765, overleden 1818, trouwde Francois Ortmans, overleden Vetschau 22 november 1829.
  Uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren
  a. Johannes Petrus Ortmans, gedoopt Vijlen 4 maart 1794, overleden Vijlen en dan specifiek 5 maart 1794.
  b. Hans Pieter Ortmans, overleden Lemiers 26 april 1795.
  c. Johanna Gertrudis Ortmans, gedoopt Vijlen 23 maart 1796
  d. Joannes Peter Ortmans, gedoopt Laurensberg 13 maart 1799.
  e. Johannes Ortmans, geboren Vetschau, gedoopt 26 maart 1802.
  f. Jan Joseph Ortmans, gedoopt Laurensberg 9 januari 1805, overleden Vetschau 9 mei 1805, vier maanden oud.
  g. Jan Joseph Ortmans, geboren Vetschau trouwde Kerkrade 13 november 1845 Maria Anna Deriex, overleden Kerkrade 22 november 1856.
  h. Maria Catharina Ortmans, gedoopt Laurensberg 6 augustus 1806.
  i. Joannes Henricus Ortmans, gedoopt Laurensberg 16 Juni 1812.
 6. Renier van Wersch, gedoopt Laurensberg (D) 13 juli 1769, doopgetuigen: Renier van Wers en  Lucia Bindels.
 7. Hendrik Vanwersch, gedoopt Laurensberg 21 juni 1771, volgt 6f. 
 8. Levenloos gedoopt en overleden Vijlen 8 februari 1775.
 9. Joanna Elisabeth van Wersch (Vanwersch) gedoopt Vijlen 28 april 1777, overleden 19 juni 1838, 60 jaar oud, trouwde Bocholtz 7 september 1812 Egidius Ploumen, gedoopt Simpelveld 19 september 1788, overleden Bocholtz 16 april 1859, zoon van Johannes Leonard Ploum en Johanna Catharina Gimmenigh.

  1812: Hun huwelijk; Hij was knecht, 24 jaar en woonde in Horbach. Zij was 35. Hij tekende G: Ploumen, en zij jean Elisabeth van wers.
  egidius ploumenIn het archief van de heemkundigevereniging De Bongard uit Simpelveld ligt een oude familiebijbel uit het begin van de 19e eeuw. Op 8 september 1812 trouwde Joanna Elisabeth van Wersch uit Vijlen voor de burgerlijke stand in Bocholtz met Egidius Ploumen uit Simpelveld. Zij gingen als landbouwers op de Klinkerd in Bocholtz wonen. Daar hadden zij een eigen huis en dertig stukken land.
  In de Bijbel schreef Egidius:
 ijch Egidius Ploumen bin in der Kirche eigesegnet mit meijner lipstten hausfrau Joanniij eleijsabet von Wersch den 8 September im jahr 1812 lobet gott ueber alles amen
  Hij schreef dus in de bijbel: Ik Egidius Ploumen ben in de kerk ingezegend met mijn liefste vrouw Joanna Elisabeth Von Wersch de 8ste september in het jaar 1812. Looft God boven alles. Amen.
  1824: Hij geeft het overlijden aan van zijn schoonzus Maria Agnes. Gillis woonde op de Klinkerd, net als zijn schoonzus. Hij was landbouwer. Burgemeester Schiffelers als schout en ambtenaar van de Burgerlijke Stand, noemde hem kleenneef.
  1838: Haar overlijden, zonder testament, dus werd er een aangifte van nalatenschap gedaan dat voor de Belastingdienst moest gebeuren.
  Zij liet na aan haar drie zonen
  Gemeente Bocholtz
  1: woonhuis, schuur, stalling en moeshoff op den Klinkert belendende eene zijde de straat
  2: een weide op den Klinkert
  3: een stuk land in den berg
  4: een stuk land gelegen op de Helle
  5: een stuk land gelegen achter Vlengendaal
  6: een stuk land gelegen op de Gullekuil
  7: een wijde gelegen in Bombart grenzend aan de Vloedgraaf
  8; een stuk land gelegen op de Plaatenweg
  9: de helft van een stuk land op de Guttenkuil
  10: de helft van een weide gelegen op de Klinkerd
  11: de helft van een stuk land op den Prickarts
  12: de helft van een stuk land gelegen op de Putzkuil
  14: de helft van een stuk land op den Bergweg
  14: de helft van een stuk land opt de Guttenkuil
  15: de helft van een stuk land op den Resseling
  16: de helft van een stuk land op den Molenweg
  17: de helft van een stuk land in de Hassenkuil
  18: de helft van een stuk land op in het Kerkveld
  19: de helft van een stuk land achter Veenendaal
  20: de helft van een stuk land op den Klinkerd
  21: de helft van een stuk land op den Stevensweg
  22: de helft van een stuk land op den Moelenweg
  23: de helft van een stuk land in den Deegvenberg
  24: de helft van een stuk land achter de Koeweijde
  25: de helft van een stuk land achter de Koeweijde
  26: de helft van een stuk land op den Broekersweg
  27: de helft van een stuk land op dezelfde weg
  28: de helft van een stuk land op den Reijn
  29: de helft van een weide gelegen boven den Broek
  30 de helft van een stuk land op den Plaats
  31: de helft van een stuk Land in het Plaatveld – Platveld

  De drie broers tekenden de akte
  19 maart 1850: Maria Catharina Schneiders, gehuwd met Antoon Joseph Pelzer verscheen als eerste partij en Egidius Ploumen, echtgenoot van Johanna Helena Lennertz en de meerderjarige kinderen
  Jan Leonard Ploumen
  Pieter Joseph PLoumen
  Hendrik Joseph Ploumen
  verwekt in zijn eerste huwelijk met Johanna Elisabeth Van Wersch.
  Iedereen woont in Bocholtz.
  De eersten ruilden een wei in Bocholtz aan de Klinkert  geschat op ƒ 800. tegen een stuk bouwland op de Leimknop en een stuk op de Zeenbaan. En twee stukken bouwland aan de Stevensweg.
  4: Een weiland genoemd Schlassweide grenzend aan de Stevensweg, ook die hebben een waarde van ƒ 800.
  1859: Zijn overlijden. Hij was weduwnaar van Elisabeth Vanwersch en was echtgenoot van Joanna Helena Lennertz, landbouwster in Bocholtz. Hij overleed zonder testament dus werd er op 5 juli 1859 een Memorie van Aangifte der Nalatenschap gedaan ivm de Belastingen. Hij had echter wel een testament gemaakt, verleden voor notaris Nijst Wittem op 23 december 1842 waarin hij het vruchtgebruik aan zijn vrouw Joanna Helena Lennertz laat van het 1/4 van onroerende goederen.
  Uit het huwelijk werden geboren

  a. Jan Leonard Ploumen, geboren Bocholtz 10 april 1814, overleden Bocholtz 29 maart 1899.
  1838: Overlijden zijn moeder. Hij is landbouwer in Bocholtz op den Klinkerd.
  b. Hendrik Joseph Hubert Ploumen, geboren Bocholtz ‘op den Klinckert” 25 maart 1816, trouwde Bocholtz 18 juni 1857 Maria Agnes Vincken, geboren Bocholtz ‘in den Broek” 23 november 1831.
  c. Petrus Josephus Plumen, geboren Bocholtz 24 april 1819.
  1838: Overlijden zijn moeder: Hij leeft nog. landbouwer in Bocholtz, op den Klinkerd
  1859: Hij gaf het overlijden van zijn vader aan. Pieter was landbouwer in Bocholtz op den Klinkert en 40 jaar
  d. Joannes Wilhemus Plum, geboren Bocholtz 24 juni 1822 overleden Bocholtz 25 juli 1836.

K.5d. Willem Vanwers, zoon van 4c, gedoopt Bocholtz circa 1725, overleden Bocholtz Fleggendael 14 november 1806, trouwde 14 februari 1752 Maria Judith Bindels, gedoopt Simpelveld 4 januari 1717, overleden Simpelveld 31 maart 1769, dochter van Willem uit Epen en Agatha Dautzenberg.

2 augustus 1774: Leonard Schroeder, getrouwd met Maria Catharina Knops, verklaarde verkocht te hebben aan, maar wanneer weet hij niet meer, aan Wilhelmus van Wersch, weduwnaar van Maria Judith Bindels, een halve morgen akker in het Prickertsveld, aan de lange zijde grenzend aan St. Gillishof, de andere zijde Stephanus Prickarts, de kopse kant aan St. Gillis hof en aan de andere kant aan Christian Bleijlevens. Het was jaarlijks belast per morgen land met een kop haver, verder was het vrij van grondlasten, behalve dan een tiende zoals overeengekomen is met de Bank Simpelveld.
Ook kocht Wilhelmus toen van hem een ¼ deel akkerland op het zelfde veld liggend. Het was vrij Wittemse goed, grenzend aan Willem Vincken, de eerder genoemde Wilhelmus van Wersch en aan de kopse kant met de St. Gillishoff en andere kant met Mathijs Bindels.
Hij betaalde 48 pattacons, gelijk aan 12 guldens.
De cuoop is affgemackt met eenen vriendelijcken dronck.
1 april 1777: Willem verpachtte voor zes achtereenvolgende jaren zijn huis, hof, schuur, stal, mesthof, koolhof gelegen op de
preckartz aen Steinbosch binnen Bocholtz, behalve een weide genaamd Bombard. En de tegenpartij, de pachter, was Steven van de Weijer, gehuwd met Maria Barbara Nivelstein.

28 april 1807: Project van scheijdinge en daelinge voor de erfge. en Representante van wijlen den ersaemen : Wilhelmus van Wersch overleden Bocholtz Fleggendael 14 november 1806 en sijne geweetene Huijsvrouw Juijdith Bindels . overleden op den Stein sub Bocholtz 31 maart

De kinderen van zijn broers en zussen erfden, want er waren geen levende nakomelingen van Willem en Judith.

Dat waren:

1: Petrus van Wersch, overleden Bocholtz 5 januari 1815, gehuwd met Gertrude Dautzenberg, overleden Bocholtz 6 maart 1818.
2: De erfgenamen van Maria Catharina van Wersch, overleden Bocholtz 20 november 1791 en Caspar Crutzen, overleden Bocholtz 20 januari 1772.
3: de erfgenamen van Gerardus van Wersch, overleden Bocholtz 25 maart 1792 en Catharina Dautzenberg, overleden Bocholtz 23 augustus 1808.
4. De erfgenamen van Magdalena van Wersch, overleden Bocholtz Villa Vlehendael  10 april 1791 en Hindrick Grooten, overleden Bocholtz 10 januari 1807.
5: De erfgenamen van Maria Elisabeth van Wersch, overleden Vaals 22 november 1804, en Mathias Bisschops, overleden Lemiers 3 oktober 1794.
6: De erfgenamen van Johannes van Wersch, overleden Bocholtz 25 juni 1795 en Agnes Hupperrts, overleden Simpelveld 12 februari 1779.
7: De erfgenamen van Leonardus van Wersch, overleden Simpelveld in den Bruch 2 juni 1765 en Jenne Maris Schiffeler, overleden Simpelveld in den Kleine Valbroeck 15 mei 1812.

Bij sommigen wordt de eerste vrouw van twee huwelijken genoemd en bij anderen de tweede vrouw.

De te verdelen goederen lagen in en bij Bocholtz en werden in zeven gelijke delen verdeeld en getaxeerd:A B C D E F. G.

Lot A: een stuk land in het Horbiger veld, groot 95,5 roeden, totaal fr 191.

Lot B: een weide gelegen op den Sandbrick, 67,5 roeden fr 142,
en nog een deel van een stuk land in het Prickarts onder de Herenp[aa;, 24,5 roeden fr 49.

Lot C: een stuk land achter de Hegkelhoeven, ten oosten van de Bongaarder gewande, 71,5 roede, fr 143.
Ook de helft land een stuk land genaamd Op het Rich bij de Theenbaen, 25 roeden groot, geschat fr 48. Bij elkaar fr 191.

Lot D: een stuk land aan de Herenpaal, 71,5 roeden, fr 143.
Zo ook de helft van een stuk land genaamd Op het Rich, ook bij de Theenbaan., 25 roeden fr 48. Bij elkaar fr 191.

Lot E: een stuk land aan de Bruckerweg, 60,5 roeden groot fr 105,10.
Zo ook een stuk land Op de Wever, bij de hof Sandbergh, groot 43 3/4 roeden fr 85,10. Bij elkaar fr 191.

Lot F: een deel van een stuk land onder Den Heerenpael, 96 roeden fr 191.

Lot G: een deel van een stuk land onder de Herenpaal, 96 roeden, fr 191.

Totaal 675 ,5 roeden en 1337 francs.

Uit dit huwelijk werd gedoopt

 1. Hendrik Vanwers, gedoopt 9 mei 1762, overleden 18 december 1770.

K.5e. Johann Leonhard von Wersch, zoon van 4c. gedoopt Simpelveld 20 juni 1731, doopgetuigen: Leonard Schieren en N.N. van Wers, overleden Simpelveld 2 juni 1765, trouwde Simpelveld 6 januari 1759 Joanna Maria Schiffelers, gedoopt Simpelveld 28 maart 1739, overleden Simpelveld in den kleinen Valbrouck 15 mei 1812.

1769: Op 17 februari 1769 kwamen bij notaris Daelen in Kerkrade  Arnoldus Joannes Lanckohr die gehuwd was met Joanna Maria Schiffelers, weduwe van Leonardus van Wersch, inwoonster van Simpelveld op cleenen Waelbroeck. Zij hertrouwde vanwege de jonge kinderen.

20 juni 1780: Joannes Langohr in het tweede huwelijk getrouwd met Maria Schiffelers, woonachtig in de Kleine Walbroek aan de ene kant en Petrus van Wersch (broer van de hier genoemde Johann Leonardus) gehuwd met Anna Gertrudis Dautzenbergh en Arnoldus Bindels gehuwd met Maria Joseph Schiffelers als voogd van de twee minderjarige kinderen van Joanna Maria Schiffelers en haar eerste man zaliger Leonardus van Wersch. Maria Schiffelers was opnieuw getrouwd met deze hier genoemde Joannes Langohr. De twee kinderen zijn Dionis en Francis.
Beide kinderen kregen als erfenis van hun overleden vader 100 pattacons à 12 Akener gulden. Elke kind dus 50 pattacons. Dit geld stond uit bij Henricus Grotten, pachter op Vleggendael.
Uit haar tweede huwelijk kwamen 5 kinderen. Deze akte verklaarden dat die geen recht op het geld hadden.
Mocht een van beide kinderen trouwen dan zal de stiefvader een half jaar daarna aan dat kind 50 pattacons uitkeren.

Uit dit huwelijk werden in Simpelveld gedoopt

 1. Maria Theresia von Wersch, gedoopt 21 juni 1758, doopgetuigen: Peter van Wersch en Maria Theresia Stassen.
 2. Dionysius van Wersch, gedoopt Simpelveld 10 augustus 1759, volgt 6g.
 3. Frans Pascalis (Franz Paschasius) Leonard von Wersch, gedoopt 20 februari 1762, doopgetuigen: Frans Pascalis Schiffelers en Maria Catharina van Wersch volgt 6h.

K.5f. Jan Adam van Werst, zoon van 4c, gedoopt Simpelveld 22 maart 1733, doopgetuigen: Peter van Wers in plaats van Adam van Eschweiller en Maria Barbara Meilis, overleden Bocholtz 25 juni 1795, trouwde 1: Bocholtz 8 oktober 1759 Maria Agnes Hupperts, gedoopt 1739, overleden 12 februari 1779 (40 jaar),
trouwde 2: Bocholtz 7 juni 1779 Anna Barbara Schwartz, overleden Bocholtz 20 september 1799.

1779: Zijn eerste vrouw overleed in februari 1779 en vijf maanden later, in juni 1779, trouwde hij voor de tweede keer. Zijn jongste zoon was toen 8.

Uit dit eerste huwelijk werden in Bocholtz gedoopt

 1. Maria Barbara van Wers, gedoopt 27 januari 1760, doopgetuigen: Jan Hupperts en Catharina van Wers loco Maria Bock(en), overleden Bocholtz 9 april 1837, trouwde 1: Laurensberg 22 april 1792, kerkelijk Simpelveld 23 april 1792 Theodorus Beckers, overleden Bocholtz 24 juli 1814, trouwde 2: Bocholtz 27 september 1820 Joannes Leonard van Cann, gedoopt Vetschau, gemeente Richterich 26 maart 1773, dus 46 jaar, dagloner, weduwnaar van Maria Joanna Kockelkorn, zoon van Leonard van Cann en Anna Margaretha Castens, zijn tweede bruid was dus 13 jaar ouder.
  26 maart 1818: Maria Barbara Vanwersch, weduwe van Theodor Beckers, die aan de kerk in Bocholtz woonde, leende van Joannes Voraschen, gehuwd met Maria Catharina Vanwersch, halfwinner en woont Vlengendall onder Bocholtz (= dochter van K.5f), twintig Franse cronen, ook wel 116 francs, ook wel 54 gulden en 81 cent. Zij moest dit bedrag binnen drie jaar terug betalen en zij hoefde geen rente te betalen. Alleen gaf zij het vruchtgebruik van een grasweide in Bocholtz als onderpand. Voragen mocht de opwas hiervan dus gebruiken. Dit stuk land grensde aan Gerard Dautzenberg, aan de weg, de kopse kant aan de uitgang van Hollman en aan de andere kant aan de coollhoff van Maria Barbara.D it stuk had zij van haar ouders geërfd.
  1830: Zij verkocht in januari 1830 de helft van een bouwvallige huisje en de helft van twee stukken grond die zij van haar kinderloos overleden oom Willen (5d) geërfd had die in 1806 overleden was. Zij verkocht dit aan de heer Johan Antoon Brull. Uiteraard werd de verkoop door de notaris geregistreerd. In deze akte werd Johan Brull, winkelier aan de Lind onder Bocholtz, genoemd. Feitelijk was hij bakker. Notaris Daelen schreef verder dat zij de helft verkocht in een oud bouwvallig lemen huis met stalletje, mesthoff en Aangehoorigheden. Verder verkocht zij de helft van de moestuin aan de Keer (= Kerkveld). Dit werd verkocht voor ƒ 77,15.
  In februari 1830 werd de andere helft verkocht, met nu ook de instemming van haar zus Magdalena. Zij tweeën waren de enigen die van het gezin nog leefden. Magdalena liet zich vertegenwoordigen door Jan Antoon Brull. Zij verdeelden de onroerende goederen. Lot A: Huizing met geheelen Mesthof en Gedeelte Van den Tuin op den Keer met een waarde van de eerder genoemde ƒ 77,15. Lot B: een opstal met moestuin, grenzend aan het eerste lot. Ook met de waarde van ƒ 77,15. Er waren wel enkele voorwaarden:
  a: dat het eerste Lot de Deur naar het tweede moet toemaken en het tweede zijnen uitweg moet nemen ter zijde van den tuin.
  b: dat het eerste Lot zijnen Schoorsteen mag opvoeren en Vereenigen met dien van het tweeden Lot gekomen. zijnde één el boven den zolder en dieper niet.
  c: De Scheidsmuur tusschen deze twee Loten blijft gemeenzaam door beide te onderhouden.
  d: een eiken- en notenboom die op het tweede lot stonden bleven eigendom van het eerste lot. Het tweede lot werd aan Maria Barbara Vanwersch, zoals de ambtenaar het schreef, toebedeeld. Het eerste aan Johan Brull.
  Barbara Vanwersch overleed in 1837, haar zus eind 1830. In het Kadaster werd Jan Antoon Brul (met één l)
  genoteerd als eigenaar van beide huisjes. Later werden deze huisjes afgebroken. Zij stonden op de hoek Dr. Nolensstraat, Pastoor Neujeanstraat, in Bocholtz.
  Voor het huwelijk werd geboren
  a. Hendricus Josephus van Wers, gedoopt Simpelveld 12 april 1788, overleden Simpelveld 5 februari 1789.
  Uit het eerste huwelijk werden  geboren
  b. Joannes Joseph Beckers gedoopt Heerlen 30 maart 1795.
  c. Martijn Beckers, geboren Heerlen 26 januari 1803, overleden Bocholtz 5 oktober 1803.
 2. Maria Catharina Van Wers, gedoopt 12 oktober 1762, doopgetuigen: Jan Peter van Wers en Maria Catharina Hupperts,
 3. Maria Magdalena van Wers, gedoopt 3 maart 1765, overleden 25 december 1830.
 4. Willem van Wers, gedoopt 23 juli 1767, doopgetuigen: Willem van Wers en Catharina Dautzenberg, overleden Kerkrade 13 mei 1807.
 5. Maria Adelheid van Wers, gedoopt 1 mei 1769, doopgetuigen: Jan Grooten en Maria Adelheid Pelser.
 6. Hendrik Van Wers, gedoopt 17 januari 1771, doopgetuigen: Hendrik Grooten en Maria Catharina van Wers, overleden voor 1780.

  Uit dit tweede huwelijk werden in Bocholtz Vleggendal geboren

 7. Hendrik Van Wers, gedoopt 15 april 1780, doopgetuigen: Hendrik Rhoen en Catharina Grooten, overleden Op de Steen sub Bocholtz 29 april 1780. Het parochieboek overlijden Simpelveld zegt: 40 dagen oud., terwijl het 14 dagen zijn.
 8. Johannes Willem Joseph van Wersch, gedoopt 21 maart 1781, doopgetuigen: Willem Keulerts en Catharina van Wersch. knecht, overleden 13 mei 1807, 26 jaar oud.

K.6. Maria Magdalena Hubbels (Habets), dochter van 5, gedoopt Simpelveld 13 mei 1756. doopgetuigen: Jan van Wersch en Maria Magdalena Dautzenberg, trouwde Simpelveld 20 september 1784 Dionysius van Wersch, volgt K.6g.

K.6a. Pieter Joseph Vanwersch Joseph van Wersch, zoon van 5a. gedoopt Simpelveld 3 december 1766, doopgetuigen: Maria Sybille Brouwers en Josephus Henrotte, overleden Laurensberg 16 april 1804, 34 jaar, wonende in Orsbach, trouwde  Orsbach  24 mei 1795 Maria Agnes Schmitz. 

Op 31 oktober 1792 was notaris Schmalhausen op verzoek van de pachtheer Van Clermont naar de pachthoeve geweest om de pacht op te zeggen. De weduwe moest voor 1 mei 1793 de hoeve ontruimd hebben

22 maart 1793. Samen met Leonard Bonn, 41 jaar uit Vijlen, Peter Janssen, 32 jaar uit Orsbach en Joseph Van Wersch, 23 jaar ook uit Orsbach gingen zij naar de pachthoeve Het Hoge Huis te Cotthuijsen waar de weduwe Joannes Könings verbleef. Zij inventariseerden op verzoek van de pachtheer Johan Arnold van Clermont de werkzaamheden die op de pachthoeve verricht moesten worden. Waarschijnlijk kwam er een nieuwe pachter. Zij zei echter dat zij nog zes pachtjaren had te gaan. Werkzaamheden als ploeg- en akkerarbeid, te kappen hout, mest en betereije aff te voeren (is een ander woord voor mest) heggen te snoeien en te tuijnen.

Op 20 april 1793 stuurde Van Clermont andere mensen naar de pachthoeve om de staat van de gebouwen en land te onderzoeken. Dit was immers haar laatste maand, schreef de notaris in zijn verslag. De heren hadden alleen de buitenkant van het huis en de stallen bekeken. Ze bleken in goede staat te zijn. Zij troffen wel wat stro aan, maar geen haver in de schuur .Ook de landerijen en de boomgaarden (met 70 fruitbomen, zagen er goed uit. Een stuk was ingezaaid met klaver. Ze zagen een kudde schapen, een veulen en vijf runderen door elkaar lopen.Twee dagen later gingen zij nogmaals naar de pachthoeve, samen met Leonard Bonn en spraken de aanstaande nieuwe pachter Johan Straat. Die zei tegen de drie mannen dat hij van de pacht af zag en dat de heer Van Clermont de hoeve kon verpachten aan wie het maar wilde.

Op 18 augustus 1794 ging Anna Elisabeth Moor, weduwe van Joannes Konnings, inwoonster van Vijlen naar de notaris Schmalhausen. Zij verklaarde dat zij voor de rechtbank van de Hoofdbank Holset Vaals en Vijlen verschillende processen begonnen tegen Van Clermont was begonnen. Al op 10 juli was de eerste keer geweest. Alle zaken werden door haar zoon Laurens Konnings geregeld, hetzij voor de rechter hetzij in het minnelijke.. Van Clermont overleed in 1795.
1799: Bevolkingsregister Orsbach: Het gezin van Pieter van Wersch wonen bij hun schoonvader Henricus Schmids in. Die is dan 70. Ook woont er Lennart Schmids, dan Joseph von Wersch 32 en Agnes. Er staat geen achternaam bij, maar zij is 39. Zij hebben twee kinderen onder de 12. En twee knechten: Cornelius Leister en Joanna Maria Boullon (blz 179)

1799: In het doopboek van Laurensberg worden zij Peter von Wersch en Agnes Schmitz genoemd. In het Bevolkingsregister van Orsbach staat dat zij bij hun schoonvader Henricus Schmids inwonen. Die is dan 70. Ook woont er Lennart Schmids, Joseph von Wersch 32 en Agnes. Er staat geen achternaam bij, maar zij is 39. Zij hebben twee kinderen onder de 12.
Uit dit huwelijk werden gedoopt

 1. Henricus Josephus van Wersch, gedoopt Laurensberg 19 augustus 1795, volgt 7.
 2. Anna Barbara Vanwersch, gedoopt Orsbach 14 november 1797 doopgetuigen: Joannes Linert Schmetz en Anna Barbara van Wersch.
 3. Joannes Peter van Wersch, gedoopt Laurensberg 22 mei 1799 volgt 7a.
 4. Maria Catharina van Wersch, gedoopt Laurensberg 27 januari 1801, overleden Laurensberg 7 december 1804, 3 jaar oud.
 5. Theresia van Wersch, gedoopt Laurensberg 14 september 1803.

K.6b. Peter van Wers, zoon van 5b, gedoopt 1 april 1749, doopgetuigen: Peter van Wers en Agnes Bindels, overleden Bocholtz 24 april 1809, trouwde Bocholtz 18 februari 1801 Magdalena Peckart, gedoopt Aken 14 oktober 1759, overleden Bocholtz 1 december 1829, dochter van Jan Peckart en Elisabeth Haezin.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Willem Gerard van Wers (Vanwersch), geboren Bocholtz 9 november 1802, volgt 7b.

K.6c. Jan Leonard van Wersch, zoon van 5b, gedoopt Simpelveld 29 mei 1755, doopgetuigen: Leonard van Wers en Joanna Gertrude Dautzenberg, overleden Bocholtz 4 april 1815, trouwde Alsdorff (D) 30 april 1782 Joanna Catharina Ploumen (Bloem, Ploum).

1782: Bij haar huwelijk was zij weduwe. Zij was geboren in Alsdorff, maar woonde in Bocholtz.

1788: Hij kocht van de broers Joannes Willem Houpperets (= zijn zwager, getrouwd met zijn zus Anna Maria van Wersch) en Mathijs Houpperets getrouwd met Ida Bindels, drie stukken land.
Het eerste stuk was gelegen in het Kerkeveld, dat land grensde al aan een stuk van Leonard.
Het tweede stuk was 33 roeden groot op den Puthcuijle.
En het derde stuk land was 2 roeden groot ook daar gelegen.
Uit dit huwelijk werden in Bocholtz geboren

 1. Maria Catharina van Wersch, gedoopt 3 april 1783, doopgetuigen: Hendrik Grooten en Catharina Dautzenberg, overleden Bocholtz 25 maart 1816, trouwde Bocholtz 4 januari 1804 Johan Willem Gerarts, gedoopt Simpelveld 9 mei 1774, overleden Bocholtz 26 januari 1842, zoon van Franciscus Winand Gerards en Maria Helena Melkop.
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.
 2. Gerard van Wersch, gedoopt 5 maart 1786, doopgetuigen: Gerard van Wers en Anna Mechtilde Scheeren, overleden Bocholtz 27 april 1792, 6 jaar oud.
 3. Johanna Maria van Wersch, gedoopt 20 mei 1789, doopgetuigen: Andreas van Wers en Anna Gertrude Vliex, overleden 27 mei 1792, één maand later dan haar broertje

K.6d. Andreas van Wersch (van Wers), zoon van 5b, gedoopt 10 maart 1767, overleden 5 januari 1816, woonde in Bocholtz an der Schlag, trouwde Bocholtz 13 november 1806 Anna Barbara Prickarts, gedoopt 4 december 1764, weduwe van Hendrik Bindels, dochter van Hendrik Prickarts en Joanna Ritzenvelt.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Maria Catharina van Wers, geboren Bocholtz 4 februari 1810, overleden Bocholtz 4 oktober 1867, trouwde Bocholtz 3 oktober 1834 Francis Hendrik Joseph Göbbels, 29 jaar, geboren Heerlen 27 januari 1805, dienstknecht, wonend in Horbach, gemeente Heijden, overleden in Aken 1874, zoon van Joannes Pieter Gobbels (+) en Regina Croussen.
  1837: In hun huis in Kerkrade wonen de weduwe, en moeder van Francis Göbbels, Regina Krousen (65), Hendrik Gobbels (zonder umlaut) knecht, (31) Maria Catharina Vanwersch (28) en zoon Leonard Gobbels die 2 jaar is.
  1867: In haar overlijdensakte heet haar echtgenoot Willem Hendrik Goebels. Hij was toen arbeider  “aan den Slaag” in Bocholtz, 62 jaar. Hij gaf het overlijden aan en ondertekende ook zelf. Maria Catharina laat na haar overlijden goederen in Bocholtz na die voor notaris Hoho pas in 1871 verdeeld zouden worden over haar man en vijf kinderen. Haar goederen bestonden uit: een deel van een gebouw met daarin een keuken, de kamer en een varkensstal, groot 65 centiaren, gelegen Aan den Slaag in het dorp. Zij bezat ook landerijen ten grootte van 67 aren, verdeeld over diverse locaties in Bocholtz.

  8/1871: Hendrik Göbbels verkoopt samen met zijn kinderen roerende goederen en enige bomen die in hun weide groeien. Hij was metselaar en weduwnaar van Maria Catharina Van Wersch en de kinderen Leonard, Pieter Jozef, Johan Jozef, Gertrudis, dienstmeid, woonachtig in Aken en Regina zonder beroep met haar man Johan Jozef Voncken, metselaar uit Bocholtz.
  Zij verkochten openbaar een ledikant 1,90, planken 0,40, een kist 1,40, twee stoelen 2,60, stellingen 0,25, houtwerk 0,25, houtwerk 0,40, spinrad 0,35, zigterhaarbol 3, twee stoelen 2, een kachel 3, koffieservies 3,20, houten rek 0,65, korf met glaswerk 0,60, een taf 3, tafel 0,60, tafel 0,35, klok 0.70, een koe 75, een varken 19.
  Alles bij elkaar ƒ 118,70.
  Aan bomen die aan de Slaag staan en die
  voor 1 maart geruimd moet zijn:
  e
  en es 1, een es 0.50, een wilg 1,30,
  Bij elkaar 5,80.
  11/1871:
   Voor notaris Hoho verscheen op 2 november 1871: 
  is verschenen Hendrik Jozef Göbbels, metselaar, weduwnaar van wijle Maria Catharina Van Wersch. Woonachtig te Bocholtz.

  Welke verklaarde te hebben verkocht en in volle eigendom onder vrijwaring als naar regten overgedragen aan Christiaan Dabekhausen, smid gehuwd met Anna Josepha Somer woonachtig te Bocholtz hierbij tegenwoordig en in koop aannemende Bouwland, 30 aren 85 centiaren, gelegen in het Ritzendal in de gemeente Bocholtz B 101. Hendrik Göbbels had dit samen met zijn vrouw gekocht en vervolgens geërfd. Dabekhausen betaalde hiervoor f 37,25. Die ondertekende de akte met H: Dabehausen.
  Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren
  a. Leonard Joseph Göbbels, geboren Kerkrade 8 september 1835.
  1867: overlijden van zijn moeder. Hij is brouwer in Forst.
  b. Peter Joseph Göbbels, geboren Kerkrade 20 februari 1838, overleden Bocholtz 7 februari 1881, trouwde Genoveva Engels.
  1867: overlijden van zijn moeder. Hij is brouwer in Aken.
  c. Jan Mathijs Göbbels, geboren Kerkrade 1 oktober 1840, overleden voor 1867.
  d. Jan Jozef Göbbels, geboren Kerkrade ca 1841.
  e. Anna Gertrudis Göbbels / Goebbels, geboren Bocholtz 2 april 1843, overleden Aken 1, 11 november 1913, trouwde Franz Wilhelm Philippen, die voor 1913 al overleden was.
  1867: overlijden van haar moeder. Zij woont in Bocholtz
  f.  Maria Theresia Goebbels, geboren Bocholtz 4 april 1847, overleden Bocholtz 15 augustus 1847
  g. Anna Catharina Goebbels (tweeling) Bocholtz 5 april 1847, overleden Bocholtz 23 februari 1848.
  h. Anna Regina Göbbels/Goebbels geboren Bocholtz 10 februari 1849
  trouwde Bocholtz 27 oktober 1869 Joannes Christianus Josephus Vonken / Voncken, geboren Bocholtz 28 april 1844, overleden Bocholtz 21 juni 1915.

K.6e. Henricus Vanwersch, zoon van 5b, gedoopt Simpelveld 4 juli 1774, overleden Bocholtz (Vlengendaal / Flengendaal aan de Oude  Gracht) 16 augustus 1832, ’s avonds dood gevonden. De aangever zei dat hij 67 jaar oud was, daghuurder van beroep, geboren en woonachtig in Bocholtz, trouwde Bocholtz 4 november 1815 Maria Elisabeth Kerkhofs, overleden Bocholtz Eijs (Vlengendal) 26 februari 1835, dochter van Peter Kirckhofs en Anna Maria Houten.

1815: Bij haar huwelijk was zij 26 jaar oud.

27 februari 1816: Bij de geboorte van hun zoon Johan Gerard was 42 jaar en landbouwer. Moeder werd door de ambtenaar als Kirckhoff geschreven. Zij kreeg haar kind en woonde op den gasteshooff. Henricus woonde te Flengendal. Een van de aangevers was haar vader Peter Kirckhoff, oudvader des kints oud sestigh neegen Jaer van professie landbouwer woonagtig te meggelen.

8 december 1816: Notaris Struijk Kerkrade.
Jean Henri Van Weersch gehuwd met Elisabethe Kirchhoffs, landbouwers in Bocholtz verpacht voor drie jaar aan Willem Gerards, weduwnaar van Catharina Van Weersch (k.6c-1) (zijn aangetrouwde neef. Hendrik en Catharina waren oom en nicht: de vader van Hendrik was de opa van Catharina. Gerards woonde ook in Bocholtz), een stuk land op de Molenweg grenzen aan land van Pierre Van Weersch (zijn broer), Peter Knops, groot 15 are en een halve morgen voor 156,60 francs.
1820: Toen dochter Anna Barbara in 1820 werd geboren was Henricus landbouwer in Bocholtz op de Billehoef.

1832: Zijn overlijden werd aangegeven door twee buurmannen op Vlengendaal die hem ’s avonds om 21.00 uur dood aantroffen aan de Oude Gracht (een straatnaam). Zijn vrouw leefde nog. Zijn overlijden was zonder testament, dus er moest aangifte van nalatenschap gedaan worden voor de notaris in Heerlen ivm de belastingen. De notaris schreef Henricus van Wers. Dit gebeurde op 21 maart 1833. Moeder deed dat: Maria Elisabeth Kirchofs. Zij woonde op Vlengendael in het huis. Eerst werden de zonen genoemd en daarna pas de vrouwen, (de dochters). Hij had geen roerende noch onroerende goederen. De kinderen erfden alles.
Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Jan Gerard Hubert van Wersch (Vanwersch), geboren Bocholtz Flengendaal 27 februari 1816, volgt 7c.
 2. Anna Gertruid van Wersch, geboren Bocholtz, (op den Billehoef) 14 februari 1818, overleden Vijlen 27 januari 1888, trouwde Wittem 13 november 1846 Jan Michiel  Rademaker geboren Wittem 3 november 1809, overleden 24 januari 1892, zoon van Jan Willem Rademaeker en Johanna Maria Schleipen.
  1846: Bij zijn huwelijk was hij 36, dienstknecht en woonde Mechelen en zij 28 en dienstmeid in en wonend in Mechelen.
  Bij de Nationale Militie was Michiel landbouwer. Hij was 5 palmen, 2 duim en 5 streep groot.Ovaal aangezicht, hoog voorhoofd, blauwe ogen, kleine neus,, grote mond, bruine wenkbrauwen.

  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Johan Gerard Radermacher, geboren Wittem 2 juli 1847, overleden Vaals 12 november 1912, trouwde Wittem 2 januari 1885 Anna Maria Flecken, geboren Wittem 28 september 1859, overleden Heer 8 september 1941, dochter van Willem Flecken en Maria Anna Zinzen.
  Hij was eerder gehuwd met Anna Maria Stulmans, overleden Vaals 20 december 1877 en was dagloner.
  In 1888 is hij 32 jaar, veldwachter in Vaals.
  b. Johan Joseph Rademacker, geboren Wittem 27 februari 1850, overleden Wittem 1 juni 1904, 54 jaar oud , trouwde Wittem 5 november 1885 Maria Margaretha Hissel, geboren Wittem 12 december 1860, overleden Wittem 11 september 1944, 83 jaar dochter van Egidius Hissel en Anna Maria Nijssen.
  c. Johannes Mathias Rademaker, geboren Wittem 19 maart 1852, overleden Wittem 18 februari 1926 (73 jaar), trouwde Vaals 25 april 1889 Maria Anna Josepha Roosenboom, geboren Vaals 8 juli 1858, overleden Wittem Overeys 6 november 1937, dochter van Pieter Joseph Roosenboom en Maria Anna Baart.
  d. Jan Andreas Radermacher, geboren Wittem 13 november 1855, veldwachter in Vaals overleden Vaals 15 november 1918, 63 jaar oud .
 3. Anna Barbara van Wersch, geboren Bocholtz 17 januari 1820, trouwde 1: Aken 11 januari 1851 Wilhelm Nussbaum.
  Trouwde 2: Aken stad 25 augustus 1860 Stephanus Pirson, metselaar, zoon van Willem Pirson en Anna Catharina Schnitzeler uit Nijswiller.
  Hij hertrouwde Aken 15 juni 1867 met Gertrudis Vanwersch, 28 maart 1846, zie daar.
 4. Johannes Mathias Hubertus (Mathijs) Vanwersch (Vanweersch), geboren Bocholtz 6 maart 1822, volgt 7d.
 5. Maria Ida van Wers, geboren Bocholtz 11 maart 1825, aangifte werd door haar vader gedaan en  getuige Willem Gerard van Wers, kleermaker (23 jaar), overleden Bocholtz 4 december 1826, twee jaar oud. Aangifte door vader 52 jaar oud en daghuurder.
 6. Maria Catharina van Wers, geboren Bocholtz 28 oktober 1827, overleden Orsbach, gemeente Laurensberg 26 juli 1903, 75 jaar, trouwde Carl Joseph Lennertz.
  uit dit huwelijk werd oa geboren
  a. Gerhard Josef Lennertz.
 7. Joannes Hendrik Joseph Vanwers, geboren Bocholtz 21 mei 1831, overleden Bocholtz 20 oktober 1831, 5 maanden oud.

K.6f. Hendrik Vanwersch, gedoopt Laurensberg 21 juni 1771, zoon van 5c, overleden Lemiers 19 april 1851, trouwde Vaals 29 november 1800 Maria Catharina Leijmans (Leijmann), gedoopt Holset 6 februari 1774, overleden 18 december 1849, dochter van Johannes Leijmann,  molenaar in Lemiers en Johanna Schurmann.

1807: Het gezin met vijf kinderen woonden in hetzelfde huis waar ook haar familie Leijmans woonde. Het huis was eigendom van de weduwe Lammerts. Vader was dagloner, 38 jaar, moeder was 35. Zij woonden in Lemiers.
1813: Toen zoon Mathijs Jozef werd geboren was vader molenaar in Lemiers en tekende de akte met
H van Wersch.
1821: Zij wonen in Lemiers met hun zes kinderen. In hun huis woont ook haar vader Johan Leijmans, 89 jaar, geboren in 1726 in Vaals. Hij heeft drie paarden, één koe, twee schapen, één wagen met vier wielen en twee karren. Hij is molenaar. In hun huis woont ook haar broer Mathias Leijmans 54 jaar.
1824: Toen zijn zoon Jan Pieter in dienst moest was vader dagloner.

1851: Zijn overlijden: de zes nog levende kinderen kwamen bij elkaar. Zij erfden
1: bouwland in Bocholtz, Langveld 31 roeden, 50 ellen,
2: bouwland aldaar 28 roeden,
3: Boomgaard in Bocholtz dorp, 17 roeden, 90 ellen.

Handtekeningen van Hendrik van Wersch:

hendrik van wersch 1800
1800
hendrik van wersch 1809
1809
hendrik van wersch
1813

Uit dit huwelijk werden in Vaals geboren

 1. Jan Mathijs Vanwersch, geboren 20 juni 1801, volgt 7e.
 2. Johanna Maria van Weersch, geboren Vaals 7 april 1803, overleden Vaals 15 maart 1882, trouwde Vaals 4 september 1840 Gillis Leijsen, geboren Laurensberg (D) 28 september 1800, overleden Vaals 29 april 1873, zoon van Jan Pieter Leijsen en Anna Elisabeth Lousberg.

  1850-1859: Zij wonen in Lemiers en hij is landbouwer. Hij werd in het Bevolkingsregister Liesen genoemd
  1861: Voor notaris Wijnans uit Gulpen maakte Egidius Leisen zijn testament op. Hij liet alles na aan zijn vrouw en bij haar overlijden moest zijn spullen verdeeld worden over de volgende erfgenamen:
  Mathijs Van Weersch, Johanna Van Weersch, Caspar Van Weersch, Jozef Van Weersch, Maria Magdalena Van Weersch, Willem Vliegen uit Eijs, Maria Josepha Sleegen, vrouw van Keufgens uit Moresnet, Catharina Sleegen, weduwe van Bodelier woont Mamelis, Willem Rompen, Gilles Rompen, Caspar Rompen, Geertruid Rompen.
  Dit waren zijn neven en nichten. De familie Rompen kwam uit Mechelen.
  Bij een eerder overlijden van die neven of nichten, dan erfden hun kinderen.
  15 oktober 1880: Johanna verkocht als weduwe een stuk bouwland in Vaals gelegen in het Klaverveld aan Leonard Creusen, winkelier in Lemiers, waar zij ook woonde. Hij betaalde hiervoor ƒ 180. Dit stuk had zij uit de erfenis van haar man gekregen. Die akte hiervan werd opgemaakt voor notaris Wijnans uit Gulpen op 4 april 1861.
  1882: Haar overlijden: In de Memorie van Successie werd haar man Egidius Lersen genoemd.
  De erfgenamen waren
  1: Jan Van Weersch uit Vijlen,

  2: Josef Van Weersch uit Orsbach,
  3: Maria Magdalena Van Weersch uit Lemiers,
  4: de kinderen en kleinkinderen van wijlen Mathijs Van Weersch met name
  4a. Anna Catharina,
  4b. Maria Elisabetha,
  4c. Maria Magdalena,
  4d. Winand Van Weersch allen uit Vaals,
  5: Anna Maria Windelsmidt uit Wijlre,
  6: Mathias Windelsmidt en
  7: Pieter Josef Windelsmidt beiden uit Vaals,
  8: Helena als minderjarige vertegenwoordigd door haar vader en voogd Antoon Josef Windelsmidt uit Vaals,

  9: de kinderen van wijlen Caspar Van Weersch:
  9a. Jan,
  9b: Houbert,
  9c: Geertruid,
  9d. Barbara (alle 4 uit Wittem),
  10: Geertruid Rompen uit Wittem,
  11: Agnes Rompen,
  12: Johanna Catharina Rompen,
  13: Hendrik Rompen, alle drie uit Aubel,
  14: de kinderen van wijlen Willem Rompen,
  14a: Pieter Josef,
  14b: Houbert,
  14c: Josef, Houbert en Josef vertegenwoordigd door hun voogd Josef Duiket uit Aken,
  15: Catharina Vliegen uit Vaals,
  16: Maria Josepha Vliegen uit Moresnet,
  17: Bernardina Vliegen uit Wittem.

  Als erfgename bezat zij in Vaals
  1: Huis, tuin, boomgaard,
  2: boomgaard,
  3: bouwland,
  en in Laurensberg
  Een schuur met tuin en boomgaard met vier stukken bouwland.
  De goederen in Vaals werden geschat op ƒ 1474.
  De goederen in Laurensberg op ƒ 1433.
  Er was een schuldvordering van ƒ 276 inclusief de rente.
  Saldo ƒ 2632,06.
  Van de 23 erfgenamen kreeg ieder 1/23 deel ƒ 14,435 waarover 10% belasting betaald moet worden plus opcenten.
  Uit dit huwelijk werd geboren
  a. Bernardina Leisen, geboren Vaals 29 juni 1841, overleden Vaals 13 april 1860.

 3. Jan van Weersch, geboren 14 juli 1805, volgt 7f.

 4. Jan Peter van Weersch, geboren 23 december 1806, overleden Vaals 4 maart 1831.
  Toen hij in dienst moest was hij naaldenslijper in Vaals. Daar stonden diverse fabrieken voor de lakenindustrie als spinnerijen, ververijen en naaldenfabrieken.
 5. Jan Caspar Vanwersch, geboren 18 maart 1809, volgt 7g.
 6. Maria Magdalena Vanwersch, geboren 18 oktober 1811, overleden Vaals 6 december 1887, trouwde Vaals 21 april 1841 Gabriel Finken, geboren Vaals 17 maart 1810.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Maria Ida Hubertina Finken, geboren Vaals Holset 1844,
  overleden Vaals 15 maart 1851.
  b. Johanna Maria Finken, geboren Vaals Holset 1845, overleden Aken 43 jaar, 25 januari 1887 trouwde Jozef Heutz.
  c. Matthijs Finken, geboren Vaals Holset 1847.
  d. Jan Hubert Finken, geboren Vaals Holset 28 april 1850 .
  e. Maria Catharina Finken, geboren Vaals Holset 27 oktober
  1852, overleden Vaals 28 juni 1846.
  f. Levenloos geboren, Vaals 29 juni 1855.
  g. Maria Catharina Finken, overleden Vaals 9 juni 1870.
 7. Mathieu Joseph Vanwersch, geboren Vaals 18 september 1813, volgt 7h.

K.6g. Dionysius van Wersch, zoon van 5e, gedoopt Simpelveld 10 augustus 1759, doopgetuigen: Dionysius Schiffelers en Maria Judith Bindels (X Willem van Wers), overleden Simpelveld 4 juni 1811, trouwde Simpelveld 20 september 1784 Maria Magdalena Hubbels, gedoopt Simpelveld 13 april 1756, overleden Simpelveld 17 oktober 1825, dochter van Jan Georg Hubbels en Maria Elisabeth van Wersch.

1785: Doop Maria Elisabeth. Pastoor schreef van weersch.

29 december 1786: Op deze dag verschenen voor de notaris Joannes Petrus Mobery getrouwd met Anna Catharina Arets die aan de Huls in Simpelveld woonden. Zij verkochten aan de eerzame Deonisius van Wersch getrouwd met de eerbare Maria Magdalena Hijbbels (!) die in Simpelveld woonde, een stuk land gelegen op de Stampcuijle, aan de lange kant grenzend aan de Heijenbergh, aan de andere kant met Jacobus Breemen, aan de kopse kant Mathijs Ploumen en daar tegenover met Joannes Petrus Haenbuckers.
9 maart 1789: Deonisius van Wersch was getrouwd met Maria Magdalena Hijbels. Zij kochten van Josephus Boust, getrouwd met Maria Catharina Brouwers, beiden uit Simpelveld, een huis met een gebouw er aan vast, een mestplaats en een tuin aan de kerk in Simpelveld, 22 roeden groot. Aan het kasteel Bongard moesten zij jaarlijks een
cop Haever negen buschen Capuijns gelt en een achde deel deniers betalen. Dionisius betaalde de verkoper 150 pattacons per 12 guldens jeden gereckent godsheller vier Merck.
50 Pattacons betaalde hij direct, de rest zou hij binnen een jaar betalen. Jaarlijks betaalde Dionisius 5% rente. Als onderpand gaf hij 53,5 roeden bouwland gelegen op de Stampcuijle, grenzend aan land van Mathijs Ploumen, Petrus Haembuckers en het de korte zijde aan land van de Heijnenbergh (Hinnenberg).
Dionisius kon niet schrijven dus ook de akte niet tekenen..
23 februari 1790:  Hij kwam bij notaris Mackay in Trintelen bij Eijs: en gaf te kennen dat zijn stiefvader (de tweede man van zijn moeder, zijn vader was overleden toen hij 5 was), Joannes Langohr die in de Broek woonde onder Simpelveld, op verschillende manier verzocht is, middels brieven,
requisetorial door de justitie der vrij Rijxgraafschap Wittem, om 881 gulden Maastrichter koers te betalen. Hij kon alleen maar 50 Franse kronen betalen. Dionysius kreeg daarop zijn huis, hof en weiden.
1796: Doop Marie Theresia: Vader Dionisius Van Wers was geneverzapper, woonde in Simpelveld, in het huis aan de kerk. Hij zei ongeveer 40 jaar te zijn (feitelijk was hij 37). Zijn echtgenote werd Maria Magdalene Hübbels genoemd.
1811: Zijn overlijden hij was volgens de aangevers (buren), 50 jaar (klopt) en
cabaratier = herbergier .
1821: Hun dochter Marie trouwde. Haar vader was overleden, maar moeder leefde nog en was winkelierin in Simpelveld. Zijn dochter wordt Van Wers genoemd net als haar vader.
1824: Overlijden dochter Maria Theresia. Moeder  wordt Heibel genoemd.

Uit dit huwelijk werden gedoopt

 1. Maria Elisabeth van Wersch, gedoopt Eijs, 9 september 1785, doopgetuigen: Jan Langoor en Maria Elisabeth van Weersch, overleden Simpelveld 21 oktober 1785, overlijdensboek van Simpelveld: 3 maanden oud. Feitelijk dus één maand oud.
 2. Maria Joanna Elisabeth van Wersch, gedoopt Simpelveld 3 oktober 1786, volgt 7i vrouwelijk. 
 3. Maria Barbara van Wers, gedoopt Simpelveld 23 februari 1789,doopgetuigen: Willem van Wers en Maria Barbara Hubbels, trouwde kerk Simpelveld 7 oktober 1810, burgerlijk Simpelveld 10 oktober 1810 Peter Joseph Francotte (Frankotte, Franckort), geboren Simpelveld 12 mei 1787, zoon van Jan Frankotte en Maria Catharina Schmeets.
  Bij hun huwelijk was Peter Frankotte 23 jaar en knecht. Hij woonde in Bocholtz. Maria was 21 en woonde in Simpelveld. Zijn zus Maria Sophia Frankotte trouwde twee dagen eerder met Jean Pierre Linarts. 
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 4. Jan Leonard van Wersch, gedoopt Simpelveld 5 februari 1791, volgt 7j.
 5. Nicolaas Joseph van Wersch, gedoopt 19 september 1794, doopgetuigen: Maria Agnes Langohr en Joseph Wolters.
 6. Maria Theresia van Wersch, gedoopt 26 november 1796, doopgetuigen: Jan Peter Kleinen en Maria Josephina Schiffelers, trouwde Simpelveld 28 april 1821 Anton Lerschen (Leerssen), radmaker en landbouwer, geboren Roermond 14 oktober 1796, overleden Simpelveld 5 april 1878.
  Uit het eerste huwelijk werd een zoon geboren.

K.6h.  Frans Pascalis (Franz Paschasius) Leonard Vanwersch, zoon van 5e, gedoopt 20 februari 1762, doopgetuigen: Frans Pascalis Schiffelers en Maria Catharina van Wersch, trouwde Aken 23 september 1792 Anna Maria Heiligers, geboren Badenberg in hertogdom Julich 1759, dochter van Mathias Hilgers en Catharina Sevenich.

1791: In een Duits tijdschrift stond een artikel van W. Mummenhoff over de Burgerrechtsverleihungen in Aken. Ook Franz Paschasius van Wers, gedoopt 28 (!) februari 1762 werd genoemd. Hij kreeg in 1791 burgerrechten. Hij was daar brandewijnstoker (fabricant d’eau de vie). Tot 1791 was hij huisknecht in Aken bij de heer Schöll.

Uit dit huwelijk werden gedoopt

 1. Joannes (Johann Vanwersch), gedoopt Aken 16 april 1794, volgt 7k.
 2. Johanna Maria (Anna Maria) von Wers gedoopt Aken 16 april 1794, doopgetuigen: Joannes Langohr en Anna Gertrudis Graunleder, zij was 16 toen zij trouwde Aken 5 september 1810 Peter Joseph Beckers, geboren Aken circa 1789, hij was 21 toen ze trouwden, tuinier, zoon van Wilhelm Beckers en Anna Charlier.
  25 juni 1839: De Aachener Zeitung van 1 juni 1839: Vrijwilliger verkoop van huis en landerijen op 25 juni op verzoek van het echtpaar Joseph Beckers, landbouwer en Anna Maria Vanwersch uit Aken:
  1: Königstrasse 704b (sub nr 704b) : pas gebouwd huis met erf, stallen en tuin,
  2: onder nummer 697 B gelegen huis met de naam Krämschen met erf en tuin,
  3: een morgen en 12 roeden akkerland aan de Pontsteinweg in de Rüttgersgasse naast Van Fürth en Johann Vanwersch,
  4: Een morgen 26 roeden tuin gelegen in de Lange Benden, naast Johann Vanwersch,
  5: 1 morgen, 8 roeden 70 voet akkerland bij de Pontthor naast Johann Vanwersch en Klinkenberg.

  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Johannes Willem Beckers, geboren Aken 11 juni 1811, overleden 65 jaar, Aken 2 november 1876.
  b. Dionys Hubert Beckers, geboren Aken 17 mei 1814, overleden 80 jaar, Aken 27 maart 1895, trouwde Gertrud Korr.
  1876: Hij geeft het overlijden aan van zijn broer. Dyonis is tuinman en woont Pontstrasse 104, Aken.
  1878: Hij geeft het overlijden van zijn zus Maria Josephina aan.
  1879: Dyonis Hubert Beckers, tuinman, geeft het overlijden aan van zijn broer Peter Joseph Beckers.
  1895: Aangifte van zijn overlijden deed Anna Maria Beckers, getrouwd met NN. Schultz. Dionysius woont met zijn zus en zwager Pontstrasse 145, Aken.
  c. Gerard Beckers, geboren Aken geboren 7 oktober 1823.
  d. Peter Joseph Beckers, geboren ca 1829, overleden 50 jaar oud, Aken 5 augustus 1879.
  e. Bernard Beckers, trouwde Stolberg 28 september 1843 Juliane Theilling.
  f. Xaverius Beckers, geboren Aken ca 1836, overleden Aken, 44 jaar oud, 23 oktober 1876, trouwde Juliana Wilhelmina Thale.
  g. Anna Maria Beckers, trouwde NN Schultz.
  h. Maria Josephina Beckers, geboren Aken ca 1822, overleden 56 jaar, Aken 11 februari 1878, trouwde Peter Joseph Heinrich Colin.

K.7. Henricus Josephus van Wersch, zoon van 6a. geboren Orsbach, gedoopt Laurensberg 19 augustus 1795 doopgetuigen: Maria Magdalena van Wersch en Henricus Schmitz, overleden Aken 12 november 1862, trouwde Aken 29 oktober 1825 Anna Maria Stürtz (Stuertz), geboren Eschweiler 25 juni 1804, overleden Aken in het Mariahilf-spital, 5 februari 1880, dochter van Mathias Gerard Stürtz (overleden) en Maria Margaretha Göbbels. Zij woonden in Eschweiler.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Peter Joseph Vonwersch, geboren Eschweiler, 15 juli 1826, volgt 8.  
 2. Leonard Mathias van Wersch, geboren Aken 3 augustus 1828.
 3. Theresia Vanwersch, geboren Aken 22 december 1829, overleden Aken 14 januari 1888, trouwde Aken 10 juni 1854 Johann Joseph Reissen (Reisen), zoon van Leonard Reissen en Gertrud Backus uit Aken.
  1859: Bij de geboorte van hun dochter Maria was zij naaister en hij slotmaker, hij was toen 36 en zij woonden in Aken,
  1861: Bij de geboorte van hun Petrus was hij 38 jaar en slotmaker.
  Uit dit huwelijk werden geboren drie kinderen geboren.
 4. Helena Catharina Vanwersch, gedoopt St Foillan Aken 20 december 1831.
 5. Theodoor Vanwersch, geboren Aken 6 november 1833, overleden 9 mei 1855, 21 jaar. 
 6. Maria Catharina van Wersch, geboren Aken 5 maart 1836.
 7. Peter Joseph van Wersch, geboren Aken 12 mei 1838.
 8. Philip van Wersch, geboren Aken 15 april 1840.
 9. Johann Mathias van Wersch, geboren Aken 11 december 1842 .
 10. Heinrich Vanwersch, geboren Aken 10 januari 1848.

K.7a.  Peter Joseph Vanwersch, zoon van 6a, gedoopt Laurensberg 22 mei 1799, overleden Vaals 17 december 1864, dagloner in Lemiers, trouwde Laurensberg 18 februari 1824 (Anna) Maria Theresia Tossint/Toussaint, geboren Laurensberg 9 oktober 1805,  overleden Vaals 18 februari 1889, dochter van Dionys Toussaint en Maria Theresia Horbaut (Horbach) uit Lemiers.

Peter kende zijn geboortejaar niet en dus zijn leeftijd. Dat had tot gevolg dat hij bij de geboorte aangiften van zijn kinderen steeds een leeftijd bij benadering opgaf. Wanneer je die leeftijd aftrekt van het geboortejaar van zijn kinderen, zou Peter dus geboren zijn tussen 1796 en 1804. Gelukkig weten wij wel zijn doopdatum.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Frans Vanwersch, geboren Laurensberg circa 1824, overleden Lemiers 28 augustus 1864.
 2. Michael, geboren Vaals 10 november 1825, overleden Vaals 19 juli 1827.
 3. Jan Hubert van Wersch, geboren Vaals 4 maart 1829, doopgetuigen: Joannes Tossint en Gertrud Horbach, overleden Vaals 13 oktober 1836.
 4. Willem van Wersch, geboren 12 september 1832, volgt 8a.
 5. Emanuel Hubert van Wersch (Vanwersch), geboren Vaals 4 april 1835, volgt 8b.
 6. Hendrik Joseph Vanwersch, geboren Vaals 1 oktober 1837, volgt 8c
 7. Maria Theresia Vanwersch geboren Vaals juni 1840, overleden Vaals 20 augustus 1840.
 8. Magdalena Vanwersch, geboren Vaals 16 mei 1842, overleden 19 juli 1905, trouwde Vaals 24 november 1871 Jan Stephaan Lennertz (Lennerts), geboren Vaals 8 maart 1845, zoon van Stephaan Lennertz en Magdalena Sparla.
  Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren.
 9. Maria Theresia Vanwersch, geboren Vaals 31 oktober 1845, overleden Vaals 8 april 1932, dienstmeid, trouwde Vaals 20 augustus 1869 Egidius Schiffer, geboren Vaals 1 juli 1843, wever, zoon van Bernard Jacob Schiffer en Maria Isabella Collet.
  Uit dit huwelijk werden tien kinderen geboren.
 10. Pieter Hubert Vanwersch, geboren Vaals 3 mei 1849, volgt 8d.
 11. Ludwig Jacob Vanwersch, geboren Vaals 1 oktober 1851, overleden Lemiers 26 oktober 1866.

K.7b. Willem Gerard van Wers (Vanwersch), zoon van 6b, geboren Bocholtz 9 november 1802 doopgetuigen: Willem Vanwers (68 jaar) en Catharina Dautzenberg (70 jaar), overleden Bocholtz 13 april 1875, trouwde Bocholtz 18 november 1826 Anna Elisabeth Hanssen, geboren Bocholtz 10 januari 1798, overleden Bocholtz 19 maart 1859, dochter van Leonardus Hanssen en van Joanna Catharina Beckers.

1820: Toen hij in dienst moest was hij kleermaker. Zijn moeder was naaister. Hij werd voor één jaar vrijgesteld van dienst omdat hij de enige wettige zoon was. Hij was trouwens 1,59 meter groot.
1838: Samen met Egidius Ploumen geeft hij het overlijden aan van zijn buurvrouw Johanna Elisabeth Vanwersch, echtgenote van Egidius Ploumen. Gerard is dan 35 jaar en nog steeds kleermaker en woont in Bocholtz op den Gastenhof. Hij tekende de akte met W.G. van Wers.
Tussen 1850 en 1860 werd een volkstelling gehouden. Op dat moment was Willem (hij noemde zichzelf Gerard) bakker en zijn vrouw winkelierster in Bocholtz. Zij woonden inmiddels aan de Gasterhof 20.
1847: Willem Gerard Van Wersch kocht van Jan Hubert van den Hof getrouwd met Mechildis Beckers Eene schuur met stalling, boomgaard en twee tuinen gelegen te meergenoemde Bocholtz, ter plaatse genaamd den Gastenhofs. Hij betaalde hiervoor ƒ 470,-
Dezelfde dag dat hij die schuur kocht, leende hij van Jan Felix Ghijsens ƒ 240,- die hij binnen zes jaar tegen 5% rente moest terugbetalen. Zijn borg was het huis dat hij net gekocht had.
1848: Willem leende van zijn schoonzus Maria Ernst een bedrag van ƒ 230,- met de belofte dat binnen tien jaar terug te betalen tegen 5% rente.
1849: Er stonden twee kinderen vermeld. Lambertus werd niet genoemd. Het kan dus zijn dat hij vertrokken was of overleden.
1850: Willem is nog steeds bakker aan de Gasteshof.
1852: In 1852 trouwden Christiaan Dabekausen en Anna Josepha Soomers. Zij kochten daarna het pand Op den Gasteshof gelegen aan de nu Minister Ruijsstraat (voorheen Akerweg/Akerstraat) in Bocholtz met de nummers 22-24-26 voor f 600,-  van Gerard van Weers.  Daar begonnen zij een smederij.
1860: Weduwnaar Willem woont nu bij zijn dochter Maria Catharina en haar man Schifelers. Hij is dagloner.
1875: Gerards overlijden werd aangegeven door de veldwachter en de koster. 

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. maria van wersMaria Magdalena van Wers, van Weersch (Vanwersch), geboren Bocholtz 2 april 1828. Vader was kleedermaeker aan den Kerkchoff, overleden Bocholtz 25 februari 1904, trouwde Simpelveld 28 april 1859 Jan Franciscus Gijsen, (Giesen), geboren Amstenrade 24 februari 1815, overleden Bocholtz 8 maart 1868, zoon van Jan Willem Giesen en Maria Josepha Witmakers
  1872: Zij kocht, als weduwe, van Gillis Lenoir, getrouwd met Catharina Hansen, een gemeubileerd huisje in het dorp Bocholtz voor ƒ 93,-
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.
 2. Lambertus van Wers, geboren Bocholtz 27 december 1829, overleden Bocholtz 20 april 1830.
 3. Maria Catharina Hubertina Van Wers / Vanwersch, geboren Bocholtz 20 augustus 1831, wasvrouw, overleden Bocholtz 2 november 1887, trouwde 15 januari 1869 Andreas Hubert Schiffelers, geboren Bocholtz 6 december 1839, overleden Bocholtz 14 april 1926, metselaar, zoon van Hendrik Schiffelers en Joanna Maria Wierts.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Willem Gerard Schiffelers, geboren Bocholtz 6 juli 1869.
  1896: Willem Gerard Vanwersch, met deze geboortedatum en plaats vraagt het Nederlanderschap aan. Hij woont sinds 1896 in Aken waar hij knecht is. Hij krijgt dit enkele dagen later in oktober 1896.. Maar zijn dossier is in ieder geval vervallen. Er staan strepen door.
  b. Maria Magdalena Schiffelers, geboren Bocholtz 2 september 1872, overleden Bocholtz 14 december 1883.
 4. Hendrik Joseph Vanwers, geboren Bocholtz op den Gasterhof 11 juli 1834, overleden Bocholtz 25 januari 1837.
 5. Andreas Hubertus Vanwers, geboren 11 september 1838, overleden Bocholtz op den Gasteshof, 28 november 1838 (10 weken oud).

K.7c. Jan Gerard Hubert van Wersch, zoon van 6e, geboren Bocholtz Flengendal 27 februari 1816, overleden Simpelveld 31 december 1880, trouwde Simpelveld oktober 1845 Maria Hubertina Hambuckers (Hanbuckers), geboren Simpelveld 14 juli 1825, overleden Aken 22 oktober 1905, dochter van Johannes Leonard Hanbuckers en Joanna Maria Ubags.

1852: Bij de geboorte van Mara Catharina in 1852 was Gerard Hubert dagloner wonend in Den Kiel.
1853: Bij het overlijden van zijn dochter Maria Catharina in 1853 schreef de ambtenaar in de overlijdensakte de naam van haar vader als Gerard Joseph Vanwers. Hij was dienstknecht en woonde in der Keel.
1862: Hij was soms dagloner, maar bij de geboorte van zijn zoon Stephan in 1862 was hij dienstknecht. 
1856:  Bij de geboorte van Maria Catharina schreef de ambtenaar in de akte Gerard Hubert Vanwers.
1862: Bij  de geboorte van Stephan schreef de ambtenaar Jan Gerard Hubert Vanwersch, dienstknecht.
1863: Bij het overlijden van zijn dochter Maria Hubertina in 1863 stond hij vermeld als Gerard oud 47 jaar en dagloner. Haar moeder was werkvrouw van beroep. Waarschijnlijk was zij dat maar even want in 1864 is zij weer zonder beroep.
1864: In 1864, bij het overlijden van dochter Maria (4 jr oud) heette hij Jan Gerard en was hij dienstknecht.
1866: Bij de geboorte van Jan Leonard schreef de ambtenaar in de akte Jan Hubert Vanwersch 
1869: Bij de geboorte van zijn dochter Anna Maria in 1869 stond zijn naam in de doopakte als Gerard Joseph Vanwers.
1870: Haar vader Leonard Hanbuckers/Hambeukers was overleden en liet aan zijn twee kinderen, Maria en Caspar, voor ieder de helft zijn huis na en enkele stukken land. Dit alles ter waarde van ƒ 757,87.
1873: Gerard verkocht enkele stukken land die hij en zijn vrouw geërfd hadden aan Arnold Janssen, rentenier in Bocholtz voor ƒ 200,-

1 augustus 1881: Acht maanden na zijn overlijden werd een aangifte van zijn bezittingen voor de belastingdienst gedaan. De aangifte gebeurde door zijn weduwe Maria Hubertina Hambuckers uit Simpelveld als moeder en wettige voogd over de minderjarige kinderen. In de akte worden totaal vijf kinderen genoemd. Zij hadden tien kinderen. Dus er leefden nog vijf van de tien kinderen. Gerard was zonder testament achter te laten overleden. De erfgenamen waren zijn vijf kinderen. Zijn nalatenschap bestond uit meubelen ter waarde van ƒ 48 en de helft van de navolgende goederen in Simpelveld:
1; Bosschenhuizen, tuin,
2: Boschenhuizen, tuin,
3: Boschenhuizen, huis en plaats,
4: Boschenhuizen, mestplaats,
5: Gitsent, bouwland.

In de gemeente Wittem
6: Bosschenhuizen, boomgaard,
7: Bosschenhuizen, bouwland,
8: Keuterweg, bouwland,
9: Groeneweg, bouwland.
Dit alles met een waarde van ƒ 358.

Bij elkaar dus ƒ 406.
Eraf: Begrafeniskosten ƒ 35,-
Niemand van het gezin inclusief haar schoonzoon Stephan Pirson kon schrijven, dus onder de akte stonden die kruisjes.

26 juni 1898: Maria Hubertina Hamburgers, weduwe van Gerard Joseph Van Wersch, landbouwster in Bossenhuizen, leende van haar zoon Stephan Hubertus Van Wersch , fabrieksarbeider in Bossenhuizen ƒ 200 terug te betalen binnen vijf jaar en jaarlijks 3% rente.

1905: De aangifte van haar overlijden gebeurde door Michael Meijs die de voogd was van haar kleinzoon. Zij overleed bij Meijs in huis. Hij was handelaar en woonde Robenstrasse 8, Aken.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Gertrud van Wersch, geboren Simpelveld 28 maart 1846, overleden Aken 17 mei 1886, trouwde Aken 15 juni 1867 Stephan Pirson, zoon van Willem Pirso, overleden, en Anna Catharina Schnitzeler.
  1867: 1e huwelijksafkondiging Bocholtz: Hij was metselaar, 34 jaar, woonde in Aken en was weduwnaar van wijlen Barbara Vanwersch. Gertrude was 20 jaar en dienstmeid.
  Anna Barbara van Wersch , overleden Aken ca 10 februari 1867 trouwde Aken stad 25 augustus 1860 Stephan Pirson.
  Stephan Pirson woonde Jakobstrasse 154, Gertrud Vanwersch woonde Kapuzinergraben 20/1
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a: Hubertus Stephanus Pirson, gedoopt St Adalbert Aken 14 juni 1874.
  b: Stephanus Henricus Pirson, gedoopt St Adalbert Aken, 16 januari 1876, overleden Aken 23 juli 1876.
  c: Catharina Perschon,(tweeling met 4) gedoopt Aken St Adalbert 6 mei 1880, overleden Aken 19 juli 1880.
  d: Maria Anna Perschon, (tweeling met 3) gedoopt Aken St Adalbert 6 mei 1880, overleden Aken 2 maanden oud, 15 juli 1880.
  e: Stephan Pirschon, geboren Aken 10 januari 1882, gedoopt Aken St Adalbert 12 januari 1882, trouwde 1: Theresa Vreuls, trouwde 2:Kundigunde Koerfer, overleden 36 jaar, 25 februari 1919.
  1919: Hij overleed als militair. Landsturmmann Maar was Grundarbeiter, Zijn overleden werd door de commandant van het Ersatz Bataillon VIII/46 aangegeven. Hij woonde Alexanderstrasse 96, Aken.
  f: Josepha Pirschon, gedoopt St Adalbert Aken 16 maart 1883, overleden 3 maanden oud, Aken 19 juni 1883.
  g: Agnes Pirschon, geboren Aken 10 mei 1886.
 2. Maria Hubertina Vanwers, geboren Bocholtz In den Kiel 17 februari 1850, overleden Bocholtz 22 december 1863.
 3. Maria Catharina Vanwers, geboren 22 augustus 1852, overleden Bocholtz 17 februari 1853.
 4. Anna Maria Catharina Vanwers, geboren Bochtolz 2 februari 1854, overleden Bocholtz 20 april 1854.
 5. Maria Catharina Vanwers, geboren Bocholtz in den Kiel 11 november 1856, overleden Stolberg 10 februari 1927, trouwde Aken St Adalbert 28 augustus 1881 (ss; Stephanus Vanwers en Huberta Hambuckers) Joannes Michael Meijs, gedoopt Waubach 19 september 1844, overleden Aken ziekenhuis 10 juni 1926, zoon van Bathasar Mijs en Joanna Maria Pijls.
  Augustus 1881: aangifte van de nalatenschap haar vader. Zij is dan dienstmeid in Aken.
  1927: Haar overlijden in Stolberg. Aangifte werd gedaan door Stefan van Wersch (de zoon van haar broer Jan  Leonard. Hij woonde Steinwegstrasse 28, Stolberg. Zij woonde Robenstrasse 8, Aken maar overleed bij haar neef in Stolberg. Die was bakker.
 6. Anna Maria Vanwers, geboren Bocholtz in den Kiel 22 juni 1859, overleden Bocholtz 17 januari 1864.
 7. Maria Vanwers, geboren Bocholtz circa 1860, overleden Bochtolz 17 januari 1864, 4 jaar en 6 maanden oud.
 8. Stephan Hubert Vanwersch, geboren Bocholtz, 5 september 1862, volgt 8e.
 9. Jan Leonard Vanwersch, geboren Bocholtz in den Kiel, 30 maart 1866, volgt 8f.
 10. Anna Maria Vanwers, geboren Bocholtz 25 september 1869, bij haar huwelijk was zijn naaister in Simpelveld, trouwde Simpelveld 24 november 1893 Arnold Edmund Camps, geboren Voerendaal 13 november 1859, dagloner, zoon van Jan Willem Camps, dagloner, en wijlen Maria Catharina Schrijvers.
  Edmond Camps trouwde na het overlijden van Anna Vanwers met zijn schoonzus Maria Josepha, nummer 11, hieronder. Die overleed al vrij snel in 1895 in het kraambed. Vervolgens trouwde hij met Anna Maria Philomena Vanwersch (geen familie).
  1895: Zij hebben een dochter: Maria Hubertina Camps, geboren Wittem 6 april 1891. Zij wonen Overeijs 75. Hij is venter. Hij kwam in april 1895 vanuit Simpelveld naar Eijs en vertrok oktober 1896 naar Simpelveld. Zijn vrouw overleed Overeijs 7 juli 1895. Hun dochter overleed  21 juli 1895.
  Uit dit huwelijk werd geboren
  a. Maria Hubertina Kamps, geboren Wittem 6 juli 1895. Vader ondertekende de akte met E Camps. Zij overleed Wittem 21 juli 1895. In de overlijdensakte van hun dochtertje staat dat zij 20 dagen oud was. In werkelijkheid was zij 16 dagen oud.
 11. Maria Josepha Vanwers, geboren Bocholtz 20 september 1870, overleden Eijs 7 juli 1895, trouwde Arnold Edmund Camps arbeider.
  Zij overleed een dag na de geboorte van haar dochtertje die zelf twee weken later ook zou overlijden. Arnold Camps trouwde een jaar later met Anna Maria Philomena Vanwersch (geen familie). Hij was al eerder getrouwd geweest met de zus van Maria Josepha, nummer 10 hierboven.  

K.7d. Johannes Mathias Hubertus (Mathijs) Vanwersch, zoon van 6e, geboren Bocholtz 6 maart 1822, overleden Eijs 25 december 1887, trouwde Bocholtz 28 januari 1828 Maria Magdalena Schleuper, geboren Eijs 8 november 1825, overleden Wittem 17 april 1878, dochter van Joannes Schleuper en Maria Catharina Creusen.

Opvallend is dat de geboorteakte van Mathijs zijn juiste naam vermeldt, maar dat in de jaarindex Joannes Wilhelm Hubertus staat. Het betreft dezelfde persoon. Zijn overlijdensakte wordt ondertekend door zoon Hendrik. Die tekende met H Vanwersch en schreef boven de e nog een e. De huwelijksakte van Mathijs en Maria was op ongezegeld papier omdat beiden onvermogend en behoeftig waren. Normaal moest er voor het huwelijk leges betaald worden. Hun akte was dus niet voorzien van een legeszegel.
1828: Bij hun huwelijk was hij 35 jaar en was hij dienstknecht. Zij was 32 jaar en zonder beroep. Beiden konden niet schrijven.
1860: Zij erfde van haar overleden ouders enkele stukken land die zij in 1860 aan Jan Theodoor Otten verkocht. Zij kocht gelijkertijd een vervallen huisje in Trintelen aan de Bosveldweg. Zij kreeg voor de verkoop van het land ƒ 120,- en betaalde ƒ 48,- voor het huisje.
1864: Het echtpaar verkocht een deel van dit gebouw 
bestaand uit twee verbond schuur en wisch met de noodige ruimte van de dakdrop, het alles ter oppervlakte van vijf en veertig vierkanten ellen, gelegen te gezegd Trintelen grenzende de straat, den aankooper en van de twee overige kanten de verkoopers. Zij kregen hiervoor ƒ 40,-
1880: Hij is weduwnaar en woont in Trintelen (=Eijs) met zijn zoon Hendrik.
1887: Bij zijn overlijden schreef de ambtenaar Vanwers in de akte, waar zijn zoon met Vanwersch tekende. 

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Anna Maria Gertrudis Vanwersch, geboren Kerkrade 16 juli 1860, overleden Wittem 1 november 1918, dienstmeid, trouwde 1: 25 oktober 1890 Jan Antoon Groven, geboren Schin op Geul 28 september 1866, knecht, overleden Simpelveld 26 mei 1893, trouwde 2: Wijlre 12 december 1895 Jan Pieter Hubert Groven, geboren Strucht 20 november 1856, overleden Wittem 2 januari 1916, klompenmaker in Wijlre, beiden waren zonen van Jan Pieter Groven en Anna Barbara Senden. Bij het eerste huwelijk was zij 30 en hij 24.
  1890: Jan Antoon Groven was 24 toen hij trouwde. Hij zat nog in dienst en kreeg toestemming van de kolonel om te trouwen. Echter dit huwelijk onthief hem niet van de dienstplicht. Hij moest vijf jaar dienen. Hij werd in mei 1886 ingelijfd om in mei 1891 uit dienst van het 2e Regiment Infanterie ontslagen te worden.
  Jan Pieter Groven was weduwnaar van Anna Catharina  Jennekens. Zij wonen Overeijs 108 en verhuisden december 1891 naar nummer Overeijs 116, bij haar vader. Antoon Groven was dagloner. In huis woonde ook hun dochter Theresia.
  1898: De kinderen Groven verkochten eerst de roerende goederen : Kasten, stoelen, oud ijzer, canadezen (=populieren), bedden, porselein, potten, stro, aardappelen, wortels etc. waaronder één koe. Die bracht ƒ 98,- op. De totale opbrengst was ƒ 191,13.
  1899: De twee kopers betaalden bij de notaris ƒ 190,13. De notaris schreef bij alle kinderen steeds Graven. De enige Graven die kon schrijven was Victor Graven, mijnwerker. Hij tekende dan ook met V. Graven. De broer van Geertruid: Josef, was ook met een zus van haar man getrouwd. Haar dochter leefde nog samen met moeder en stiefvader in Eijs.
  1902: Zij verkocht een stuk tuin van 1 are en 90 centiaren voor ƒ 26,25 aan Joseph Franssen, fabrieksarbeider, wonend Mingelsberg. Zij woonde met haar tweede man ook in Mingelsberg onder Wittem.. Haar beide mannen en haar eerste kind worden Graven genoemd.

  Uit het eerste huwelijk werd één kind geboren en uit het tweede huwelijk werden zeven kinderen geboren.
  a. Maria Theresia Groven, geboren Wittem 1892, overleden 1976, trouwde Heerlen 5 oktober 1916 Fransiscus Weerts, geboren Schin op Geul 17 november 1887, zoon van Hendrik Joseph Weerts en Maria Hubertina Frijns.

  Uit het tweede huwelijk werd geboren
  b. Maria Hubertina Groven, geboren 1896, trouwde Heerlen 2 november 1922 Mathijs Jozef Langoor, geboren Voerendaal 27 augustus 1901, zoon van Hendrik Hubert Langoor en Maria Catharina Luijten.
  c. Pieter Hendrik Groven, geboren Wittem 15 juni 1898, trouwde Voerendaal 4 mei 1921 Elisabeth Senden, geboren Voerendaal, dochter van Hendrik Senden en Anna Catharina Jonen.
  d. Maria Josephina Groven, geboren Wittem Eijs 10 januari 1900.
  e. Elisabetha Bertha Groven, geboren Wiitem, trouwde Heerlen 15 juni 1922 Johan Hendrik Knubben, geboren Heerlen 26 november 1898, zoon van Johannes Mathijs Knubben en Maria Elisabeth Donners.
  f. Pieter Stephan Groven, geboren 1902.
  g. Josephina Philomena Groven, geboren 1903.
  h. Antonia Groven, geboren 1907, overleden Wittem 14 september 1909.

 2. Hendrik van Wersch (Vanwersch), geboren Eijs 11 augustus 1862  volgt 8g.
 3. lim-koer-7-mrt-1928
  7-mrt-1928
  Anna Maria Theresia Vanwersch (van Wersch, Vanweersch), geboren Wittem 23 augustus 1869, overleden Heerlen 23 juni 1913, 43 jaar oud, trouwde Wittem 28 april 1892 Pieter Joseph Storms, geboren Simpelveld 27 augustus 1867, overleden Simpelveld 5 november 1941, zoon van Pieter Joseph Storms en Maria Agnes Bischofs.
  Anna Maria Theresia was 22 jaar toen zij trouwde. Haar ouders waren allebei voor haar huwelijk overleden waardoor zij bij haar trouwen vergezeld werd door haar voogd Joseph Vanweersch, dagloner in Schin op Geul, en haar toeziend voogd Andreas Rademacher, boswachter, wonend in Vaals.
  1892: Uit deze huwelijksakte bleek dat er tussen de
  namen Vanwers en Vanweersch geen verschil bestaat. Joseph Vanweersch tekende de akte met J Vanwersch, de bruid tekende met Theresia Vanwersch.
  Toen zij trouwden zat Pieter Storms nog in het 2e Regiment Infanterie en kreeg, zoals toen gebruikelijk was, hiervoor toestemming van zijn commandant.
  Later werd Pieter Storms metselaar. 
  1898: In 1898 kwam hij vanuit Richternich (bij Aken) naar Simpelveld. Wellicht was hij daar bij Aken
  tijdelijk gaan werken. Pieter Joseph Storms werd landbouwer. Zij woonden op Huls, toen een gehuchtje van Simpelveld. Ook verkocht hij broedeieren.
  Uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren. Bij haar overlijden stonden zeven kinderen aan het graf.
  a. Maria Gertrudis Storms, geboren 27 april 1893, overleden Simpelveld 19 april 1915, 22 jaar, ongehuwd.
  b. Joseph Storms, geboren Simpelveld 27 mei 1894.
  c. Pieter Storms,  geboren Simpelveld 30 oktober 1895, overleden Heerlen 17 oktober 1968, trouwde 1 Klimmen: 9 januari 1919 Maria Philomena Prevos, geboren Klimmen 18 januari 1896, overleden Simpelveld 19 september 1947, trouwde 2: 1950 Maria Helena Wilhelmina Haartmans.
  1919: Hun huwelijk: Hij was mijnwerker 23 jaar. Zij was 22 en dienstmeid. Zij woonde eerst in Valkenburg en toen in Klimmen
  d. Maria Anna Storms, geboren Simpelveld 6 januari 1897, trouwde Simpelveld 1 mei 1930 Nicolaas Joseph Beckers, geboren ca 1899, 31 jaar oud, zoon van Mathias Joseph Beckers en Gertrui Juncker.
  e. Alphons Storms, geboren Simpelveld 14 juli 1898.
  f. Hendrik Joseph Storms, geboren Simpelveld 9 augustus 1899, overleden Simpelveld 4 september 1899.
  g. Maria Agnes Storms, geboren Simpelveld 6 juni 1901, trouwde Simpelveld 7 mei 1931 Willem Hendrik Vliex, geboren Voerendaal ca 1903, zoon van Willem Vliex en Anna Maria Frosch. Hij was mijnwerker.
  h. Maria Joseph Storms, geboren 1904, trouwde Simpelveld 16 april 1936 Leonard Hubertus Beckers, geboren 1907, zoon van Mathias Beckers en Gertrud Juncker.
  i. Stephanus Hubertus Storms, geboren ca 1906, trouwde Voerendaal 10 februari 1944 Maria Hubertina Catharina Sijben.

K.7e. Jan Mathijs Vanwersch, zoon van 6f, geboren Vaals 20 juni 1801, dagloner, overleden Vaals 21 juli 1882, trouwde Vaals 1 mei 1829 Joanna Catharina Slenter (Schlenter), geboren Vaals 26 april 1801, overleden 1 september 1878, dochter van Jan Schlenter en Maria Elisabeth Klein.

Toen hij in dienst moest was hij landbouwer in Vaals waar hij woonde. 

9 juli 1851: Voor de notaris verschenen
1: Mathijs Van Weersch, landbouwer te Wijlre (zegge) te Vijlen, gemeente Vaals gehuwd met Anna Catharina Slenter
2: Joanna Maria Van Weersch bijgestaan en gemachtigd door haar man Egidius Leijsen, landbouwers te Lemiers, gemeente Vaals
3: Johan Van Weersch, landbouwer wonende in de Voorscht dicht bij Aken gehuwd met Maria Josepha Slenter
4: Johan Caspar Van Weersch, landbouwer wonende te Lemiers
5: Magdalena Van Weersch bijgestaan en gemachtigd door haar echtgenoot Gabriel Vincken, rederijker wonende te Holzet. Gemeente Vaals
6: Joseph Van Weersch, wonende te Oersbach gemeente Richterich, getrouwd met Maria Catharina Lennerts.
Zij verkopen aan de gebroeders Jan Leonard Ploumen, Pieter Joseph Ploumen en Hendrik Joseph Ploumen, allen ongehuwd en landbouwers in Bocholtz. Hun vader Egidius Ploumen handelt namens hen. Zij verkopen in de gemeente Bocholtz
1: boomgaard of weide,
2: akkerland op de Dallenderweg,
3: Akkerland op de Prickartsweg.

Zij hadden dit uit nalatenschap van wijlen hun vader Hendrik Van Weersch per akte van deling verleden voor notaris Struijk te Kerkrade van 24 april 1818. Vader Ploumen nabestaande namens zijn kinderen ƒ 500.

1 september 1878, haar overlijden: memorie van successie.
Op het dekblad van de aangifte staat dat Slenter-Johanna-Catharina gehuwd was met Wandelschmidt. Antoon- Twee fouten. Zij was met Mathijs van Wersch gehuwd en haar schoonzoon heette Windelschmidt. De Memorie werd ingediend 26 februari 1879.
1: Anton Wendelschmidt, landbouwer te Holset, vader en voogd van zijn drie minderjarige kinderen in huwelijk verwekt met wijlen Maria Catharina Van Wersch, met namen Mathes, Peter Jozef en Helena Wendelschmidt
2: Johanna Wendelscmidt, zonder beroep wonende te gezegd Holset
3: Pieter Egidius Thessen, molenaar wonende te Lemiers, gehuwd met Johanna Catharina Van Wersch, diens regten uitoefenende.
4: Egidius Eijmahl, landbouwer in Vijlen gehuwd met Magdalena Van Wersch (diens regten uitoefenende)
5: Leonardus Deswijsen, landbouwer te Vaals als uitoefende de regten zijner echtgenoote Elisabeth Van Wersch.
6; Winand Van Wersch, landbouwer in Holset
Dat de nalatenschap van de overledene bestaat uit het volgende:
Actief
Aan roerende goederen ƒ 650
Aan contanten ƒ 50

Aan onroerende goederen
1: Weiland te Holset in het Claasveld A 973 ƒ 500
Dit behoorde aan haar al voor het huwelijk.
De helft van de navolgende onroerende goederen aangekocht tijdens het huwelijk
2: Bouwland in het Claasveld A 997 voor de helft begroot ƒ 367
3: Bouwland op de Steeg A 3007 voor de helft ƒ 122
4: Bouwland te Plum (= links van Holset) A 212 ƒ 129
5: Bouwland aan de Hermansbeek A 1042 ƒ 80
6 Bouwland in het Lemierserveld A 1233 ƒ 180
7: Een huisje met schuur en bakhuis en tuin te Holset A 2311 en A 2312 ƒ 616
8: Een weiland aan Weijerspleij A 928 ƒ 670
9: Boomgaard op Weijerspley A 935 ƒ 700
Totaal Activa ƒ 4064

Passiva
Dood en begrafeniskosten ƒ 200
Resteert: ƒ 3864
21 juli 1882:
Zijn overlijden: Memorie van Successie
Ingeleverd 10 november 1882
1: Pieter Egidius Thissen, molenaar te Vaals gehuwd met Anna Catharina Van Wersch,
2: Leonard Deswijzen, landbouwer te Vaals, gehuwd met Maria Elisabeth Van Wersch,
3: Egidius Eijmahl, landbouwer te Vaals, gehuwd met Maria Magdalena Van Wersch,
4: Winand Van Wersch, landbouwer te Vaals,
5: Antoon Jozef Windelschmidt,, dagloner te Holset handelende als vader en voogd over
a; Helena
6.: Peter Joseph Windelschmidt,
7: Johannes Boumans, kalkbrander te Wijlre getrouwd met Anna Maria Windelschmidt (=dochter van Antoon Windelschmidt nummer 8),
8: Mathias Windelschmidt dienstknecht in Vaals,
Allen verklaren in het woonhuis van nummer 4, dat Mathijs Van Wersch op die dag overleden is en als enige erfgenamen achterlaat zijn vier kinderen en de echtgenoten van de 2e en 3e aangever ieder voor ⅕ en zijn kleinkinderen zijnde de twee minderjarigen sub 5 genoemd.
De 7e aangever en de echtgenote van de 6e aangever ieder voor 1/20 deel.
Activa
De helft van de volgende onroerende goederen gedurende hun huwelijk gekocht
1: Bouwland A 997
2: Huis A 2312
3. Weiland A 928
4: Bouwland 3017
5: Bouwland A 1233
6. Schuur en bakhuis, erf A 3973
7: bouwland B 2112
8: bouwland 935
Kaprecht van 3,34 aren Holsterbosch B 1425 en 1426
Voor de helft geschat ƒ 2200
Roerende goederen als huismeubelen, akker-, schuur- en keldergereedschappen, linnengoed ƒ 554,06
Vee: ƒ 592
Contanten ƒ 105,60
Staande vruchten ƒ 135
Samen ƒ 1386,66 waarvan de helft: ƒ 693,33
Totaal actief ƒ 2932,33
Passiva
Aan Winand Van Wersch voor dagloon in 1882: ƒ 9.
Aan Anton Windelschmidt dagloon in 1882 ƒ 4,20
Dood en begrafeniskosten ƒ 96
Bij elkaar ƒ 109,20
Totaal 2932,33-109,20 = 2823,13

8 november 1882: Notariële akte: De erfgenamen:
1: Anna Catharina Van Wersch, getrouwd met Pieter Egidius Thissen, molenaar,
2: Maria Elisabeth Van Wersch getrouwd met Leonard Deswijsen, landbouwer,
3: Maria Magdalena Van Wersch getrouwd met Egidius Eymahl,
4: Winand Van Wersch,
5: Jan Boumans uit Wijlre getrouwd met met Anna Maria Windelschmidt (= dochter van Antoon Windelschmidt nummer 8),
6: Mathias Windelschmidt dienstknecht in Vaals, toeziend voogd over Helena Windelschmidt (zoon van 8),
7: Pieter Jozef WIndelschmidt, dagloner, (zoon van 8)
8: Antoon Jozef Windelschmidt, weduwnaar van Anna Maria Van Wersch en voogd van dochter Helena.

 

handtekeningen erfgenamen

 

De vier kinderen kregen ieder ⅕ deel, want hun zus was overleden, dus haar man gold als erfgenaam.
Er was eigenlijk ook nog de erfenis van zijn zwager Egidius Leisen, man van zijn zus Johanna Maria, geboren 7 april 1803. Deze erfenis was nog niet verdeeld. Wel was die opgepakt voor notaris Wijnans op 4 april 1861.

Onroerende goederen:
1: Woonhuis met voorplaats en stal en deel van de naast de stal gelegen achterplaats, een deel is van Slenter en een ander deel van Baart, ƒ 400.
2: Bakhuis op dat deel  ƒ 115.
3: Schuur ƒ 435.
4: Boomgaard op de Weijersplei, ƒ 372.
5: Boomgaard idem ƒ 452.
6: Weiland ƒ 556.
7: Weiland  ƒ 590.
8: Bouwland op het Klaasveld ƒ 331.
9: Idem ƒ 387.
10: Helft van bouwland aan de Hermansbeek ƒ 70.
11: idem ƒ 70.
12: Bouwland in het Lemierserveld ƒ. 249.
13: Bouwland op de Steeg ƒ 173.
14: Weiland in het Claasveld genaamd de Trelbeemd ƒ 400.
15: Bouwland op de Plum ƒ 155.
16: Jaarlijkse kaprecht int het Holsterbosch genaamd Herwelter Heilbeemd ƒ 48.
17: bouwland aan de Langenberg in Laurensberg ƒ 39.

Bij elkaar ƒ 1243,11.

Inbrengsten
19: de eerste comparante vrouw Thissen ƒ 356,74.
20: de 2e comparante de echtgenote Deswijzen ƒ 170,10.
21: de 3e comparante de vrouwe Eymahl ƒ 170,10.
22: de 4e comparant Winand Van Wersch ƒ 53.
23: kinderen van wijlen Anna Maria Van Wersch ƒ 170,10.
Alles bij elkaar ƒ 7000,15 : 5 = ƒ 1400.

Het eerste kavel ging naar vrouwe Eymahl
Woonhuis, stal en plaatsen onder 1,
Bakhuis met gedeelde tuin onder 2,
Gedeelde boomgaard onder 4,
Gedeelte bouwland aa de Hermansbeek onder nummer 10,
De helft van het kaprecht onder nummer 16,
Opbrengst roerende goederen ƒ 420,03.

Tweede kavel naar Winand van Wersch
Schuur met plaats en tuin onder nummer 3,
Gedeelte boomgaard onder nummer 5,
De helft van het perceel aan de Hermansbeek onder nummer 1,
De helft van het kaprecht onder nummer 16.
Opbrengst roerende goederen

Derde kavel (aan Windelschmidt en zijn kinderen):
Gedeelte weiland op Weijersplei onder nummer 6,
Bouwland op de Plum onder nummer 15.
Op- en inbrengsten.

Vierde kavel aan Anna Catharina Van Wersch
Gedeelte weiland Weijersplei onder nummer 7,
Gedeelte perceel Klaasveld onder nummer 8,
Perceel in Laurensberg onder nummer 17,
Op- en inbrengsten.

Vijfde kavel aan vrouw Deswijzen
Deel perceel Klaasveld onder nummer 9,
Bouwland op de Steeg onder nummer 13,
Weiland in Klaasveld onder nummer 14.
Op- en inbrengsten.

Comparant 2: Maria Elisabeth Deswijzen-van Wersch ruilde haar kavel 5 met Maria Magdalena Eymahl-Van Wersch die het eerste kavel had.

Ieder familielid kreeg ƒ 1.401,03.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Anna Maria Catharina Vanwersch, geboren Vaals 21 februari 1830, overleden Vaals 9 april 1863, trouwde Vaals 11 mei 1854 Antoon Josef Windelschmidt, geboren Vaals 3 maart 1825, overleden Gut Weide, parochie Weilendorf 7 juli 1906, 81  jaar, zoon van Johan Pieter Windelsmidt (hoefsmid) en Maria Josepha Beuken.
  1863: Haar man zei dat zij bij haar overlijden 35 jaar oud was geworden. Zij werd echter 33.
  Uit het huwelijk werden geboren
  a. Johanna Maria Windelschmitt, geboren Vaals 9 juni 1855, overleden Kerkrade 23 september 1942, trouwde Vaals 3 augustus 1882 Johannes Baltus Boumans, geboren Wijlre 16 april 1852, overleden Kerkrade 17 februari 1941, zoon van Pieter Josef Boumans en Maria Christina Somers
  b. Jan Mathijs Windelschmitt, geboren Vaals 25 april 1857, overleden Eilendorf oktober 1935 , 78 jaar.
  c. Pieter Joseph Hubert Windelschmitt, geboren Holset=Vaals 26 september 1859, overleden na zware ziekte Vaals 11 juli 1903
.
  d. Maria Magdalena Windelschmidt, geboren Holset-Vaals 16 november 1861
  e. Helena Windelschmitt.
 2. Maria Catharina Vanwersch, geboren Vaals 12 oktober 1832, overleden Vaals 26 juli 1907, 74 jaar, trouwde Vaals 8 november 1860 Pieter Egidius Thissen, geboren Wittem 24 januari 1822, zoon van Egidius Thissen en Magdalena Schwanen.
  1887: Maria Catharina verkocht een weiland in Weijerspleij in Vaals aan Jan Joseph Baart, landbouwer in Holzet voor ƒ 400. Haar man was herbergier in Holzet. Zij had dit geërfd.
  Op dezelfde dag en op het zelfde moment leende het echtpaar van de hoefsmid Frans Mathijs Noteborn een bedrag van ƒ 500 terug te betalen binnen drie jaar tegen een jaarlijkse rente van 5%. Als onderpand stelde Pieter hun huis en bouwland gelegen in Claasveld
  1897: Bij zijn overlijden was hij 75 jaar en tapper in Lemiers. Hij was eerder getrouwd met Anna Geertruida Engelen / Engels die aan de kraamvrouwenkoorts in 1860 overleden was.
  Maart 1897:
  Van de elf kinderen die zij kregen waren er toen vijf in leven. Zij hadden het, net als zovelen, niet breed. Haar man was herbergier in Lemiers, bij Vaals. Zij verkocht in 1887 een weiland aan Jan Baart voor ƒ 400. En het echtpaar leende gelijkertijd van de hoefsmid Noteborn ƒ 500 en beloofde dat bedrag binnen drie jaar terug te betalen.
  Toen Pieter Tissen tien jaar later overleed, was het bedrag nog steeds niet terugbetaald. Na zijn dood stuurde de rechter een schatter naar haar huis in Lemiers om de inboedel te taxeren.Hierdoor krijg je toch inzicht hoe een herberg/huis er in 1897 er qua inboedel uit zag.
  1: In de Herbergkamer trof hij vier tafels, vijf banken, zes stoelen, een toonbank, een kachel met toebehoor, een spiegel, zeven schilderijen en een lamp aan. Geschat totaal ƒ 48.

  2: In een bovenkamer: Glazenkast, commode, kleerkast, ronde tafel, drie stoelen, pendule, zes schilderijen, ledikant, porselein, glas en tin ƒ 98,50

  3: In een kamer daarnaast: Ledikant met toebehoor, tafel, kapstok, stoel, twaalf schilderijen, porselein en tin, alles bij elkaar ƒ 5,50

  4: In een kamer daarnaast: Ledikant met toebehoor, kleerkast, tafel en bank, vijf schilderijen, fornuis, ledikant met toebehoor, kist, alles bij elkaar ƒ 31.

  5: In de keuken beneden: ledikant met toebehoor commode, etagère, twee tafels, vier stoelen en een bank, kachel, porselein, 13 herberglazen,  vier ketels en wateremmer, een bank, een Ariston (= een fornuis) ƒ 46,50

  6: In de stal: Brandhout en een ladder, ƒ 6.

  Totaal werd alles op ƒ 342,50 geschat.

  Daar gingen natuurlijk nog de begrafeniskosten vanaf.

  De pastoor kreeg voor zijn dienst en mis ƒ 10,48, de lijkkist kostte ƒ 18, de lijkwagen, vertering en andere kleine uitgaven waren ƒ 28.

  Aan Montfort te Luik werd voor geleverde sigaren ƒ 6 betaald.

  Aan Vijssen te Lemiers aan koloniale waren over verschillende jaren ƒ 90.

  Aan de firma Smeets te Gulpen voor bier ƒ 18.

  Aan Heiligers te Vaals voor bier ƒ 21,60. Heiligers had een herberg in Vaals.

  Aan Vlas te Gimmenich wegens geleverd bier ƒ 60.

  En de lopende personeelsbelasting was ƒ 0.50.

  Aan de weduwe Noteborn en kinderen wegens geleend geld ƒ 500.

  1905: Het echtpaar had in november 1887 ƒ 500 geleend van Frans Mathijs Noteborn , hoefsmid in Lemiers en in 1905 nog niet terugbetaald. Het bedrag had binnen die jaar terugbetaald moeten worden. Ondertussen was Noteborn op 9 april 1893 overleden. Ook Pieter Thissen was overleden. De lening was nog niet terugbetaald. Maria Catharina van Wersch leende wellicht het resterende bedrag waardoor Wijnand Hubert Jongen, koffyhuishouder en dagblad correspondent in Lemiers de nieuwe schuldeiser werd.
  In 1905 leefden nog vijf kinderen. Willem, Joseph, Elise, Hubert, Maria.
  Uit dit huwelijk werden elf kinderen geboren
  a. Maria Catharina Thissen, geboren Vaals 23 januari 1862, overleden Vaals 4 december 1862.
  b. Willem Hubert Thissen, geboren Vaals 22 april 1863.
  c. Winand Hubert Thissen, geboren Vaals 27 januari 1864, overleden Vaals 23 oktober 1864.
  d. Joseph Hubert Thissen, geboren19 oktober 1865, overleden Venray 1 februari 1932, 66 jaar, ongehuwd. Hij woonde in Vaals.
  1905: Hij was gepensioneerd Oost-Indisch militair en arbeider in Vaals.
  e. Maria Elisabeth Hubertina Thissen, geboren Vaals 23 september 1867, overleden Vaals 10 mei 1921, trouwde Vaals 11 november 1897 Jean Henri Hubert Meessen, geboren Henri Chapelle 11 mei 1874, zoon van Jean Henri Meessen en Anne Gertruid Bindels.
  1905: Hij was herbergier in Lemiers.
  f. Winand Hubert Thissen, geboren Vaals 30 maart 1870, overleden Lemiers, Vaals 21 mei 1870.
  g. Egidius Hubert Thissen, geboren Vaals 4 maart 1871, overleden Lemiers 7 december 1871.
  h. Hubert Adolf Thissen, geboren Vaals 24 april 1872, overleden Gulpen 5 juni 1961, trouwde Vaals 15 juli 1897 Anna Maria Odilia Hubertine Frohn, geboren Vaals, dochter van Johan Lambert Frohn en Anna Maria Schillings.
  1897: Hij deed de aangifte overlijden van zijn vader, was 23 en fabrieksarbeider.
  i. Maria Agnes Thissen, geboren Vaals 2 maart 1875, trouwde Vaals 31 juli 1902 Marcus Geilenkirchen, geboren Aken 28 april 1877, zoon van Mathias Geilenkirchen en Anna Maria Schmitz.
  1905: Hij was smid in Lemiers.
  j. Levenloos geboren en overleden Vaals 29 maart 1876.
  k. Egidius Hubert Thissen, geboren Vaals 4 juni 1877, overleden Vaals 12 augustus 1877.

 3. Elisabeth Vanwersch, geboren Vaals 10 augustus 1839, overleden Vaals 13 april 1912, 70 jaar, trouwde Vaals 21 april 1865 Jan Leonard Deswijsen, geboren Vaals 14 december 1834, overleden Vaals 26 maart 1911, zoon van Christiaan Deswijsen en Maria Adelheid Haemer.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Christian Joseph Deswijzen, geboren Vaals 8 maart 1866, overleden Bocholtz 10 oktober 1907, 41 jaar oud, trouwde 1890 Anna Vankan, geboren Bocholtz 6 april 1868, overleden Bocholtz 5 december 1943, dochter van Jan Leonard Vankan en Maria Elisabeth Kerkhofs.
  b. Mathijs Hubert Deswijsen, geboren Vaals 10 april 1869.
  c. Winand Hubert Deswijsen, geboren Vaals 17 april 1870, overleden Ensen bij Keulen 29 augustus 1955, trouwde 24 juni 1911 Keulen Sibille Ehser, geboren 8 november 1875, overleden Keulen 2 februari 1931.
  d. Hubert Gabriel Deswijzen, geboren Vaals 20 juni 1873, overleden Heerlen 11 juli 1923, 50 jaar oud, trouwde Bocholtz 30 juli 1896 Maria Josepha Vankan, geboren Bocholtz 12 mei 1871, overleden Bocholtz 14 februari 1950, dochter van Jan Leonard Vankan en Maria Elisabeth Kerkhofs.
  e. Maria Magdalena Deswijsen, geboren Vaals 31 juli 1875, overleden Walheim 28 januari 1960, trouwde Vaals 9 juni 1904 Mathias Joseph Reul, geboren Loutzen 1 maart 1875, zoon van Mathias Joseph Reul en Katharina Klinkenberg.
  f. Anna Maria Deswijzen, geboren Vaals 14 april 1877, overleden Vaals 5 april 1878.
  g. Anna Maria Deswijsen, geboren Vaals 18 februari 1879, overleden Vaals 22 september 1880.
  h. Egidius Willem Deswijsen, geboren Vaals 21 november 1880, overleden Vaals 20 juli 1957, trouwde Vaals 19 april 1906 Maria Hubertina Merkelbach, geboren Vaals 4 februari 1880, overleden Vaals 13 oktober 1911, dochter van Jan Simon Merkelbach en Anna Gertrud Hamers.
  i. Marie Geertruid Deswijzen, geboren Vaals 8 november 1886, trouwde 1: Vaals 23 april 1908 Frans Hubert Einmahl, geboren Vaals 9 september 1880, overleden Vaals 7 februari 1909, zoon van Jan Pieter Einmahl en Margaretha Hensgens, 
trouwde 2: Vaals 27 juli 1911 (Haar vader was vier maanden geleden overleden) Heinrich Hubert Reul, geboren Lontzen (B) 20 januari 1884, overleden Lontzen 31 oktober 1936, zoon van Mathias Joseph Reul en Catharina Klinkenberg.
  15 juli 1911: Openbare verkoop op 17 juli 1911 van huismeubelen van de weduwe Einmahl-Deswijzen in Holset.
 4. Magdalena Hubertina Vanwersch, geboren Vaals 4 mei 1834, trouwde Vaals 21 april 1865 Gilles Eenmaal (Einmahl), geboren Vaals 6 augustus 1803, zoon van Willem Eenmael en Gertrude Schurmans.
  Haar man was 61 jaar en zij 29. Zij trouwden op dezelfde dag als haar zus Elisabeth.
  1865: Gillis Einmahl en zijn bruid van de Vijlenderstraat in Vijlen verschenen voor notaris Hoho uit Wittem en maakten daar de huwelijkse voorwaarden op.
  Zij trouwden in gemeenschap van goederen. De notaris schreef: Van deze gemeenschap zullen echter uitgezonderd zijn alle onroerende goederen welke aan de comparanten vóór het aangaan van hun huwelijk zullen toebehooren, gelijk mede die, welke zij gedurende het huwelijk bij erfenis, making of schenking verkrijgen zullen.De onroerende goederen, welke gedurende het huwelijk zullen verkregen worden en waarvan een der echtgenooten voor en onverdeeld gedeelte mede-eigenaar was, zullen niet in de gemeenschap vallen en de geheele eigendom zijn van diegenen de echtgenooten die er voor een om erdeeld gedeelte mede-eigenaar van was, behoudens vergoeding aan de gemeenschap voor hetgeen de gemeenschap zal betaald hebben voor de verkrijging van zoodanige goederen. Ingeval gedurende het huwelijk goederen aan een der echtgenooten of zonderlijk toebehoorende mogten verkocht worden, zullen de daarvan voortkomende kooppenningen, indien dezelve niet ten name van den echtgenoot, aan wien die goederen toebehooren, wederlegd zijn; aan dien echtgenoot toebehooren en bij de ontbinding der gemeenschap door hem uit de gemeenschap teruggenomen worden.
  13 mei 1884: Memorie van Aangifte.
  Deze akte werd  na het overlijden van Gillis Einmahl op 27 oktober 1884 opgemaakt. Aan baten was er ƒ 4785, a lasten en schulden ƒ 161,24. Dus totaal ƒ 4.623,76.
  Hij
  had tien stukken bouwland, zijn huis met erf en stallen, en een boomgaard, twee weilanden, een perceel hakhout en een beemd.
  De weduwe kreeg ƒ 2404,35 en de drie kinderen ieder 739,80.
  24 maart 1886: Samen met elf buren verkocht zij, als weduwe van Egidius Eijmahl ook een klein stukje grond in Vaals ter verbreding van de Schustenbergerweg (die is er niet meer) tot aan de Klaasvelderweg te Vaals. Zij kreeg hiervoor ƒ 10,95. Ook haar zwager Pieter Egidius Thissen was hiermee betrokken. Totaal betaalde de gemeente ƒ 121,87. De weduwe werd Magdalena Van Weersch uit de Vijhlenderstraat Vaals genoemd. Die grond was destijds van haar vader geweest.

  21 mei 1896: Als weduwe van Egidius Eijmahl, landbouwster in Vijhlen, leende zij van het Roomsch Catholijk Parochiaal Kerkbestuur van Bocholtz, ook wel Roomsch Catholijke Parochie, vertegenwoordigd door pastoor Xaverius Neujean, als voorzitter van het kerkbestuur, een bedrag van ƒ 500 terug te betalen over tien jaar tegen  een jaarlijkse rente van 5%. Als onderpand gaf zij een weiland in het Klaasveld in Vaals en bouwland in Vaals in het Klaasveld.
  4 november 1901: De weduwe Maria Magdalena Van Wersch verklaarde geen vordering meer op haar zoon Jan Mathijs te hebben. Zij woonden beiden aan de Vijlenderstraat in Vaals.

  Uit dit huwelijk werden  geboren
  a. Anna Maria Hubertina Einmahl, geboren Vaals 8 mei 1866, trouwde Vaals 30 april 1888 Joseph Pieter Graff, geboren Vaals 7 januari 1863, zoon van Egidius Graff en Maria Catharina Hissel.
  1888: Hun huwelijk: hij was leidekker.
  b. Jan Mathijs Einmahl, geboren Vaals 15 juli 1870, trouwde Vaals 18 november 1897 Maria Catharina Olivier, geboren Vaals, dochter van Jan Hubert Olivier en Hubertina Kullen.
  c. Anna Catharina Einmahl, geboren Vaals 1 december 1872, trouwde Vaals 28 mei 1896 Jean Hubert Theodore Hausman, geboren Hombourg (B) 30 april 1854, zoon van Jean Hubert Hausman en Maria Catharina Mager.
  1896: Hun huwelijk: Hij is 41, zij is 23.

 5. Winand Vanwersch, geboren Vaals 19 september 1844, overleden Vaals 19 december 1883, landbouwer.
  De overlijdensakte van zijn vader ondertekende hij met Van Wersch.

K.7f. Jan van Weersch, zoon van 6f, geboren Lemiers 14 juli 1805, overleden Vijlen 8 juni 1890, trouwde 1: Vaals 27 februari 1835 Anna Margaretha Hanen, geboren Gemmenich 19 februari 1805, dochter van Jan Willem Hanen en Maria Josepha Raedermecker, trouwde 2: Laurensberg 28 februari 1840 Anna Maria Josepha Schlenter, geboren Laurensberg 19 augustus 1811, overleden Vaals 17 februari 1896, dochter Peter Schlenter en Maria Ida Wilder.

1821: Volgens het Bevolkingsregister van Vaals is hij 10 jaar en woont in Lemiers. Hij werd Jannes Vanwersch genoemd.
1829: Bij de volkstelling van 1829 in Vaals werd de naam van Johan van Wersch genoteerd. Hij was
domastik (knecht), 24 jaar, geboren in Holset en knecht bij de familie Gimmenich in Vijlen. Vijlen is een dorp behorend bij Vaals. Deze familie Gimmenich bestond uit acht man. Zij hadden vijf knechten en twee meiden (Madgen) schreef de ambtenaar.
Die noteerde de namen van iedereen die hier woonden. Vandaar dat de naam van Johan bekend is. Alleen schreef de ambtenaar diens naam verkeerd.
johan van weersch
Eind 1800: Zij wonen Mamelis 83. Zij waren rentenier.

Uit het eerste huwelijk werden geboren

 1. Anna Maria Catharina Margaretha Vanwersch, geboren Laurensberg 3 februari 1836, overleden voor 1868.
 2. Maria Josepha Hubertina Vanwersch, geboren Laurensberg 2 april 1837.
  1868: De erfgenamen van Jan Willem Hanen uit Holzet verkochten openbaar op 17 maart 1868 roerende goederen die hem aan toebehoorden. Jan Hanen was op 5 september 1867 in Holzet overleden. Een van de erfgenamen was Josephina Van Wersch, geboren  2 april 1837. Zij was ongehuwd en woonde in Holset, maar tijdelijk in Laurensberg. Haar moeder was Margaretha Hanen, overleden echtgenote van Johan Van Wersch. Haar vader Johan kocht een lange kar voor ƒ 48,- meer niet. Omdat Josephina zijn enige kleindochter was erfde zij een huis met schuur, stal, mestgedeelte, groot te zamen twee roeden en 45 el in Holset, grenzend aan Mathijs van Wersch, Baart en de straat ter waarde van ƒ 400,- Ook kreeg zij twee boomgaarden, een in de Bisschopsweide en de ander in de Veelweide. Ook kreeg zij een weiland in Gimmenich. Twee jaar later verkocht zij deze landerijen aan haar oom van moederskant.
 3. Johann Mathias Vanwersch, geboren Laurensberg 26 december 1838.

  Uit het tweede huwelijk werden geboren
 4. Jan Peter van Weersch, geboren 15 februari 1841, volgt 8h.
 5. Jan Caspar Hubert van Wersch, geboren 17 oktober 1842, volgt 8i.
 6. Peter Joseph Hubert van Wersch, geboren 23 oktober 1844, gedoopt 24 oktober 1844, volgt 8j. 

K.7g. Jan Caspar (Jean Gaspard) Vanwersch, zoon van 6f, geboren 18 maart 1809, doopgetuigen:Joannes Casparus Schijngs en Maria Elisabeth Wersch, landbouwer in Lemiers bij Vaals, overleden Wittem 25 juli 1877, trouwde Vaals 26 september 1851 Anna Maria (ook wel Johanna) Pierlot, geboren Wijlre 2 juli 1817, landbouweres, zoals de ambtenaar schreef, overleden Voerendaal 7 november 1908, 89 jaar oud, dochter van Jacob Pierlot en Maria Barbara Pauque.

1829: In het jaar dat hij 19 werd, moest hij zich inschrijven voor de Nationale Militie. Hierin schreef het leger dat Caspar in Vaals woonde waar hij landbouwersknecht was en zijn vader dagloner.
1850-1859: Volgens het Bevolkingsregister van Vaals woonde bij hem in Lemiers ook de broer van zijn schoonvader: Matthijs Leimans, geboren 1759 en overleden 1852. Zij hadden toen een werkbode in huis Maria Kamp, geboren in  1821.
1864: Zij woonden Lemiers 152 en vertrokken in 1864 naar Wittem. 
Bij hen in huis woont ook zwageres Gertruis Pierlot, geboren Wittem 17 december 1821.  Zij was dienstbode.  Caspar was akkerbouwer. Zij wonen Lemiers 152.
1884: Caspar was in 1877 overleden. Zijn weduwe vertrok april 1884 naar Voerendaal met haar kinderen Barbara, Johannes, Hubertus en Gertrude.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Barbara Vanwersch, geboren Vaals 27 augustus 1852, overleden Wahlwiller (gemeente Wittem) 24 november 1922, trouwde Wittem 18 november 1880 Willem Hendrik Cunibert Mertens, geboren Wittem 20 mei 1847, landbouwer, overleden Wahlwiller 15 april 1888, zoon van Jan Willem  Mertens en Maria Agnes Hendriks.
  Barbara ondertekent de trouwakte met een beverig handje B Vanwersch. Willem diende vijf jaar in de Nationale Militie (1867-1872). Bij zijn huwelijk was hij 33 en landbouwer in Wittem, zij was 28 jaar en woonde ook in Wittem. Op het eerste blad van de huwelijksakte wordt zij Vanwersch genoemd en op het tweede blad Vanweersch.
  1890: Maria Barbara Van Wersch is weduwe en woont samen met haar twee zonen Jan en Frederic. Zij is landbouweres en woont nummer Wahlwiller 387.
  1892: Voor notaris Wintgens Wittem werd op 20 december 1892 een akte opgemaakt voor Barbara.Zij trad op namens haar zelf en haar kinderen Jan Cunebert en Frederik Cunebert Mertens. Ook verscheen Johan Van Wersch namens zichzelf en als toeziend voogd. Verder Hubert Van Wersch en Geertruid Van Wersch, landbouwers wonende te Kunrade, namens hun moeder Anna Maria Pirlotte, weduwe van Caspar Van Wersch. Zij verkochten openbaar:
  1: bouwland aan de Molenweg Vaals A 780 en 781. Dit bracht ƒ 478 op.
  2: bouwland in het Klaasveld Vaals A 994, verkocht voor ƒ 492,75.
  3: in Laurensberg, bouwland aan de Gatzemühle voor ƒ101,50
  1913: In de archieven van het ziekenhuis Renier van Arkel staat haar naam: Barbara Vanwersch, patiënt in september 1913.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Frederik Cunebert Mertens, geboren Wahlwiller 14 september 1881, overleden Wahlwiller 14 april 1883.
  b. Joannes Cunebert Mertens, geboren Wittem 30 november 1882, overleden Voerendaal 18 mei 1911, trouwde Voerendaal 16 februari 1911 Anna Maria Katharina Meijs, geboren Heerlen 1 augustus 1877, overleden Heerlen 13 januari 1971, dochter van Laurens Jozef Meijs en Maria Josefa Hubertina Ploumen.
  1902: Nationale militie: Hij had nummer 20, maar hoefde niet in dienst.
  1911: Bij hun huwelijk was hij dagloner en soms dienstknecht. Zijn moeder weigerde toestemming tot het huwelijk te geven hoewel hij 28 jaar was, dus volwassen.
  c. Anna Catharina Mertens, geboren Wahlwiller 20 maart 1886, overleden Voerendaal 8 februari 1889.
  d. Frederic Cunebert Mertens, geboren Wahlwiller 10 oktober 1887, ongehuwd overleden Voerendaal 27 februari 1948.
 2. johan van werschJan Van Wersch, geboren Vaals 27 april 1854, landbouwer, overleden Voerendaal 9 maart 1909.
  Ongehuwd, want in zijn overlijdens akte staat geen echtgenote genoemd. Op zijn bidprentje staat dat hij Vijlen 17 maart 1855 geboren is. Dit is echter fout, want er is in Vaals/Vijlen geen Van Wersch op deze datum geboren, wel op 27 april 1854. Hij gaf zowel het overlijden van zijn vader als zijn moeder aan. Hij tekende alle akten met J Van Wersch.
  1884: Hij vertrekt april 1884 naar Voerendaal met zijn moeder en broer Hubertus en zus Gertrude. Hij is hier landbouwer.
  1905: Voor notaris Lemmens kocht Johan Vanwersch (zo schreef de notaris het) namens zijn broer Hubert en zus Gertrud, alle drie landbouwers in Kunrade, van Jacob Creusen, vroeger dienstknecht nu rentenier in Klimmen, twee stukken land aan de Kalkovens in Voerendaal voor 304 gulden. Hij tekende de akte van J. Van Wersch.
  Johan van Weersch, landbouwer in Kunrade, gemeente Voerendaal, kocht tijdens een openbare verkoop bouwland namens zichzelf, zijn broer Hubert van Weersch en Gertrude van Weersch, beiden landbouwers in Kunrade. Hij betaalde ƒ 770.
  Het land lag op de Schweiberg en was 57 aren, groot. De verkoper was Jan Hubert Straatman, vroeger brouwer, en in 1905 koopman in Linne (B). Jan tekende de akte: zie afbeelding.
  1915: Op 8 maart 1915 verkoopt notaris Dolmans uit Heerlen ten woonhuize van de familie Van Wersch te Kunrade-Voerendaal publiekelijk op krediet mits borgstelling: drie sterke werkpaarden, negen stuks hoornvee, landbouwgereedschappen (oogstwagen, wentelploeg, stroopmachine, eg, ploeghamen, kettingen, paardentuig etc. Maart was de wisseltijd van de pacht, dus werd de pacht niet verlengd en verhuisde hij?
 3. Wernerus Hubertus van Wersch, geboren Vaals 2 september 1855, overleden Kunrade bij Voerendaal 1 december 1936.
  Op zijn bidprentje neemt hij afscheid van zijn zus en neef. Dat betekent dus dat hij niet getrouwd was en dat of Barbara of Maria nog leefde. Op zijn bidprentje staat dat hij op 9 september 1856 geboren is. Zijn geboorte akte laat echter zien dat hij op 2 september 1855 geboren is.
 4. Maria Gertruid Vanwersch, geboren Vaals 25 mei 1858, ongehuwd overleden Voerendaal 31 mei 1942, 84 jaar.

K.7h. Mathijs Joseph Vanwersch,  zoon van 6f, geboren Vaals 18 september 1813 trouwde Laurensberg 23 oktober 1836 Maria Catharina Lennartz, overleden 80 jaar, Orsbach = Laurensberg 23 september 1884 dochter van Mathias Lennertz en Johanna Maria Huppertz.
Zij woonden bij het overlijden van hun dochter Maria Agnes in Orsbach.
Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Agnes Vanwersch / Vanweersch geboren Orsbach (D) circa 1841 (zij was 27 bij haar overlijden), overleden Bocholtz 23 juni 1868, trouwde Jan Hubert Hendrik Winands, geboren Bocholtz 5 mei 1837, overleden Bocholtz 20 september 1905, zoon van Etmondus Winands en Maria Petronella Hanssen.
  1862: Haar naam staat in het knechten-dienstmeiden register van Bocholtz. Zij was meid en vertrok op 4 oktober 1862 naar Laurensberg. Blijkbaar ging zij weer terug naar Bocholtz omdat ze hier overleed.  
  1866: Geboorte zoon Joseph. Zij is werkvrouw, hij is metselaar. Zij wonen op de Poel in Bocholtz.

  1868: Op haar overlijdensakte wordt zij Vanweersch genoemd. Zij was 27 jaar, arbeidster  en woonde Op den Poel in Bocholtz.
  1872: Jan Winands trouwde opnieuw,8 februari 1872  nu met Anna Clara Dewit, geboren 14 maart 1847 in Schaesberg. Zij kregen meerdere kinderen. Hij was metselaar. 
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Josephus Winands, geboren Bocholtz 20 augustus 1865, overleden Bocholtz 10 januari 1866.
  b. Joseph Winands, geboren Bocholtz op den Poel 1 december 1866, overleden Bocholtz 26 mei 1926, trouwde Bocholtz 23 april 1891 Hubertina Spelthaen
 2. Wilhelm Vonwersch, geboren Laurensberg 28 november 1839.
 3. Anne Maria Vanwersch, geboren Orsbach 20 juli 1845, trouwde Aken, Haaren 14 oktober 1876 Wilhelm Gerardus Kreutzer, geboren Lüggerath 9 augustus 1848, zoon van Herman Joseph Kreutzer en Anna Margaretha Fennig.
  1876: Hij woonde Kölnsteinweg 20, zij woonde Vaelsersteinweg 14, Aken
  1881: overlijden zoon Franz. Vader is Müllergesellen.
  1882: Bij de geboorte van zoon Peter, is vader hulp van de smid en zij wonen Adalbertsteinweg 41, Aken.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Levenloos geboren jongetje Haaren 17 september 1877.
  b. Josephus Kreutzer, geboren Haaren 1 september 1878.
  c. Hendricus Kreutzer, geboren Haaren 24 augustus 1879, overleden Haaren 8 september 1879 14 dagen oud.
  d. Franz Kreutzer, geboren Haaren 5 december 1880, overleden Haaren 9 september 1881.
  e. Petrus Kreutzer, geboren Haaren 8 april 1882.
  f. Catharina Kreutzer, geboren Haaren 11 september 1883.
  g. Franziscus Kreutzer, geboren Haaren 19 november 1899.

K.7i. vrouwelijke tak.  Maria Joanna Elisabeth van Wersch, dochter van 6g, gedoopt Simpelveld 3 oktober 1786, doopgetuigen: Jan Willem Hubbels (Aken) en Joanna Maria Schiffelers, overleden Bocholtz 20 juni 1838, trouwde  kerkelijk Simpelveld 24 april 1814 en voor de Burgerlijke Stand: 27 april 1814 met Jan Senden, gedoopt Simpelveld 3 september 1781, overleden Simpelveld 18 augustus 1866, zoon van Laurents Senden en Maria Catharina Smets.

Bij de Volkstelling van 1829 was vader 47 en radmaaker (= wagenwielmaker). Zijn vrouw Joanna Elisabeth Van Wers, was 43. De kinderen Nicolas 12, Leonard, 10, Peter 8, Anton 6, Joannes 3. In het huis woonde ook Jan Mathis Senden, geboren Voerendaal en 20 jaar oud. Hij was radmaakersknecht.
Bij de Volkstelling  1849 was vader nog steeds rademaker, zijn vrouw was huishoudster in het gezin, zoon Nicolaas was ook rademaker, zoon Antonius was leerling rademaker en dochter Maria was 17 jaar en huisleerling.

Uit dit huwelijk werd als zesde van acht kinderen in Simpelveld geboren: Antoon Joseph Senden, geboren Simpelveld 1 april 1823,  trouwde Simpelveld  2 oktober 1856 Maria Agnes Arets, geboren Simpelveld. Deze naam is in de stamboom opgenomen omdat een van hun kinderen met een Stamgenoot trouwde. Zij kregen:

 1. Maria Josepha Senden, geboren Simpelveld, trouwde Simpelveld 20 oktober 1893 Stephan Hubert van Wersch, volgt K.8e 

K.7j. Jan Leonard van Wersch (van Weersch, Vanwersch, van Wers, Vanwers) zoon van 6g, gedoopt Simpelveld 5 februari 1791, doopgetuigen: Leonard Grooten uit Bocholtz en Anna Catharina Widdershoven uit Amstenrade, landbouwer, overleden Simpelveld 12 oktober 1859.
trouwde 1: Simpelveld 2 juli 1814 Maria Anna Weerts (Wierts, Wirtz, Weertz, Wiertz), gedoopt Wijlre 19 februari 1792, overleden Simpelveld 30 maart 1826, dochter van Herman Joseph Wierts en Joanna Maria Bocken. overleden in kraambed, zie nummer 8
trouwde 2:  Simpelveld 4 januari 1827 Maria Sophia Boosten (Bosten), gedoopt Mechelen 24 januari 1794, overleden Simpelveld 9 mei 1838, dochter van Egidius Bosten en Anna Catharina Nicolai,
trouwde 3: Simpelveld 3 februari 1844 Anna Margaretha Souren, gedoopt 25 april 1796, dochter van Joannes Souren en Catharina Wouters en weduwe van Lambertus Groneschild.

Uit het eerste huwelijk werden in Simpelveld geboren

 1. Maria Magdalena van Wers, geboren 8 mei 1815, overleden Simpelveld 1 oktober 1866, trouwde 1: Simpelveld 22 november 1834 Martin Joseph Engelen, geboren Merkstein 31 maart 1812, overleden Simpelveld 18 maart 1836, zoon van Willem Joseph Engelen en Anna Barbara Poetgens. Het was een kort huwelijk 2 jaar en 3 maanden, omdat hij in 1837 overleden
  Theodoor Smeets
  Theodoor Smeets

  was, trouwde  2: Simpelveld 2 februari 1837 Joannes Theodorus Smeets, geboren Voerendaal 13 april 1802, overleden 23 maart 1875, zoon van Petrus Smeets en Anna Maria Rutten.
  herberg engelen simpelveldUit het eerste huwelijk werd  geboren
  a. Anna Barbara Engelen, geboren oktober 1835, overleden Simpelveld 27 november 1835, 1 maand oud.
  Uit het tweede huwelijk werden geboren
  b. Joannes Petrus Smeets, geboren Simpelveld 8 december 1837, trouwde Valkenburg 7 november 1866 Camilla Schous, geboren Eijsden, dochter van Jan Jakob Schous en Maria Wilhelmina Geilekerken.
  c. Maria Josepha Smeets, geboren Simpelveld 22 januari 1839, overleden Maastricht 24 juli 1930, 91 jaar, trouwde Simpelveld 3 februari 1864  Arnold Nulens.
  d. Clara Cornelia Smeets, geboren Simpelveld 7 mei 1840, trouwde Condé dur Ilton Eure, Haute Normandië. 16 mei 1866, Adolphe Joseph Ghysdal, geboren 1818, overleden 1882.
  e. Jan Jozef Smeets, geboren Simpelveld 3 december 1841, trouwde Wittem 27 mei 1870 Maria Sophia Elisabeth Beucken.
  f. Hubertus Josephus Smeets, geboren Simpelveld 27 augustus 1843, trouwde Roubaix 22 juni 1878 Rosalie Joseph Weerts, dochter van Jean Joseph Weerts en Stephanie Christine Deleu.
  g. Antonius Wilhelmus Smeets, geboren Simpelveld 22 december 1846, trouwde Valkenburg 10 augustus 1874 Maria Catharina Philomena Habets, geboren Valkenburg, dochter van Jan Mathijs Habets en Maria Elisabeth Franssen.
  h. Joanna Maria Antonia Smeets, geboren Simpelveld 7 november 1849 trouwde Louis Hellendag.
  i. Antonia Petronella Hubertina Smeets, geboren Simpelveld 2 augustus 1852, trouwde Roubaix 7 april 1875 Jules Louis Joseph Lefebvre, geboren Rue de Roubaix 25 februari 1844, zoon van Louis Joseph Lefebvre en Eugenie Rosalie Chambau.
  j. Clara Antonia Hubertina Smeets, geboren Simpelveld 28 november 1854, overleden 5 juli 1857.
  k. Matheus Antonius Hubertus Smeets, geboren Simpelveld 18 april 1857, trouwde Roubaix 2 maart 1878 Justine Adolphine Verschingel.

 2. Nicolaas Joseph van Wers, geboren 6 mei 1816, overleden 19 november 1816.
 3. Theodoor van Weersch, geboren 31 augustus 1817, volgt 8k.
 4. Maria Theresia van Wers, geboren 19 mei 1820, overleden Simpelveld 8 augustus 1821.
 5. Maria Barbara Van Wersch (Van Weers/Van Wers), geboren 4 december 1821, overleden Simpelveld 17 april 1872, trouwde Simpelveld 20 juli 1843 Jan Joseph Vrusch (Vrosch, Frosch, Vrösch), geboren Simpelveld 11 december 1806, zoon van Hendrik Vrosch en Maria Agnes Kleijnen.
  1862: In 1862 verscheen het boek Beschuldiging ter zake van Broedermoord en verdediging. Zaak van L.J. Brouwers en A.B. Bessems, huisvrouw Haenbeukers, voor het Provinciaal Geregtshof in Limburg. Het betreft een moordverslag, gepleegd in maart 1862 in Simpelveld. Hendrik Brouwers, kalkbrander, ging op donderdagavond naar zijn halfbroer Leo Brouwers die bij Anna Bessems in huis was. Zij was getrouwd met Jan Haenbeukers die alleen in het weekend thuiskwam omdat hij in Aken werkte. De dag erna werd Hendrik vermist. Ook de dag daarna.Tenslotte werd het dode lichaam, overdekt met aarde, in de sloot tegenover het huis van Haenbeukers aangetroffen. Gelijk werden Leo Brouwers en zijn vriendin Anna Haenbeukers-Bessems verdacht en gevangengenomen. Het proces duurde acht dagen. Er waren 52 getuigen gehoord waaronder Barbara van Weers, echtgenote van Jozef Vrusch, maar ook Maria Magdalena van Weersch, huisvrouw van Jan Smeets. Maria had gehoord dat Hendrik al in het verleden door zijn halfbroer bedreigd was. Zowel Barbara van Weers als haar man Jan Vrusch hadden beide daders ter plekke gezien.
  Het boek geeft een mooi overzicht wie waar in Simpelveld in 1862 woonde en wat voor beroep zij hadden. Lees het boek. 
  Hij was landbouwer. Het gezin woonde in de Stamperbeemden in Simpelveld.
  1869: Het echtpaar verscheen voor notaris Hoho uit Wittem en leenden van Willem Hendrik Snakkers, rentenier uit Wittem ƒ 3.170. Zij beloofden dit binnen tien jaar terug te betalen tegen 5% rente. Als onderpand stelden zij twaalf stukken bouwland in Simpelveld en een stuk in Wittem.
  1872: Zij overleed en enkele maanden later moest Jan Vrösch weer bij notaris Hoho komen. Hij werd gesommeerd de lening terug te betalen anders zou Snakkers de in borg gegeven landerijen verkopen. Er was nimmer afgelost. Vandaar dat er overgegaan werd tot openbare verkoop:
  Op 17 januari 1873 had deurwaarder Cramer het echtpaar al gesommeerd het bedrag te betalen: En heb ik Deurwaarder uit kracht van de grosse der gemelde acte van schuldbekentenis van den 4 October 1869 aan genoemde echtgenooten Vrösch, hem sprekende als voor in Naam des Konings bevel gedaan, om aan mij Deurwaarder tegen behoorlijke kwijting te voldoen, de som van vier honderd vijf en zeventig gulden vijftig cents voor drie jaren interest.
  De gesommeerden hieraan niet voldaan hebbende, zoo heb ik, hun gesteld in verzuim, en hun sprekende als voor aangezegd dat mijn requirant gebruik zal maken van de onherroepelijke magtiging bij de gemelde acte van schuldbekentenis bedingen en alzoo op Woensdag den negentienden februari aanstaande des middags ten twaalfuren, ter herberge van Herberichs in de Beurs te Simpelveld, zal overgaan tot den openbaren verkoop van de onroerende goederen die tot zekerheid van het kapitaal in de voormelde acte van schuldbekentenis.
  19 februari 1873: Snakkers liet alle eigendommen dus openbaar veilen. Totaal bracht de veiling ƒ 3.469 op.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Joannes Leonardus Frosch, geboren Simpelveld 24 juni 1844, overleden Aken Ziekenhuis 7 mei 1913, trouwde Maria Josephina Klausener.
  b. Leonard Joseph Vrösch, geboren Simpelveld 1 oktober 1845
  c. Maria Magdalene Vrösch / Frosch, geboren 28 juli 1847, overleden Aken 1 27 september 1917, trouwde Johann Maudelartz, overleden voor 1917.
  d. Petrus Joseph Vrosch, geboren Simpelveld 30 maart 1849, overleden vóór 1859, zie g.
  e. Jan Theodoor Hubert Vrosch, geboren Simpelveld 9 maart 1851, overleden gezien nummer f.
  f. Jan Theodor Hubert Vrosch, geboren Simpelveld 25 oktober 1852.
  g. Jan Joseph Hubert Frosch / Vrösch, geboren Simpelveld 22 augustus 1855 trouwt Aken St Adalbert 25 maart 1878 Gertrudis Goebbel.
  h. Clara Cornelia Hubertina Vrosch, geboren 28 februari 1858.
  i. Pieter Joseph Hubert Vrosch, geboren Simelveld 15 juni 1859.
  j. Maria Josepha Vrösch, geboren Simpelveld 26 november 1860.
  k. Alphons Hubert Frösch, geboren Simpelveld 4 augustus 1863, overleden Aken 1, 23 februari 1910, trouwde Maria Kriescher.
  l. Josephine Vrösch, geboren Simpelveld 1 juli 1864, overleden Aken Ziekenhuis 27 maart 1879.
  m. Jan Joseph Frösch, geboren Simpelveld 18 maart 1866.
  n. Anna Josepha Vrosch, geboren Simpelveld 26 november 1867.
 6. Jan Jozef van Wers, geboren Simpelveld 2 februari 1823, volgt 8l.
 7. Joanna Maria Hubertina Vanwersch, geboren 23 mei 1824, overleden Kerkrade 6 september 1908, trouwde Heerlen 4 oktober 1848 Mathijs Joseph Voragen, geboren Kerkrade 21 juli 1825, overleden Kerkrade 2 februari 1884, zoon van Jan Joseph en Anna Maria Odilia Brouwers.
  1848: De ambtenaar schreef in de trouwakte dat Mathijs als achternaam Vourage had, terwijl Mathijs de akte ondertekende met Voragen.
  Bij de Volkstelling van 1839 woonde zij in Simpelveld als 15 jarige thuis bij haar vader thuis. De trouwakte uit 1848 vertelt dat Mathijs Joseph landbouwer was, 23 jaar en met Johanna Maria Hubertina Van Wersch, 24 jaar trouwde die in Beitel, gemeente Heerlen woonde. Ook hier schrijft de ambtenaar de achternaam anders dan haar man doet. De ambtenaar schrijft Vourage en Mathijs Joseph ondertekende met M.J. Voragen.
  In het Bevolkingsregister van Simpelveld uit 1850/1860 staat dat Mathijs Joseph Voragen landbouwer is.
  1850: Jan Jospeh Horbach getrouwd met Anna Mulders verpachtten publiekelijk op 20 oktober 1850 dertig stukken land in Simpelveld. De hoogste bieder was Mathijs Joseph Voragen voor ƒ 340,- per jaar.
  1851: In 1851 ging de familie van Kerkrade naar Simpelveld. Er woonden tussen 1850 en 1856 zes kinderen thuis. Alle kinderen hadden Hubert in hun doopnamen.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Jan Leonard Hubert Voragen, geboren Kerkrade 24 juli 1849.
  b. Jan Hubert Joseph Voragen, geboren Kerkrade 28 september 1850.
  c. Pieter Joseph Hubert Voragen, geboren Simpelveld 1 maart 1852,  overleden Kerkrade 11 mei 1924, 72 jaar oud.
  d. Jan Theodoor Hubert Voragen geboren Simpelveld 16 oktober 1853, overleden Kerkrade 3 juli 1920, 66 jaar.
  e. Maria Barbara Hubertina Voragen, geboren Simpelveld 16 maart 1855.
  f. Maria Odilia Philomena Hubertina Voragen, geboren Simpelveld 10 oktober 1856.
  g. Jan Theodoor Hubert Voragen, geboren Simpelveld 8 juni 1858, overleden Tourcoing Nord, France 13 augustus 1879.
  h. Anna Maria Hubertina Voragen, geboren Simpelveld 17 juni 1860.
  i. Leonard Hendrik Hubert Voragen, geboren Heerlen 14 maart 1862.
  j. Anna Maria Hubertina Voragen, geboren Simpelveld, trouwde Kerkrade 18 juli 1884 Heinrich Geulen, geboren Brand (D) 12 augustus 1855, zoon van Johann Heinrich Geulen en Anna Catharina Houck.
  k. Maria Katharina Hubetina Voragen, geboren Heerlen 22 januari 1864, overleden Heerlen 4 maart 1865.
  l. Pieter Wilem Hubert Voragen, geboren Heerlen 17 oktober 1865, overleden Heerlen 16 juni 1866.
  m. Johanna Maria Philomena Hubertina van Voragen, geboren Heerlen 7 mei 1867, overleden Heerlen 24 december 1867.
  n. Maria Josepha Voragen, geboren Kerkrade 7 mei 1869.
 8. Johanna Elisabeth Van Wersch, geboren Simpelveld 30 maart 1826, overleden 34 jaar oud in Luik 7 maart 1861.
  Zij was kloosterzuster in het ziekenhuis. Haar moeder overleed in het kraambed.

   

  Uit het tweede huwelijk werd geboren

 9. Herman Joseph van Wersch, geboren Simpelveld 1 september 1829, ongehuwd overleden Heerlerbaan 1 maart 1900.
  Toen hij in dienst moest werd hij vrijgesteld wegens broederdienst. Op dat moment was hij landbouwer in Simpelveld. Zijn naam werd als van Wers beschreven.
  Bij de Volkstelling van 1839 stond hij niet op de lijst van kinderen die bij vader woonden. Hij was 10 jaar. Waar woonde hij?
  In het Bevolkingsregister van 1850 stond hij weer bij zijn ouders vermeld. In 1874 vertrok hij naar Kerkrade en woonde bij het gezin van Pieter Savelberg. Herman was 45 jaar en had geen beroep. In 1886 was hij in Kerkrade en woonde aan de Drie Vogel. Sinds mei 1895 woonde hij in Heerlen, was 47 jaar en overleed ongehuwd Heerlen 1 maart 1900.

K.7k.  Joannes (Johann Vanwersch), zoon van 6h. gedoopt Aken 16 april 1794, doopgetuigen: Joannes Langohr en Anna Gertrudis Graunleder, overleden Aken 11 augustus 1847, 54 jaar en 32 jaar getrouwd, trouwde Aken 20 oktober 1815 Maria Agnes Lennertz, gedoopt Aken 4 april 1794, overleden Aken 7 juli 1854 , 61 jaar .
Hij was boer in Aken. 

4 juni 1844: Johann Vanwersch, Sandkaulstrasse Aken hield via de notaris een openbare verkoop van vee en roerende goederen:
Twee paarden met compleet tuigage, 2 lange karren, 2 slagkarren, 1 ploeg, 2 eggen, 1 wals, 1 blockwinde, een grote ijzeren ketel, een ijzeren wagenbalk, 1 vruchtenpers, schoffel, strokist, zwijnentrog, ijzeren ketting en akkergereedschap/

1853:Weer was er openbare verkoop in opdracht van de weduwe en kinderen van de overleden Johann Vanwersch. Hij woonde Sandkaulbachstrasse 417. Er werd verkocht twee woningen, akkerland, grote tuin, 11 morgen tuin deels akkerland, deels weiland, gelegen in de Süstergasse in het Süsterfeld en voor de Sandkaulthor am Wolf.
1854: Op 23 oktober 1854 laten de kinderen en erfgenamen van het overleden echtpaar Vanwersch-Lennertz zeven stukken land in Aken voor notaris Weiler uit Aken openbaar verkopen.
1: 3 morgen 7 roeden 82 voet weiland in de Süstergasse,
2: 1 morgen 107 roeden 47 voet akkerland in Rossfeld en op de Kronenberg,
3: 1 morgen 109 roeden 26 voet akkerland in Vogelshaag bij de kerk bij St. Foillan en St Jakob,
4: 67 roeden 55 voet Akkerland, ook daar,
5: 1 morgen, 96 roeden 69 voet akkerland op de Mühlenfeld bij de Lütticher Chaussee,
6: 2 morgen 18 roeden akkerland bij Gruthes begrensd door de Preussweg, Lütticher Chaussee,
7: 86 roeden, 24 voet Akkerland aan de Vaalserweg, begrensd door de kerk van St Jakob.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Elisabeth Vanwersch, geboren Aken 5 september 1816, tweeling.
 2. Johanna Maria van Wersch, geboren Aken 5 september 1816 (tweeling), overleden armenziekenhuis Dortmund 10 juli 1891, 
  trouwde 1: Aken 23 oktober 1840 Nicolas Hubert Hensen, geboren Aken 14 juni 1814, zoon van Gerard Hensen en Maria Josepha Jörris,
  trouwde 2 Aken 7 oktober 1856 Johann Josef Melcher, geboren Würselen 7 september 1828, zoon van Peter Josef Melcher en Maria Katharina Hecker.
  1 juni 1858: Dit echtpaar nam een advocaat in de armen en begon een zaak tegen haar zussen en partners ivm met de nalatenschap van hun ouders Dit naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank van 11 januari 1858 waardoor een lap grond in Aken verkocht diende te worden.
  Joseph Melchers was Eisenwalzer. Vroeger woonden zij in Aken, nu in Würselen.
  Tegen:
  1: Elisabeth Vanwersch, zonder beroep
  2: Het echtpaar Sophia Vanwersch en Mathias Hoven, Schlosser
  3: Wilhelm Hoven, Schreinermeister als voogd over de drie minderjarige kinderen van zijn overleden vrouw Maria Catharina Vanwersch, te weten: Franz, Sophia en Maria.
  Toeziend voogd was Jacob Lennertz uit Aken.
  1: 1 morgen 87 roeden akkerland bij het Joodse kerkhof, deels eigendom van de St. Foilan kerk en het andere deel van Peter Klausener: getaxeerd op 800 Thaler,
  2: 1 morgen 106 roeden akkerland in de buurt van Gut Hahnbruch, geschat 900 Thaler,
  3: 1 morgen 102 roeden akkerland in Mühlenfeld, begrensd door de Lütticher Landstrasse. Getaxeerd: 1000 Thaler.
  Uit het eerste huwelijk werden geboren
  a. Nicolas Hubert Hensen, geboren Aken 23 oktober 1840.
  b. Josephina Hensen, geboren Aken 23 augustus 1841, trouwde Aken 10 juli 1864 Herman Josephus Breuer geboren Eilendorf 17 mei 1834, zoon van Petrus Breuer en Agnes Strasso.
  c. Agnes Hensen, geboren Aken 28 september 1842.
  d. Gerard Hensen, geboren Aken 26 november 1843.
  e. Gertrud Hensen, geboren Aken 28 augustus 1847.
  f. Maria Josephina Hensen, geboren Aken 29 december 1848.
  g. Catharina Hensen, geboren Aken 14 november 1850.
  h. Jacob Hensen, geboren Aken 30 augustus 1852.
  Uit het tweede huwelijk werd geboren
  a: Wilhelm Melcher , geboren Drisch 12 maart 1858.
 3. Sophia van Wersch, geboren Aken 7 december 1817, overleden Aken 14 februari 1884, trouwde 7 september 1850 Mathias Joseph Hubert Hoven, smid, geboren Forst 14 december 1815, overleden Aken 1 januari 1901,  zoon van Johan Peter Hoven en Anna Sibilla Beyer.
  Zij woonden Ottostrasse 49 in Aken.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Wilhelm Hoven, geboren Aken 24 augustus 1851, overleden Aken 9 maart 1852.
  b. Peter Johann Hoven: geboren 24 juni 1852, overleden Aken 30 maart 1928, tweeling.
  1928: In zijn overlijdensakte staat eerst de namen van Johann Josef Hoven, maar in de kantlijn staat dat het Peter Johan Hoven moet zijn., niet 72 jaar maar 75 jaar. Hij woonde bij zijn overlijden Ottostrasse 49, Aken. Op zijn bidprentje staat echter wel Johann Josef Hoven met deze data
  Volgens de krant was hij een van een tweeling: Johann Wilhelm en Peter Johann Hoven.
  c. Johann Nicolas Hoven, geboren Aken 24 juni 1852, tweeling, overleden voor 1884.
  d. Johann Josef Hoven, geboren 24 juni 1855, gestorven 15 augustus 1917.
  1901 en 1905: Hij geeft het overlijden aan van zijn vader en later van zijn broer Frans. Joseph is Volksschullehrer.en woont in Keulen.
  e. Anna Maria Hoven, geboren Aken 28 maart 1857.
  f. Franz Dionys Hoven, geboren Aken 20 februari 1859,  overleden 2 augustus 1905, trouwde Aken 13 mei 1880 Maria Catharina Fremmi.
  1884: Hij gaf het overlijden van zijn moeder aan. Hij was schlosser.
 4. Maria Catharina van Wersch, geboren Aken 1 februari 1820, overleden Aken 6 juli 1856, trouwde Aken 11 januari 1845 Wilhelm Hoven, geboren Forst 13 juni 1813, overleden Aken 25 februari 1891, zoon van Jean Pierre Hoven en Sibilla Beyer.
  Wilhelm Hoven was 40 jaar lid van de kerkraad van de St. Peterskerk. Zijn eerste vrouw, Maria Catharina van Wersch, stierf na elf jaar huwelijk en liet drie onmondige kinderen na. Hij trouwde op 9 februari 1861 met Fanny Kell en zij kregen twee kinderen. Aan zijn  graf stonden zijn vrouw, vijf kinderen, één schoondochter en twee kleinkinderen (zijn bidprentje).
  Haar zus Sophia en Maria Catharina van Wersch trouwden met twee broers. Sophia met Mathias Hoven en Maria met Wilhelm Hoven.
  1856: Zij overleed, 35 jaar oud, na de geboorte van een tweeling aan kraamvrouwenkoorts.
  1891:
  In de Aachener Anzeiger van 13 december 1891 staat een advertentie van een gerechtelijke openbare verkoop op 27 januari 1892 van de spullen van de weduwe
  Gertrud genannt Fanny Fell. Deze goederen kwamen uit de nalatenschap van Maria Catharina Vanwersch. Uit zijn tweede huwelijk kreeg Wilhelm Hoven met Fanny Fell: Johanna Hoven en Albert Hoven.
  Verkocht werden hun huis aan de Sandkaulbach 2 met hof en nebenhaus. Geschat op 15000 mark.
  2: een stuk grond aldaar, geschat op 8500 mark.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Franz Peter Hoven, geboren Aken 3 december 1845.
  b. Johann Franz Hoven, geboren Aken 8 februari 1847, overleden 68 jaar, Aken 25 mei 1915,
  Trouwde 1: Aken 5 september 1876, Elisabeth Hubertina Katharina Bardenheuer 1845, overleden Aken 19 januari 1889,
  trouwde 2: 17 juni 1890 Maria Agnes Meissenberg.
  1879/1871: Hij was soldaat tijdens deze oorlog.
  1876: Hij woonde Sandkaulbach 2, Aken
  1890: Bij zijn tweede huwelijk: Jakobstrasse 94, Aken.
  1915: Zijn overlijden: hij was koopman en overleed in de Templergraben 38, Aken.
  c. Johann Jacob Hoven, geboren Aken 27 december 1848, tweeling.
  d. Johanna Maria Hoven, geboren 27 december 1848, tweeling.
  e. Anna Maria Hoven, geboren Aken 16 juni 1850, overleden Aken 
 29 januari 1851.
  f. Maria Sophia Hoven, geboren Aken 21 november 1851.
  g. Maria Theresia Hoven, geboren Aken 14 augustus 1853
  h. Maria Catharina Hoven, geboren Aken 11 april 1855.
  i. Maria Catharina Eleonora Hoven, geboren Aken 30 juni 1856, overleden Aken 17 augustus 1856, tweeling.
  j. Johann Peter Hoven, geboren Aken 30 juni 1856, overleden 12 augustus 1856 , tweeling.

K.8. Peter Joseph Vonwersch, zoon van 7, geboren Eschweiler, 15 juli 1826, overleden Aken 31 augustus 1908, trouwde Aken 21 juli 1855 Sophia Odendahl, geboren Aken 21 juni 1828, overleden Aken in het Josephinium 27 februari 1906, dochter van Peter Odendahl en Christina Schaefer.

1876: Hij opende op 12 maart 1876 een restaurant, hotel in Aken, aan de Wirichsbongardstrasse 59 (Fruher Rosen) met de naam Restaurant Jos. van Wersch.
1880: Aangifte overlijden dochter Christina Vanwersch. Vader is Tuchweber. Zij wonen Wirichsbongardstrasse 16. Aken.
Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Christina van Wersch, geboren Aken, 17 april 1856, overleden Aken, 4 juli 1880.

K.8a. Willem Vanwersch, zoon van 7a, geboren Vaals 13 september 1832, overleden Vaals 15 augustus 1914, dagloner, trouwde Vaals (Lemiers) 25 april 1863 Maria Catharina Hubertina Schnabel, geboren Vaals 30 september 1833, overleden Vaals 25 april 1908, dochter van Pieter Joseph Schnabel en Catharina Hessois.

1863: Bij hun huwelijk was zij naaister. 
1863: Bij de geboorte van hun dochter Maria Catharina in 1863 werd haar beroep naaister vermeld. Een van de weinige keren dat er een beroep bij vrouwen staat. 
1865: Bij de geboorte van hun dochter Maria Theresia in 1865 staat er geen beroep meer achter haar naam. 
1870: Willem is dagloner en kan niet schrijven. 

1889: Notaris Wintgens in Wittem, dd 7 april 1889, Akte 64

Verscheen:

1: Willem Van Wersch, fabrieksarbeider, woont Vaals

2: Emmanuel Van Wersch, arbeider, woont Harlis onder Vaals

3: Hendrik Van Wersch, fabrieksarbeider, woont Vaals

4: Johan Stephan Lennertz, wever, woont Vaals, gehuwd met Magdalena Van Wersch

5: Egidius Schiffers, wever in Vaals, gehuwd met Theresia Van Wersch

6: Pieter Van Wersch, fabrieksarbeider, woont Aken

Zij verkochten aan Willem Gorissen gehuwd met Anna Maria Scheeren, fabrieksarbeiders, wonende te Lemiers: een huisje met plaats in Lemiers 1 are, 60 centi-are Kadaster  A 853 en 854. Dit hadden de kinderen van hun moeder Theresia Tossaint, weduwe van Pieter Van Wersch, geëerfd. Er was geen bewijs dat het haar eigendom was. Gorissen betaalde er ƒ 40,- voor.

Alleen Pieter, Egidius Schiffers en Johan Stephan konden schrijven dus die tekenden.

Eind 1800: Hij is dagloner, zijn vrouw is waschster. Zij wonen Tentstraat 14. 

1907: Bij het huwelijk van hun dochter Maria Catharina x Grüters zijn haar vader en moeder beiden zonder beroep en wonen in Vaals.
Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Catharina Vanwersch, geboren Vaals 17 september 1863, overleden 44 jaar oud Vaals 23 juni 1908, trouwde Vaals 23 juni 1892 Arnold Jozef Hubert Degueldre, geboren Vaals 16 september 1863, zoon van Arnold Delgueldre en (Jo)anna Josefa Martires.
  telegraaf 15 mrt 1916
  Telegraaf maart 1976

  Hij was één dag ouder dan zijn vrouw. Hij hoefde niet in dienst uit hoofde van gebrek aan de vereischte lengtemaat van dienst is vrijgesteld. Hij was bij zijn huwelijk wever in Vaals waar hij ook woonde.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Jozef Arnold Degueldre, geboren 17 april 1893, overleden Heerlen 7 februari 1962, trouwde Vaals 25 oktober 1923 Anna Maria Helena Merx, geboren Laurensberg 14 september 1899, overleden Vaals 29 januari 1972, dochter van Wilhelm Josef Merx en Maria Agnes Dahmen.
  1923: Hun huwelijk: Hij was stoker, zij was 24 en fabrieksarbeidster.
  31 januari 1949:
  Hij voerde een correspondentie met het Nederlandsch Beheersinstituut in verband met zijn tante Maria weduwe Grüters die de laatste jaar van haar leven bij hem verbleef, Hij diende een rekening in bij het NBI voor kost en inwoning. Op deze dag schreef hij een brief met getuigenverklaringen en vroeg waar het geld bleef. Hij woonde Tentstraat 89, Vaals. Soms tekende hij met Jos Degueldre
  b. Willem Hubert Degueldre, geboren Vaals 2 september 1894, overleden Vaals 12 juni 1955, trouwde Aken St Adalbert 18 juni 1917 Anna Raths, gedoopt Aken St Joannes 25 juni 1893, dochter van Arnoldus Raths en Barbara Hansen.
  c. Arnold Hubert Jozef Degueldre, geboren Vaals 8 september 1896, overleden Vaals 27 december 1945, trouwde Vaals 24 december 1919 Elisabeth Winkens, geboren Aken, overleden Heerlen 30 juli 1987, dochter van Peter Mathias Winkens en Maria Josepha Lenzen.

 2. Maria Theresia Vanwersch, geboren Vaals 7 september 1865, overleden Vaals 15 februari 1912, 46 jaar, strijkster.

 3. Pieter Emanuel van Wersch, geboren Vaals 16 maart 1868, volgt 9. 
 4. Egidius (Gillis) van Wersch, geboren 3 maart 1870, volgt 9a.
 5. Maria Catharina Vanwersch, geboren Vaals 27 januari 1873, overleden Vaals 22 oktober 1948, 75  jaar, aangifte gebeurde door Jozef Degueldre, 55 jaar en stoker (haar neef, zoon van haar oudste zus), trouwde Vaals 8 november 1907 Heinrich Grüters geboren München-Gladbach 15 mei 1882, zoon van Heinrich Grüters en Karolina Schmitz.
  1907: Bij hun huwelijk is Heinrich Grüters 25 jaar en ijzerdraaier, Maria Catharina is 34 jaar, zij was strijkster. Hij tekende de akte met Heinrich Grüters en zij tekende met M C van Wersch. Wel vreemd dat haar vader twee dochters Maria Catharina noemde.Zijn oudste kind en de een na jongste hadden dezelfde naam.
  Uit dit huwelijk werd geboren
  a: Maria Catharina Grüters, geboren Vaals 20 januari 1913 trouwde Vaals 26 april 1937 Theodoor Valkenberg, geboren Voerendaal 20 januari 1913, zoon van Johann Peter Valkenberg en Gertrud Bontjes.
  1937: Bij hun huwelijk was hij coiffeur en woonde in Voerendaal. Zij was duitsche, 24 jaar en had geen beroep. Haar ouders waren lasscherijbezitters.
  Febr 1949: Zij werden op 23 september 1947 als ongewenste vreemdelingen van Duitse nationaliteit het land uitgewezen. Maria Cath Gruters wilde onroerend goed in Vaals verkopen dat zij geërfd had. Er werd afgevraagd of ze dat vermogen mocht houden of niet.
  Augustus 1963: De dochter was nog steeds verwikkeld in de afhandeling.
 6. Anna Maria Hubertina van Wersch, geboren Vaals 27 januari 1876, overleden Vaals 22 oktober 1943, trouwde Vaals 28 juli 1910 Philipp Engelbert Schingen, geboren Aken 27 juli 1882, 33 jaar bij Gorlice = Tarnow in Polen bij Pawlow in Galicien (=nu Oekraïne) als soldaat van het Ersatz Bataillon des 4. Garde Regiment zu Fuss  31 juli 1915, zoon van Engelbert Schingen en Maria Anna Heinen.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Maria Catharina Schingen, geboren Vaals 4 mei 1911, overleden Vaals 18 november 1911.
  b. Anna Maria Paula Schingen, geboren Vaals 5 juni 1913, trouwde Karl Minert.

K.8b  Emanuel Hubert van Wersch (Vanwersch), zoon van 7a, geboren Vaals 4 april 1835, overleden Vaals 24 december 1914, dagloner in Vijlen, trouwde Vaals 6 september 1867 Maria Elisabeth Lehnen, geboren Gemmenich (B) 13 januari 1834, dochter van Pieter Lehnen en Maria Catharina Franck (Frank).

Hij diende in de Nationale Militie van 25 april 1854 tot 15 mei 1859. Na vijf jaar dienst gedaan te hebben schreef de officier: Uit hoofde van wettelijk volbrachte dienst bij personele optreden, op den 15 mei 1859, uit de dienst ontslagen.
1867: Bij hun huwelijk was zij fabrieksarbeidster en hij dagloner in Vijlen.

Eind 1800: Toen zij in Vaals woonden was hij dagloner op het adres Harles 18.

1899: Notaris van Oppen uit Gulpen hield een openbare verkoop in de herberg van Van Wersch te Harles in opdracht van de familie Larik.
1900: In de krant van 17 en 24 februari 1900 staat dat er in de herberg van Van Wersch in Harlis (met een i) een openbare verkoop door notaris Wintgens wordt gehouden.
1901: Bij het huwelijk van hun dochter in oktober 1901 is hij fabrieksarbeider.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Theresia van Wersch, geboren Vaals 16 maart 1869, overleden Aken 27 mei 1932, trouwde Vaals 3 oktober 1901 Johann Joseph Förster, geboren Metzenich (D) 21 december 1865, overleden Aken 69 jaar, 5 mei 1935, zoon van Johann Mathias Förster en Anna Maria Heinen.
  1901: Bij hun huwelijk in Vaals was hij spoorwegremmer en woonde hij in Stolberg. Zij werd door de ambtenaar Vanwersch genoemd, naaister. Haar vader was fabrieksarbeider. Zij tekende de akte met M.Th. Vanwersch.
  1932: Haar overlijden. Haar man is Zugfuhrer im Ruhe, Zij wonen Kaiserstrasse 25, Aken.

  3 augustus 1939: Limburgsch Dagblad: Vaals
  Een zilveren jubileum, – De Vaalser Wilhelminatoren in feestdos
  Vroolijk wapperende vlaggen, die reeds van verre te kennen gaven dat er op dit mooie plekje van de schitterende Vaalser omgeving iets bijzonders te doen was. Bloemen en nog eens bloemen tooiden thans niet alleen de naaste omgeving van den toren, doch ook zijn interieur leek wel een bloemenzee.
  Er was feest! Het echtpaar Stubach stond hier te midden van de belangstelling. Zij die gedurende een kwarteeuw door een onvermoeiden ijver en met noeste vlijt er naar gestreefd hebben om dit wonderschoone punt tot een ware attractle uit te bouwen. Met trots en voldoening hebben zij dit zilveren jubileum als exploitanten van den Wilhelminatoren kunnen vieren.
  Mochten de jubilarissen reeds voorheen bij verschillende gelegenheden ondervinden, dat hun werken groote waardeering vond; de dag van 1 Augustus bewees zulks op ondubbelzinnige wijze. In allerlei vorm bereikten hun op dezen jubileumdag de bewijzen van hulde en erkentelijkheid.
  Een bijzondere attentie bewees de M.G.V. St. Cecilia, die ’s avonds een serenade bracht en door ’n muzikale uitvoering het jubileum opluisterde. Dhr. Lennartz als voorzitter, vertolkte de gelukwenschen waarbij hij tevens Mej. van Wessel huldigde, die ook gedurende een kwart eeuw in dienstverband stond bij het jubileerend echtpaar. Over het geheel was het een ware feestdag, welke een eereplaats zal innemen in de geschiedenis van den Vaalser Wilhelminatoren.
  Er werd foutief over mej. van Wessel gesproken in plaats van mej. van Wersch.

 2. stubach
  Rechts zit Maria van Wersch als personeelslid van het hotel Stubach bij de Wilhelminatoren in Vaals dat toen 25 jaar bestond en zij 25 jaar hier werkzaam was.

  Maria Anna Vanwersch, geboren Vijlen 30 april 1871, naaister, ongehuwd overleden Vaals 20 oktober 1964 als toen de een na de oudsten van Vaals.
  1897: Zij ging in juni 1897 naar Simpelveld en kwam op 20 oktober 1897 weer terug in Vaals.
  1898: Op 5 augustus 1898 vertrok zij naar Keulen.
  1914: Maria Van Wersch kwam uit Aken en vestigde zich op 12 december 1914 in Vaals, adres Raren 15. Zij is alleen. Op haar overlijdensakte heet zij Vanwersch. Zij was werkzaam bij Stubach eigenaar van de Wilhelminatoren in Vaals.

 3. Anna Sibilla Hubertina van Wersch, geboren Vaals 18 augustus 1877, overleden Vaals 30 januari 1955, trouwde Vaals 9 april 1903 Theodoor Hubert Larik, geboren Vaals 15 juni 1872, zoon van Hubert Larik en Hubertina Weber.
  1892: Zij vertrok vanuit Vaals op 22 september 1892 naar Herbesthal  en kwam op 1 maart 1893 weer terug in Vaals. Zij was dienstmeid in Aken, Moresnet, Simpelveld, Herbesthal. 
  1893: Op  8 maart 1893 ging zij naar Aken, en was in januari 1895 weer terug in Vaals.
  1895: Enkele maanden later, op 19 juli 1895 ging zij weer naar Aken en was in november 1895 weer thuis.
  1896: Zij ging nu op 23 november 1896 naar Moresnet en was op  15 oktober 1897 terug in Vaals.
  1898: Op 15 februari 1898 naar Aken en op 25 juni 1898 terug uit Aken.
  1899: Theodor Larik is onderwijzer in Vaals.

  1914: Hij gaf het overlijden van zijn schoonvader aan, was onderwijzer en 42 jaar.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Maria Elisabeth Larik, geboren Aken 8 oktober 1903, trouwde Vaals 31 juli 1929 Eduard Johann Hersch, geboren Aken 14 oktober 1902, zoon van Eduard Hersch en Helena Veronika Katharina Grupp.
  b. Willem Theodoor Larik, geboren Vaals 31 augustus 1904, overleden Vaals 24 september 1974, trouwde Vaals 6 augustus 1930 Charlotte Victorine Marie Quaedvlieg, geboren 1 januari 1901, overleden Vaals 11 oktober 1976, dochter van Louis Quaedvlieg en Pauline Juspin.
  1930: Bij zijn huwelijk was hij ambtenaar op het gemeentesecretarie.
  1974: Hij droeg het Pro Ecclesia et Pontifice en het gouden kruis in Oranje Nassau. Hij was oud-voorzitter en erebestuurslid van het Mannenkoor Cecilia Vaals.
  c: Hubert Theodoor Larik, geboren Vaals 27 mei 1907.
  d. Leonard Theodoor Larik, geboren Vaals 4 juni 1908, overleden Heerlen 30 maart 1995, trouwde 21 augustus 1942 Josephina Francisca Maria America, 1915-2000.
  e. Theodoor Hubert Larik, geboren Vaals 14 december 1909.
  f. Jan Theodoor Larik, geboren Vaals 10 oktober 1912, trouwde Vaals 28 november 1940 Elisabeth Maria Pasmans, geboren Kerkrade 1920, dochter van Hubert Alfons Pasmans en Anna Maria Janssen.
  g. Levenloos geboren Vaals 15 augustus 1918.
 4. Maria Magdalena Vanwersch, geboren 15 maart 1874, overleden Vaals 17 februari 1876.

K.8c. Hendrik Joseph Vanwersch, zoon van 7a, geboren Vaals 1 oktober 1837, overleden Vaals 7 december 1900, trouwde Wittem 30 april 1864 Anna Elisabeth Custers (Kusters, Küsters), geboren Wittem 23 juni 1838, dochter van Nicolaas Custers en Maria Barbara Hamers.

1864: Bij hun zijn huwelijk woonde Hendrik in Lemiers en was dagloner. Zijn bruid was ook dagloner en woonde in Eys/Wittem. Hij was 26, zij 24.
1871: Bij de geboorte van Magdalena was vader dagloner, 33 jaar. Zij woonden Wolfshaag, gemeente Vaals. De ambtenaar  schreef Van Wersch en Elisabeth Custers.
1878: Bij de geboorte van de tweede Magdalena was vader 40 jaar en dagloner in Vaals. De ambtenaar schreef nu Vanwersch en Elisabeth Küsters.
1896: Toen hun dochter Anna Maria Philomena trouwde in 1896 was hij fabrieksarbeider in Vaals. Zijn vrouw Elisabeth had geen beroep. Zij woonden Akenerstraat 15 in Vaals.
1908: Bij het overlijden van hun getrouwde dochters Anna Maria in Eys en van dochter Maria in Vaals, schreef de ambtenaar in de overlijdensaktes hun achternamen van de ouders als Vanwersch en Cüsters.
Vreemd om twee dochters (nummers 4 en 7) dezelfde naam te geven. 

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Barbara van Wersch, geboren Vaals 14 juli 1864, overleden Vaals 1 januari 1952, trouwde Vaals 16 oktober 1890 Frans Jozef  Adang, geboren Vaals 2 augustus 1861, overleden Vaals 27 oktober 1918, zoon van Willem en Anne Agnes Zimmerman .
  Bij het huwelijk was zij fabriekarbeidster en hij wever. Hij hoefde niet in dienst vanwege het ligchaamsgebrek volgens het reglement op het geneeskundig onderzoek omtrent de geschiktheid voor de dienst bij de zee- en landmagt.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Christiaan Willem Adang, geboren Vaals 23 november 1890, overleden 9 mnd oud 4 september 1891.
  b. Maria Agnes Adang, geboren Vaals 25 maart 1892, overleden Vaals 14 augustus 1894.
  c. Maria Philomena Adang, geboren 16 februari 1895, ongehuwd overleden Vaals 19 mei 1970.
  d. Anna Maria Gertrud Adang, geboren 15 mei 1897, ongehuwd overleden Vaals 12 oktober 1988.
  e. Maria Magdalena Adang, geboren Vaals 27 juli 1899, overleden Vaals 3 mei 1973, trouwde Vaals 29 september 1921 Willem Hubertus Renier van der Laar, geboren Kessel 4 mei 1898, overleden Vaals 8 mei 1965.
  f: Frans Jozef Adang geboren Vaals 28 februari 1902, overleden Vaals 8 februari 1903.
  g. Maria Theresia Adang, geboren 15 augustus 1904, fabrieksarbeidster, trouwde 2 april 1925 Winand Hubert Janssen, geboren Aken ca 1903, zandvormer, zoon van Balthasar Hubert Janssen en Ursula Haan.
 2. Johann Heinrich van Wersch, geboren Vaals 7 april 1867, volgt 9b.
 3. Anna Maria Philomena (Mina) Vanwersch, geboren Vaals 22 augustus 1868, overleden Eijs 24 maart 1908, (39 jaar oud) fabrieksarbeider bij haar huwelijk en zonder beroep bij haar overlijden, trouwde Vaals 13 augustus 1896 Edmond Camps, geboren Voerendaal 13 november 1859, zoon van Jan Willem Camps en Maria Catharina Schrijvers.
  Edmond Camps was drie keer getrouwd. De eerste keer met Anna Maria van Wers, wat later met haar zus Maria Josepha van Wersch.  In hun huwelijkse bijlage staat dat hij al eerder getrouwd was met Maria Josepha want haar overlijdensakte is bijgesloten.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Maria Catharina Hubertina Rosalia Camps, geboren Simpelveld 7 maart 1897, trouwde Den Haag 31 december 1919 Theodorus Johannes Arts, geboren Gouda 22 januari 1898, zoon van Theodorus Johannes Arts en Masje Stolk.
  1897: Haar geboorte: Vader Edmondus Camps is 37 jaar, handelaar in stoffen in Simpelveld. Moeder; Anna Maria Philomina Van Wersch, zonder beroep
  1919: Hun huwelijk: hij is 21 jaar en meubelmaker, zij is 22 jaar en dienstbode
  b. Caspar Joseph Camps, geboren Simpelveld 28 januari 1898.
  1898: Moeder wordt in de akte Maria Hubertina van Wersch genoemd. Zij en haar man (38 jaar) waren dagloners. Zij woonden Bosschenhuizen. Simpelveld.
  c. Anna Elisabeth Camps, geboren Simpelveld 28 juli 1899.
  d. Anna Maria Camps, geboren Bocholtz 4 september 1901
  1901: Edmond Camps is 41 jaar, arbeider, Zij wonen in Bocholtz, Moeder is Mina Van Wersch, zonder beroep.
  1914: Als wees gaat zij samen met haar broer Pieter Joseph naar Swalmen naar het echtpaar Wilms-Theunissen.
  e. Pieter Joseph Camps, geboren Eijs 31 juli 1904.
  1914: Als wees gaat hij samen met zijn zus Anna Maria naar het echtpaar Wilms-Theunissen in Swalmen.

  peter campsOp 3 november 1947 schreef de Centrale Veiligheidsdienst een brief naar de politie in Winterswijk:

  Volgens een van betrouwbare zijde ontvangen mededeling bevindt zich momenteel in het Huis van Bewaring te Almelo een zich noemende Dr. Joseph Peter KAMPS VON WERSCH, geb. te Eisden (DId.).

  Hij beweert kinderarts in München te zijn geweest, daarna in Leuven (B.) gestudeerd te hebben, 18 maanden in een kamp in België te hebben gezeten en als ongewenst vreemdeling uit België te zijn verwijderd.
  Kamps von Wersch heeft te Winterswijk verbleven en had vandaar contact met zekere Sannes, eigenaar van een fotografisch atelier op de Noorderhagen te Enschede, die, volgens mededeling, communist zou zijn. Een taxichauffeur uit Winterswijk zou hem meermalen vandaar naar de woning van Sannes te Enschede hebben gereden. Kamp von Wersch zou als geestelijke gekleed zijn geweest. Hij zou zich thans te Almelo in bewaring bevinden, omdat hij in Den Haag als dokter zou zijn opgetreden.

  Ik moge U verzoeken, mij omtrent genoemde Kamps von Wersch zo uitvoerig mogelijk te willen doen inlichten, in het byzonder aangaande zijn politiek verleden en zijn mogelijke activiteit in extremistische zin hier te lande, waarbij tevens ware acht geven op de hiervoren gesignaleerde relaties met Sannes.

  Uw berichten terzake zie ik met belangstelling tegemoet.
  Uit onderzoeken bleek deze Sannes geen lid was van de Communistische Partij Nederland. Maar ze kregen wel deze Camps in de gaten. Twee zaken waren sowieso verkeerd in dit schrijven. Hij heette geen J.P. Kamps, maar P.J. Camps. Hij was niet in Eisden geboren maar in Eys, in 1904. Hij bleek een bedrieger te zijn: gaf zich uit als priester en als dokter, terwijl hij geen van beide was. Reisde half Nederland door en verbleef zogenaamd als priester in kloosters en als ‘dokter’ in ziekenhuizen.
  Ook hield hij zich bezig met ontuchtige handelingen. Logisch dat hij vele malen gearresteerd werd en vele maanden in diverse gevangenissen heeft gezeten, zowel in België als in Nederland.

  In november 1947 concludeerde de Veiligheidsdienst

  Van enige politieke activiteit van deze persoon is tot heden niets gebleken, alhoewel dit m.i. niet is uitgesloten, gelet op de waas van geheimzinnigheid, die er over de gehele zaak is gelegen.

  f. Josephina Hubertina Camps geboren Eijs 25 september 1906, overleden Eijs-Wittem 21 december 1907.
  g. Maria Hubertina Camps, geboren Wittem 24 maart 1908.

 4. Magdalena van Wersch, geboren Vaals 14 februari 1871, overleden Vaals 19 februari 1954, 83 jaar, trouwde Johan Jozef Mullenders, geboren Vaals 14 augustus 1871 en wonend in Vaals, wever, overleden Heerlen 16 mei 1937, zoon van Johan Wilhelm Mullenders en Anna Maria Catharina Jungbluth.
  1925: Op de huwelijksakte van dochter Barbara schreef de ambtenaar Vanwersch.
  1934: Bij zijn overlijden schreef de ambtenaar Vanwersch.
  1954: Bij haar overlijden werd de aangifte door haar schoondochter Anne Mullenders-Meyer, 59 jaar gedaan.
  Uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren.
  a. Wilhelm Joseph Müllenders, geboren Aken 11 november 1894, trouwde Vaals 5 februari 1914 Anna Marie Josephine Meijer, geboren Gemmenich 3 maart 1895.
  b. Anna Maria Katharina Müllenders, geboren Aken.13 maart 1897, trouwde 1: Gottfried Oeben, geboren Aken en toen gescheiden in Forst. Trouwde 2: Vaals 24 december 1919 Pieter Jozef Hubert Wenders, geboren Vaals 7 november 1894, zoon van Jan Wenders en Hubertina Sisternich.
  1919: Tweede huwelijk. Hij is 25 jaar en mijnwerker. Zij is 22 jaar en fabrieksarbeidster.
  1944: Een zoon van hen die in 1944 overleed, werkte bij de firma Veltrup.
  c. Barbara Mullenders,geboren Vaals 25 januari 1900, trouwde Sint Oedenrode 24 april 1925 Hendrik Josephus Eijkemans, zoon van Cornelus Eijkemans en Helena van den Biggelaar.
  d. Ida Maria Mullenders, geboren Vaals 4 januari 1902.
  e. Pieter Jozef Mullenders, geboren 1905, overleden Vaals 23 maart 1908.
  f. Maria Magdalena Mullenders, geboren en overleden Vaals 3 juni 1907 , 10 uur oud.
  g. Maria Magdalena Mullenders, geboren Vaals 20 januari 1909.
  h. Maria Catharina Mullenders, geboren Vaals 27 oktober 1911, overleden Heerlen 5 november 2003, trouwde Vaals 23 maart 1933 Cornelius Cretz, geboren Aken 30 maart 1909 overleden 22 december 1965, zoon van Johannes Winand Cretz en Gertrud Prömper.
  i. Frans Jozef Mullenders, geboren 1917, overleden Vaals 13 januari 1918.
 5. Frans Joseph Vanwersch, geboren Vaals 26 april 1873, overleden Vaals 13 juli 1873 (9 weken oud).
 6. Maria Josepha van Wersch, geboren Vaals 16 februari 1875, overleden Vaals 1 augustus 1908, 33 jaar, trouwde Vaals 27 oktober 1898 Peter Joseph Alphons Schluper, geboren Vaals 9 april 1874, zoon van Pieter Paulus Cornelis Schluper en Maria Elisabeth Hubertina Bischoff.
  1899: Zij vertrekt als dienstmeid vanuit haar ouderlijk huis Vaals naar Gulpen.In december 1899 is zij weer terug in Vaals
 7. Magdalena Vanwersch, geboren Vaals 19 december 1878, overleden Vaals 26 mei 1917, trouwde Vaals 13 juni 1901 Jan Hubert Lux, geboren Vaals 24 januari 1876, overleden 3 december 1953, metselaar, zoon van Gillis Lux en Catharina Joha.
  1894:  Op 1 maart 1894. kreeg  zij haar nationaliteitsbewijs nadat zij sinds 22 september 1892 in Aken als dienstmeid verbleef. Zij was toen 14 jaar en kwam terug toen zij 16 was. Zij moest voor dit bewijs ƒ 1,35 betalen.
Marianische Männerkongregation
Op de foto is Peter 57 jaar. Foto genomen in 1906 ter ere van het vijftigjarig jubileum van het “Marianische Männerkongregation”

K.8d. Peter Hubert van Wersch, zoon van 7a, gedoopt Vijlen 3 mei 1849, spinner, sigarenverkoper in de Friesenstrasse in Aken, overleden Aken 17 januari 1911 (een week na de dood van zijn vrouw), trouwde Aken 2 oktober 1875 Anna Maria Reinartz, geboren Weck, Raeren (nu Pützhag) 30 september 1850, gedoopt in de St. Nikolaus Raeren 1 oktober 1850, overleden Aken 8 januari 1911, dochter van Gerhard Reinartz en Maria Catharina Dujardin.

1911: In de Duitse krant Echo der Gegenwart van 24 januari 1911 plaatsten zijn kinderen een Danksagung aan de Aacheren Männer-Kongregation, dem Bezirksverein, dem Bürgerverein und dem Kirchenchor. Ook stond er een advertentie in dezelfde krant van de Kath. Bürgerverein d. Kreuzfarre.

Uit dit huwelijk werden in Aken geboren

 1. Anton Hubert Vanwersch, geboren 5 november 1876.
 2. Wilhelm Hubert Vanwersch, geboren 24 oktober 1878 overleden 14 januari 1881.
 3. Carl Wilhelm Vanwersch, geboren Aken 27 februari 1881, gedoopt 1 maart 1881, volgt 9c.
 4. Johann Peter Hubert Vanwersch, geboren 10 februari 1883. volgt 9d.
 5. Josephine Hubertine Vanwersch, geboren 26 januari 1885, overleden 30 augustus 1885.
 6. Peter Johann Hubert Vanwersch, geboren Aan (D) 28 oktober 1886 volgt 9e. 
 7. Josephine Petronella Vanwersch, geboren 8 februari 1891.
 8. Friedrich Josef Hubert Vanwersch, geboren 8 augustus 1892.

K. 8e. Stephan Hubert van Wersch, zoon van 7c, geboren Bocholtz 5 september 1862, overleden Simpelveld 2 september 1913, fabrieksarbeider, trouwde 1: Simpelveld 20 oktober 1893 Maria Josepha Senden, geboren Simpelveld 3 februari 1864, overleden Simpelveld 20 januari 1900, dochter van Antonius Josephus Senden en Maria Agnes Arets (ook wel Anna Maria Arets).
trouwde 2: 2 september 1913 Maria Anna Emonts, geboren Raeren 4 februari 1858, overleden Bocholtz 7 augustus 1939, 81 jaar oud.

1881: Toen hij in dienst moest was hij knecht in zijn woonplaats Simpelveld., Hij was toen 1,63 groot.

1893: Op de trouwakte staat de ene keer dat Stephan Hubert geboren is in Bocholtz, een eindje lager staat dat hij in Simpelveld geboren is. Op dezelfde akte staat tevens dat de bruidegom aan de Nationale Militie voldaan heeft. Een van de getuigen was Cornelis van Wersch, niet verwant met de bruidegom. Hij was in Simpelveld organist van beroep, 33 jaar oud. 
1895: Bij de geboorte van hun eerste kind ondertekende vader de  akte met St. van Wersch en  de tweede aangever Joseph van Wersch ondertekende met Van Wersch (kleine en grote letter V).

26 juni 1898: Maria Hubertina Hamburgers, weduwe van Gerard Joseph Van Wersch, landbouwster in Bossenhuizen, had van haar zoon Stephan Hubertus Van Wersch , fabrieksarbeider ƒ 200 geleend om binnen vijf jaar en jaarlijks 3% rente terug te betalen.
Als borg stelde zij de in haar toekomende onverdeelde helft van

In Simpelveld
1: huis met stal en tuin in Bosschenhuizen,
2: mestplaats tegenover het huis,
3: 11 aren bouwland op den Gister.

In Wittem
4: 10 aren boomgaard in Bosschenhuizen.
5: 7 aren bouwland aan de Groenweg,
6: 4 aren bouwland aan het Hoebenbosje,

7: 12 aren bouwland aan de Ruitersweg 

1900: Bij de geboorte van Pieter is Stephan wever en tekende de akte met St van Wersch. Zij woonden in Bosschenhuizen.

1904: Samen met twee anderen richtte hij in Simpelveld een vakbond op. Klik hier.

1913: Bij zijn overlijden was hij slechts 51 jaar. Hij was wever. De ambtenaar schreef Van Wersch.

Uit het eerste huwelijk werden geboren

 1. Maria Hubertina van Wersch, geboren Simpelveld (in het ouderlijk huis op Boschenhuizen) 19 maart 1895, overleden Gulpen 27 december 1984, trouwde Wittem 23 oktober 1919 Pieter Loneus, geboren Wittem 18 januari 1895, overleden 23 juli 1963, zoon van Arnold Loneus en Anna Maria Leepers.
  1919: Bij hun huwelijk was zij 24 jaar en hij 36 jaar en landbouwer in Wittem. Zij tekende de trouwakte met H. van Wersch en hij met Pet Lones. Haar broer Johan trouwde met de zus van Pieter Loneus.
  Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren.
 2. Anna Maria van Wersch, geboren Simpelveld 27 mei 1896, overleden Kerkrade 3 mei 1981, 84 jaar, trouwde Wittem 27 april 1922 Jan Willem Schielen, geboren Simpelveld 10 december 1893, overleden Heerlen 28 september 1971, zoon van Theodoor Schielen en Maria  Malmedi.
  Bij hun huwelijk was hij 28 jaar en mijnwerker, zij was 25 jaar zonder beroep.
  Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren.
  De foto’s hieronder komen uit het album van Ellen Frijns, kleindochter van Anna Maria van Wersch.
 3. Johan van Wersch, geboren Simpelveld 20 januari 1898, volgt 9f.
 4. Pieter Joseph van Wersch, geboren Simpelveld 14 januari 1900, trouwde Bernardina Koster.

K.8f. Jan Leonard Van Wersch, geboren Bocholtz in den Kiel, zoon van 7c, 30 maart 1866, overleden Eilendorf 20 februari 1900,

trouwde 1: Eilendorf 19 februari 1887 Agnes Kehren, geboren Eilendorf 13 januari 1865, overleden Eilendorf 14 juni 1898, 33 jaar, dochter van Heinrich Josef Kehren en Maria Magdalena Koep.

Zij overleed enkele dagen na de doodgeboren zoon die op 11 juni 1898 geboren werd.

trouwde 2: Forst 11 november 1898 Eilendorf Anna Maria Leuffgen, geboren Lommersweiler 24 september 1874, dochter van Johan Leuffgen en Katharina Jodocy.

Jan Leonard ging inderdaad naar Eilendorf. In het boek Nationaliteitsbewijzen Simpelveld staat dat zijn geboorte datum 30 maart 1865 was. Blijkbaar wist hij het niet meer toen dat hij van 1866 was. Hij ging daar heen als machinestoker. 

1887: Zijn eerste huwelijk: Hij woonde Rothe Erde en was metselaar en zij fabrieksarbeidster. Hun kind werd juli 1887 geboren. Hij was 23 en fabriekswerker, zij woonden in Bosschenhuizen.

30 december 1891 Dortmunder Zeitung: Der Heizer L. von Wersch erlitt im Februar d. J. in der ExportBierbrauerei zu Rote Erde bei Aachen einen Bruch des linken Oberschenkels und erhielt für die Folgen zunächst volle und vom 1. Oktober ab 66⅔ Prozent Rente. Die gegen die erfolgte Herabminderung eingelegte Berufung wurde als unbegründet vom Schiedsgericht abgewiesen, da W der Weisung des Schiedsgericht, sich vor dem Termin dem herrn geb. Can-Nat Dr Hagemann zur Untersuchung vorzustellen, nicht Folge geleitet hatte
Vertaling: De stoker L. von Wersch liep in februari van dit jaar in de exportbierbrouwerij in Rote Erde bij Aken een breuk in zijn linkerdijbeen op en ontving aanvankelijk een volledig pensioen voor de gevolgen daarvan en vanaf 1 oktober een pensioen van 66⅔ procent. Het tegen de verlaging ingestelde beroep werd door het scheidsgerecht ongegrond verklaard, omdat W. de instructies van het scheidsgerecht om zich vóór de zitting voor onderzoek aan Dr. Hagemann aan te bieden, niet had opgevolgd.

1898: Bij het overlijden van zijn vrouw Agnes Kehren was hij stoker en woonde in Eilendorf. Op de overlijdensakte wordt hij Van Wersch  genoemd.
1899: Het adressenboek vermeldt het gezin wonend aan de Kirchgracht 98 in Eilendorf.
1900: Bij zijn overlijden was hij 33 jaar. Zijn eerste vrouw overleed ook op 33-jarige leeftijd. Hij was Fabrikheizer = fabrieksstoker. De ambtenaar schreef Van Wersch.

Uit dit eerste huwelijk werden geboren

 1. Maria Hubertina van Wersch, geboren Simpelveld 1 juli 1887, overleden Boschenhuizen bij Simpelveld 8 januari 1888, 6 maanden oud.
 2. Stephan Hubert van Wersch, geboren Simpelveld Bosschenhuizen 20 november 1888, overleden Stolberg 3 oktober 1962, trouwde Aken 6 juni 1911 Petronella Raumanns, geboren 9 september 1889.

 3. Levenloos geboren kind, Eilendorf 11 juli 1890.

 4. Maria Anna Katharina van Wersch, geboren Eilendorf 20 juli 1891, overleden Venray 14 januari 1973, trouwde Nieuwenhagen 3 maart 1916 Peter Joseph Meijs, geboren Nieuwenhagen 30 augustus 1890, overleden Nieuwenhagen 7 januari 1970, zoon van Jan Willem Meijs en Maria Margaretha Franken.
  50 jaar getrouwd: bron: De Mijn, Personeelsblad voor de Laura en Julia, april 1966. (Archief Kerkrade).

  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Jan Willem Meijs, geboren Nieuwenhagen 24 juli 1917, overleden Nieuwenhagen 29 juli 1918.
  b. Hubert Stephanus Meijs geboren 21 juli 1918, overleden Landgraaf 27 februari 2002, trouwde Miets Keibeck, geboren Nieuwenhagen 3 augustus 1923, overleden Heerlen 7 december 2021, dochter van Johan Keibeck en Tine Reumkens.
  Stef Meijs was na de oorlog leraar Duits Engels. Hij kon die opleiding volgen dank zij oom Stefan de bakker uit Stolberg, broer van zijn moeder. Hij ging naar de kweekschool in Sittard, gaf les in Heerlen aan het Bernardinuscollege en daarna in Sittard aan de klooster kweekschool waar hij hoofddocent was. Zijn vrouw was coupeuse.
  c. Anna Maria Meijs, geboren 14 september 1919, overleden 10 april 2003, trouwde Ger Heijen, geboren Ubach over Worms 26 augustus 1920, overleden Kerkrade 14 december 1989.
  d. Mathijs Joseph Meijs, geboren Nieuwenhagen 11 december 1920, overleden 2 december 2014, trouwde Gertruida Maria (Trautje) Rademacher.

  1955: Zij zong als soliste en was alt. En was in januari 1955 op Omroep Zuid te horen.
  e. Maria Elisabeth Meijs, geboren Nieuwenhagen 12 augustus 1922, overleden Landgraaf 23 augustus 2003, trouwde Carl van Os, geboren Emmen 25 september 1921, overleden Kerkrade 20 september 1998.
  f. Johan Meijs, geboren Nieuwenhagen 28 juni 1925 overleden Heerlen 22 augustus 2001,  trouwde Netty Hotterbeekx, dochter van Alphons Hotterbeekx en Maria Royakkers.
  g. Hubertina Meijs, geboren ca 1929, overleden 89 jaar Landgraaf 9 maart 2018, trouwde Jo Cremers.
  h. Anna Barbara Hubertina Meijs trouwde Louis Erkens, geboren Schaesberg 24 februari 1930, overleden Venray 13 april 1989, zoon van Lodewijk Antoon Hubert Erkens en Maria Sibilla Broens.

 5. Maria Josefa Vanwersch, geboren augustus 1893, overleden Eilendorf 11 januari 1894, zes maanden oud.
 6. Maria Josepha Vanwersch (op haar bidprentje van Wersch), geboren Eilendorf 22 november 1894,  overleden Hoensbroek 4 mei 1978, trouwde Heerlen 16 juni 1921 Mathijs Bollen, geboren Bergen 24 december 1892, overleden Heerlen 11 mei 1971, zoon van Martinus Bollen en Gertruda Hermens.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Agnes Gertruida Bollen, geboren Hoensbroek 11 december 1922, overleden 19 juni 1987, trouwde 23 jaar oud Hoensbroek 1 maart 1946 Pieter Hubert Ritzen, 21 jaar, geboren Hoensbroek 12 mei 1924, overleden ziekenhuis Heerlen 31 januari 1976, zoon van Pieter Leonard Ritzen en Maria Elisabeth Ramekers.
  b. Martinus Johannes Bollen, geboren Hoensbroek 20 december 1924, trouwde Helene Driessen
.
  c. Koosje Bollen geboren ca 1927, overleden Hoensbroek 29 april 2013, trouwde Huub van den Hoogen, geboren Siebengewald 23 januari 1928, overleden Hoensbroek 17 november 1985, zoon van Johannes van den Hoogen en Hendrika Anna Welber
  d. Gertruida Helene Bollen, geboren september 1926, overleden 11 maanden oud Hoensbroek 28 augustus 1927.
  e. Lambert Bollen trouwde NN. Willems.
 7. Michael Leonard van Wersch, geboren Eilendorf (D) 6 december 1895, volgt  9g.
 8. Maria Hubertina Van Wersch, geboren maart 1897, overleden Eilendorf 1 april 1898, 13 maanden oud
 9. Levenloos geboren zoon, Eilendorf 11 juni 1898, moeder overleed enkel dagen later.

  Uit het tweede huwelijk werd geboren

 10. Leonard van Wersch, geboren Eilendorf, volgt 9h.

K.8g. Hendrik van Wersch (Vanwersch), zoon van 7d, geboren Eijs 11 augustus 1862, dagloner in Eijs, overleden Wittem 20 december 1933, trouwde Schin op Geul 26 mei 1887 Maria Clementina Groven (Graven. Greven), geboren Strucht 27 februari 1854, overleden 8 januari 1930, dochter van Jan Pieter Groven en Maria Barbara Senden.

1881: Hij werd opgeroepen om deel te nemen aan de Nationale Militie lichting 1882. Hij was toen 19 jaar. Hij werd vrijgesteld vanwege te zijn eenige wettige zoon. In de bijbehorende akte werd hij Hendrik Vanweersch genoemd.
1884: In 1884 kwam hij vanuit Voerendaal naar Heerlen om er te wonen. Hij woonde met andere dienstknechten in een huis in wijk G.
1887: Hij woonde bij zijn vader Trintelen 116. Een dag na het overlijden van zijn vader werd hij weer in Wittem (Trintelen) ingeschreven. Hij kwam uit Voerendaal. Zijn vrouw werd vier dagen later ingeschreven. Zij kwam uit Schin op Geul. Hendrik was dagloner. Zij woonden hier met twee dochters: Maria Gertrud en Anna Maria Theresia.

engelen van wersch
1944

1887: Bij het huwelijk erkende hij het kind van zijn vrouw die toen al een dochter Maria Josepha Groven had, geboren Strucht 24 mei 1878 als zijn kind. Hierdoor heette zij voortaan Maria Josepha van Wersch. Aangezien Hendrik in 1878 16 jaar was, is het door hem erkende kind van een ander. Bij zijn huwelijk is hij 24 en zij 33 jaar.  De aangenomen dochter trouwde op 2 januari 1919 met Andreas Cornelis Engelen, geboren Voerendaal 12 januari 1885, zoon van Cornelis Engelen en Maria Philomena Peukens.Maria Joseph van Wersch, overleden in Kunrade bij Voerendaal op 21 december 1966.

1889: In 1889 vertrokken zij weer naar Voerendaal. Daar bleven zij vijf jaar.  

1891: Bij de geboorte van Jan Antoon tekende vader de akte met H Vanwersch. Zij verhuisden naar Schin op Geul.
1898: De kinderen Graven verkochten eerst de roerende goederen: Kasten, stoelen, oud ijzer, canapé bedden, porselein, potten, stro, aardappelen, wortels etc.  waaronder één koe. Die bracht ƒ 98,- op. De totale opbrengst was ƒ 191,13.
Joseph van Wersch was landbouwer te Engwegen onder Schin op Geul.
1898: De kinderen Graven (!) verkochten enkele onroerende goederen van hun ouders/grootouders. Hij tekende de akte met J Vanwersch.
1899: De twee kopers betaalden bij de notaris ƒ 190,13. De notaris schreef bij alle kinderen steeds Graven. De enige Graven die kon schrijven was Victor Graven, mijnwerker. Hij tekende dan ook met V. Graven. Zijn zus was met een broer van Clementina Graven getrouwd.
1918: Hij was 55 jaar, landbouwer in Wittem,

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Gertrud Vanwersch (volgens bidprentje: Van Wersch), geboren Eijs 14 april 1888, overleden Voerendaal 3 april 1959 trouwde Voerendaal 16 oktober 1919 Hubert Lodewijk Smeets, geboren Voerendaal 27 november 1881, overleden Voerendaal 12 juni 1973, zoon van Arnold Jozef Smeets en Maria Barbara Ubags en weduwnaar van Anna Maria Hubertina Jaminon.
  1920

  1920: In de krant van augustus 1920 vroegen ze een schoenmakersknecht. Zij woonden aan de Hoogenweg.
  1923: In het NRC van 27 juni 1923 stond het faillissement van H.L. Smeets Van Wersch, schoenhandelaar in Kunrade-Voerendaal als opgeheven. In december 1923 ging hij echter weer failliet en de inboedel werd op 19  december 1923 publiekelijk verkocht door een deurwaarder. De advertentie geeft een goed inzicht wat er zoal in huis van een schoenmaker was. Eene  grote partij diverse dames-, heeren- en kinderschoenen en pantoffels, lederwals, polijstmachine met motor, naaimachine merk Singer, 80 paar diverse leesten, enz.
  Verder: fornuis, glazenkast stoelen, tafels, alle keukengerief, porselein-, glas- en aardewerk, kachel, kleerkast, waschtafels, nachtkastjes, spiegels, schilderijen, ledikant met bed en beddegoed, 4 kofferkisten, enz. enz.

  smeets van wersch
  1929

  1924: Op 24 april 1924 werd de eenige uitdeelingslijst gedeponeerd ter Griffie van de Arrondisement Rechtbank te Maastricht en van het Kantongerecht te Heerlen, teneinde gedurende 10 dagen te liggen ter kosteloze inzage van de schuldeischers. Per 13 mei 1924 was dat beëindigd. De ene keer stond schoenhandelaar, de andere keer schoenmaker. 
  Uit dit huwelijk werden meerdere kinderen geboren.

 2. Anna Maria Theresia Vanwersch, geboren Eijs 16 juli 1889, overleden Eijs 30 januari 1970, trouwde Wittem 5 februari 1914 Jacob Johan Engelen, geboren Voerendaal 28 mei 1880, overleden Eijs-Trintelen 16 augustus 1951, zoon van Cornelis Engelen en Maria Philomena Paulcens.
  1970: Na het overlijden van moeder verkochten de kinderen haar huis en land per opbod. Het was een dubbelhuis in Trintelen met bergplaatsen, erf en tuin. Er waren verder zeven stukken wei- en bouwland elk tussen de 10 en 20 aren. Opvallend was dat in de verkoopadvertentie stond dat het pand elektrisch licht en waterleiding had.
  Juli 1970: na het overlijden van moeder verkochten de kinderen het ouderlijk huis en land per opbod.
  Bron: De nieuwe Limburger 28 juli 1970
  TRINTELEN-WITTEM Notaris mr. F.A.J. Stelten te Wittem zal op woensdag 5 aug. 1970, nam. 3 uur precies, in het café van de heer Weerts te Eys-Wittem t/o te kerk, t.v.v. de erven Engelen-van Wersch publiek bij opbod verkopen:
  Dubbel-woonhuis met bergplaatsen, erf en tuin, te Trintelen-Wittem, Eyserweg 36, kad. Wittem A no. 3724 ged., groot ongeveer 6,30 aren;
  Braakliggend terrein, te Trintelen-Wittem aan Bosveldweg, kad. Wittem A no. 3935, groot 12,30 aren;
  Weiland te Trintelen-Wittem aan Bosveldweg, kad. Wittem A no. 516, groot 11,10 aren;
  Weiland te Trintelen-Wittem, aan Vrouwenheideweg, kad. Wittem A no. 4899, groot 25,45 aren;
  Bouwland te Trintelen-Wittem aan Trintelerbosweg, kad. Wittem A no. 38, groot 12,80 aren;
  Bouwland te Trintelen-Wittem aan Bosveldweg, kad. Wittem A no. 3204, groot 9,40 aren;
  Bouwland onder Simpelveld, i.d. Wervel, kad. Simpelveld D no. 1987, groot 27,40 aren;
  Bouwland onder Voerendaal aan Achterweg, kad. Voerendaal H no. 302, groot 12,70 aren. 

Gemeld dubbel-woonhuis omvat; gelijkvl. 6 vertrekken, waskeuken, 2 bergplaatsen; op verd. 4 kamers; zolder. Eleotr. licht en waterl. aanwezig. Van het pand zijn 3 vertrekken beneden, 2 kamers boven, 1 bergplaats en ged. tuin verhuurd. De rest van dit perceel is vrij te aanvaarden bij betaling der kooppenningen. 
Perceel 2 is vrij te aanvaarden bij betaling der kooppenningen. 
Percelen 5, 6 en 8 zijn vrij te aanvaarden per 1 nov. 1970. 
Perceel 7 is vrij van pacht te aanvaarden per 1 nov. ’7l. 
Percelen 3 en 4 zijn mondeling verpacht. 
Bezichtiging van perceel 1 op vrijdag 31 juli van 10-12 uur, en op maandag 3 aug. van 18-20 uur. Betaling der kooppenningen uiterlijk 15 sept. 1970. Nadere inl. ten notariskantore, tel. 04450 – 471, alwaar kad. plan ter inzage.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a: Hubert J. Engelen trouwde M.J. Römkens.
  b: Josephine Engelen trouwde Wittem Hubertus Jaspers.
  c: Antonus Engelen .
  d. Cornelius Joseph Engelen, geboren 1922, overleden Trintelen 31 december 1963.
 3. Jan Antoon (Joannis Antonius) Vanwersch, geboren Eijs 12 augustus 1891, overleden Ubachsberg 31 januari 1951, trouwde Eijs 27 april 1918 Anna Maria Hubertina Hendrix, geboren Eijs 23 december 1873, overleden Ubachsberg 25 mei 1942,  dochter van Willem Joseph Hendrix en Maria Hubertina Herberichs, weduwe van Jan Josephus Franssen.
  1918: Hij was 26 en zij 44 toen zij trouwden. Bij het huwelijk was Jan mijnwerker en woonde in Wittem. Zij was zonder beroep wonend in Wittem. Volgens de huwelijksakte scheelden zij 14 jaar met elkaar. Feitelijk scheelden zij negen jaar.
  1939: In oktober 1939 schonk zij een Mariabeeldje aan de kapel in Mingersborg (Trintelen bij Voerendaal). Oktober is de Mariamaand en er werd die zondag een processie naar het beeldje georganiseerd.
  mingersborg
 4. Pieter Josephus Van Wersch, geboren Schin op Geul 3 december 1893.
 5. Maria Clementina van Wersch (Van Weersch), geboren Schin op Geul 10 juli 1897, overleden Heerlen 26 november 1965.
  1946
  1946

  trouwde Wittem 28 juli 1921 Hubert Heribert Hennen, geboren Voerendaal 9 mei 1892,  overleden Heerlen 3 december 1975, zoon van Pieter Hubert Hennen en Maria Antoinette Hennus.
  1921: Bij hun huwelijk was hij 29 jaar, slager en woonde in Voerendaal. Zij was 23 jaar, had geen beroep en woonde Wittem.
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.

K.8h. Jan Peter van Wersch, zoon van 7f, geboren Forst Gut Schönrath 15 februari 1841, overleden Forst (bij Aken) 21 augustus 1910, trouwde 13 februari 1867 Elisabeth Milles, geboren Burtscheid 12 oktober 1841, overleden Forst 11 april 1906, dochter van Peter Milles en Anna Katharina Saur.

1892: Hij plaatste in de Echo der Gegenwart van 24 maart 1892 een advertentie dat hij zijn vijf paarden, en wagens en nog meer, op donderdag 31 maart 1892, op Gut Schönrath verkoopt , omdat hij met zijn vervoersbedrijf ophoudt.

Op 8 april 1892 biedt hij zomerkoren ter verkoop aan.

schönrath1906: In de Duitse krant Echo der Gegenwart van 27 mei 1906:
Der letzte Besuch galt dem nahe bei Drimborn gelegenen Gute Schönrath. Dieses war im 17. Jahrhundert Eigentum des spanischen Steuerempfängers Thiens in Aachen, dessen Wappen mit der Jahreszahl 1640 heute noch den Torbogen am Eingange des Hofes ziert. Im 18. Jahrhundert war die Burg im Besitze der Familie von Thenen, dis im Jahre 1773 der österreichische Oderleutnant Philipp Joseph von Thenen aus Glottau in Böhmen„das Allodial-freiadliche Haus und Gut Thiensenhaus, jetzt Schönrath genannt, samt Wiesen, Benden, Gärten, Gehölzen, Fischweihern und allen darauf haftenden Kapaun-, Haber- und sonstigen Pachten“ für 4000 Rthlr. an Hermann Isaac von Aussem verkaufte. Aus dem Besitze der Familie Scheidler ging dasselbe im 19. Jahrhundert in den Besitz des Freiherrn von Rellessen über. Herr Verwalter van Wersch hatte die Freundlichkeit, den Geschichtsfreunden die alte Wasserburg zu zeigen und auf einzelge Eigentumlichkeiten des Gebäudes aufmerksam zu machen. Eine Inschrift aus einem Querbalken im Hose mit der Jahreszahl 1443 erregte in Bezug auf ihre Echtheit einige Bedenken.
Eine kleine Nachsitzung bei Welter im Forst beschloß den schönen Ausflug, von dessen Verlauf sich die Teilnehmer auss beste befriedigt erklärten.

Vertaling: Het laatste bezoek was aan het landgoed Schönrath bij Drimborn. In de 17e eeuw was dit eigendom van de Spaanse belastingontvanger Thiens in Aken, wiens wapenschild met het jaartal 1640 nog steeds de boog bij de ingang van de boerderij siert. In de 18e eeuw was het kasteel eigendom van de familie von Thenen tot 1772, toen de Oostenrijkse eerste luitenant Philipp Joseph von Thenen uit Glottau in Bohemen “het allodiale vrijstaande huis en landgoed Thiensenhaus, nu Schönrath genoemd, samen met weiden, velden, tuinen, bosjes, visvijvers en alle pachten daarop” voor vierduizend rthlr. verkocht aan Hermann Isaak von Außem. In de 19e eeuw ging het eigendom van de familie Scheibler over in het bezit van Baron von Nellessen. De heer van Wersch, de beheerder, was zo vriendelijk om de geschiedenisliefhebbers de oude waterburcht te laten zien en hen te wijzen op enkele bijzonderheden van het gebouw. Een inscriptie op een dwarsbalk op de binnenplaats met de datum 1443 wekte enige bezorgdheid over de echtheid ervan

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

1907: Verkauf von Pferden und Stieren.
Am Donnerstag den 19. September 1907, nachmittags 1 Uhr, läßt Herr Peter van Wersch zu Aachen-Forst,„Gut Schönrath,“ auf seiner Hofwiese, wegen Verringerung des Viesbestandes:
7 Pferde, wobei 1 3-jähr. gedeckte Stute, 2 2-jähr. Wallache, 1 1½2-jähr. Stute, 3 Hengstfohlen von 6 bezw. 10 Mon. alt und 1 Rassepferd, zum Milchfahren geeignet; ferner: 3 schöne rotbunte deckfähige Stiere, sodann 1500 Stück Bier- und Milchgläser, teils mit Henkel, Bierpumpen für Kohlensäure 2
freiwillig auf Kredit gegen Bürgschaft verkaufen.
Gleich nachher wird noch 1 beigebrachtes Arbeitspferd und 1 Fohlen mitversteigert.
Raeren. Friedr. Schumacher.

Vertaling: Verkoop van paarden en stieren.
Op donderdag, 19 september 1907, in de namiddag om 1 uur,
De heer Peter van Wersch uit Aken-Forst, “Gut Schönrath”, heeft op zijn boerenweide 7 paarden laten verkopen wegens inkrimping van de veestapel:
7 paarden, waaronder 1 3-jarige gedekte merrie, 2 2-jarige ruinen, 1 1½2-jarige merrie, 3 hengstveulens van respectievelijk 6 en 10 maanden oud en 1 volbloedpaard geschikt voor het rijden van melk; voorts: 3 mooie roodbonte stieren geschikt voor het dekken, dan 1500 stuks bier- en melkglazen, sommige met handvatten, bierpompen voor koolzuur om vrijwillig op krediet te worden verkocht tegen garantie.
Onmiddellijk daarna zullen 1 werkpaard en 1 veulen geveild worden.
Raeren. Friedr. Schumacher.

1910: In de Duitse krant Echo der Gegenwart van 23 augustus 1910 werd een overlijdens advertentie gezet door de Katholische Missionverein.
Op 24 december 1910 staat er een vooraankondiging van een openbare verkoop op 7 en 8 maart 1911 door de familie van Wersch op Gut Schönrath in Aken Forst.
Bij zijn graf treurden twee zonen, vijf dochters, een schoondochter, drie schoonzonen en negen kleinkinderen.

1944: Gut Schönrath vernietigd in de Tweede Wereldoorlog. De voorburcht uit de 18e eeuw bestaat nog.

Uit dit huwelijk werden tien kinderen geboren. Bij het overlijden van vader stonden er zeven kinderen aan zijn graf, twee zonen en vijf dochter, De andere drie waren overleden. Verder een schoondochter, drie schoonzonen en negen kleinkinderen.
Uit het huwelijk werden geboren

 1. Anna Katharina Vanwersch, geboren Forst 16 juli 1867.
 2. Maria Josephina van Weersch, geboren Forst 25 januari 1869, trouwde Forst 9 Mai 1899 Johann Heinrich Hubert Lambertz uit Hitfeld, geboren Walhorn 23 juni 1863, zoon van Johann Stefan Lambertz en Anna Odilie Matjeo.
  1892: Bij hun huwelijk is hij landbouwer en zij zonder beroep.
  1910: Zij geeft overlijden van haar vader aan. Zij woont Altstrasse 12, Forst
  1918: Hij is landbouwer. Zij wonen Hitfeld 40 Aken.
  Uit dit huwelijk werden o.a. geboren
  a. Johann Stephan Hubert Lambertz, geboren Forst 1904, overleden Aken 14 jaar 26 oktober 1918.
  b. Karl Eduard Joseph Lambertz, geboren ca 1810, overleden Aken 27 oktober 1918.
 3. Maria Hubertina Vanwersch, geboren Forst 3 februari 1871.
 4. Hubert Heinrich Vanwersch, geboren Forst 11 juli 1872.
 5. Peter Joseph Vanwersch, geboren Forst 12 oktober 1873, overleden 1873.
 6. Peter Joseph Vanwersch, geboren Forst 30 oktober 1874, ongehuwd.
 7. Josef Karl van Wersch, geboren ca 1874/1875, overleden Forst, 23 april 1899, 25 jaar oud.
  Te Forst, bij Aken, kreeg een zekere Van Wersch zulk een slag van een paard, dat hem de ingewanden uit den buik puilden. De ongelukkige is reeds aan de gevolgen overleden.
 8. Johann Hubert Vanwersch, geboren Forst 5 augustus 1876, volgt 9i.  
 9. Josepha Maria van Wersch, geboren Aken Forst ca 1883, overleden Vaalserquartier 28 september 1936, 53 jaar, trouwde
  Aken januari 1912 Arnold Braun.
  Uit dit huwelijk werd geboren
  a. Levenloos geboren meisje, Aken 21 april 1921.

caspar van wersch

K.8i. Jan Caspar Hubert Vanwersch, zoon van 7f,  geboren Forst 17 oktober 1842, 18 oktober 1842, 23 oktober 1842 (volgens verschillende akten), overleden Simpelveld 20 april 1906. trouwde 23 mei 1867 Maria Radermacher, geboren Hof Mamelis in bij Vijlen 24 mei 1839, overleden Simpelveld 25 november 1916), dochter van Jan Peter Radermacher en Johanna Maria Mertens.

Caspar was pachter op de hoeve Hinnenberg in Simpelveld.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Josepha van Wersch, geboren Vaals 16 september 1868, overleden Simpelveld 1 oktober 1878 (10 jaar en 15 dagen oud)
 2. Maria Catharina Hubertina Vanwersch, Vaals 27 juli 1871, overleden Simpelveld 20 januari 1947, trouwde Simpelveld 4 februari 1909 (trouwde op dezelfde dag als haar zus, nummer 4) Hendrik Joseph Franssen, geboren 16 juni 1869, overleden Simpelveld 30 maart 1951, zoon van Hendrik Jozef en Johanna Maria Hubertina Scheepers.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 3. Joanna Maria Hubertina Vanwersch, Simpelveld 7 maart 1873, overleden vóór 1880.
 4. Maria Elisabeth Vanwersch, Simpelveld 1 november 1874, overleden Bocholtz 26 maart 1949, trouwde Simpelveld 4 februari 1909 Johannes Hubertus Kruijen, geboren Cadier en Keer 4 september 1885, overleden Heerlen 19 november 1961, zoon van Johannes Hubertus Kruijen en Maria Catharina Bour.
  1920
  Limburgsch Dagblad1920
 5. Jan Caspar Vanwersch, geboren Simpelveld 29 november 1876, overleden Simpelveld twee dagen oud 1 december 1876.
 6. Johan Hubert Joseph Vanwersch, Simpelveld 7 maart 1879, volgt 9j.
 7. Jan Caspar Joseph Vanwersch, Simpelveld 3 mei 1881, overleden Roermond 29 augustus 1901.
  Op het bidprentje, waarop zijn naam als Johann Van Wersch staat, staat dat hij 4 mei 1881 geboren was. Hij was militair bij het tweede regiment huzaren in Roermond waar hij ook lid was van de katholieke militaire vereniging. Hij overleed in het lazaret van de Paters Camillianen op 29 augustus 1901 na enkele dagen van een zware typhus aanval. Hij was 20 jaar.

K.8j. Peter Joseph Hubert Vanwersch, zoon van 7f. geboren Forst (D) 23 oktober 1844, gedoopt Aken St. Foillan 24 oktober 1844, doopgetuigen: Petrus Joseph Schlenter uit Laurensberg en Anna Maria Leisen geboren Vonwersch uit Vijlen, overleden Vijlen 5 januari 1904, trouwde Vaals 13 februari 1873 Anna Maria Hubertina Lousberg, geboren Harles 18 maart 1848, overleden Vijlen 5 oktober 1890, dochter van Jan Willem Hubert Lousberg en Johanna Maria Bischoff.

1870: In 1870 nam hij als Duitse officier deel in de Frans-Duitse oorlog waarbij Duitsland Frankrijk binnenviel. Dat was het einde van Napoleon III en de inlijving van de Elzas en het noorden van Lotharingen door Duitsland. Hij zat bij het tweede Rheinische Infanterie nummer 25, net als zijn broer Jan Caspar.
7/1870-1/1871: Hij nam deel aan de Frans Duitse oorlog en maakte net als zijn broer deel uit van het 1e Rheinisches Landwehr Regiment nummer 25., 2e Bataljon (Eupen) Ingekwartierd in Eupen. Hij was reserve infanterie
Hij vertelde:
Wir haben Katzen und Mäuse gefressen. Bij een van de veldslagen werd hij zo zwaar gewond, dat hij aanvankelijk voor dood op het slagveld werd achtergelaten.
1870: Bevorderingen in het leger tot eerste luitenant.

1873: Bij hun huwelijk in 1873 waren zij landbouwers. Zijn huwelijksakte ondertekende hij met P.J.H. van Wersch waar de ambtenaar Vanwersch schreef.
1886: Bij de geboorte van Maria Josefina deed de vroedvrouw de aangifte omdat vader door ziekte belet was om de aangifte te doen.
1887: Bij de geboorte van Willem was vader landbouwer en ondertekende de geboorteakte van Willem met P.J.H. van Wersch, waar de ambtenaar  Vanwersch schreef.
1888: Bij de geboorte van de tweeling kon vader alweer niet de aangifte doen. Dit deed weer de vroedvrouw. De reden:
de vader kon de geboorte van de tweeling niet aangeven wegens ziekte.

24 maart 1896: De erfgenamen van het overleden echtpaar Jan Willem Lousberg en Joanna Maria Bisschoff verschenen voor de notaris waaronder Pieter Joseph Van Wersch, weduwnaar van Anna Maria Hubertina Lousberg die in eigen naam en als voogd over zijn kinderen optrad. Hij was landbouwer in Vijlen. Zij verkochten hun huis en 29 stukken land in Vaals. Pieter kocht drie stukken land voor circa ƒ 750.

12 november 1896: Nu werd van het overleden echtpaar bomen en slaghout op hun land genaamd Plum, Lotterendal, op de Louveneng, aan de Hopschenderlinde, Brabantsrot, in de Vrouwenhaag, Beldriesch en Mellischet..
in Vaals verkocht.

10 juli 1899: De erfgenamen van de familie Ramakers verkochten aan Pieter Joseph van Wersch, landbouwer in Vijlen bouwland in de Rissen, Vaals voor ƒ 95.

2 maart 1900: Pieter Joseph van Wersch, landbouwer in Vijlen, leende ƒ 600 van mejuffrouw August Gerhardhine Nijssen, zonder beroep wonende in Gulpen, terug te betalen binnen 10 jaar en met een jaarlijkse rente van 4%. Als borg stelde hij zijn huis met erf met tuin in Vijlen, gemeente Vaals. Zoals gewoonlijk moest hij zijn huis tegen brand verzekeren en de betaalde verzekering ook laten zien aan de geldleenster.

Uit dit huwelijk werden in Mamelis/Vaals/Vijlen geboren

 1. Anna Maria Hubertina Vanwersch, geboren 19 januari 1874, overleden 6 januari 1875.
 2. Maria Josephina Hubertina Vanwersch, geboren 15 februari 1875, overleden 16 januari 1957, trouwde Vaals 27 januari 1910 Mathieu Jozef Vandenhove, geboren Aubel 14 oktober 1872, overleden 25 (15) februari 1956, zoon van Jean Guillaume van den Hove en Marie Barbe Hubertina Marechal.
  1890: Overlijden hun moeder: Ed Vliegen schreef: dochter Maria, die al na de dood van haar moeder het huishouden op zich genomen had, stond nu alleen voor de opvoeding van dit grote gezin. Ze had de ondankbare taak haar zusjes te ‘beschermen’. Haar dochter vertelde mij, dat zij ’s zondags niet naar de Vesper durfde te gaan, want dan kwamen de jongens stiekem door deur of raam naar binnen. Meerdere zussen hebben als dienstmeisje op ’n boerderij in België gewerkt: Maria in Lontzen, Herbestal en Montzen. Haar echtgenoot vond ze in Montzen.
  1902:
  Zij vertrok 23 april 1902 naar Lontzen. Op 11 oktober 1902 was zij weer terug in Vaals. Op 9 december 1902 vertrok zij, nu naar Montzen. Op 13 februari 1904 kwam zij weer terug en liet zich op 4 februari 1910 uitschrijven voor Montzen.Zij was toen dienstmeid.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Willem Vandenhove in 1911
  Hij werd priester
  b. Maria Vandenhove in 1914.
 3. Anna Maria Hubertina (Tientje) Vanwersch, geboren Mamelis 4 mei 1876, overleden 16 januari 1961, trouwde Vaals 14 april 1904 Jacques Hubert Joseph Géron, geboren Welkenraedt 29 juli 1871, overleden Welkenraedt 22 november 1929, zoon van Nicolaas Géron en Anna Maria Gertrude Rouvroije.
  5 november 1896: Zij vertrekt naar Lontzen. Op 25 april 1904 liet zij zich uit Vaals uitschrijven voor Welkenraedt.
  Ed Vliegen schreef: Tientje en Ida hadden een betrekking in Herbestal. De echtgenoot van Tientje kwam uit Welkenraedt en die van Ida uit Moresnet.
  Haar zus Louise was in dienst bij haar getrouwde zus Tientje en leerde daar haar man Louis Maréchal kennen, neef van Joseph Vandenhove.
  Uit dit huwelijk werden geboren
   a. Josephine Marie Hubertine Geron, geboren Welkenraedt 9 maart 1905, overleden Aubel 20 mei 1998, trouwde Welkenraedt 18 januari 1928 Jacques Joseph Hubert van Wissen, geboren Welkenraedt 25 november 1901, overleden Welkenraedt 5 december 1959, zoon van Jean Nicolas van Wissen en Anne Elisabeth Beckers.
  b. Marie Josephine Hubertine Geron, geboren Welkenraedt 2 mei 1907, overleden Hergenrath 3 december 1975, trouwde Jacques Barth, geboren 15 september 1900, overleden Hergenrath 9 juli 1979.
  c. Joseph Hubert Jacques Geron, geboren Welkenraedt 4 augustus 1908, overleden Welkenraedt 22 september 1908.
  d. Pierre Nicolas Jacques Geron, geboren Welkenraedt 18 augustus 1909, overleden niet 1911.
  e. Mathieu Joseph Hubert Géron, geboren Welkenraedt 22 januari 1911, overleden Sippenaeken 2 oktober 1979, trouwde Welkenraedt 16 april 1941 Maria Elise Géron, geboren Aubel 28 oktober 1913, overleden Sippenaken 12 mei 1982, dochter van Alexandre Thomas Géron en Marie Gertrude Ausen.
  f. Mathilde Josephine Hubertine Géron, geboren Welkenraedt 28 juni 1912, overleden Luik 4 april 1993, trouwde Jean Housen, geboren 1914, overleden 2 december 1969.
  g. Willem Hubert Joseph Geron, geboren Welkenraedt 11 februari 1914, overleden 20 maart 1964, trouwde Welkenraedt 21 oktober 1941 Léonie Teller, geboren Welkenraedt 25 april 1914, overleden Welkenraedt 17 december 2011.
 4. Maria Philomena Hubertina (Mientje) Vanwersch, geboren Vijlen 10 november 1877, overleden Moresnet 1 november 1955, trouwde Herbesthal (B) 8 april 1902 Johann Mathias Schmetz, geboren Lontzen 22 februari 1862, overleden Lontzen 17 februari 1946, zoon van Joseph Schmetz en Christine Hennen.
  19 mei 1894: Zij ging naar Wittem. 
  1890: Zij werkte als dienstmeid bij de familie Schnoek in Mechelen nummer 152. Het gezin Schnoek bestond uit vijf broers.
  11 juni 1897: Zij kwam als dienstmeid terug uit Lontzen  en vertrok 25 september 1897 weer naar Lontzen.
  6 april 1946: Notaris Xhaflaire in Eupen hield een openbare verkoop in opdracht van de weduwe Johann Schmetz-von Wersch die bij haar thuis in Lontzen-Busch verkocht. 3 koeien waarvan twee dragende en 1 gekalfte. 1 stierkalf en 3 kippen met haan. Melkwerktuigen
  Metotte mit Motor, Butterfass, Buttertinne, Wage, Schuhkarre, Hobelbank, Säge, Hobel 2 Letter, 2 Dezmalwagen mit gewichten, Käseplanke, 9 Käseschecken, Heugeschirr, Futterkiste, Tisch mit 2 Brettern, 10 Stühle, Bank, 2 Bettgestelle, Schrank, 3 Wäschekisten.
  1957: In de krant Grenz-Echo van 1 juni 1957 stond een advertentie van notaris Roelants de Stappers uit Eupen die in opdracht van de erven van mevrouw Schmetz-van Wersch uit Lontzen-Busch op 5 juni 1957 per opbod verkocht vijf stukken land, haar huis met tuin in Lontzen. Zij woonde in Der Foos. Daar had zij vier stukken land en Auf den Steinen, ook een stuk weide land. Alles bij elkaar 247 are.
 5. Pieter Matheus Hubert (Mathijs) Vanwersch, geboren 27 januari 1880, volgt 9k.
 6. Antje (Anna Philomena Hubertina, Van Wersch, geboren Vijlen 5 maart 1881, overleden Heerlen 18 november 1970,  trouwde Burgerlijke Stand Vaals 9 november 1899 en kerk 15 november 1899 Hendrik Joseph Hubert Wiertz, geboren Holset 7 oktober 1878, overleden Vaals 9 mei 1949, zoon van Pieter Paulus Wiertz en Anna Catharina Bischoff / Bisschoff.

  Het verhaal van deze familie werd door Ed Vliegen in enkele delen opgeschreven en van vele foto’s voorzien.
  Klik hier voor deel 1.
  Klik hier voor deel 2.

  Uit dit huwelijk werden 10 meisjes en 5 jongens geboren
  a. Anna Maria Hubertina Wiertz, geboren Holset 1 februari 1901, overleden 30 maart 1994, trouwde Holset 22 april 1925 Wilhelmus.Hubertus. (Guillaume) Vliegen, geboren Gulpen 4 augustus 1894, overleden Gulpen 2 mei 1971. Hij was meubelmaker. Zoon van Andreas Hubertus Vliegen en Anna Josepha Nijsters.
  b. Maria Rosa Hubertina Wiertz, geboren Vaals 19 januari 1902, overleden Moresnet 5 februari 1962, trouwde Moresnet 20 april 1933 Guillaume Joseph Hubert Jongen, geboren Gemmenich 10 mei 1902, overleden Moresnet 21 juli 1986, burgemeester van Moresnet, zoon van Egidius Hubert Jongen en Maria Hubertina Schijns.
  c. Maria Josephina Hubertina Wiertz, geboren Vaals 1 april 1903, overleden Vaals 12 mei 1903.
  d. Maria Anna Hubertina Wiertz, geboren Vaals 30 juni 1904, overleden Santpoort 29 maart 1984.
  Van 1935 tot 1966 was zij kloosteroverste in verschillende huizen van de provincie van de orde.
  e. Johan Joseph Hubert, geboren Vaals 29 augustus 1905, overleden 4 jaar Vaals 25 april 1910 aan difterie.
  f. Johanna Genoveva Hubertina Wiertz, (Veva) geboren Vaals 6 november 1906, overleden als zuster Genoveva Tilburg 3 december 1977
  4 zussen, Annie, Veva, Paula en Hilda, traden in bij de congregatie Dochters van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart, letterlijk de zuster-orde van de paters M.S.C.
  g. Mechtilde Maria Hubertina Wiertz, geboren Vaals 4 juni 1908, overleden 3 maanden, Vaals 8 september 1908.
  h. Joseph Willem Hubert, geboren Vaals 2 juli 1909, overleden 11 mei 1910 aan difterie.
  i. Jozef Mathias Hubert Wiertz, (Sjef) geboren Holset-Vaals 17 juni 1911, overleden Stein 7 november 1986.
  Hij werd priester en ging naar het kleinseminarie van de missionarissen van het H Hart in Tilburg,
  Hij was de eerste van de vijf kinderen, die naar Tilburg gingen.
  Want 4 zussen, Annie, Veva, Paula en Hilda, traden later in bij de congregatie Dochters van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart, letterlijk de zuster-orde van de paters M.S.C.
  1931: Hij legde zijn geloften af bij de congregatie van de missionarissen van het Heilig Hart in Stein.
  1936: Op 15 augustus 1936 zijn eerste mis, Hij was frater Jos Wiertz van de Orde van de H Geest en vertrok in 1937 naar de Filipijnen.
  1950: In de Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart jaargang 64, 1950 staat een foto van hem als pater in de Filipijnen die een kerk hier bouwt.
  1952: Zelfde blad jaargang 66: Pater Jozef Wiertz M.S.C. uit Holset-Vaals besluit het relaas over zijn verplaatsing van Cabadbaran naar de Camotes-eilanden, Tudela, met een beschrijving van zijn nieuwe kerk en de eerste wervelstormen die haar beroerden. Waarlijk,
  het was niet enkel van de regen in de drup, maar van de drup in de storm! Wie wil voor Tudela’s kerk minister van wederopbouw zijn? Zich melden bij Missiehuis Tilburg!
  Zijn bidprentje: president Marcos benoemde hem tot ere burger van de stad.
  j. Ida Paula Hubertina Wiertz, geboren Holset 26 oktober 1913, overleden als zuster Hildegardis klooster bejaardenoord Huize Notre Dame Tilburg 11 januari 1993.
  Haar bidprentje: intrede 20 januari 1937. Professie: 25 augustus 1938
  k. Laurentius Wilhelmus Hubertus (Wiel) Wiertz, geboren Holset 18 april 1915, overleden 23 mei 1982, trouwde Agnes Piters, geboren 26 juni 1919, overleden Vaals 23 mei 1988.
  1949: Wiel Wiertz kreeg na het overlijden van vader in 1949 kreeg hij de leiding over de boerderij Sieperhof in Holset.
  l. Maria Hildegund Hubertina Wiertz (Hilda) Wiertz geboren Vaals 11 juli 1916, begraven Kloosterbegraafplaats Heilig Hart, Tilburg, 3 december 1977.
  m. Hedwig Rosa Hubertina Wiertz, geboren Vaals 8 maart 1918, onderwijzeres in Simpelveld., overleden Maastricht 26 april 2012, trouwde Peter Verhulst.
  6/1936: Zij slaagde aan de R.K. Kweekschool Immaculata in Maastricht van de zusters van het Arme Kindje Jezus voor haar akte L.O. en in juli 1936 voor het examen handwerken.
  n. Anna Irma Hubertina Wiertz geboren Vaals 3 maart 1919, geboren 1 maart 191, overleden Vaals 17 augustus 1989.
  n. Egidius Albuinis (Albin) Hubertus Wiertz, geboren Aken 7 oktober 1920, overleden Kerkrade 8 februari 200, trouwde Sophie Kroonen.

 7. Peter Joseph  Hubert (Pierre) Vanwersch, geboren 11 april 1882, volgt 9l.

 8. Maria Mechtilde Hubertina Vanwersch, geboren Mamelis 14 juni 1883, overleden Moresnet 9 maart 1957, trouwde 5 februari 1914 Simon Joseph Munnix, geboren Vaals 23 augustus 1886, overleden Moresnet 10 juli 1958, zoon van Jan Simon Hubert Munnix en Anna Maria Hubertina Lemmens.
  1898: 9 november 1898: Zij vertrok naar Lontzen. 
  1908:
  Op 11 mei 1908 liet zij zich, als zestienjarige, uitschrijven uit Vaals om in Walhorn (B) als dienstmeid te gaan werken. Op 18 mei 1908 verzocht zij de burgemeester van Vaals om weer Nederlandse te mogen worden. Zij kreeg de toestemming op 14 juni 1908. Voor dit nationaliteitsbewijs, dat één jaar geldig was, moest zij ƒ 1,50 betalen.
  1910: In juni 1910 kwam zij weer terug en liet zich in november 1912 weer uitschrijven voor Montzen
  1913: 4 november 1913: Zij laat zich weer inschrijven in Vaals. Gaat wonen op het adres Holset 24 en kwam als dienstbode uit Montzen. Zij was nu dienstbode bij Wiertz. 

  14 september 1914: Uit een ansichtkaart blijkt dat Joseph Munnix en Willem van Wersch in Nederlandse dienst waren. Mechtilde Munnix schreef aan haar man die dan in Valkenburg gelegerd is, het volgende:

  Montag den 14. 9. 14.
  Liebster Joseph.

  Liebster Joseph bin gestern nach Vijlen gewesen nach unsere liebe Heimat und nach unsere gute Mutter Schwester und Tante welche Dir alle von mir grüssen lassen und bin auch in Panhaus gewesen und habe mein Bruder Wilhelm wieder gesehen, der war aber dick geworden und war gantz fremd den Er hat sich den Snurbart abgetahn. Liebster Joseph, Wilhelm hat vier Tage um bei seiner Frau zu bleiben, von Samstag bis an Dienstag. O das währ auch eine Freude für uns nicht wahr liebster Gatte, wenn wir noch mals so lange beisammen bleiben könnten. O wie freue ich mich Dich balt wieder zu sehen, ich werde mir heute das kleine Tinge holen. Wilhelm wahr auch sehr froh wen ich das für seine Frau tuhen wolte, ich habe gestern deine liebes Briefgen erhalten und Alfons wird die Äpfel früher pflücken.
  Nun in der Hofnung das Dir dieses Kärtgen genücht verbleibe ich in der beste Gesundheit wie ich auch von Dir hoffe. Deine Dich liebende Frau Mechtilde. Die herzlichsten Grüsse und Küsse bis auf Wiedersehen.

  De familie Munnix woonde in Raren, een gehucht tussen Holset en Vaals. Willem van Wersch boerde in Vijlen op het bedrijf, dat bekend staat als ut Pannis. Toen deze boerderij afbrandde, verhuisde het gezin naar Hommerig in de gemeente Wittem.
  Mechtilde nam waarschijnlijk das kleine Tinge (= Tienchen) mee naar huis, omdat Louise Van Wersch, de vrouw van Willem, al vlug zou bevallen van haar vierde kind. (Bron Ed Vliegen, 2023).
  Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren
  a. Anna Maria Hubertina Munnix, geboren Vaals 12 februari 1915.
  b. Hubertina Maria Munnix, geboren Vaals 13 februari 1916.
  c. NN
  d. Jozefina Mechtildis Hubertina Munnix, geboren augustus 1922, overleden Vaals 9 november 1922.
  e. NN

 9. Maria Louise Hubertina Vanwersch, geboren 28 juli 1884, overleden 3 oktober 1884.

 10. Maria Josephina Vanwersch, geboren 16 januari 1886, overleden 15 januari 1905.
 11. Willem Jozef Hubert Vanwersch, geboren 27 juli 1887, volgt 9m. 
 12. Maria Hilda Hubertina (Ida) Vanwersch,
  pierre wiertz
  Pierre Wiertz
  geboren 28 december 1888, overleden 25 oktober 1966, trouwde 17 april 1913 Jean Pierre Wiertz, geboren 30 juli 1880, overleden 22 januari 1957, zoon van Pierre Joseph Wiertz en Marie Agnes Keufgens.
  Uit dit huwelijk werd geboren
  a. Mathias Hubert Wiertz, geboren Lontzen 15 februari 1914, trouwde ca 1945 Juliette Halleux.
 13. Gertrude Louise Hubertina Vanwersch, geboren Mamelis 28 december 1888, overleden Welkenraedt 25 november 1975, trouwde 14 november 1912 André Louis Joseph Marechal, geboren 10 maart 1879, overleden Welkenraedt 5 april 1965.
  Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren
  a. Rose Marie Hubertine Maréchal geboren Welkenraedt 26 december 1914, trouwde Aubel 5 november 1941 Joseph Marie Noël Baguette 1912-1996.
  b. René Hubert Louis Maréchal geboren Welkenraedt 22 april 1916, overleden 25 mei 1997, trouwde Henri-Chapelle, 24 april 1946 Marie José Hubertine Martine Vanderheijden 1916-1998.
  c. Helene Maréchal, geboren 1917, overleden 2008.
  d. Anna Hubertine Josephina Maréchal, geboren Welkenraedt 6 mei 1920.
  e. Berthe Anna Hubertine Maréchal.
 14. Maria Elisabeth Hubertina Vanwersch, geboren Mamelis 26 februari 1890, overleden Welkenraedt 21 november 1918, trouwde Vaals 23 oktober 1913 Johannes Hubertus Egidius Joseph (Gillis) Hensgens, geboren Mechelen 17 maart 1889, overleden Heerlen 1 januari 1963, zoon van Jan Willem Hubert Hensgens en Anna Maria Hubertina Ahn.
  Gillis trouwde na het overlijden van Maria Vanwersch met Maria Agnes Willems.
  1940:
  Ed Vliegen schreef: Toen de Duisters Belgie binnenvielen: Moest Egidius Hensgens, 9 maanden getrouwd, in dienst en werd gelegerd in Maastricht. Hij schrijft aan zijn familie op de Sieperhof het volgende:Maastricht, den 31 September 1914.

  Geliebter Schwager und Schwägerin

  Schon lange habe ich nichts mehr von euch gehört und gesehen.
  Ich bin God sei dank noch sehr gesund und munter, was ich auch von ihnen allen hoffen. Am vorigen Zontag war ich wieder mahl zu Hause gewesen mit meiner Geliebte Frau geht es auch noch gut.
  Besonders neues wisse ich ihnen nicht mitzutheilen. Es ist hier in Maastricht noch alles beim alten. Vom Krieg hören wir nicht viel mehr und was die Zeitungen schreiben das kan man schlecht glauben.
  Lebewohl bis auf ein baldiges Wiedersehen. Viele tausende Grüsse von euer Schwager Schwester Egidius Elisa.
  Mein Adres ist 1ste Com. 2de Bat 13 Reg. Inf. Lesbonsetforts Maastricht.
  Uit dit huwelijk werden geboren

  a. Willy Hensgens, geboren 1 augustus 1915, overleden 15 mei 1992, trouwde Felicie van Houten, geboren 20 december 1925.
  Uit dit huwelijk
  1. Egide (Egid) Hensgens, trouwde Marita van Wersch, dochter van Huub van Wersch en Arnolda van Oosterhout (K.11a).
  2. Willy Hensgens.
  b. Mathilde Hensgens (Tilla), geboren 13 augustus 1916, overleden, trouwde Jean Leunissen.
  c. Bertha Hubertina Elisa Hensgens, geboren Mechelen 12 augustus 1917 overleden 1997, trouwde Pierre Kerckhoffs, geboren 1913.
  d. Hubertine Hensgens, (Tineke) geboren 9 september 1918, opgevoed bij haar tante. Vandenhove wamt haar moeder overleed twee maanden na haar geboorte), trouwde jozef Vandenhove, emigreerde rond 1933 naar Amerika.
  Ed Vliegen schreef: Tineke bleef bij haar oom en tante en werd later huishoudster bij haar neef Guillaume Vandehove, toen die priester gewijd was.

K.8k. Theodoor Van Weersch, zoon van 7j, geboren Simpelveld 31 augustus 1817, overleden Heerlen 7 mei 1875, hij werd 58 en was landbouwer, trouwde Simpelveld 24 mei 1844 Peternel Vorage (Petronella Voragen), geboren Heerlen 18 februari 1815, overleden Kerkrade 14 december 1895, dochter van Jan Matheus Voraegen en Maria Lucia Brouwers.

jos van wersch
1860

6/1860: Jan Theodoor Van Wersch, landbouwer in Beitel gehuwd met Petronella Voragen, leende van Ego VanderElst, directeur bij de Domaniale Kolenmijn te Kerkrade gehuwd met Maria Susanna Hupkens ƒ 1.410.
Terug te betalen over vijf jaar tegen een jaarlijkse rente van 5% .
Borg zijn goederen in Heerlen
1: bouwland te Klein Heugde,
2: bouwland aldaar,
3: bouwland aldaar,
4: boomgaard te Beitel.

1862: In het gezin van zeven mensen was ook een kostganger Gustaaf Johan Smitshuijzen, geboren Echt 4 oktober 1846. In tegenstelling tot het gezin was hij Nederlands Hervormd. Hij was rijkscommies en zou later trouwen met dochter Maria Hubertina van Wersch, nummer 7. 

3/1871: Op verzoek van Anna Gertrudis Quaedvlieg, weduwe van Simon Joseph Geilgens, (die was in december 1870 in Kerkrade overleden) en wonende te Onderste Spekholz, op verzoek van Jan Theodoor Van Wersch, landbouwer in Beitel, kwamen samen met de notaris in haar huis waar op 16 maart 1871 de openbare verkoop van vee en roerende goederen zal plaats vinden. aan den verzoekers toebehoorende. Dus hij is ook deel eigenaar. Alleen de goederen van de weduwe werden verkocht, die van Jan Theodoor niet of dat er geen belangstelling voor was.
1880: Voor notaris Smeets werd op 15 januari 1880 een akte opgemaakt waarin grond uit de erfenis van vader aan Alphons (zie 3)  verkocht werd. Bij elkaar ƒ 4.940,-  Op dat moment was moeder winkelierster en landbouweres in Beitel, toen nog een gehucht bij Heerlen. Als van Wersch ondertekende vader zelf alle aktes, hoewel de ambtenaren steeds andere schrijfwijzen hanteerden.

Uit dit huwelijk werden in Beitel geboren

 1. Maria Jozefa van Weersch, geboren Heerlen 24 februari 1844,  overleden Locht (Spekholzerheide) 7 november 1906, trouwde Beitel Heerlen 21 september 1876 Frans Nicolaas Eugene Janssen, geboren Noorbeek 30 oktober 1849, overleden Heerlen 5 november 1907, 58 jaar, landbouwer in Locht, zoon van Antoon Abraham Janssen en Laurentia Waltmans.
  1844:
  In haar geboorteakte noemt de ambtenaar haar vader
  Van Weersch, terwijl haar vader de akte  ondertekende met Van Wersch. Deze laatste achternaam stond ook op haar bidprentje. Maria Jozefa werd enkele maanden voor het huwelijk geboren, maar in de geboorteakte had de ambtenaar geschreven is geboren een kind  van het vrouwelijk geslacht van hem deklarant (=Theodoor) en van Petronella Voragen, zijn echtgenoote.
  1868: Nationale Militie. Hij kreeg nummer 2, maar werd vrijgesteld van dienst wegens ziekte of een lichaamsgebrek nummer 86. En dat was verstijving (anchylosis) of verkromming der teenen, wanneer daardoor het marcheren of het dragen van het schoeisel bemoeijelijkt wordt.
  1890: In 1890 was hij naast landbouwer ook herbergier te Bovenste Locht onder Heerlen.
  26 januari 1900: Notaris Moors maakte hun testament op en Frans Janssen legateerde het levenslange vruchtgebruik over zijn gehele nalatenschap aan zijn vrouw. Op hetzelfde moment maakte de notaris het testament op van haar waarin zij het levenslange vruchtgebruik van haar gehele nalatenschap aan haar man legateerde. Die was herbergier in Locht = gemeente Heerlen.
  Uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren waarvan er vijf al voor 1906, voor het overlijden van moeder, gestorven waren.
  a. Petronella Hubertina Augusta Janssen (Gusta Janssen), geboren Heerlen 3 oktober 1877, overleden Heerlen 24 januari 1968, trouwde Heerlen 23 mei 1912 Antoon Wolfs, geboren 1883, overleden Heerlen 19 december 1951, zoon van Antoon Wolfs en Maria Barbara Peters.
  1951: Zijn overlijden: Hij was oud-gemeente deurwaarder van Heerlen, Hij werd 68 jaar. In de overl adv noemt zijn vrouw zich A.P.H. Janssen. Zij woont Benzenraderweg 146, Heerlen
  b.Jan Leonard Janssen, geboren Heerlen 19 oktober 1878, overleden Heerlen 23 oktober 1878.
  c. Hubert Alphons Janssen, geboren Heerlen 8 december 1879, overleden Gracht 12 oktober 1961, trouwde Simpelveld 25 april 1912 Maria Hubertina Pelzer, geboren Simpelveld 7 juli 1884, overleden Simpelveld 6 oktober 1933, dochter van Hubert Pelzer en Maria Gertrud Savelsberg.
  d. Egidius Jozef Janssen, geboren 20 mei 1881, overleden Heerlen 7 november 1881.
  e. Anna Maria Janssen, geboren Heerlen 30 oktober 1882, overleden Heerlen ziekenhuis 29 oktober 1956, trouwde 21 augustus 1911 Leonard Hubert Pasmans geboren Wittem 21 juni 1878, overleden Vaals 7 maart 1961, zoon van Hubertus Pasmans en Margaretha Hendriks.
  f. Levenloos geboren Heerlen 4 juni 1884.
  g. Jan Hendrik Hubert Janssen, geboren Locht-Heerlen 5 augustus 1885, overleden Terwinselen 26 augustus 1947, trouwde Kerkrade 5 augustus 1916 Else Sofie Auguste Stein, geboren Düsseldorf 1893, dochter van Eduard Stein en Helene Beneker.
  1916: Bij hun huwelijk was hij slager en 31. Zij was 23 en winkeljuffrouw.
  h. Hubert Jozef Janssen, geboren Heerlen 21 november 1886.
  i. Wilhelmina Hubertina Janssen, geboren Heerlen 1 april 1888.
 2. Jan Leonard van Weersch, geboren 20 april 1846, overleden Sittard 11 mei 1919, 73 jaar oud.

  In 1846 werd Jan Leonard van Weersch in het inmiddels gesloopte dorp Beitel geboren uit landbouwer Theodoor van Weersch en Petronella Voragen. In 1870 vertrok Leonard naar Siersdorf en in 1880 naar Coslar waar hij rentmeester werd. Twee jaar later nam zijn. broer dat over omdat Leonard andere plannen had. Hij ging, 35 jaar oud, het klooster in als broeder bij de jezuïeten. In 1900 kwam hij terug uit het klooster Feldkirch in Oostenrijk en ging naar het klooster van de jezuïeten in Sittard.

  sittard jezuietDe monniken bouwden in 1890 in de tuin van het klooster een kapel in de pas aangelegde begraafplaats. De kapel was bedoeld als rustaltaar tijdens processies. De eerste begrafenis was in oktober 1893. Broeder Leonhard van Weersch werd als negende en laatste Jezuïet hier in mei 1919 begraven.

  Een broeder is lid van een orde maar heeft geen wijding ontvangen. Hij legt wel de gelofte van armoede zuiverheid en gehoorzaamheid af.

  Het klooster van de Jezuïeten in Sittard was voorheen het Dominicanenklooster aan de Oude Markt. Zij huurden het klooster in 1851 voor ƒ 100 per jaar plus kosten voor onderhoud en vertrokken in 1919 waarna de franciscanen erin kwamen. De jezuïeten verzorgden net als de dominicanen en de franciscanen het onderwijs in de stad.

  Klik hier voor meer informatie over de kapel.

  1898: Zijn naam stond op een lijst van Schandalige Kiesknoeierijen uit Aalst. De Dendergalm van 30 oktober 1898 schreef: Priesters en Broederkens welke op de Kiezerslijsten van 1899-1900 der stad Aalst zijn ingeschreven als kiezers voor de gemeente en er geen recht toe hebben. Leonard had wel in Aalst gewoond, echter toen hij vertrok, had hij zich niet uitgeschreven.
  1919: Zijn overlijden: hij was bijna 40 jaar kloosterling geweest.

 3. Alfons Jozef van Weersch, geboren 17 februari 1848, volgt  9n. 
 4. Jan Jozef Hubert van Weersch, geboren 5 oktober 1849, overleden 2 april 1850.
 5. Egidius Anton Jozef van Weersch, geboren 27 januari 1851, overleden Dreivogel (Kerkrade) 29 november 1905, 54 jaar, trouwde Heerlen 16 mei 1893 Maria Elisabeth Hamers, geboren Kerkrade 27 augustus 1849, overleden Aken 16 februari 1931. dochter van Arnold Jozef en Maria Jozefa Hermans.
  elisabeth hamers
  1893

  1869: Hij vertrok op 18 jarige leeftijd in 1869 naar Siersdorf, maar kwam weer terug. Zij waren de pleegouders van zijn neven Jozef en Frans die wees waren geworden, zonen van Alfons, nummer 3  hierboven. Jozef was 4 toen zijn moeder overleed en 8 toen zijn vader overleed. Frans was 1 toen zijn moeder overleed en 4 toen zijn vader overleed.
  1880: Van 1880, tot in ieder geval in 1886, was hij rentmeester in Burheimersburg (=Bourheim), burgemeesterij Coslar bij Gulich.(=Joich, het oude Gulik). Het kasteel van Bourheim is in de Tweede Wereldoorlog vernield. Nu staat er alleen nog de voorhof: een grote boerderij met poortgebouw. Zijn broer Alfons (zie nummer 3) was getrouwd met Anna Krings die uit Coslar kwam.
  1893: Jos van Wersch te Drievogels plaatst een adv in de Limburger Koerier van 26 augustus 1893 waarin er in zijn lokaal het jachtgeld uitreikt wordt door het Bestuur.
  1894: Hij was commissaris bij het Landbouw Casino in Kerkrade.
  17 maart 1896: Hij maakte zijn testament op en liet het vruchtgebruik van zijn roerende en onroerende goederen na aan zijn vrouw.
  Ik Egidius Josef Van Wersch geef en legateer aan mijne echtgenoot Anna Elisabeth Hamers haar leven lang het vruchtgebruik van al de roerende en onroerende goederen welke ik zal komen na te laten, met ontheffing van de verplichting om daarvoor zekerheid te stellen.
  De notaris noemde hem
  Van Wersch, terwijl hij tekende met E J Vanwersch. Hij woonde op Drievogels
  17 maart 1896: Ook zij maakte haar testament op voor notaris Moors waarin zij het vruchtgebruik legateerde aan haar man.
  1897: Zijn schoonmoeder in Valkenhuizen was weduwe geworden en zij en haar kinderen verkochten de inboedel van het huis en de boerderij. Totaal bracht deze openbare verkoop ƒ 2163,92 op. Egidius kocht maar drie dingen: bonenstaken voor 0.60 cent, eggentanden voor 0,70 en een ketting voor ƒ 0.20, dat was gereedschap en geen sieraad.
  1898: Hij gaf in zijn lokaal ruimte aan de Boerenbond Drievogels om bestellingen te doen.
  1898: J van Wersch te Drievogels dankt de Veeverzekeringen Mij. Almelo voor de volle uitbetaling van zijn gestorven paard.
  7/1899: Er is nog steeds de herberg van de heer Jozef Van Wersch te Drie Vogels.
  29 maart 1900: Egidius Jozef Van Wersch koopt van de erfgenamen Packbier in Simpelveld bouwland in De Del, 25 aren B 409 en B 410. En ook bouwland in Simpelveld genaamd Het Bijl, 17 aren B 523.voor ƒ 251, 80. Hij is landbouwer te Drievogels.
  26 januari 1901: Mathias Packbier, landbouwer in Simpelveld verkocht aan Egidius, Josef Van Wersch, landbouwer in Drievogels, gemeente Kerkrade een perceel bouwland gelegen in het Langveld binnen Simpelveld B 408, 10 aren groot, Hij betaalde 78 gulden.
  4 januari 1904: Leonard Uerlings, landbouwer in Locht, Heerlen, leende van Aegidius Jozef Van Wersch, herbergier te Drievogels Kerkrade, ƒ 130,- binnen drie jaar terug te betalen tegen 4,5% rente. Als onderpand een lap grond in Heerlen.
  8/1909: Brand in de woning van Van Wersch (Drievogels) woonhuis en stallen werden de prooi der vlammen, Vee werd gered, behalve de kippen en konijnen die in de vlammen omkwamen.
  1920
  : In 1920 vertrok de weduwe Maria van Weersch-Hamers en neef Frans van Weersch naar Hitfeld bij Aken en in 1917 was neef Jozef al naar Brunssum vertrokken.

 6. NN, geboren en overleden Heerlen 22 februari 1852.
 7. Maria Barbara  van Weersch, geboren 28 september 1853, overleden Beitel 10 maart 1855.
 8. Maria Hubertina van Weersch, geboren 15 november 1855, vertrok 18 mei 1880 naar Luik, overleden Neerritter 15 juli 1883, trouwde Gustaaf Johan Smitshuijzen, geboren Echt 4 oktober 1846, overleden Groningen 18 september 1920, 73 jaar,  zoon van Guillaume Marius Evrard Smitshuijsen en Gertruide Bausch.
  Gustaaf was rijkscommies. In tegenstelling tot het gezin was hij Nederlands Hervormd.
  1881: Bij hun huwelijk was hij employé en woonde in Heerlen en zij was
  fille de quartier (huishoudster) en woonde in Luik: Rue Hors Chateau. Hij tekende met G. Schmitshuijsen en zij met Van Weersch.
  12/1881: Geboorte eerste kind geboren in Neeritter. Vader is rijksambtenaar, 35 jaar moeder wordt in de akte Anna Maria van Weersch genoemd.
  2/1883: Geboorte tweede kind, vader is rijksambtenaar. Moeder overleed een half jaar later.
  1907: In de huwelijksakte van hun dochter staat een aantekening over haar moeder: E
  n aangezien in de geboorte acte der bruid de voornamen en naam der moeder geschreven staan Anna Maria Van Weersch derwijl die in de overlegde acte van overlijden voorkomt als Catharina Weersch hebben de getuigen onder eede verklaart dat in die stukken bedoeld is de moeder der bruid. In de huwelijksakte van haar moeder werd zij wel met haar juiste naam genoemd: Maria Hubertine Van Weersch.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Maria Petronella Gertrudis Smitshuijsen, geboren Neerritter 31 december 1881, overleden Groningen stad 20 augustus 1970, trouwde Oud Vroenhoven 10 september 1907 Wilhelmus Gerardus Bosch, beëdigd klerk hypotheken, geboren te Nijmegen 26 januari 1878, overleden Groningen 29 juni 1960, zoon van Joannes Zegerius Bosch en Johanna Wils.
  b. Eduard Leonard Willem Smitshuijsen, geboren Neerritter 2 februari 1883, overleden Roermond 9 januari 1911, trouwde Nuth 1 juni 1909 Maria Josephina Jongen, geboren Nuth 23 juni 1889, overleden kliniek Geleen 9 mei 1976, dochter van Pieter Jozef Jongen en Maria Helena Tommissen.
  1911: Na zijn dood hertrouwde zijn weduwe met Alphonus Hubertus Henricus van der Beek.
 9. Levenloos geboren Beitel Heerlen 12 januari 1859.

K.8l. Jan Jozef van Wersch, zoon van 7j, geboren Simpelveld 2 februari 1823, landbouwer, overleden aan TBC Kerkrade 29 mei 1889, trouwde Heerlen 17 januari 1856 Johanna Elisabeth Beckers, geboren Heerlen 21 maart 1835, overleden Kerkrade 29 december 1898, dochter van Mathias Jozef en Katharina Elisabeth Dremmen.

1823: Bij zijn geboorte schreef de ambtenaar op zijn geboorte akte de naam Van Weersch terwijl zijn vader met Van Wersch tekende. Zij woonden Aan de Kerk in Simpelveld   Zijn vader was herbergier.
1850: In 1850, hij was 27, woonde hij bij zijn ouders. 
1854: In 1854 vertrok hij naar Heerlen waar hij ging trouwen. Bij hun huwelijk woonde Jan Jozef in Beitel en zijn vader in Simpelveld. Zijn moeder was ten tijde van het huwelijk al overleden. Jan was landbouwer, 32 en zijn aanstaande was 20 jaar oud. Zij woonde in Drievogels, gemeente Heerlen, en was ook landbouwster. De trouwakte wordt zelf door Jan ondertekend met J J Van Wersch, terwijl de ambtenaar Van Weersch schreef.
Bij de geboorten van de kinderen schreef de ambtenaar Vanwersch terwijl vader steeds tekende met Van Wersch.

3/1858: Hubert Arnold Vijgen, grondeigenaar en paardenkoopman, gehuwd met Barbara Vanderheijden, beiden uit Heerlen, verpachtten aan Johan Joseph Van Wersch, landbouwer te Locht, gemeente Kerkrade, gehuwd met Maria Elisabeth Beckers
1: een hofstede met bijbehorende gebouwen, plaats, tuin, wei, bouwlanden en boomgaarden, in Bleijerheide, ongeveer vijf bunders , 11 roeden, exclusief een huisje met tuin in Bleijerheide vlakbij de hofstede. Ze pachtten het voor zes jaar, vanaf half maart.
De verpachter mocht echter na drie jaar de pacht eindigen indien een van hun getrouwde kinderen hier wilde wonen. De pachter moest dan wel zes maanden van te voren geïnformeerd worden. Maar ook de pachter kon de pacht na drie jaar eindigen met zes maanden aanzegtijd.
De pachtprijs was ƒ 354,37. De pacht moest in handen van de verpachter in zijn woonhuis betaald worden. Het mocht ook in Frans geld waarbij vijf frank de waarde heeft van ƒ 2,36¼. Schoonvader Mathijs Joseph Beckers, gehuwd met Catharina Dremmen, landbouwers in Locht, stelde zich borg voor zijn schoonzoon.

12 maart 1873, akte 25, notaris .J.H. E. Gulikers
De griffier van het kantongerecht als gemachtigde van notaris Gulikers te Kerkrade regelde de openbare verkoop op woensdag 12 maart 1873 op verzoek van Jan Jozef Van Wersch, landbouwer te Bleijerheide in zijn huis van huismeubelen, schuur en keldergereedschappen, ingemaakt goed en aardappelen
1: vensterramen 0,50
2: hout 0,50
3: paardentuig 0,50
4: Keperen: 1,70 (wellicht balken waarop de vloer gespijkerd wordt lim dialecten wrdnbk)
5: dengereedschappen 0.60
6: keperen 1,60
7: hout, 0.60
8: hout: 0,90
9: kersbaum 2,90
10: nog een, 2,20
11 hout, 0,30
12: bonenstaken 2,30
13: dito, 3,-
14: hout, 0,25
15: planken 1,20
16: waskuip 2,-
17: dito 1,50
18: karrongen (= houten spijlen die op een wagen staan) 0,80
19: prullen 0.90
20: vat, 1,20
21: hout: 1,20
22: durpel 1,20
23: wellebrak 1,30
24: kuip en twee vaten, 2,20
25: waskuip 1,-
26: planten 2,10
27: kruiken 0,70
28: spanhout 0,50
29: laddersporten 0,40

30: leiwagen 2,70
31: kekselkist 1,20
32: kruikar 3,-
33: ladder 2,90
34: balk 2,20
35: schoffel 1,80
36: twee schoppen 0,70
37: gaffel 1,10
38: zaag 0,60
39: dito 1,40

40: zeisel 1,10
41: ketel 1,60
42: ketel 1,10
43: kanapé 3,80

44: kist 2,50
45: val, 0.70 (wrsch een stukje hout aan de achterkant van een hoogkar waardoor de vregelpaal gestoken werd (Lim woordenboek)
46: tafel: 1,90
47: tafel 1,80
48: schaven 1,90
49: ziften 0,60
50: spoel 0,70

51: wan 1,-
52: pers 1,10
53: kist 2,10
54: zes stoelen 9,50
55: ledikant 8,60
56: dito 10,-
57: trog 2,-
58: hond 20,50
59: zwijn 30,50

60: ladder 2,40
61: schoffel 26,-
62: halsband 1,10
63: waag 1,80
64: koffiepot 1,10
65: dito 0,50
66: dito: 2,0
67: pan 1,40
68: marmit 1,40
69: doos 1,-
70: spiegel 5,20
71: bloempjes 1,10
72: duiven 3,10
73: emmer 2,80
74: klok 6,50
75: geweer 17,-
76: geweer 6,80
77: pistool en kruitbus 6,-
78: accordeon 5,50
79: zuurkool 1,70
80: dito 2,50
81: dito 2,50
82: schilderijen 1,50
83: dito 1,70
84: dito 0,60
85: zuurkool 1,60
86: dito 2,80
87:uurwerk 7,50
88: dito 8,10
89: dito 10,50
90 ketel 0,60
91: kast 40,-

1878: Bij de geboorte van Pieter is tevens de eerste vermelding dat zijn vader herbergier in Bleijerheide is en 55 jaar.  De ambtenaar schreef Van Wersch, vader tekende J J Van Wersch.
1881: Voor notaris Lemmens werd op 27 juni 1881 een akte opgemaakt waarin stond dat Jan Joseph Van Wersch wonende aan de Prick, Kerkrade, schuldig was aan Nicolaas Joseph Hubertus Quadvlieg (die gehuwd was met Maria Josepha Hubertina Hatten en die woonden aan Hof Kerkens in Schaesberg) een bedrag van ƒ 1.960 schuldig tegen 5% rente. Jan moest nu direct ƒ 1.160,50 terugbetalen.
1888: Bij het huwelijk van hun zoon Jan Leonard in Valkenburg was vader caféhouder in Kerkrade.

1889: Op zijn overlijdensakte staat dat hij herbergier was in Kerkrade. Hij overleed in zijn woning te Neuprick. Dat was de naam van een wijk en een mijn in Bleijerheide. Hij overleed volgens zijn Duitstalige bidprentje aan de Abnehmungskrankheit. Diverse malen had hij de laatste sacramenten ontvangen.
In de meeste geboorteakten schreef de ambtenaar Jan Jozef Vanwersch. Echter dezelfde ambtenaar schreef in enkele geboorteaktes Van Wersch. Dus los van elkaar. Vader tekende consequent met J J Van Wersch.
1893: Jos van Wersch te Drievogels plaatste een advertentie in de Limburger Koerier van 26 augustus 1893 waarin er in zijn lokaal het jachtgeld uitreikt wordt door het Bestuur van de jachtvereniging.
1894: Hij was commissaris bij het Landbouw Casino in Kerkrade.
1898: Hoewel hij in 1889 overleden was heette zijn lokaal nog steeds Lokaal van den heer Jos. Van Wersch te Drievogels. Hij gaf ruimte aan de Boerenbond Drievogels om bestellingen te doen.
1898: J van Wersch te Drievogels dankt de veeverzekeringen mij Almelo voor de volle uitbetaling van zijn gestorven paard. Dit is zijn zoon.
2/1899: Notaris Moors houdt een openbare verkoop in het koffiehuis van de erven (kinderen) Van Wersch aan de Prikskuil, gemeente Kerkrade. Zij verkopen het huis met vergunning erf en tuin gelegen in Prikskuil, een boomgaard in Vogelsweiden (Kerkrade), in Heerlen bouwland in de Zoerbeemden en in Richterich bouwland te Frohnratherfeld.
Zoon Johan Leonard kocht het huis voor ƒ 5.400 en het stuk bouwland in Richterich voor ƒ 382.Hij was winkelier in Bleijerheide. De openbare verkoop bracht ƒ 6.964,30 op. Ieder kind kreeg 1/9 deel.
Ook werden huismeubelen verkocht. Duidelijk de inboedel van een café.
HUISMEUBELEN als:
een in goeden staat zijnde piano met stoel, 1 sofa, 1 ronde- en 10 vierkante tafels, 42 stoelen, waarvan 24 met rieten zittingen, 3 banken, 3 keukentafels, glazenkasten, mahoniehouten commode, kerseboombouten kleerkast, waschtafel, 3 ledikanten met toebehoor, buffet, glazenrek, bier- en jeneverglazen, 3 kachels, fornuis, 4 spiegels, 18 schilderijen, een 3 armige en een 2 armige lamp, regulateur en 2 huisklokken, waschkuipen en de keukengereedschappen in koper, tin, porcelein en aardewerk, kruikar, groot regenvat, jachtgeweer en jachttasch enz. enz. enz. enz.
7/1899: Het was nog steeds de herberg van den heer Jozef Van Wersch te Drie Vogels.
Het buurtschap Drievogel is gelegen rond het kruispunt noord-westelijk van de Locht. De naam van de buurt is ontleend aan een aldaar gelegen herberg rond 1800. Vanaf 1830 werd hier een “kantoor van bewaring” van de “Nederlandsche Posterijen” ingericht. Vanuit hier werd de post in Kerkrade verdeeld. In de annalen van Rolduc schrijft abt Heyendal, Nicolaas van de taverna ad tres aves. Op de Ferrariskaart uit 1775 staat hij aangegeven als Cabaret Drij Vögel waarbij cabaret betekent: kleine herberg. In 1617 komt de naam voor als aen de Veugel of aen de Voegel. bron:  www.kgv.nl

19 mei 1889: Aangifte der Nalatenschap: Aanwezig waren 1: Leonard Van Wersch, arbeider in Kohlscheid
2: Mathijs en 3: Herman, allebei brouwer in Aken, 4: Hubert (zijn doopnaam was Hendrik), knecht in Aken, 5: Maria, dienstmeid in Kohlscheid, 6: Johan, 7: Joseph (zijn doopnaam was Alfons), 8: Hubertina , 9: Helena Vanwersch, deze laatste vier waren minderjarig voor wie hun moeder Maria Elisabeth Beckers en wettige voogdesse, handelde. Ook werd zij Johanna Elisabeth Beckers genoemd, herbergierster in Kerkrade.
Hun vader liet de volgende goederen na.
1: de helft van een stuk land aan de Zoerbeemden, Heerlen, 42 are en 40 ca.
2: De helft van een weiland aan de Vogelput Kerkrade 25 aren 50 ca.
3: De helft van een huis en bouwland in het Boschveld te Kerkrade groot 17 aren, 50 ca.
De helft der voormelde goederen werden geschat op ƒ 1.890.

4: De helft van de inboedel als meubelen, kleren enz, geschat op ƒ 300.
Samen ƒ 2.190.
De kinderen erven ieder 1/9 deel.
Hij had een testament opgemaakt bij notaris Moors, Kerkrade 8 april 1889. Hierin kreeg zijn vrouw het levenslange vruchtgebruik over het vermelde met een schuldbekentenis aan zijn zoon Mathias Van Wersch groot ƒ 1.000 tegen 4 %.

drievogels
1890

1909: Voor notaris Moors verkochten februari 1908 de kinderen van van Wersch te Drievogels het huis, bouw- en weilanden, paarden, landbouwwerktuigen, akkergereedschappen, hoornvee, varkens, huismeubelen .
8/1909: Er was brand in de woning van van Wersch (Drievogels) woonhuis en stallen werden de prooi der vlammen, Vee werd gered, behalve de kippen en konijnen die in de vlammen omkwamen.

Uit dit huwelijk werden in Kerkrade geboren (de eerste drie kinderen in Locht, de anderen in Bleijerheide)

 1. Maria Margaretha Van Wersch, geboren Locht (Kerkrade) 12 oktober 1856, overleden 3 februari 1857.
 2. Jan Leonard Van Wersch, geboren Locht (Kerkrade) 15 november 1857, volgt 9o.
 3. Jan Mathijs (Mathias Joseph) Van Wersch, geboren 12 december 1859, volgt 9p.
 4. Hubert Vanwersch, geboren 20 augustus 1861, overleden Kerkrade 14 april 1865.
 5. Herman Jozef Vanwersch, geboren 18 april 1863, volgt 9q.
 6. Maria Hubertina Vanwersch, geboren Blijerheide 12 december 1864, overleden na kortstondige ziekte Kerkrade 10 februari 1940 (75 jaar), trouwde 16 februari 1890 Carl Naphausen geboren Dülken 4 december 1861, overleden Kerkrade 5 november 1916, zoon van Peter Arnold Naphausen en Josepha Fürkensohner.
  1899: Verkoop van huis en landerijen van haar vader. Carl Naphausen is op dat moment herbergier in Bleijerheide.
  De openbare verkoop bracht ƒ 6.964,30 op. Ieder kind kreeg 1/9 deel.
  1916: Overlijden Carl. Zij wonen in de Bleijerheiderstraat, Kerkrade.
  1918: Bij het huwelijk van Karl was moeder herbergierster
  1940: Haar overlijden. Aangifte werd door zoon Karel gedaan die technisch ambtenaar was.
   Uit dit huwelijk werden   geboren
  a. Gertrud Maria Naphausen, geboren Kohlscheid (D), trouwde Nederweert 30 juni 1915 Willem Hummel, geboren Gouda, overleden 1973, zoon van Rink Hummel en Wolterdina Bomert.

  b. Karl Anton (Carolus Antonius) Naphausen, gedoopt Kohlscheid (D) 18 januari 1891, trouwde Kerkrade 4 januari 1918 Hubertina Friederika Promper, geboren Richterich.

  c. Johan Joseph Naphausen, geboren Kerkrade 24 april 1896.

  d. Maria Josephina Naphausen geboren Kerkrade 12 juni 1906, trouwde Kerkrade 10 november 1933 Christian Heinrich Mertens overleden Kerkrade 21 augustus 1962,  55 jaar, zoon van Christian Mertens en Helena Küppers.

 7. Hendrik Vanwersch, geboren 1 november 1866, volgt 9r
 8. Maria Hubertina Van Wersch, geboren 23 april 1868, overleden Kerkrade 2 juli 1868.
  Waarom vader zijn dochter dezelfde namen gaf als zijn op dat moment oudste dochter, is onbekend.
 9. Hubertina Petronella Vanwersch, geboren 13 juli 1869, overleden Kerkrade 7 oktober 1944, trouwde Kerkrade 18 juli 1894 Hendrik Joseph Hubert Maria Alphons Rompen, geboren Wittem 5 november 1862 overleden Kerkrade 4 april 1927, zoon van Jan Leopold Rompen en Maria Sophia Agnes Recker.
  Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren
  a. Jan Baptist Leopold Rompen, geboren Kerkrade 1 mei 1895, overleden Kerkrade 13 september 1967, trouwde Kerkrade 26 juli 1929 Anna Catharina Nacken, geboren Kerkrade 23 juli 1906, overleden Kerkrade 1 juli 1969, dochter van Frans Joseph Nacken en Anna Catharina Gulpen.

  1929: Hun huwelijk: Oranjestraat 9, Kerkrade. Hij is postambtenaar. Zij is 23 jaar en woonde in Herzogenrath maar geboren Kerkrade.

  1944: Hij gaf een maand later het overlijden aan van zijn moeder. Hij was 49 jaar en postambtenaar.

  b. Maria Sophia Agnes Rompen, geboren Kerkrade 16 oktober 1896, overleden Kerkrade 1 december 1987, trouwde Kerkrade 9 juni 1920 Franciscus Joseph Frankort, geboren Eijs-Wittem 14 april 1893, overleden Kerkrade 16 oktober 1983, zoon van Renerus Frankort en Maria Brouns.

  frankort slagerij1920: Hun huwelijk: Frans was slager, 27 jaar bij zijn huwelijk en weduwnaar van Ida Haan. Maria was 23 jaar. De slagerij had  telefoonnummer 73 aan de Pricksteenweg 92, hoek Lodewijkstraat. Kerkrade
  7/1928: Lim Koerier: Hij opende een nieuwe slagerij aan de Bleijerheiderstraat 91, hoek Lodewijkstraat, Kerkrade. Telefoon nummer 73. In 2009 stond dit pand te koop.
1983: Zijn bidprentje: Hij ijverde als lid van de “Stichting Kruisbeeld Bleijerheide” voor de komst van het kruisbeeld aan de Pricksteenweg.
  c. Maria Sophia Agnes Rompen (waarom dezelfde namen als vorig kind?), geboren Kerkrade 3 mei 1900, overleden als Martha Rompen, Kerkrade 9 september 1900, 3 maanden oud.
  d. Julius Joseph Alfons Rompen, geboren Kerkrade 7 september 1901, overleden Kerkrade 6 oktober 1901, 4 weken oud.
  e. Hendrik Joseph Willem Karel Rompen, geboren Kerkrade 5 oktober 1902, ongehuwd overleden Kerkrade 11 januari 1962.
  f. Maria Josephina Elvira Rompen, geboren 19 april 1904, overleden Bleijerheide 22 juni 1904, twee maanden oud.
  g. Maria Josephina Victorine Francisca Rompen, geboren Kerkrade 28 juni 1907, overleden Heerlen 11 maart 1999, trouwde Kerkrade 8 mei 1935 Hendrik Jozef Hubert Lindelauf mijnbeambte, geboren Heerlen 21 december 1893, overleden Heerlen 6 maart 1986, zoon van Mathijs Jozef Lindenlauf en Maria Geertruid Offermans.
 10. Jan Hubert Vanwersch, geboren 31 augustus 1871, volgt 9s.
 11. Alfons Hubert Vanwersch, geboren 27 december 1872, overleden Kerkrade 23 juli 1878,
 12. Maria Helena Vanwersch, geboren Bleijerheide 15 juni 1875, overleden Spekholzerheide 13 december 1938, trouwde Johan Wilhelm Sauren, geboren Heerlen 20 december 1869, overleden Spekholzerheide 5 juli 1946, zoon van Pieter Jozef Sauren en Maria Anna Cuijpers.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  1: Anna Maria Souren, geboren Venlo 24 april 1899, trouwde Kerkrade 17 november 1920 Mathijs Joseph Muller, geboren Kerkrade 25 december 1896, zoon van Christian Muller en Catharina Deumens.
  1899: zij werd een maand na het huwelijk van haar ouders geboren.
  1920: Hun huwelijk: hij was 23 en banketbakker te Bleijerheide. Zij was 21 en zonder beroep. Zij woonde Spekholzerheide.
  1920: Toen Anna Maria Sauren, dochter van Maria Helena Vanwersch / Van Wersch en Jan Sauren uit Spekholzerheide, in 1920 wilde trouwen, kreeg zij geen toestemming van haar ouders. Dat pikte zij niet en stapte naar de rechter.
  Anna Maria was toen 21 jaar en meerderjarig, maar, schreef de griffier doch den vollen ouderdom van 30 jaren nog niet heeft bereikt, zoodat zij, tot het aangaan van gezegd huwelijk, de toestemming van haren vader en hare moeder noodig heeft. Haar aanstaande man Mathijs Muller was, net als haar vader, banketbakker en 23 jaar. Toch weigerden haar ouders toestemming tot het huwelijk te geven.
  Op 15 juli 1920 werd het verzoek voor de rechter gebracht. De rechtszaak die daaruit volgde was op 30 juli 1920 waarin de ouders bleven volharden in hun weigering toestemming te geven.
  Waarom zij die toestemming weigerden is niet vermeld. Toch trouwde Anne Maria in Kerkrade op 17 november 1920 met haar geliefde. Maar wat was nou de reden? Anna Maria was niet in verwachting. Hun zoon Christiaan Muller werd precies negen maanden na het huwelijk in juli 1921 geboren.
  b. Maria Josepha Souren, geboren Kerkrade 1 oktober 1901, overleden Kerkrade 17 mei 1902.
  c. Catharina Souren, geboren Kerkrade 4 oktober 1903, overleden Spekholzerheide 14 februari 1926.
  d. Martin Joseph Sauren, geboren Kerkrade 12 januari 1905, overleden Kerkrade 26 maart 1964, trouwde Heerlen 24 september 1936 Maria Hubertina Bour, geboren Heerlen 17 oktober 1907, overleden Kerkrade 7 juli 1991, dochter van Hubert Nicolaas Bour en Elisabeth Maria Hubertina Sevenich.
  1924: Hij slaagde voor examen boekhouden van de Vereeniging van Leeraren in de Handelswetenschappen
  1925: Examen Duits.
  1936: Hun huwelijk: Hij was boekhouder
  e. Mathijs Josef Souren geboren Spekholderheide 15 november 1910, overleden Spekholzerheide 8 augustus 1981, trouwde Maria Rosa Bröcheler, geboren Laurensberg 19 november 1913, overleden Kerkrade 21 maart 2003.
  1946: Hij was bakker, Plein 19, Spekholzerheide.
 13. Peter Jozef van Wersch,anna wittenborg geboren Kerkrade 19 juli 1878. overleden Amstenrade 16 januari 1946, trouwde Anna Wittenborg geboren Liemke (D) 8 februari 1880, overleden Amstenrade 1 januari 1962. dochter van Wilhelm Wittenborg en Maria Grote.
  In dit huwelijk werd geadopteerd:
  Hein Hamers

  1: Hedwig de Longeville, die zich ook van van Wersch liet noemen, geboren Dortmund 8 december 1912, overleden Heerlen ziekenhuis 5 september 1988,  begraven in Amstenrade, trouwde Hein Hamers.
  1969: Hein Hamers was toezichthouder van het kolenlab van de Emma en de Hendrik.

hotel egypten
1902

K.9. Pieter Emanuel van Wersch geboren Vaals 16 maart 1868, overleden Vaals 10 juni 1939, trouwde Vaals 10 november 1898 Anna Bonsch, geboren, Uhler-Castellaun 12 april 1870, overleden Vaals op 23 september 1932, na langdurige ziekte, 62 jaar oud, dochter van Peter Jozef  Bonsch en Catharina Henn.
Bij zijn huwelijk was hij oppasser, bij zijn overlijden:hotelhouder in Vaals. In de trouwakte staat Pieter Emanuel Vanwersch. Zelf ondertekent hij met P.E. Van Wersch. Zij woonden aan de Maastrichterlaan 47 in Vaals.
Zij kregen vier kinderen en een pleegdochter die hen voorgingen in de dood.
Waarschijnlijk was zijn pleegdochter Ludovica Klein, geboren Kalderkirchen 9 januari 1901. Bij haar huwelijk in 1924 met Eduard Geene was Pieter Emanuel van Wersch een van de getuigen. Haar moeder was Francisca Klein. Ludovica was haar onwettige dochter.

Uit dit huwelijk werden onder ander geboren:

 1. Levenloos geboren en overleden Vaals 18 september 1899.
 2. Josef Franziskus Wilhelm van Wersch, geboren Aken 3 augustus 1902, overleden 3 augustus 1902, 5 uur oud,

K.9a. Gillis Vanwersch (Egidius van Wersch), zoon van 8a, geboren Vaals 3 maart 1870, overleden na ziekte 27 december 1943, lakenwever, trouwde Vaals 25 april 1895 Catharina Maria Gertrudis Ramakers, dienstmeid, geboren Wittem 28 januari 1872, overleden Vaals 9 januari 1945, 72 jaar, dochter van Johan Frans Ramakers en Maria Hubertina Fajean.

Hij kreeg in Vaals als lakenwever een arbeidsongeval. Zijn vingers kwamen in de machine waardoor hij niet meer werken. Zodoende raakte hij totaal aan de grond. Er was toen nog geen uitkering. Hij zou zijn hele leven dagloner blijven.
1945: In haar overlijdens advertentie van januari 1945 staat dat de kinderen een dankbetuiging doen aan iedereen en bijzonder aan de eerwaarde Zusters van ’t Groene Kruis in Vaals.

webvaalsnr2

Kinderen uit Vaals die rond de Gau woonden. Foto is uit 1912. Op de foto staan de ook de kinderen uit het huwelijk van Gillis Vanwersch met Maria Ramakers.

 1. Anna Linssen,
 2. Arnold Vanwersch, nummer 4 hieronder
 3. N.N. Gouders,
 4. N..N. Winands,
 5. Hubert Degueldre
 6. Scheng Linssen,
 7. Joep Vanwersch, nummer 2 hieronder
 8. N.N.
 9. Wiel Vanwersch, nummer 1 hieronder
 10. Giel Straeten
 11. Trees Straeten
 12. Maria Vanwersch, moeder met haar jongste kind
 13. Alphons Vanwersch, nummer 10 hieronder
 14. N.N.
 15. Maria Vanwersch, nummer 6 hieronder
 16. Hubert Vanwersch, nummer 7 hieronder
 17. N.N. Jussen
 18. Frans Vanwersch, nummer 3 hieronder
 19. Frans Nievelstein
 20. Anna Vanwersch, nummer 8 hieronder
 21. Piet Degueldre

Uit dit huwelijk werden in Vaals geboren

 1. Willem Jozef Vanwersch, geboren 15 december 1897, volgt 10.
 2. Pieter Jozef Vanwersch, geboren 15 januari 1899, overleden Vaals 11 juni 1975, trouwde Vaals 28 augustus 1919 Johanna (Julie) Schleijpen, geboren Aken 13 september 1898, overleden Vaals 14 april 1996, dochter van Johan Schleijpen en Helena Horbach.
  1914: Hij vertrok in september 1914 naar Aken. In oktober 1914 kwam hij weer terug en maart 1918 verhuisde hij naar Woensel.
  1918: Samen met zijn broer Willem ging hij op 15 maart 1918 naar Eindhoven waar hij werk als fabrieksarbeider vond. Op 5 april 1918 gingen zij echter weer terug naar Vaals. In april 1918 ging hij naar Vaals en vertrok mei 1919 naar Aken.Twee dagen later kwam hij weer terug. Hij was grondwerker en fabrieksarbeider.

  1920: Pieter Jozef Vanwersch, milicien kanonnier, zat bij het 7e Batterij, 4e afdeling, 3e regiment, Veldartillerie ’s Bosch.
  Op bevel van Auditeur Militair in Den Bosch werd hij op 31 augustus 1920 gevangengenomen. Zijn strafbaar feit was een eerste desertie in tijd van vrede. Op 31 augustus 1920 werd hij opgesloten. Op 3 september 1920 werd hij weer vrijgelaten in opdracht van de auditeur militair. Hij was 1,62 met blonde haren en blauwe ogen. Hij tekende P. Jos Vanwersch en was gehuwd.
  Bij zijn tweede desertie zat hij bij 7e Bat, IV Afd, 3 R.V.A. Dus een tweede gevangenschap volgde op 27 december 1920 in opdracht van de Krijgsraad 3e Militair Arrondissement. Weer kreeg hij een maand detentie met aftrek van voorarrest van 27 december 1920 tot en 29 januari 1921. Hij is nu 1,70.
  Hij was grondwerker, ook fabrieksarbeider.
  1935: Pieter was kandidaat voor de Gemeenteraad in Vaals voor de CPN, de Communistische Partij Nederland.

  1939: In 1939 maakte de Centrale Inlichtingendienst een lijst van links-extremistische personen. Daar stond zijn naam ook bij. Opvallend dat zijn zus trouwde met een man die ook lid bleek te zijn van de CPN (sinds 1990 is de Communistische Partij Nederland opgegaan in GroenLinks.).
  1946: Ondertekent lijst met kandidaten voor CPN bij de Prov Staten.
  Juni 1949: Hij tekent de lijst met kandidaten CPN gemeenteraad Vaals
  Februari 1951: Pieter stond op de foto genomen bij terugkeer uit gevangenschap van communistisch 2e Kamerlid, en zijn zwager, J.H. (Huub) Hermans (1898-1978). Die was ondergronds mijnwerker en in 1946 gekozen in de Eerste Kamer voor Noord Holland en Friesland. Hij werd gevangen genomen in oktober 1950 vanwege het aanzetten tot desertie uit het leger van een “krijgsman” of mannen. Hermans zat ook in de Prov Staten (1946-1962) en trad af als 2e Kamerlid maar nam in augustus 1951 ontslag wegens gezondheidsredenen. Er was een half jaar gevangenis geëist met aftrek. Ook nam hij in oktober 1951 ontslag uit de gemeenteraad sinds 1946 aanwezig, Vaals en trad uit de CPN en de Prov. Staten.
  10 maart 1951: Pieter was aanwezig op een vergadering CPN Vaals.

 3. Frans Jozef Vanwersch, geboren Vaals 14 februari 1900, volgt 10a.
 4. Arnold Jozef Vanwersch, geboren 12 maart 1901, volgt 10b.
 5. Pieter Emanuel Vanwersch, geboren 27 januari 1902, overleden 28 december 1902.
 6. Huub HermansMaria Catharina Johanna Vanwersch, geboren 10 april 1903, overleden Heerlen ziekenhuis 8 maart 1973, trouwde Vaals 28 februari 1924 Jozef Hubert Hermans, geboren Vaals 30 oktober 1898, overleden Vaals 16 juni 1978, zoon van Jan Pieter Hermans en Maria Johanna Sterk.
  1920: Rond deze tijd was hij voetballer bij Zwart-Wit.
  1924:
   Bij het huwelijk was hij mijnwerker tot 1948, voor de oorlog wethouder / loco burgemeester van Vaals.

  Huub Hermans was Limburgs communistisch Eerste- en later ook Tweede Kamerlid. Hij was als ondergronds mijnwerker werkzaam in de steenkolenmijnen tot juli 1948. In 1950 werd hij gearresteerd wegens hulp aan een deserteur en moest na veroordeling van drie maanden zijn kamerzetel opgeven. Al vroeg was hij met politiek bezig. In 1931, hij was 33, was hij namens de CPN lid van de gemeenteraad van Vaals. Tot 1940 was hij namens de SDAP wethouder in Vaals. Tot 1962 bleef hij lid van de gemeenteraad., maar niet als wethouder. Hij was na 1946 tot juli 1948 lid van de Provinciale Staten van Limburg en van 1946 tot 1948 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en  van 1948 tot 1951 lid Tweede Kamer der Staten-Generaal.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Maria Hermans, geboren Vaals 18 maart 1925, overleden Gemmenich 6 december 1998, trouwde Jacques Schonmacker, overleden Gemmenich 1 september 1971.
  b. Alma Hermans geboren Vaals 23 april 1929, overleden Heerlen 27 juni 2011, trouwde Heinrich Kroll, geboren 28 september 1923, overleden 18 maart 1974.
  c. Levenloos geboren.
 7. Hubert Willem Jozef Vanwersch, geboren 9 december 1904, volgt 10c.
 8. Anna Maria Catharina Vanweersch, geboren 28 februari 1907, trouwde Vaals 26 september 1929 Peter Johannes Schaap, geboren Siebengewald, gemeente Bergen circa 1905, mijnwerker, zoon van Hendrikus Josephus Schaap en Petronella Theodora Neiss.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Doortje Schaap.
  b. Marietje Schaap.
  c. Jeanie Schaap.
  d. Ivonne Juliana Margriet Schaap.
 9. Maria Gertrude Agnes Vanwersch, geboren 13 april 1908, overleden 18 juli 1908.
 10. Alphons Willem Vanwersch, geboren 25 mei 1909, overleden  25 augustus 1914.

K.9b. Johann Heinrich van Wersch (Jan Hendrik Vanwersch), zoon van 8c, geboren Vaals 7 april 1867, fabrieksarbeider, overleden Vaals 28 november 1904, trouwde 1: Raeren (B) mei 1889 Johanna Barbara Kelleter, geboren Raeren 31 juni 1863, overleden Vaals 27 december 1899,
trouwde 2: Vaals 21 januari 1904 Anna Hubertina Geelen, geboren Vaals, dochter  van Christiaan Geelen en Anna Maria Hubertina Pelzer.

Voordat Johan in dienst ging was hij schilder in Vaals waar hij ook woonde.
1890: Inkomend uit Vaals op 31 mei 1890 vanuit Raeren. Zij woonden op het adres Vaals 7. Hij was fabrieksarbeider. Wat later was hun adres Akenerstraat 1 in Vaals.

1895: Het overlijden van hun dochter Maria deed vader zelf. Hij was 28 jaar, fabrieksarbeider en woonde in de, Akenerstraat. Hij tekende de akte met J H Vanwersch.
1897: Johan was lakenwever.
1898: Bij het overlijden van zoon Theodoor werd de aangifte door twee anderen gedaan. Vader was fabrieksarbeider.
1899: Bij het overlijden van dochter Maria Gertruid in februari was vader fabrieksarbeider. De aangifte wordt door anderen gedaan.
1899: Bij het overlijden van zijn eerste vrouw in december van dat jaar was haar man 32 jaar en fabrieksnachtwachter.
1904: Zijn overlijden. Hij werd 37 jaar oud. De ambtenaar schreef Vanwersch. Hij was fabrieksarbeider. Het gezin woonde aan de Seffenterstraat 5 in Vaals.
De laatste vier kinderen uit het eerste huwelijk overleden allemaal op zeer jonge leeftijd.

1908: In de Aachener Anzeiger staat een advertentie waarin zijn weduwe Anna Geelen, wonende in de  Vaalsterstrasse 16, haar huwelijk met Heinrich Simons Rosstrasse 68, Aken aankondigde.
1915: Bij het aanstaande huwelijk van dochter Anna Barbara had zij gezegd dat haar overleden vader  Eisenbahnbeamten was geweest.

Uit het eerste huwelijk werden geboren

 1. Johann Heinrich (Jan Hendrik) van Wersch, geboren Raeren 17 juni 1889, overleden Kerkrade 25 december 1946, 57 jaar oud, trouwde Voerendaal 11 november 1916  Anna Maria Gerards, geboren Hulsberg 30 december 1885, overleden Kerkrade 2 februari 1948 dochter van Alexander Gerards en Anna Maria Duijs.
  Toen hij in dienst moest was hij fabrieksarbeider in zijn woonplaats Vaals. Bij de volkstelling van 1947 woonde zij Graverstraat 121, Kerkrade: Zij overleed in 1948 ook op dit adres.
 2. Jozef Vanwersch, geboren Vaals 9 februari 1891, overleden 6 oktober 1891.
 3. Anna Barbara Vanwersch, geboren Vaals 8 maart 1892, trouwde Aken augustus 1915 Josef Reulen, zoon van Peter Reulen en Regina Stollenwerk uit Keulen.
 4. Catharina Vanwersch, geboren 14 november 1893, overleden Vaals 24 juni 1940, trouwde Vaals 19 november 1914 Frans Hubert (Hub) Savelberg geboren Vaals 5 oktober 1888, overleden Vaals 23 mei 1941, zoon van Hendrik Joseph Savelberg en Anna Catharina Nijssen.
  Bij hun huwelijk in 1914 was zij dienstmeid en hij metselaar.
  Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren.
 5. Maria Josefina Vanwersch, geboren Vaals 9 april 1895, overleden Vaals 19 april 1895, veertien dagen oud.
 6. Theodoor Jozef Vanwersch, geboren 27 juli 1896, overleden 4 april 1898, twee jaar oud.
 7. Jozef Pieter Vanwersch, geboren juni 1897, overleden Vaals, twee maanden oud 3 augustus 1897.
 8. Maria Gertrud Vanwersch, geboren 31 november 1898, overleden Vaals vier maanden oud 9 februari 1899.

  Uit het tweede huwelijk werden geboren

 9. Anna Maria Van Wersch, geboren Vaals 7 augustus 1904, overleden Vaals 25 maart 1907 twee jaar oud.
schneider van wersch
1930

K.9c. Carl Wilhelm (Karl Wilhelm) Vanwersch, zoon van 8d, geboren Aken 27 februari 1881, gedoopt 1 maart 1881, dames kleermaker en vakleraar, overleden Aken 12 juni 1936, trouwde Aken 7 september 1910 Maria Josepha Greven, geboren Aken 7 mei 1884, overleden Aken 1 februari 1950, naaister, dochter van Matthias Greven en Maria Dammers.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Josephina Maria Anna (Finni) Vanwersch, geboren 5 november 1911, overleden 20 januari 1997.
 2. Elisabeth Maria (Liesel) Vanwersch, geboren 2 april 1913, overleden 1945, trouwde mei 1936 Alexander Herren.
 3. Friedrich Josef (Fritz) Vanwersch, geboren 27 augustus 1916, volgt 10d. 
 4. Josef Anton (Juppemanneke) Vanwersch, geboren Aken (Bergdriesch 17) 3 augustus 1918, gedoopt Aken 6 augustus 1918, volgt 10e. 

K.9d. Johann Peter Hubert Vanwersch bijnaam: Sjang (Jean), zoon van 8d, geboren Aken 10 februari 1883,

trouwde 1: 1909 Josefa / Josephina Birken, gedoopt Aken 6 maart 1884, overleden 28 februari 1919, dochter van Jacobus Birken en Maria Henneken. trouwde 2: 1920 Luise Zimmermann, geboren 21 oktober 1886,  overleden 17 februari 1967 (geen kinderen), dochter van Joseph Zimmermann en Elisabeth Breuer.

Uit het eerste huwelijk werden geboren

 1. Jakob van Wersch, kleermaker.
 2. Maria van Wersch, geboren circa 1913, Zij was gezelschapsdame bij de apotheker Löwenapotheke aan de Markt in Aken. Tegenwoordig is dat het café van de chocoladefabriek Lambertz. Later werkte Maria bij de post en kreeg daar een belangrijke functie. Zij werkte ook in Engeland en bleef ongehuwd.

K.9e. Peter Johann Hubert Vanwersch, zoon van 8d,  geboren Aken 28 oktober 1886, overleden 30 november 1928, trouwde 23 mei 1926 Margarete (Grete) Koch, geboren 29 juli 1895, overleden Aken 11 oktober 1983.

1917: Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd hij in april 1917 als vermist opgegeven. Hij was soldaat. Gelukkig kwam hij weer terug.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Ruth van Wersch, geboren 20 juni 1927, overleden Aken 27 januari 2011, trouwde Franz Hauten, geboren 12 november 1922, overleden Aken 4 december 1988.
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.

K.9f. Johan van Wersch, zoon van 8e, geboren Simpelveld 20 januari 1898, overleden Eys 16 januari 1951, 51 jaar oud en mijnwerker, trouwde Wittem 5 juli 1923 (hij was 25 en mijnwerker, zij was 27 en had geen beroep) Gertrud Lones, geboren Wittem 10 december 1895, overleden Eys 24 april 1970, dochter van Arnold Lones en Anna Margaretha Liepertz.

johan van wersch
bron: Rijckheyt dossier 1492. Bouwtekening uit 1930.
johan van wersch
bron: Google streetview. Het huis werd in 1966 verbouwd. Hier was een groente, fruit en huishoudelijke artikelen winkel die door hun dochter werd voortgezet.

1923: De huwelijksakte wordt door Johan ondertekend met Johan van Wers en Gertrude ondertekende met Gertrud Lones.
1930: Johan liet dit huis bouwen aan de Dorpstraat 78 in Eijs. Dat werd later Mesweg 12. Volgens het kadaster was dat in 1931, volgens de tekening in 1930.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Wilhelm van Wersch, geboren Eijs 29 april 1924, volgt 10f. 
 2. Joannes Petrus van Wersch, geboren Wittem 13 april 1925, overleden Wittem 15 april 1925, twee dagen oud.
 3. N.N. levenloos overleden 13 april 1925, tweeling met 2.
 4. Rosalia Hubertina van Wersch, geboren ca 1926, overleden Eijs 20 juli 2022, trouwde Kerkrade Petrus Joseph Gerard  Mullenders, geboren Eijs 5 augustus 1926,  overleden Eijs 23 januari 2002, zoon van Jozef Mullenders en Maria Hamers.
 5. groenteboer smeetsRiet van Wersch, overleden Gulpen 21 februari 2018, trouwde Kerkrade 27 juni 1955 Jup Smeets, geboren Simpelveld 10 juli 1925, overleden Gulpen 20 augustus 2011, zoon van Gerard Joseph Smeets en Maria Hubertina Houben.
  Vanaf 1957 was hij groente- en fruitventer. Op 6 januari 1973 plaatste hij een advertentie: Te Koop Winkelwagen 8 mtr lang 1700 km. gel. weg. liquidatie van bedrijf. Eventueel ook overname van route. J. Smeets, Mesweg 12, Eys-Wittem.
  Na 25 jaar werd hij taxi- en vrachtwagenchauffeur. Zijn vrouw had op de Mesweg 12 een winkel in allerlei zaken: groente, fruit en huishoudelijke artikelen.
  2018: Riet werd op haar 89ste nog carnavalsprinses van Klein Gulpen.
  Uit dit huwelijk werd geboren
  a. Gertie Smeets trouwde Servé Kohnen.
smeets-van wersch
Vader en moeder Smeets-van Wersch met dochter Gertie en rechts vriendin Gerrie Simons tijdens de kermis in Simpelveld.
riet van wersch
Riet Smeets 89 jaar in 2018.

K.9gMichael Leonard van Wersch, zoon van 8f, gedoopt Eilendorf 8 december 1895, overleden Heerlen 15 juni 1975. trouwde  Laurensberg 1 december 1917 Maria Elisabeth Janssen, geboren Laurensberg kerk 8 mei 1895, gemeente Laurensberg: 6 mei 1895 overleden Heerlen 6 oktober 1968, 73 jaar, dochter van Johan Theodorus Janssen en Anna Maria Heutz.
Hij werkte op de Lauramijn als correspondent/beambte.
1917: Bij zijn trouwen woonde hij Molenweg 27, Eijgelshoven.  

1936: Herkozen als bestuurslid van de Beambten vereeniging Laura en Julia. 

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Anna Catharina van Wersch, geboren 9 december 1918, trouwde W. Martens, zoon van Pierre Martens  en Anna Ubben.
  1936: Zij behaalde het diploma Hulp in de Huishouding aan de R.K. Huishoud- en Industrieschool in Heerlen.
  1938: Mej. A van Wersch uit Eijgelshoven slaagde voor examen machineschrijven en stenografie.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 2. Mary Elise van Wersch, geboren 6 maart 1925, trouwde J.A. Tukker / J. Driedonks.
  1942: Zij behaalde haar diploma typen aan de Handelsschool “Studio.”
  1950: E van Wersch slaagde voor de Middelbare Handelsdagschool St. Bernardinus-College, Heerlen.
 3. Stephan Michael  Leonard van Wersch, geboren 31 augustus 1932, volgt 10fa.

K.9hLeonard van Wersch, zoon van 8f, geboren Eilendorf 3 september 1899, trouwde 11 oktober 1924 Gertrud Inden, geboren Styrum Kreis Mulheim an der Ruhr 23 augustus 1901.

17 oktober 1915: Essener Volkszeitung, 10 september vom Schöffengericht in Oberhausen der Lehrling Leonhard van Wersch daselbst wegen Unterschlagung von Feldpostpaketchen zu 1 Monat verurteilt = tot 1 maand veroordeeld wegens verduistering van veldpostpakketten.

2 februari 1921: Oberhauser Zeitung: Hij was 2e secretaris (Schriftführer) van Fidelio, Die Theater- und Humoristengesellschaft in Oberhausen.

1936: Nederlandsche staatscourant 9 januari 1936. Hij vroeg september 1930 het Nederlanderschap aan. 

1940-1944: Arolson Archives: Het gezin woonde in het bovenhuis Friendensplatz 15. Hij was werkzaam bij de Reichsbank in Oberhausen.

Entnazifizierung 1946: Hij was 1,73 groot, woog 60 kilo en had donkerblond haar met bruine ogen, had littekens aan linkerbeen en woonde Oberhausen Rheinland Friendensplatz 15. Hij was Nederlander van origine. Hij ging naar de Volksschule in Styrum 1905-1913,
1/1931-9/34: werkloos,
9/34-2/42 Laura en Vereeniging Schlosser, Schweisser =lasser,
2/42-9/43: Babcock Nerke Oberhausen, Schweisser, dienstplichtig,
10/43-8/45: Gaswerke Ellwangen/Jagst, Monteur, dienstplichtig,
9/45-heute: Reichsbankstelle Oberhausen, Hausmeister, dienstplicht beeindigd.
Hij was nooit lid van een van de Duitse organisaties. Alleen van de DAF, einschliesslicht 4/1942-9/1943.
Bij Laura verdiende hij 1800 gulden per jaar.
Bij Babcockwerke 3200 Reichsmark per jaar
Bij Gaswerk 2400 RM.
Bij de Reichsbank 2500 RM.

1966: 50-jarig huwelijk van zijn halfbroer Peter Joseph Meijs. Leo woonde Gewerkschaftstrasse 70, 42 Oberhausen. Hij schreef op 27 februari 1966 uit Oberhausen een brief aan het echtpaar dat hij niet kon komen want hij lag al sinds 14 december in het ziekenhuis en zou waarschijnlijk op 28 februari, ontslagen worden. Hij verontschuldigt zich dat hij niet kon komen omdat hij te zwak voor de reis was. Hij had een zware operatie moeten ondergaan.een stuk uit de 12-vingerige darm en de dunne darm waren eruit gehaald waar een tumor zat die via deze darmen in zijn maag kwam. Hij noemt haar Käthe und Josef. Hij ondertekende met Leo, Trautchen, Stefan und Marlies.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Stephan van Wersch.
 2. Heinrich Franz van Wersch, geboren Oberhausen 15 maart 1925, overleden Sankt Elisabeth ziekenhuis Oberhausen 5 januari 1930.

K.9i. Johann Hubert Vanwersch, zoon van 8h, geboren 5 augustus 1876, overleden 3 maart 1965, trouwde Maria Theresia Lauscher, geboren Aken 3 maart 1941, overleden Roetgen (Aken) 11 oktober 1974.

1915: Johannes Hubertus van Wersch uit Forst werd tijdens de Eerste Wereldoorlog licht gewond, Hij zat bij het 3e batallion, 9e Kompagnie. 

Uit dit huwelijk werden in Aken geboren

 1. Elisabeth Maria Katharina Vanwersch, geboren 31 augustus 1910, overleden 27 juli 2001, trouwde Simon Brodmuhler.
 2. Johann Peter Vanwersch, geboren 8 oktober 1911, volgt 10g.
 3. Wilhelmine Josefine (Helma) van Wersch, geboren 13 september 1914, overleden Aken 9 juli 2010. (ongehuwd).

Hoeve ten hoveK.9j. Jan Joseph Hubert Van Wersch, zoon van 8i, geboren Simpelveld 7 maart 1879, overleden Heerlen 17 november 1959, Lid van de Heilige Familie, trouwde Simpelveld 17 februari 1909 Anna Maria Elisabeth Eschweiler (Esweiler volgens zijn bidprentje), geboren Simpelveld 29 juli 1889, overleden Mechelen 13 december 1973, dochter van Pieter Joseph Eschweiler en Anna Maria Bodden.

Tijdspad Ten Hove (door Jan van Wersch)

1830: Verscheidene stalletjes, schuurtjes. Eigenaren: broers en zussen Radermacher. Toen Jan Gerard Radermacher in 1850 in Mamelis overleed, liet hij onder andere enkele stukken land Ten Hove na aan zijn kinderen, waaronder  zijn zoon Jan Pieter Radermacher.
1854: Jan Pieter (zoon van Jan Radermacher) trouwde in Vaals in 1825 met Johanna Maria Mertens. Hun dochter Maria Barbara Philomena Radermacher werd in 1839 geboren. Zij trouwde 1867 met Johann Caspar Hubert van Wersch, geboren in 1842 in Forst. Hij verhuisde in 1867 met zijn ouders en broers en zussen naar Vaals waar hij enkele maanden later trouwde. Zij verhuisden in 1872 naar Simpelveld naar de Hennenberg. Na twee jaar na diens overlijden in 1906 verhuisde de weduwe met enkele kinderen naar Ten Hove in Mechelen. Zij bouwde hier een nieuw huis waarvan het bakhuis nog  intact is.
1916: Het overlijden van de weduwe Van Wersch- Radermacher te Simpelveld.

1917-1918: Deling, scheiding nalatenschap. De nieuwe eigenaar wordt hun zoon Johan Joseph Hubert van Wersch, geboren. 1879 te Simpelveld, trouwde 1909 met Anna Maria Elisabeth Eschweiler 1889-1973. Hij pachtte tot maart 1915 de Hennenberg en vertrokken in maart 1915 naar Ten Hove.
1915-1931: Familie Van Wersch-Eschweiler verblijf op Ten Hove.
1932-1934: Pachter is Guillaume Bours-Thomassen uit Vijlen. In november 1934 verhuizen zij  naar Gronsveld.
1931-1934: Verblijf van de familie Van Wersch op Hommerich, brand af in 1934.

1935: Zij gaan daarom terug naar Ten Hove.

1938: Herbouw na brand in 1937. De stal en de schuur waren totaal afgebrand, twee paarden, twee kalveren en zeven varkens vonden de dood in de vlammen, samen met  landbouwwerktuigen. Het huis bleef onaangetast.

1956: Kleine bijbouw geplaatst.
1951/1953 – 1993: Familie Frans Van Wersch-Hustings.   

1906: Hij geeft het overlijden van zijn vader aan. Hij is 28 en landbouwer, woont Simpelveld en tekende de akte met J J H van Wersch (waar de ambtenaar Van Wersch schreef). Hij pachtte de hoeve Hommerich. Die werd in 1934 door zijn neef Willem van Wersch gepacht.

1931: Hij plaatste een advertentie waarin hij gegadigden opriep die voor 15 maart de boerderij wilden pachten op Ten Hove 110. De boerderij was 13 bunder groot. Te pachten voor één jaar.

1932: Zij  woonden op de hoeve Hommerich. Hij verkocht aan de gemeente enkele stukken grond voor de verbreding van het Oude Molenstraatje in Simpelveld. Hij was landbouwer.

1937: Begin oktober 1937 brandde de schuur en stallen van zijn boerderij Ten Hove af. De krant maakte het veel erger: Niets kon worden gered. Enkele paarden zijn in het vuur omgekomen, terwijl de geheele voorraad oogst verloren ging.Het woonhuis, dat nog geheel nieuw was, is totaal uitgebrand. Slechts enkele muren staan nog overeind.

klimaat
Op 4 oktober 1949 was het net bijna zo warm als in 2018.

1950: Telefoonboek: J. van Wersch, Ten Hove 110, Mechelen, Wittem, tel: K 4455 – 245. Het adres werd ook wel als Ten Hooven geschreven.

1959: Zij zetten een advertentie in de krant als dank voor hun 50-jarig huwelijksfeest. Zij wordt hierin Eischweiler genoemd. Adres Ten Hove 8.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Barbara Philomena Gertrude Van Wersch, geboren Simpelveld 12 november 1909, overleden 14 december 1909.
 2. Anna Maria Hubertina Van Wersch, geboren Simpelveld 27 oktober 1910, overleden 7 juni 1981, trouwde Mechelen 11 juli 1947 Henri Laurent l’Homme, geboren Wittem  26 mei 1899, overleden Hermalle-sous-Argenteau (Luik) 18 augustus 1980, zoon van l’Homme en Maria Bemelmans.
  1935: Zij ging in januari 1935 als dienstbode uit Gulpen naar de Bezuidenhoutseweg 276 in Den Haag bij de familie Van den Bongaerts werken en vertrok maart 1935 weer naar Wittem.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Maria Anna Josephina l’Homme, overleden 2009.
  b. Gabriela Maria Josephina l’Homme.
  c. Godfried Henri Joseph Maria Elisabeth l’Homme.
 3. Frans Willem Joseph (Wiel) Van Wersch, geboren Simpelveld 29 januari 1912, volgt 10h.
 4. Johan Joseph Hubert Van Wersch, geboren Simpelveld 19 maart 1913, overleden Heerlen Ziekenhuis  23 april 1926, 13 jaar oud.
 5. charles raemaekersAnna Maria Elisabeth (May) van Wersch, geboren Simpelveld 11 november 1914, overleden Maastricht 29 januari 2003, trouwde 1951 Jan Charles Raemaekers, loodgieter/dakdekker, geboren Lanaken 6 november 1905, overleden Maastricht 14 augustus 2000, 94 jaar oud, zoon van Wilhelmus Raemaekers en Maria Alexandrina Gerardu.

  1927: In september 1927  werd zij uitgeschreven uit Wittem want zij ging naar Maastricht Boschstraat 69.  Zij was toen 13 jaar.
  1932: Op 18 oktober 1932  verhuisde zij naar Gulpen.
  1933: Op 20 januari 1933 vanuit Gulpen ingeschreven in Maastricht en weer vertrokken mei 1937 naar Kerkrade, Markt 10.

  1934: A.M.E. van Wersch uit Maastricht slaagde in Venlo voor het examen Bewaarschool.
  3 mei 1937: Ingeschreven in Kerkrade vanuit Maastricht en vertrok 14 oktober 1937 naar Ten Hove 110 Mechelen waar haar ouders woonden. Zij was winkeljuffrouw.

  1940: Toen haar man Charles  Raemaekers voor de eerste trouwde met Maria Gertrudis Van der Zanden was hij erkend Gas- en waterinstallateur. Zij gingen aan de Papenweg 23 in Maastricht wonen.
  29 december 1950: Bij hun voorgenomen huwelijk is hij loodgieter en zij fröbelonderwijzeres.
  1951:
  May trouwde met weduwnaar Charles Raemaekers. Diens eerste vrouw Maria Gertrudis Van der Zanden was in 1946 overleden.
  fröbelschool maastricht1951: Onderwijzeres neemt afscheid.
  Vandaag zal mej. M. van Wersch voor het laatst „les” geven in de Fröbelschool an de Rechtstraat. Aan deze school is mej. Van Wersch gedurende vijf jaren verbonden geweest, in welke periode zij de genegenheid en sympathie heeft weten te verwerven van de kinderen en ook van hun ouders.
  Behalve en voortreffelijk staat van dienst op onderwiisgebied, heeft de nu scheidende fröbel-onderwijzeres nog veel verdienstelijk werk verricht in de Katholieke jeugdbeweging en in diverse sociaal-charitatieve organisaties. Mej. van Wersch was o.a. geruime tijd welpenleidster bij de Kath. Verkenners, leidster in het Koloniehuis te Bunde en gezinsverzorgster.
  Vrijdagmiddag hebben de kleuters van de school aan de Rechtstraat reeds „officieel” van hun juffrouw afscheid genomen.
  Ook vele ouders hebben die middag mej. Van Wersch bedankt voor de zorgen aan hun kinderen besteed, terwijl ze haar, nu ze binnenkort in het huwelijk treedt, veel geluk in haar nieuwe levensstaat toewensten. De dankbare ouders boden aan de scheidende fröbel-onderwijzeres een fraai geschenk aan.

  May van Wersch
  Carnaval in 1946 bij de kleuterschool in de Rechtstraat in Maastricht waar juffrouw May van Wersch kleuterleidster was.Tegenwoordig is dat stukje Rechtstraat omgedoopt naar St. Maartenspoort in Maastricht. Op het gebouw staat nu Kumulus Muziek en Dans.

  Uit het huwelijk werden geen kinderen geboren.

 6. Frans Willem Hubert Van Wersch, geboren Mechelen 13 januari 1916, volgt 10i.
 7. Frans Hubert Van Wersch, geboren Mechelen 16 oktober 1917, volgt 10j.
 8. Peter (Piet) van Wersch, geboren Mechelen 12 oktober 1918, overleden Vettweiß-Kelz (D) 25 januari 1984.
  Piet was missionaris in Kongo en later pastoor in Düren (D). Hij wordt nog steeds in het Bisdom Aken herdacht. Zijn eerste heilige mis was in Leuven op 13 juli 1947 en de herhaling was in zijn geboortedorp Mechelen op 20 juli 1947. Op het herdenkingskaartje staat: H. Hart van Jezus, Zegen mijn dierbare ouders, broers en zusters en allen die mij tot het altaar brachten. O.L. Vrouw, Sterre derZee. Bescherm mijn priesterlijk leven.
  1948: In 1948 werd er in Oirsbeek een collectie in de kerk gehouden voor pater van Wersch die begin october naar het verre missiegebied zou gaan.
  1954: In maart 1954 werd in Mechelen een blijspel De Nieuwe Veearts uitgevoerd door Kunst door Oefening. De opbrengst van deze voorstelling was voor pater Van Wersch. In Simpelveld werd enkele dagen later in de Witte Bioscoop van Van Wersch (geen familie) de film “De Gesloten grenzen” vertoond. De opbrengst was voor de missie van pater Van Wersch. April 1954 was de Ronde van Mechelen. De opbrengst van de verkoop van het programmaboekje was voor pater Van Wersch die binnenkort naar de missie zal vertrekken.  In oktober van dat jaar werd de opbrengst van de missie fancy fair ook bestemd voor pater Van Wersch.
  1963: Hij werd pastoor in Lich-Steinstrrasse.
  1964:  In 1964 was hij op vakantie in Mechelen en hij zocht een auto te koop. Hij verbleef tijdelijk aan de Eperweg 8 in Mechelen.
 9. Maria Elisabeth (Lies) van Wersch, geboren Mechelen 31 januari 1920, overleden Amersfoort 5 september 2011, 91  jaar oud en 47 jaar weduwe, trouwde Mechelen 26 februari 1948 Jan Hubert Marie Hendriks, geboren Noorbeek 1 oktober 1902, overleden Mechelen 5 mei 1964.
  Hij was al eerder getrouwd geweest met en weduwnaar geworden van Octavie Lang. Lies van Wersch en haar man Jan liggen samen in één graf.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. John Hendriks, geboren 1949, overleden 2011)
  b. Marina Hendriks.
  c. Zoe Hendriks.
  d. Milly Hendriks.
 10. Louis Van Wersch, geboren Mechelen 7 juni 1921, volgt 10k.
 11. Christina Van Wersch, geboren Mechelen 21 februari 1923, overleden 20 januari 1924.
 12. Gerarda Maria (Gerda van Wersch), geboren Mechelen 12 augustus 1924, overleden Roermond 26 juli 2013, trouwde Mechelen 12 juli 1943 Hubertus Joseph Franciscus Schwanen, geboren Mechelen 2 december 1919, overleden Mechelen 16 juni 1995.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Annelies Schwanen trouwde Jaques Verwijlen.
  b. Joop Schwanen trouwde Lidwina Belleflamme.
  c. Marleen Schwanen trouwde Hub Bessems.
  d. Margo Schwanen overleden 2018, trouwde David Combe.
  e. Franciscus Schwanen  trouwde 1. Monica overleden, trouwde 2. Henny Janssen.
  f. Jacques Schwanen trouwde Lenie Vossen.
  g. Yvonne Schwanen trouwde Wim Coenen.
  h. Francien Schwanen trouwde Gijs Niessen.
  i. Marij Schwanen trouwde Sander Croonenberg.
  j. Henk Schwanen trouwde Marjo Houben.
  k. Huub Schwanen trouwde Riny Boots, overleden 21 oktober 2003.
  l. Ans Schwanen.
  m. Charles Schwanen.
  n. Madelein Schwanen trouwde Alex Waelen.
  o. Paul Schwanen trouwde Riny Huijerjans.
  p. Karin Schwanen trouwde Leon Coolen.
 13. Gerarda Philomena (Mien) van Wersch, geboren Mechelen 22 september 1925, overleden Kerkrade 7 mei 2011, trouwde Jean (Sjeng) Coemans, geboren 31 december 1922, overleden Simpelveld 20 januari 1975.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Marc Coemans.
  b. Desiree Coemans trouwde Jean Cox.
  c. Annelies Coemans trouwde Paul Knoben.
 14. Gerardus Joseph (Jeff) Van Wersch, geboren Mechelen 16 juni 1927, volgt 10l.   
 15. Gerardus Hubert (Sjir) Van Wersch, geboren Mechelen 10 september 1929, volgt 10m.  
 16. Jacob Hubert (Jacques) Van Wersch, geboren Mechelen 3 september 1931, overleden Reijmerstok 24 september 2009, pater SCJ, (Congregatio Sacerdotum a Sacro Corde Jesu = Congregatie van priesters van het Heilige Hart van Jezus.
  1958: Op zijn gedenkprentje staat dat hij in Leuven op 6 juli 1958 tot  priester werd gewijd en zijn eerste mis op 20 juli 1958 in Wittem deed. Vervolgens ging hij net als zijn oudere broer als missionaris naar de Kongo.
  1976: In 1976 benoemde bisschop Gijssen hem tot algeheel leider van de nieuwe diakenopleiding van het bisdom Roermond. Hij was al verbonden aan het seminarie Rolduc in Kerkrade. Ook doceerde hij aan de universiteit in Belgie. Begin 2006 kreeg hij eervol ontslag van de bisschop. Hij was daarna pastoor van Reijmerstok. Jacques was drie keer professor: in theologie, in filosofie en in mathematica.

vanwerschkullenK.9k. Peter Matheus Hubert (Mathieu) Vanwersch, zoon van 8j, geboren Mamelis 27 januari 1880, overleden Vijlen 21 februari 1948, trouwde Vaals 21 november 1912 Hubertina Kullen, geboren Vaals 31 juli 1886, overleden 23 maart 1967, dochter van Hubert Arnold Kullen en Maria Bischoff.
Alle kinderen dragen de naam Hubert in hun doopnaam. Zij woonden in Mamelis.
Uit dit huwelijk werden in Vijlen geboren

 1. Maria Anna Wilhelmina (Annie) Vanwersch geboren 28 januari 1914, overleden Vijlen 5 november 1997, trouwde Vaals 2 oktober 1941 Hubertus Jozef (Jef) Vermeeren, geboren 29 maart 1911, overleden Vijlen 14 januari 1978.
  Waarschijnlijk was hij smid. Op zijn bidprentje staat: het werd tijd dat anderen de zware hamer van hem overnamen en zijn plaats achter het aambeeld gingen innemen.
  Uit dit huwelijk werd vijf kinderen geboren.
 2. Hubert Vanwersch, geboren 16 januari 1917, volgt 10n.
 3. Hubertina Mathilde Vanwersch, geboren Vaals 29 augustus 1918, overleden Heerlen 10 oktober 1923.
 4. Pieter Joseph Hubert Vanwersch, volgt 10o.
 5. Gulielmus (Wiel) Hubertus Vanwersch, geboren 15 november 1923, volgt 10p. 

K.9l. Peter Joseph Hubert (Pierre) Vanwersch, zoon van 8j,  geboren Vijlen 11 april 1882, overleden Dison 4 augustus 1960, trouwde Voeren 25 april 1911 Maria Hubertine Janssen, geboren Baelen 13 augustus 1880, overleden Thimister (B) 24 augustus 1966, dochter van Jan Willem Janssen en Maria Françoise Knops.

1911: Pieter liet zich op 28 april 1911 uitschrijven uit de gemeente Vaals om in Battice (Luik) te gaan werken en wonen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Francoise (Ciska) Vanwersch, geboren 25 februari 1912, overleden Clermont 25 februari 1979, trouwde Thimister 29 april 1939 Joseph Charlier, geboren 11 maart 1913, overleden 31 juli 2006.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 2. Guillaume Vanwersch, geboren 24 januari 1913, overleden 31 augustus 1918.
 3. Philomene (Maria) Vanwersch, geboren 29 januari 1914, ongehuwd overleden 29 januari 1998.
  Zij had samen met haar broer Jean een boerderij.
 4. Francois Vanwersch, geboren 27 april 1915, volgt 10q.
 5. Jean Vanwersch, geboren 22 juni 1916, overleden 22 januari 1986.
  Hij had samen met zijn zus Maria een boerderij.
 6. Pierre Vanwersch, geboren 17 augustus 1917, overleden 5 september 1917.
 7. Hubert Vanwersch, geboren 4 augustus 1918, volgt 10r. 
 8. Leonard Vanwersch, geboren 27 december 1919, volgt 10s.

louise jaminonK.9m. Willem Josef Hubert van Wersch, zoon van 8j, geboren Mamelis 27 juli 1887, overleden Vaals 23 februari 1965 en begraven in Mechelen, trouwde Vaals 16 februari 1911 Louise Jaminon, geboren Mechelen 8 augustus 1887, overleden 6 september 1951, dochter van Hubert Martin Jaminon en Anna Maria Franciska Stohlman.

Vanwersch
Het gezin Willem van Wersch-Jaminon. Vlnr: Marieke (1929), Tientje (1913 - 1985), Mientje (1916 - 2013) en Idje (1919) op het terras van hoeve Hommerich.
Drie dochters Idje, Mientje, Tientje, en Jeanne Nicolaye, vrouw van Jeu van Wersch, broer van de eerstgenoemde drie dames.

1911: Op dezelfde dag, Vaals 16 februari 1911, trouwde de broer van Louise Jaminon (Leonard Jaminon) ook.
Willem van Wersch (vanwersch in zijn geboorteakte en van Wersch op zijn bidprentje) was bij zijn huwelijk landbouwer. Hij ondertekende de trouwakte met W J H van Wersch (geen puntjes) terwijl de ambtenaar Vanwersch schreef.
1912: Bij het overlijden van zoon Leonard was vader 25 jaar en landbouwer. Hij ondertekende de akte met WJ H Vanwersch
1920: Bij het overlijden van zoon Egidius was vader 32 en landbouwer. De ambtenaar schreef Vanwersch en vader tekende W van Wersch.
1924: Bij het overlijden van zoon Egidius, dit was de tweede zoon met deze naam die overleed, tekende vader de akte met W. van Wersch.
1930:  Hij werd door twee mijnwerkers uit Wittem met messen aangevallen die hem bloedend achterlieten. Beide mannen werd gepakt en acht maanden later in mei 1931 veroordeeld tot twee maanden cel.

Louise Jaminon
1940: Marieke Vanwersch met haar moeder Louise Vanwersch-Jaminon

Wat was er gebeurd:
De Seppel, de Musch en de Puf wilden zich op de kermis eens goed amuseren. Hun
plezier eindigde in een knokpartij. Het waren drie neven, afkomstig uit Wittem, die naar de kermis in Vaals waren gekomen.  De eerste J. P. Vluggen (bijgenaamd ,,de Seppel”) was al eens  eerder veroordeeld wegens mishandeling.
Op die kermis-zondagavond (14 op 15 september) waren zij in en buiten een café slaags geraakt met vader en zoon Van Wersch, met als gevolg dat het hele stelletje in een greppel terecht kwam. Vader en zoon Van Wersch waren er bekaaid afgekomen. Beiden hadden snijwonden aan het hoofd en in het gezicht. Zijn zoon had ook nog een steek in de rug. Bij de rechtszaak werd eerst de mishandeling tegen de vader afgehandeld. Het Openbaar Ministerie in Maastricht eiste tegen J. P. VIuggen (de Seppel) en J. VIuggen (de Puf) ieder drie maanden gevangenisstraf. Het aandeel van „de musj’ J. H. VIuggen was niet komen vast te staan, zodat tegen hem vrijspraak werd gevraagd.
In de volgende rechtszaak werd de mishandeling tegen de zoon van Van Wersch behandeld en eiste het O. M. tegen alle drie de verdachten drie maanden gevangenisstraf. Alle drie erkenden geslagen te hebben, maar alleen met de vuisten, niet met het mes. Maar omdat vader en zoon, nogal gevaarlijke snijwonden hadden en niemand anders in hun nabijheid was geweest, werd aan die bewering niet veel geloof gehecht.
1951: Bij het overlijden van zijn vrouw woonde Willem op de Hoeve Hommerich, Wittem. Van de 17 kinderen stonden er acht aan het graf van hun moeder. De anderen waren al overleden.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Peter Mathijs Hubert (Mathieu) van Wersch, geboren Vijlen 8 januari 1912, volgt 10t.
 2. Leonard van Wersch, geboren 22 oktober 1912, overleden 7 november 1912.
 3. Anna Maria Hubertina (Tientje) van Wersch, geboren Noorbeek 28 oktober 1913, overleden Noorbeek 28 augustus 1985, trouwde 3 maart 1943 Jean Lacroix, geboren Reijmerstok 16 januari 1916, overleden Margraten 1 maart 2007, zoon van Petrus Hubertus Lacroix en Maria Florentia Hubertina Schrijnenmaekers.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a: Pierre Lacroix.
  b: Wiel Lacroix.
  c: Toos Lacroix.
  d: Paula Lacroix.
  e: Harrie Lacroix.
  f: Jean Lacroix.
 4. Willem Jozef Hubert (Jeu) van Wersch, geboren Vijlen 28 september 1914, volgt 10u.
 5. Peter Jozef Hubert (Pierre) van Wersch, geboren 5 januari 1916, volgt 10v.
 6. Philomena Hubertina (Mientje) van Wersch, geboren Vijlen 8 december 1916, overleden Bocholtz 12 februari 2013, trouwdeharry kremer Gulpen kerk 4 februari 1948 Harrie Kremer, geboren Vaals  8 augustus 1921, overleden Simpelveld  25 februari 1991, zoon van Joseph Johann Hubert Kremer en Maria Anna Hammers.
  Harrie was drager van eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau en een van de oprichters van het Sint Jozefkoor in Vaals. Zij woonden op hoeve Bulkem.
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.
 7. Willem Joseph (Wiel) van Wersch, geboren 19 november 1917, volgt 10w.
 8. Egidius van Wersch, geboren 24 november 1918, overleden Vaals 16 mei 1920 (17 maanden oud).
 9. sjeng van der heijdenMaria Ida Hubertina (Idje) Vanwersch / van Wersch, geboren Vaals 24 december 1919, overleden Gulpen 25 juni 2917, trouwde kerkelijk Mechelen 25 mei 1949 Johannes Hubertus (Sjeng) van der Heyden, geboren 27 juli 1921, overleden Gulpen 2 augustus 2010.
  Sjeng was directeur van J.H. van der Heijden Internationale Transporten B.V. in Wahlwylre.
  Op haar bidprentje staat onder andere:  In het begin van de jaren zestig behaalt ze zelfs haar vrachtwagenrijbewijs en bestuurt meerdere jaren een 40-tons combinatie. In die tijd is dat nogal bijzonder. Zij doet de administratie en op haar 60ste stopte zij definitief en ging bridge spelen.
  Uit dit huwelijk werd geboren
  a: René van der Heijden.
 10. Hubertus Jozef Vanwersch, geboren Vaals 2 december 1920, overleden Vaals 18 december 1920 (16 dagen oud).
 11. Louise Vanwersch, geboren Vaals augustus 1922, overleden Vaals 4 september 1922 (4 weken oud).
 12. Egidius Vanwersch, geboren Vaals 1923, overleden Vaals 22 juni 1924 (één jaar oud).
 13. Jean (Jeng) van Wersch, geboren 9 april 1925, volgt 10x. 
 14. Hubert Mathieu (Huub) van Wersch, geboren 1927, overleden Vaals 14 augustus 1930, drie jaar oud.
 15. Gerarda Hubertina Maria (Marieke) van Wersch, geboren 12 oktober 1929, overleden Meerssen 7 december 2023, trouwde 17 december 1953 Hubert Nijsten geboren 9 maart 1927, overleden Meerssen 10 april 2009, zoon van Hubert Nijsten en Anna Hermans.
  Uit dit huwelijk werden geboren.
  a: Margot Nijsten trouwde Paul Beckers (1954-2023).
  b. Tom Nijsten samen met Annemarie Jacobini.

 16. Hubert van Wersch, geboren 23 maart 1931, volgt 10y.
 17. Gerard (Sjir) van Wersch, geboren 19 augustus 1933, volgt 10z.   

K.9n. Alphons Jozef van Weersch, zoon van 8k, geboren Beitel 17 februari 1848, overleden Kerkrade 30 augustus 1890, trouwde 1880 Coslar (D) Anna Maria Krings, geboren Coslar 1850, overleden Kerkrade 6 november 1886, dochter van Mathijs Joseph Krings en Antoinette Even.

1871: Hij was per 20 december 1871 dienstknecht in Kerkrade. Jammer genoeg  is onbekend bij wie en waar.
1876: In het jaar dat hij 19 werd moest hij zich melden voor de Nationale Militie. Hij was landbouwer en werd vrijgesteld wegens broederdienst.
1880: Bij de geboorte van zijn eerste kind was hij tapper, later was hij landbouwer, wonend in Beitel. 
Alle geboorteaktes worden door hem ondertekend met Alphons van Wersch of A Vanwersch waar de ambtenaar steeds van Weersch schreef.
1881: In januari aankomst in de gemeente Heerlen. Op het bevolkingsregister staat de naam van zijn vrouw als Anna Maria Kerings
1884: Hij was in 1884 als landbouwer in Drievogels (Kerkrade)ƒ 6400 schuldig aan een hovenier. Als onderpand gaf hij vier hectare en twintig aren, huis en gebouwen, erf, plaats, tuin, boomaard en bouwland in Beitel. Die grond lag op de Locht, op de Heugde en op de Kleine Heugde, alle drie bij Kerkrade. Dit land had hij van zijn vader geërfd en in 1880 ook bij gekocht van zijn broer en zussen.
1886: In maart vertrokken zij (vier man en drie vrouwen)  uit Heerlen voor Kerkrade. In november 1886 was zijn vrouw net overleden en de nalatenschap werd opgemaakt. Hierin stond onder meer dat zij vijf koeien hadden en één rund samen ter waarde van ƒ 600, vijf varkens met een totaal waarde van ƒ 250, tachtig hoenders met een totaal waarde van ƒ 52 en landbouwgereedschap. Maar ook dat op het land stond werd beschreven: Aardappels. karoten en koolrapen met een waarde van ƒ 23, tarwe: ƒ 280, rogge ƒ 76, haver: ƒ 160, boekweit: ƒ 54, hooi en klaver ƒ 75. Het kerkboek met slot werd geschat op ƒ 12. Alles bij elkaar was de nalatenschap ƒ 2857 waard.
1890: In 1890, een kleine maand na het overlijden van Alphons Joseph van Wersch werd de inboedel opgemaakt door notaris Smeets uit Heerlen. Dit gebeurde in opdracht van zijn broer Egidius Joseph van Wersch, landbouwer te Drievogels als voogd voor de vier minderjarige kinderen van Alphons. De oudste was 10, de jongste één jaar. 
Omdat er in 1884 al een lijst was gemaakt na het overlijden van zijn vrouw, kunnen nu de beide lijsten met elkaar vergelijken worden. Opvallend is dat de waarde van de goederen in die vier jaar gestegen is naar ƒ 4500,10.
Meubels, ƒ 126,50, keukengereedschapppen en keukengerieven: ƒ 51,- kelder en melkgereedschappen, kuip en vaatwerk, emmer en draaivat: ƒ 44,- garderobe van “beide echtelieden voor zoover die nog voorbehouden is: ƒ 30,- ledikanten en beddegoed, linnengoed, ressort, matrassen, wollen en soortgelijke stuk: ƒ 67,- vier vrachtrijderspaarden voor ƒ 410,- vier koeien, een rund en vier kalveren: ƒ 792,- een varken en vier biggen:ƒ 47,- de hoenders: ƒ 13,- een waakhond: ƒ  2,- voorradig hooi ƒ 200,- voorradig tarwe, rogge en haver met het stro: ƒ 1020,-  voorradige karoten: ƒ. 42,-  etc etc. Totaal was de waarde ƒ 4500,10
1891: In 1891 hadden de vier kinderen een schuld aan Gerard Pelt, winkelier in Heerlen, van ƒ 4070.

19 mei 1891: Memorie van aangifte:
Aan baten bezat hij ƒ 8773,01. Aan lasten en schulden: ƒ 6234 Dus het saldo is ƒ 2539,01.

De erven zijn zijn broer Egidius Joseph Van Wersch, landbouwer wonende te Drie Vogels als voogd over de minderjarige kinderen.
Hij moest wel de eed afleggen tot het beëdigen der Memorie van Aangifte voor het Recht van Successie en van overgang betrekkelijk de nalatenschap van Alphons Joseph Van Wersch. Dat deed hij op 2 juni 1891.

De minderjarige kinderen waren
1. Mathijs Van Wersch,
2. Jozef Van Wersch,
3. Jozefa Van Wersch,
4. Frans Van Wersch.

Arnold was hun vader.
Aan activa had hij:
Beitel HeerlenDe helft van 4 hectaren 34 aren en 70 centiaren gebouwen en landerijen onder Heerlen: drie stukken bouwland,  drie boomgaarden, een huis en een tuin. Bij de linkerpijl is Soureth. Bij de rechterpijl het huis in Beitel. Het dorp Beitel is verdwenen door uitbreiding van de weg.

Enkele percelen waren van zijn moeder Petronella Voragen geweest waaronder het huis met tuin. Zij woonden destijds in den Beisel (=Beitel) bij Heerlen.

Dan waren er ook nog enkele gebouwen en landerijen onder Kerkrade. Dit onroerend goed was op ƒ 5300 geschat.

Ook was er roerend goed dat voor de helft geërfd werd waarvan de  totale waarde ƒ 2.227 was. De helft was ƒ 1.113,50.
En een inventaris geschat op ƒ 1.818,60.
Aan contanten: ƒ 454,50.
sub Totaal: ƒ 8.686,60.
Hierbij was er nog een vordering ten laste van de heer Pluijmaekers te Soureth van ƒ 185.
Totaal ƒ 8.773,01.

Passief
1: begrafeniskosten en kerkelijke diensten nu en nog te doen tot en met het eerste jaargetijde. ƒ 189.
2: de helft van de volgende schuldvorderingen
a: aangegaan door wijlen Jan Theodoor Van Wersch, gehuwd met Petronella Voragen blijkens akte van verbruiklening met hypotheekstelling dd 30 november 1866 voor notaris Smeets, ten behoeve van Anna Elisabeth van Anhold en van Frederik van Anhold ten bedragen van ƒ 3.290. Door de overledene geheel te zijne laste genomen, blijkens akte van verkoop en koop van 15 januari 1880 voor notaris Smeets verschuldigd aan de heer Mack te Maastricht, doende de helft ƒ 1.645
3: aangegaan door de overledene volgens akte ven verbuikleening met hypotheekstrekking dd 24 november 1884 bij notaris Smeets ten behoeve van Albert Bousch van ƒ 6.400, doende de helft: ƒ 3.200.
4: Aangegaan door de overledene volgens akte van schuldbekentenis dd 17 oktober 1886 ten behoeve van de declarant van ƒ 1.200, waarvan de helft ƒ 600.
5: Aangegaan door de overledene blijkens onderhandse akte van schuldbekentenis van 31 januari 1880 ten behoeve van de heer Pijls, burgemeester van Maastricht. De hoofdsom was ƒ 1.200 doende de helft ƒ 600
Sub totaal ƒ 6.234.

1912/1915: De ambtenaren gingen met een werkboekje langs ieder huis en noteerden de namen. Voor Locht en De Beitel noteerde hij Wed. Van Wersch, blz 65. Hubert 1885 en Jozef Hubert 1882. De enige Van Wersch die in het boekje van die datum staat.

Uit dit huwelijk werden in Beitel geboren

 1. bonifatiushuisMathias Jozef Hubert van Weersch, geboren 6 november 1880, voorman.
  1911: Hij verhuisde 14 januari 1911 naar ’s Heerenberg waar hij in het  klooster van de Jezuïeten intrad. Zij hadden het jaar daarvoor dit klooster, met de naam Sint Bonifatiushuis, gebouwd.. Van 1910 tot en met 1914 verbleven 110 Jezuïeten in het klooster. In augustus 1914 vertrokken zij naar het  Duitse Wesel. De krant schreef:  Reeds van te voren was het geheele noviciaat, bestaande uit 53 novicen vertrokken. De jongere paters hebben zich allen voor veld of hospitaaldiensten aangeboden.Thans staat het Bonifatiushuis, dat vóór eenige weken nog door 110 Jezuieten was bewoond, leeg, Mathias was toen 33 jaar. Vervolgens kwamen de Witte Paters tot 1958 in het klooster. Daarna, tot 1971 was het klooster tevens een klein seminarie voor de Salesianen. Tegenwoordig is het een appartementen gebouw voor 45-plussers.
  Waarschijnlijk is hij niet ingetreden want in 1925 ging hij naar Würselen waar hij tuinier was.
  1946: Na de oorlog werden zijn gegevens genoteerd door de geallieerden. Hij woonde Hitfelderstrasse 40 en was Landwirt = boer. Hij was invalide
  1949: Adressenbuch Aken Matthias van Wersch, Hitfelderstrasse 40. Zijn jongste broer met zijn vrouw woonden ook hier.
 2. Jozef Hubert van Wersch, geboren 26 maart 1882.
  1900: Toen hij in dienst moest was hij landbouwer in zijn woonplaats Kerkrade. Hij kreeg vrijstelling wegens een  licht gebrek. Hij was 1,57 groot.
  1909: In 1909 woonde hij bij zijn nicht Anna Maria Hamers in Heerlen In dat huis woonde toen ook zijn broer Frans, zie hieronder bij nummer 5.

  6 december 1909: Zijn naam en die van zijn oudere broer Mathias staan op de passagierslijst van de SS Lapland die in Amerika aankwam. Josef was 27 jaar. Hij kwam op 6 december 1909 (27 jaar oud) aan in New York met het schip de Lapland vanuit Antwerpen dat op 27 november 1909 vertrokken was. Vanuit EllisIsland ging hij naar hotel Monopol, 145 12th Ave in New York City.

 3.  

  Geertruid Hubertina van Weersch, geboren 10 december 1883, overleden Heerlen 29 oktober 1884, tweeling met 4.
 4. Jozefina Hubertina van Weersch, geboren 10 december 1883, tweeling met 3, overleden Hasselweiler 7 maart 1929.
  1929: De aangifte van overlijden gebeurde door Anton Krings die in Bourheim woonde. Dat was haar neef. Jozefina was 45 volgens hem en geboren in Beissel, bei Heerlen. Zij woonde huisnummer 128 in Hasselweiler, geen partner genoemd en geen ouders genoemd. Zij woonde bij de aangever Anton Krings.
 5. Frans Hubert Jozef van Weersch, geboren 27 september 1885, volgt 10z-1

K.9o  Jan Leonard van Wersch (Vanwersch), zoon van 8l, geboren Kerkrade 15 november 1857, overleden Kerkrade 13 maart 1918, slotsmid, trouwde Valkenburg 3 februari 1888 Maria Catharina Josephina Habets, geboren Valkenburg 24 november 1857, overleden Kerkrade 15 augustus 1937, dochter van Jan Mathias Habets en Maria Elisabeth Franssen.

Uit dit huwelijk werden in Kerkrade geboren

 1. Wilhelmina Cornelia (Corrie) van Wersch, geboren Kohlscheid 16 januari 1889, overleden Bardenberg (D) 31 oktober 1954, trouwde 1. Kerkrade 14 september 1908 Johann Gay, geboren Bardenberg (D) 29 juli 1878, overleden in het ziekenhuis na maandenlange ziekte Bardenberg (D) 11 augustus 1941, zoon van Christian Joseph Gay en Carolina Maria Hubertina Birmanns, trouwde 2: Kohlscheid 23 oktober 1946 Ferdinand Gilles, geboren 16 juni 1895, overleden Stolberg (D) 2 december 1976
  1908: Bij zijn huwelijk was Johann Gay 30 jaar en monteur.
  1933: In het telefoonboek van Kerkrade uit 1933 staat dat Corry en Johan Gay een grutterswaren, koffie en thee en koloniale warenzaak hadden aan de Pannesheiderstraat 76, Bleijerheide met telefoonnummer 101.
  1937: In 1937 hadden zij telefoonnummer 2164. Hij was 45 jaar werkzaam geweest bij E.B.V. de Eschweiler Bergwerks-Verein = mijnbouw.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Levenloos geboren jongen Kohlscheid 27 augustus 1909.
  b. N.N. gestorven, voor 1941
  c. Josephine (Finy) Gay, geboren 4 augustus 1911, overleden Simmerath-Einruhr (D) 23 augustus 1989, trouwde Kohlscheid 30 maart 1948 Martin Joseph Frauenrath, geboren Kohlscheid 9 april 1915, overleden Kohlscheid 28 september 1991.
  c. Leonard Gay, geboren Schaufenberg = Siersdorf 2 april 1916, overleden Schaufenberg 1 dag oud, 3 april 1916.
  d. Leonard Gay, geboren 9 februari 1918, overleden 23 april 1982, trouwde Pannesheide (D)16 december 1940 Josefa (José) Vankann, geboren 8 maart 1914, overleden 29 juni 2001.
  gaij van wersch
  1926
 2. Maria Hubertina Josephine Elisabeth van Wersch, geboren 3 april 1891, overleden 20 oktober 1974, trouwde Kerkrade 30 juli 1919 Maria Frans Hubert Crijns, geboren Simpelveld 19 november 1887, overleden Heerlen 19 mei 1955, zoon van Joseph Crijns en Maria Jozefa Catharina Kuijpers.
  Zilveren Jubileum Staatsmijnen.
  23 October herdenkt dhr. M. F. H. Crijns zijn zilveren jubileum bij de Staatsmijnen. Na vier jaar werkzaam te zijn geweest aan de Laura te Eygelshoven, kwam dhr. Crijns in 1905 op het hoofdbureau der Staatsmijnen. Na verschillende administratieve functies bekleed te hebben werd hij 1 April 1913 bureauchef en wel van de afdeeling Kabinet en Algemeene Zaken. Dhr. Crijns is ook een bekende persoonlijkheid in het vereenigingsleven en wel het meest bekend als secretaris van de Zangvereeniging St. Pancratius. Dhr. Crijns heeft ook in deze functie zeer veel bijgedragen aan de exploitatie van den Schouwburg en de vernieuwing helpen voorbereiden. Het zal dhr. Crijns niet aan blijken van belangstelling ontbreken. Wij wenschen den jubilaris, aan wien wij vele prettige en aangename herinneringen hebben, nog vele jaren.’s-Avonds ontving hij aan huis een serenade.
  1933: Hij was Lid van de Bloemencorso-commissie ter ere van het eeuwfeest van de harmonie Sint Caecilia in Heerlen.
  1949: Hij werd gedecoreerd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was chef Secretariaat Staatsmijnen.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Catharina Louise Josephina (Käthe / Kitty Crijns), geboren Heerlen 28 oktober 1920, trouwde 18 mei 1953 met Marcel Joseph Scholberg, geboren Maastricht 8 november 1921, overleden 4 december 1991.
  1955.
  b. Hendrik Jos. Leonard Maria (Harrie Crijns) trouwde Philomène Beugels.
  c. Frans Cornelis Leonard Maria Crijns, trouwde Mart Dieteren, overleden Berkel-Enschot 5 maart 1990.
 3. Christina Hermina Henriëtte van Wersch geboren 26 oktober 1892, overleden Kerkrade 27 augustus 1989, 86 jaar, ongehuwd.
  Op haar bidprentje stond onder andere: Zij hielp in de apotheek van haar broer (dat is broer 4 hieronder) werkte in het ouderlijk huishouden, Zij ging op zichzelf wonen. Later kwam zij door ziekte in de Hamboskliniek in Kerkrade terecht. Zij was een godsdienstige vrouw die vele goede werken deed en actief was in de kerk.
 4. Hubert Joseph Lodewijk van Wersch, Kerkrade 19 maart 1895, volgt 10za.
 5. Joseph Willem van Wersch, geboren 24 mei 1896, volgt 10zb.
 6. Hermina Anna van Wersch, geboren 24 november 1899, overleden Heerlen 18 augustus 1983, trouwde Kerkrade 22 april 1922 Mathias Hubert Joseph Savelsbergh, geboren Heerlen 22 februari 1896, overleden Heerlen 27 augustus 1986, zoon van Hubert Jozef Savelsbergh en Maria Catharina Martens.
  12/1961: Zij plaatste een advertentie waarin zij aangeeft een broche verloren te zijn en de krant schreef haar naam als H. Safelsbergh-v. Wersch.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Joseph Anton Leonard (Sjef) Savelsbergh, geboren 9 februari 1923, overleden 29 december 1979, trouwde Tiny Korsten.
  b. Cornelia Maria Louise (Corry Savelsbergh), geboren Heerlen 17 mei 1924, ongehuwd, overleden Heerlen 2012.
  c: Maria Louise Hermina (Mia) Savelsbergh, geboren 15 mei 1925, ongehuwd, overleden Heerlen 2008.
  d: Koenraad Frans Lodewijk (Koen) Savelsbergh, geboren 18 juni 1926, overleden Utrecht 4 juli 2012, trouwde Breda 21 mei 1966 met Jopie Visser geboren Rotterdam 18 februari 1936.
  e: Berthe Savelsbergh overleden Heerlen 11 maart 1930, bijna twee jaar.
  f: Christine Johanna Margaretha Maria Savelsbergh, geboren 6 september 1930, overleden Heerlen 21 oktober 1931.
  g: Hubert Leonard Maria Savelsbergh geboren 9 juni 1932, ongehuwd, overleden Heerlen 2012.
  h: Hermina Wilhelmina Catharina (Hermien) Savelsbergh trouwde Dirk Stok.
  i: Johanna Maria Antoinette (Jeanne) Savelsbergh trouwde Jan. J. van Sijp.
  j: Margaretha Maria Josephina (Margriet) Savelsbergh trouwde Joannes Jozef Marie (Joost) Peterse, zoon van Peterse en Pinke.
  k: Paul Willem Hubert Savelsbergh trouwde Constance Heltzel.

jan Mathijs van wersch

K.9p. Jan Mathijs (Mathias Joseph) van Wersch, zoon van 8l, geboren 12 december 1859, overleden Kerkrade 8 juni 1924, winkelier in Bleijerheide, trouwde Aken 17 mei 1894 Catharina Curtius, geboren Aken 19 april 1868, overleden Bleijerheide 22 november 1935, dochter van Jacob Joseph Curtius en Elisabeth Jansen.

1859: Bij zijn geboorte schreef de ambtenaar Vanwersch in de akte terwijl zijn vader tekende met J.J. Van Wersch.

1878: Dit jaar werd hij 19 dus moest hij zich inschrijven voor de Nationale Militie. Hij was koetsier en 1,73 meter groot.
Hij begon met werken als afdelingschef in een herenmodezaak in Aken.

1881: In september 1881 kreeg hij het nationaliteitsbewijs dat hij Nederlander was en moest hiervoor ƒ 1,29 betalen. Hij kwam uit Aken, waar hij sinds 1879 woonde en was brouwersknecht. Hij vertrok juli 1884 weer naar Aken en liet zich uitschrijven. Het bewijs was overigens maar één jaar geldig. Ook hier noemde de ambtenaar hem Jan Mathijs Vanwersch.

1882: Weer deed hij een verzoek voor een nationaliteitsbewijs en kreeg die op 16 november 1882, en weer geldig voor en jaar.

1884: In april 1884 kreeg hij het nationaliteitsbewijs dat hij Nederlander was. Hij moest hiervoor ƒ 1,35 betalen.

1889: Zijn vader overleed en Mathijs deed de aangifte. Hij was toen 29 jaar en arbeider. De ambtenaar schreef op de overlijdensakte van zijn vader zijn naam als Vanwersch, maar Mathijs tekende met M.J,. Van Wersch. Ergens rondom deze tijd kocht hij van een erfenis het huis in de Panneheidestraat in Bleijerheide, een voormalige handelsbank en postagentschap. Hij werd brievengaarder in Bleijerheide, (voor zijn postdienst-examen slaagde hij in december 1913. Hij werd J.M. Vanwersch genoemd), verzamelde post , sorteerde die en zorgde voor de verspreiding.

1894: Zijn vrouw had hij leren kennis toen hij als brouwersknecht in Aken werkte. Zijn aanstaande was de dochter van de eigenaar. Na hun huwelijk runde zij de winkel met koloniale waren. 

1895: Bij de geboorte van hun zoon Herman gaf hij op winkelier in Bleijerheide te zijn. Hij had hier een levensmiddelenzaak en tevens een postagentschap. 

1896: Hij kocht van Anna Maria Gillissen, weduwe van Pieter Josef Gorissen, winkelierster in Bleijerheide een stuk van haar boomgaard in Bleijerheide. Mathias betaalde ƒ 300,-. Zijn deel van de boomgaard moest hij middels een muur of een heg afscheiden van haar deel. De heg mag hij planten op de scheidslinie en verkrijgt de verkoopster daardoor den mede eigendom der heg.

1897: Bij geboorte van Maria Elisabeth zei hij brouwer te zijn. Hij ondertekende de akte van Herman met M.J. van Wersch en die van Maria Elisabeth met Math van Wersch.

1897: Voor notaris Moors uit Kerkrade, kwam Mathias als gemachtigde van de familie Curtius om twee huizen onderhands te verkopen. Die werden verkocht aan Johan Wilhelm Kreijen getrouwd met Hubertina Conar, die arbeider was en in Bocholtz woonde. Zij kregen er ƒ 530,- voor. Mathias was winkelier in Bleijerheide. Hij trad op namens zijn vrouw Catharina Curtius, schoonzus Louisa Curtius gehuwd met Mathias Schroeder, Magdalena Kerris gehuwd met Nicolaas Jozes Hensgens. Het gebouw bestond uit twee huizen in Bocholtz.

1899: Bij de geboorte Anna was vader 39 jaar en winkelier in Bleijerheide. Hij was brouwer in de Blijerstraat, Wijk B, 238, later B 313 en daarna B 340.

1899: Bij de openbare verkoop van het huis en landerijen van hun ouders voor notaris Moors was zijn oudste broer Jan Leonard voogd over hun minderjarige broer Pieter Jozef. Mathijs was toeziend voogd. Hij was ook winkelier in Bleijerheide, net als zijn broer Jan Leonard.
De openbare verkoop bracht ƒ 6.964,30 op. Ieder kind kreeg 1/9 deel.

1902: Willem Josef Zimmerman leende van hem ƒ 2100, terug te betalen in Duits geld waarbij 1 mark gelijk staat aan ƒ 0,60/ Zimmerman mocht dat geld ineens of binnen 10 jaar betalen, maar ook in halfjaarlijkse termijn van ƒ 60, met een rente van 4,5 %. Borg was zijn nieuw gebouwde huis met bouwland aan de Bleijerheiderweg.

1903: Hij leende ƒ 1200 aan Hendrik Van Loo, steenbakker in Kerkrade terug te betalen binnen 15 jaar en jaarlijks te betalen 4,5 %. Hij moest het terug betalen in Duits geld waarbij 1 mark = 60 cent was. Als onderpand gaf Van Loo zijn net gekocht huis in Bleijerheide.

Op dezelfde in hetzelfde jaar leende leende Godfried Van Loo, steenbakker in Kerkrade (wellicht broer van de hierboven genoemde Hendrik van Loo), ƒ 1200, terug te betalen in Duits geld binnen 15 jaar tegen 4,5 % rente. ls borg stelde Van Loo zijn pas gekochte huis en plaats (15 maart 1903) in Bleijerheide. Het huis moest tegen brand verzekerd worden en ieder jaar moest hij het bewijs tonen van de betaalde premie.

1904: Mathias Zimmerman , stukadoor in Kerkrade, verkocht aan Hendrik Jozef Quaedvlieg, mijnwerker in Nulland een huis en tuin in Klein Nulland voor ƒ 700. Mathias Van Weersch leende Quaedvlieg hiervoor ƒ 400. Borg was een deel van het huis. Handtekening hieronder uit 1904 .

mathijs van wersch
Handtekening Mathijs uit 1904

1905: Winkelier Mathias Jozef Van Wersch uit Bleijerheide leende aan de stukadoor Mathias Jozef Zimmerman uit Bleijerheide ƒ 1.800, terug te betalen in tien jaar, tegen 4,5% rente. De aflossing moest in Duits geld gebeuren 1 Mark is 60 cents. Als onderpand gaf Zimmerman zijn in aanbouw zijn huis en tuin in Bleijerheide.
2 april 1905:  Mathias Joseph Van Wersch leende aan Joseph Ackermans, metselaar in Bleijerheide, gehuwd met Catharina Beckers ƒ 2000. Terug te betalen in 10 jaar tegen 4,5 % jaarlijkse rente. Als borg stelde de lener zijn huis en bouwland in Kerkrade in het Reiserkouleveld.
De voorwaarden waren altijd hetzelfde:
1: Hij moest het bedrag in Duits geld terug betalen, één mark is zestig cent.
2: Hij mocht het bedrag ook in eens of in delen van ƒ 100 terugbetalen, maar dan wel drie maanden van te voren aankondigen.
3: Het huis moest tegen brand verzekerd worden. Jaarlijks moest hij laten zien dat de premie betaald was.
4: Als Ackermans niet kon betalen dan nam Van Wersch de verzekering over en berekende de kosten door aan Ackermans.
5: Als Ackermans niet meer kon terugbetalen, dan mocht Van Wersch de borg openbaar verkopen.
6: Het verbondene moet behoorlijk onderhouden worden. Dus hij mag niet de aard en bestemming veranderen, niet vervreemden, niet bezwaren, niet verhuren, in erfpacht geven of vruchtgebruik of bewoning afstaan.

1911: In de krant van 3 januari 1911:
Aachen 2 Jan. Der Destillateur Matth. van Wersch der 25 Jahre in der Destillerie und Likörfabrik Ewig und Selt beschäftigt ist, erhielt in Anerkennung seiner treuen Dienste von der Firma ein Ehrendiplom und ein Geldgeschenk.

1923: De Limburger Koerier van 23 mei 1923 schreef In verband met de afvloeiing van overcompleet personeel wordt aan dhr. J.M. van Wersch, sinds de opening van het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Bleijerheide kantoorhouder aldaar, wegens het bereiken der gestelde leeftijdsgrens met ingang van 1 Juli e.k. eervol ontslag verleend. Hij was 64 jaar.

telegraaf-10-juni-1924
1924

1924: Hij overleed aan voedselvergiftiging. Zijn lichaam werd door Justitie Maastricht na onderzoek in juli 1924 vrijgegeven om begraven te worden. Hij was gepensioneerd ambtenaar, volgens de overlijdensakte. Hij had immers een postagentschap.

1936:  Na het overlijden van hun moeder verkochten de kinderen het huis. Er werd door notaris Huynen een advertentie geplaatst, dat op 16 december 1936 in het café-restaurant van Deckers in Bleijerheide het huis verkocht werd met aanhoorigheid, erf en flnken tuin,  groot 4 aren. Het huis bevatte een winkellokaal en vijf vertrekken, op de eerste verdieping acht vertrekken en op de tweede verdieping vijf mansardekamers en twee  zolders. Het huis had waterleiding, gas en elektriciteit.

Uit dit huwelijk werden in Kerkrade geboren

 1. Herman Joseph van Wersch, geboren 31 augustus 1895, volgt 10zc. 
 2. Maria Elisabeth van Wersch, geboren Kerkrade 3 december 1897, overleden Rosmalen 22 juli 1944, trouwde Kerkrade 13 september 1922 Hubertus Henricus Aloysius (Hubert) Stultiens, geboren Well 21 april 1897, overleden Aken 14 mei 1936, zoon van Henricus Hubertus Stultiens en Maria Catharina Neijnens.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Maria Catharina A. (Kitty) Stultiens trouwde 1 Kerkrade Nicolaus (Klaus) Nievelstein, gescheiden, zoon van Hubert Nievelstein en Anna Maria Ruiters, trouwde 2: Justin van de Poort.
  b. Elvira Stultiens.
  c. Rietje Stultiens.
 3. Anna Magdalena van Wersch, geboren 22 februari 1899, overleden Kerkrade 20 februari 1991, trouwde Willem Claessen, geboren Kerkrade 11 februari 1898, overleden 15 juli 1980.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Ketie Claessen trouwde Hans Kousen, geboren Kerkrade 4 januari 1921, overleden Kerkrade 27 mei 2007, zoon van Hendrik Joseph Kousen en Maria Sophia Gay
.
  b. Gertrud Hermine Claessen, geboren Kerkrade Kerkrade 23 juni 1929, overleden Kerkrade 5 december 1990, trouwde Heinz Offermanns, zoon van Pieter Jozef Mathias Offermans en Hubertina Katharina Alt.
  c. Hendrik Mathijs Claessen trouwde B. Simon.
  d. Karel Claessen trouwde An M.M. Buck, geboren 10 december 1935, overleden Kerkrade 2 juni 2012, dochter van Nicolaas Jozef Buck en Maria Joseph Werry.
  e. Greetje Claessen trouwde Wim Engelen, geboren Heerlen 1 december 1935, overleden 53 jaar, Kerkrade 13 juli 1989.
  f. Josephina Claessen trouwde Peter Voelke, geboren Massow (Pommern, tegenwoordig Polen) 25 januari 1940, overleden Kerkrade 26 maart 2002.
  g. Maria M. Claessen, geboren Kerkrade september 1938.
 4. Karel van Wersch, geboren 22 augustus 1900, volgt 10zd. 
 5. Nicolaas Matheus (Nico) van Wersch, geboren 31 mei 1903, volgt 10ze.
 6. Anna Catharina van Wersch, geboren 18 september 1905, overleden Brunssum 1 april 1990, trouwde 6 februari 1937 Peter Joseph Kreukels, geboren Brunssum 11 maart 1901, overleden Brunssum 7 januari 1981, zoon van Joseph Kreukels en Maria Elisabeth Mengeleers.
  lim dgbld 4 nov 1944
  1944

  1915: Als 14 jarig meisje zat zij bij de Ursulinen in Eijsden op school. Daar verbleef zij twee jaar intern.
  1936: Zij was huwelijksgetuige bij haar broer Herman. Zij tekende de akte met
  A.C. van Wersch en haar broer tekende de akte met  H vanwersch, dus los en vast aan elkaar.
  1937: Bij haar huwelijk was haar broer Herman een van de getuigen. Hij was boekhouder.
  1981: Op zijn bidprentje stond dat hij begiftigd was met de eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. Deze kreeg hij in 1974. Hij was toen 73 jaar. Hij kreeg dit lintje omdat hij chauffeur was geweest van de schooltandverzorging.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Joseph Maria Antonius Kreukels trouwde Anne Elisabeth van der Zalm.
  Hun dochter Katja Kreukels schreef in 2019 het boek: Mijn vader was priester.
  b. Antonius Marie Joseph Kreukels (Ton Kreukels) trouwde Petronella Leonarda van Els.
  c. Lodewijk Maria Michael Kreukels (Loek Kreukels) trouwde Maria Johanna Maatje.
  d. Maria Elisabeth Catharina Gemma Josepha Kreukels trouwde Jan Willem Steinbusch.
  e. Franciscus Maria Benedictus Kreukels trouwde Catharina Henriette Wilh. Maria Lommerse.

slagerij metzger
1902

K.9q. Herman Jozef Vanwersch, (Herman Van Wersch op zijn bidprentje), geboren Bleijerheide 18 april 1863, overleden: 64 jaar oud, Aken 31 oktober 1933, trouwde 23 september 1902 Anna Ackermann, geboren Aken 17 april 1878, overleden Bremen St. Magnus 10 augustus 1949.

1882: In het jaar waarin hij 19 werd moest hij zich melden bij de Nationale Militie. Hij was slager. En 1,60 meter groot.
1892: Hij deed een verzoek om een Nationaliteitsbewijs te verkrijgen want hij woonde al sinds 1890 in Aken en was Nederlander door geboorte. Hij was slachter in Aken.

1899: In februari was er een openbare verkoop  van het huis en landerijen van zijn ouders. De openbare verkoop bracht ƒ 6.964,30 op. Ieder kind kreeg 1/9 deel.
1911: Op 20 juni 1911 kreeg hij weer een nieuw nationaliteitsbewijs van Nederlanderschap dat hij aangevraagd had voor hem, zijn vrouw en kind. Hij moest hiervoor ƒ 1,50 betalen. Zij woonden sinds 1879 in Aken. Bij de vorige aanvraag woonde hij pas in 1890 in Aken. Dit bewijs was altijd één jaar geldig.
1925: Zij hadden in Aken een slagerij aan de Pontstrasse.

1933: Bij zijn overlijden verbleef hij Pontstrasse 52, Aken. Hij was Metzgermeister. Hij was lang ziek en overleed 64 jaar oud im Sanatorium. Alleen zijn vrouw en hun dochter Josefine leefden nog.
1933: De weduwe Anna Ackermann is op in februari 1933 Nederlands
staatsburger. Zij woonde Pontstrasse 52, Aken.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Catharina Vanwersch, geboren Aken 24 juni 1903, overleden Aken 23 juli 1923.
 2. Josefine van Wersch, gedoopt 9 juni 1914, trouwde Kerkrade 4 juli 1934 en gescheiden 1939 van Nicolaas Jozef Görtzen, geboren ca.1908, zoon van Nicolaas Joseph Görtzen en Elisabetha Boss.
  1941: BETEEKEND AAN JOZEFINA VAN WERSCH, verblijvende te Bremen (D.), Hohenlohestrasze 17, de grosse van een arrest op den 1 April 1941 door het gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch gewezen, alsmede afschrift der Duitsche vertaling van gemelde grosse, tusschen den requirant als appellant en gerequireerde als geïntimeerde, waarbij het interlocutoir vonnis der Arrondissements – Rechtbank te Maastricht d.d. 17 October 1940, werd vernietigd, en geïntimeerde tevens niet-ontvankelijk werd verklaard in het verzet door haar bij exploit van 22 December 1939 gedaan tegen het op 14 Sept.1939 door de Arrondissements-Rechtbank te Maastricht tusschen partijen gewezen verstek-vonnis, bij welk verstek-vonnis, tusschen partijen echtscheiding werd uitgesproken.
  De Procureur van appellant:
  Mr. P. SCHEEFHALS.
  Advocaat – Procureur,
  ‘s-Hertogenbosch.
  1944: Bij arrest van het gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch dd. 1 April 1941 werd Jozefina van Wersch, zonder bekende woon- of verblijfplaats, zoowel binnen als buiten het Koninkrijk, niet ontvankelijk verklaard in haar verzet tegen het vonnis van de arrondissementsrechtbank te Maastricht dd. 14 September 1939 waarbij tusschen Nicolaas Joseph Görtzen. wonende te Kerkrade, en Jozefina van Wersch, destijds verblijvende te Aken (D.),echtscheiding werd uitgesproken.

K.9r.  Hendrik Vanwersch, zoon van 8l, geboren 1 november 1866, bierbrouwer, overleden Kerkrade 3 juli 1932, trouwde Aken 24 november 1891 Louise Josephine Mathonet, geboren Aken 30 juli 1866, dochter van Johann Toussaint Mathonet en Barbara Baumsteiger.

1885: In het jaar waarin hij 19 werd en zich dus moest melden bij de Nationale Militie was hij brouwer. De militie schreef Vanwersch. Hij werd geschikt bevonden.

Linkerfoto: Op de foto staat de familie Van Wersch-Mathonet. Van links naar rechts: Francisca (*1895), Leonard (*1894), Hendrik (1866), Louise Josephine Mathonet (*1866), Hubertine (*1898) en Joseph (1896).
Alleen Hendrik staat in het boek (blz. 383,7). Hij vertrok van Kerkrade naar België. Zijn nazaten wonen nog steeds in België.
Het echtpaar woonde in Jette Saint Pierre (B) waar ze een winkel annex café hadden aan de Mexicostraat, Sint-Jans-Molenbeek. Het pand is inmiddels verdwenen.

Rechterfoto: Hendrik was bij de geboorte van zoon Leonard in 1894 bierbrouwer.
In de deuropening staat zijn vrouw. Hendrik zit er naast en links van hem zijn twee dochters Francisca en Hubertine. Waarschijnlijk zijn de twee jongens zijn zonen Joseph en Leonard. Deze foto is uit 1906.

mathonet
mathonet

1892: Moeder Louise geeft overlijden aan van Elisabeth. Zij wonen Adalbertstrasse 32, Aken. Vader is bierbrouwer
1892: Bij het overlijden van dochter Christina is vader brauwerarbeiter. Zij wonen Triererstrasse 21, Forst.
1896: Bij de geboorte van zoon Joseph woont het gezin aan de Rue Lelorrain 23 in Sint Jans Molenbeek. Vader is volgens de ambtenaar Henri Vanwersch. Hij tekende echter met H Van Wersch.
1899: Bij de Openbare verkoop van het huis en landerijen van zijn ouders voor notaris Moos was Hendrik Brouwersgezel en woonde in Brussel.
De openbare verkoop bracht ƒ 6.964,30 op. Ieder kind kreeg 1/9 deel.
1899: Bij de geboorte van Hubertina woonde het gezin in de Bouvierstraat 46, 7de afdeling, Brussel stad. Vader is 32 jaar. Dr ambtenaar schreef Vanwersch, vader tekende H. Van Wersch
1920: Zij wonen in St. Jans Molenbeek, in de Patronaatsstraat 8.
1930: Beiden woonden in Jette Saint Pierre (B) waar ze een winkel hadden. Beiden nog levend in mei 1930. In 1930 was zoon Leonard in Congo. Op zijn inschrijving daar staat dat zijn vader Hubert was.

1932: Toen Hendrik overleed stond in zijn overlijdensakte: Hendrik genaamd Hubert. Hij had geen beroep toen hij stierf op zijn 65ste. 

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Elisabeth Johanna Hubertina Vanwersch, geboren Aken 1 februari 1892, overleden Aken 19 februari 1892, 18 dagen oud,.
 2. Christina Vanwersch, geboren  Forst 26 november 1892, overleden Forst 26 november 1892, twee uur oud. 
 3. Leonard Vanwersch, geboren Sint-Jans-Molenbeek 19 mei 1894, volgt 10zf. 
 4. Francisca Vanwersch, geboren 9 oktober 1895, overleden 1967, trouwde Aken St. Adalbert 7 oktober 1919 Joseph Faber, zoon van Joseph Faber en Berta Mertens.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a: Louise Faber, geboren ca 1920.

  b: Klari Faber, geboren 1932
.
  c: Bertie Faber, geboren 1924.
 5. Joseph Vanwersch, geboren Sint-Jans-Molenbeek 15 juli 1897, volgt 10zg. 
 6. Hubertine (Tinie) Vanwersch, geboren Brussel stad 27 februari 1899, ongehuwd overleden aan de Spaanse griep 21 mei 1919.

K.9s. Jan Hubert Vanwersch, zoon van 8l. geboren Bleijerheide 31 augustus 1871, overleden 12 november 1952, trouwde Maria Mundey, geboren Attendorf 16 juni 1880.

1885: Hij woonde als veertienjarige bakkersgezel in Heerlen.

1899: De openbare verkoop van huis en landerijen van zijn ouders voor notaris Moors bracht ƒ 6.964,30 op. Ieder kind kreeg 1/9 deel. Hij was toen bergeleve en woonde in Asseln.
1929-1934: Het gezin woonde op verschillende adressen in de Nieuwstraat in Kerkrade.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Johannes van Wersch, geboren Asseln (bij Dortmund) 17 november 1903, overleden  Mariadorf 29 augustus 1934.
 2. Erich van Wersch, geboren Asseln (bij Dortmund)1905, overleden Hörde ziekenhuis 1 oktober 1923. Hij was hulpmonteur en 18 jaar.
 3. Elisabeth van Wersch, geboren Asseln 22 september 1910, overleden Alsdorf 7 september 2003, trouwde Johann Gross.
  Zij werd op 4 augustus 1936 wegens haar huwelijk uitgeschreven uit de gemeente Kerkrade en vertrok naar de Neustrasse in Herzogenrath, dat was de overzijde van de Nieuwstraat waar haar ouders woonde. Door deze straat liep destijds de grens Nederland Duitsland (Kerkrade/Herzogenrath).
  Uit dit huwelijk werden kinderen geboren waaronder
  a: Elsbeth Gross trouwde Klaus Müller.

K.10. Willem  Jozef Vanwersch, zoon van 9a, geboren 15 december 1897, overleden Heerlen 3 juni 1942, trouwde Vaals 26 oktober 1916 Maria Hubertine Schillings, geboren Aken 15 februari 1893, dochter van Andreas Hubert Schillings en Anna Maria Heuts.

1918: Samen met zijn broer Pieter Jozef ging hij op 15 maart 1918 naar Eindhoven waar zij werk als fabrieksarbeider gevonden hadden. Op 5 april 1918 gingen zij echter weer terug naar Vaals.

1927: Zij was vier maanden dienstbode bij de familie Beerenborg, Bassin 9, Maastricht. Dhr. Beerenborg was raadslid van Maastricht. Hij had een zoon Jacob, geboren oktober 1918. Waarschijnlijk paste zij op dit kind. Jacob werd echter in Auschwitz in 1943 als jood vergast.

1927: Bij het overlijden van hun dochter Anna was vader 29 en schoenmaker. Hij ondertekende de akte met W.J. Van Wersch terwijl de ambt Vanwersch schreef.

1938: Bij het huwelijk van Maria was hij kelner bij hotel Schillings. 

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Vanwersch, geboren Vaals 25 maart 1917, overleden Vaals 15 mei 1994 (77 jaar oud), trouwde Vaals 30 juni 1938 (zij was dienstbode in Vaals  en hij mijnwerker bij huwelijk Hendrik Jozef (Hein) Pirson overleden vóór 1994, zoon van Hubert Jozef Pirson en Catharina Frijns.
  1934: In april 1934 vertrok zij vanuit Vaals als dienstbode naar Maastricht: Stationslaan 17a bij het gezin L’Ortije en in juni 1934 terug naar Vaals. Daarna vertrok zij als dienstbode naar Amsterdam Ceintuurbaan 125.
  1936: In 1936 vertrok zij als dienstbode naar Tilburg, naar de Tuinstraat 3.
 2. Egidius Vanwersch, geboren Vaals 24 augustus 1919, volgt 11.
 3. Maria Margaretha Vanwersch, geboren Vaals 13 januari 1922, overleden 1995, trouwde Vaals 2 augustus 1945 Joseph Alphonsus (Fons) Deguelle, geboren Slenaken 12 juli 1923, overleden Heerlen 5 mei 1981, 57 jaar, zoon van Josephus Hendrikus Deguelle en Hubertina Neissen.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 4. Johan Vanwersch (Hans), geboren Vaals 25 februari 1924.
  In zijn mijnwerkerstijd woonde hij Honigmanstraat 2, Schaesberg. Hij werd op 1 april 1958 lid van de Ned. Kath. Mijnwerkersbond tot zijn ontslag in september 1958. Hij was toen 34. Hij werkte vanaf 24 februari 1958 op de Oranje Nassau II 3052 IIIa. (IIIa wil zeggen: schacht IIIa).
  Hij was mijnwerker van jan 1954 t/m mrt 1955 op de mijn in Romsée in Belgie. Eerst woonde hij met zijn broer Peter aan de Lindenstraat 11 in Vaals. Tot maart 1955 werkte hij op de mijn en woonde hij Hufengasse 41 in Eupen. Hij was 30 toen hij naar de Belgische mijn ging. Zijn jongere broer Peter werkte al als mijnwerker. In mei 1954 ging die ook naar Romsée.  Hij verliet de mijn op 21 maart 1955. Erachter stond: ongeschikt : inapte = ongeschikt.
 5. Maria Catharina Johanna Vanwersch, geboren Vaals 1925, overleden Vaals 7 januari 1927 (14 maanden oud). 
 6. Maria Catharina (Kitty) Vanwersch, geboren Vaals 12 april 1929, overleden Limbricht 21 mei 2013, trouwde 17 april 1947 Peter Winkens, geboren Aken 24 februari 1922, overleden Kerkrade 30 augustus 1990.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 7. Hubert Willem Vanwersch, volgt 11a.
 8. Peter Willem Vanwersch (Piet), geboren Heerlen 8 augustus 1932, volgt 11a-1.
 9. Egidius Josef Willem Vanwersch, volgt 11b.

K.10a. Frans Hubert Vanwersch, zoon van 9a, geboren Vaals 14 februari 1900, overleden na langdurige ziekte Vaals 15 augustus 1952 (zijn bidprentje), opperman, grondwerker, trouwde Vaals 13 oktober 1932 Maria Agnes Jansen geboren Würselen 19 februari 1909, overleden Heerlen 1 mei 1991, dochter van Franz Joseph Jansen, en Maria Gertrud Capellmans en Maria Gertrude Copellmann.

Frans was werkzaam bij de Heidemij die later Staatsbosbeheer werd. Hij werkte in de bossen, kappen, snoeien, etc.
Na de dood van haar man trouwde zij met Jozef Savelsberg. De achterblijvers schreven op het bidprentje de kinderen Van Wersch, dus met een hoofdletter V.
Het overlijden van Franz Joseph werd door zijn broer Peter Joseph gedaan. Die ondertekende de akte met P Jos. Van Wersch waar de ambtenaar Vanwersch schreef.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Gertrudis Vanwersch geboren Vaals 15 april 1935, overleden 2014, trouwde Dordrecht Kerk 23 september 1961 Albert Lammers, zoon van Albertus Antonius Lamers en Maria Magdalene Weide.
  Zij werkte bij de Naaldenfabriek in Vaals net als haar zus.
 2. Egidius Vanwersch, geboren Vaals 2 november 1938, overleden Vaals 3 november 1938.
 3. Elly Vanwersch trouwde Johan Hubert Haagmans, geboren Vaals 1 februari 1939, overleden Heerlen 9 februari 2006, zoon van Johan Hubert Haagmans en Thérèse Kohnen.
  Zij werkte bij de Naaldenfabriek in Vaals net als haar zus.
 4. Willem Joseph (Wiel) van Wersch, volgt 11bb.

K.10b. Arnold Jozef Vanwersch, zoon van 9a, geboren Heerlen 12 maart 1901, overleen Vaals 1 augustus 1988,  grondwerker, mijnwerker, trouwde 1: Vaals 16 februari 1922 Maria Bülles, geboren Aken 21 juni 1897, overleden Vaals 12 januari 1964, dochter van Peter Josef Bülles en Katharina Caffee.
trouwde 2: Alida Jaantje Batenburg, geboren Utrecht 31 mei 1907, overleden Heerlen 3 september 1968.

1968: Op het bidprentje van zijn tweede vrouw Alida Batenburg wordt haar man Vanwersch genoemd, dus aan elkaar, terwijl op het bidprentje van zijn eerste vrouw Van Wersch, los van elkaar  staat.

Uit dit eerste huwelijk werden geboren

 1. Katharina van Wersch, geboren Aken, 1921, overleden Vaals 13 april 1922.
  Vader tekende de akte met A J Van Wersch.
 2. Maria Catharina van Wersch (terwijl vader beschreven was als Vanwersch), geboren Vaals 24 januari 1922. overleden Maastricht 23 augustus 1990, trouwde 1: 11 december 1941 Christiaan Bernardus Nijssen. gescheiden, geboren Eijsden 28 november 1921, overleden Sittard 6 februari 2012, zoon van Willem Eijssen en Gertrudis Luijten.
  Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren,
  trouwde 2: 20 april 1966 Leonardus Tabbers, geboren 10 oktober 1934, overleden december 2018.
  Uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.
  graveza sigaarZij werkte in de sigarenfabriek van Peeters in Vaals waar zij op een gegeven moment tot de snelste sigarenrolster van Vaals werd uitgeroepen. In 1938 kreeg zij fl. 18,50 per week. Een grandioos loon. Peeters maakte de Graveza Bolknak en de Rareza sigaren. De eigenaar kocht op een gegeven moment hotel Hindenburg van Van Wersch en maakte daar de nieuwe sigarenfabriek in.
 3. Egidius van Wersch, geboren Ubach over Worms 19 december 1923, overleden in Narwa (Estland ) in 1944.
  De juiste datum en plaats van zijn overlijden zijn niet bekend. Op 17 maart 1944 werd hij ingeschreven in het overlijdensregister van Berlijn. Hij werd 20 jaar en verkenner in het leger. In het Duitse register staat hij als Eguis genoemd.
  1944: Algemeen Handelsblad  van 11 maart 1944: Uit het weermachtsbericht van 9 Maart 1944: „Ten Zuid-Westen van Narwa wonnen onze tegenaanvallen tegen hardnekkig vijandelijk verzet opnieuw terrein. Zoo sloeg de 20ste Estlandsche SS-brigade onder bevel van den SS Oberfiihrer Augsberger, in samenwerking met Germaansche vrijwilligers van een SS-pantsercorps, in aanvalsgevechten, die verscheidene dagen duurden, de beide vijandelijke bruggenhoofden aan de Narwa uiteen en bracht den vijand zware verliezen aan dooden en gewonden toe. Hernieuwde Sowjet-aanvallen werden afgeslagen, nadat veertien vijandelijke pantserwagens waren stukgeschoten. ,,In het hooge Noorden sloegen troepen van leger en Waffen-SS aanvallen van overmachtige vijandelijke strijdkrachten af. Een landingspoging van de bolsjewisten op het Visschersschiereiland werd verijdeld.”
  Ook hier strijden Nederlanders naast hun Duitsche kameraden voor een Nieuw Europa. Waar blijft uw daad? Meldt u vrijwillig voor de Waffen-SS. Inlichtingen bij de SS-Ersatzkommando Niederlande, Den Haag, Korte Vijverberg 5, of aan de Nebenstellen: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Groningen, Heerestraat 46: Enschede, Hengeloschestraat 30 en Heerlen, Saroleastraat 25.
 4. Wilhelm Jozef (Wiel) van Wersch, geboren Heerlen 18 november 1925, volgt 11c. 
 5. Anna Catharina van Wersch, geboren april 1927, overleden Kerkrade 17 mei 1927 (1 maand oud).
 6. kitty1930Maria Catharina (Keetie, Kitty, Ketie) van Wersch, geboren Vaals 28 juli 1930, overleden Sittard 10 oktober 2003, trouwde 1: Antoon Jozef Offermans, geboren Kerkrade 23 mei 1926, overleden Kerkrade 2 december 1959.
  trouwde 2: Herman Jozef Hendriks, geboren Bocholtz 24 mei 1928, overleden Sittard 8 juli 1987, zoon van Wilhelm Hubert Hendriks en Maria Petronellla Haagen.
  trouwde 3: (beiden waren 67) Sittard 5 augustus 1997 Martinus Marie Josephus Wenmaekers, (roepnaam Martin) geboren Stein 24 juli 1930, overleden Geleen 25 december 2003, zoon van Joseph Wenmaekers en Maria Sibilla Coumans. Hij was eerder getrouwd met Maria Catharina Bergholtz.
  Zij overleed toen zij 73 was, haar derde man enkele maanden later.
  Uit het eerste huwelijk werden geboren
  a. Louis Offermans.
  b. Mia Offermans.
  c. Beppy Offermans.
  d.Thea Offermans.
  e. Annie Offermans.
  f. Paula Offermans.
  Uit het tweede huwelijk werden geboren
  g. J.W.P Hendriks.
  h. S.M.J. Hendriks.
 7. Arnold Hubert Van Wersch, geboren Vaals 20 augustus 1934, tweeling met 8, overleden Heerlen 19 oktober 1934 Tweeling: hij werd om 16.00 uur geboren.
 8. Arnold Jozef Van Wersch, geboren Vaals 20 augustus 1934. hij werd om 17.15 uur geboren, volgt 11d. 

hubert-willem

K.10c. Hubert Willem Jozef van Wersch (foutief: Vanwersch), zoon van 9a, geboren Vaals 9 december 1904, overleden 15 oktober 1973, trouwde Vaals 19 augustus 1926 Josephina Elise Kohl, geboren Vaals 31 mei 1902, overleden Heerlen januari 1980, dochter van Joseph Kohl en Katharina Clohsin (Clossing).

1940: Hij werd door de Duitsers als soldaat krijgsgevangen genomen. Er werd ƒ 2, van hem afgenomen. Ondergebracht in kamp Neubrandenburg, Stalag IIa. Hij had nummer 27084 en was mijnwerker en  op dat moment soldaat en 36 jaar.

1947: H.W.J. van Wersch vierde in maart 1947 zijn 25 jarig dienstjubileum als houwer op de mijn Emma. Hij woonde in Vaals. 
1960: Zijn vrouw, Elise (Lillie) Kohl, onthulde in mei 1960 op het Von Clermontplein in Vaals een oorlogmonument dat de militairen en burgers herdenkt die in dienst van het Nederlands leger in Nederlands Indië gevallen waren. Haar zoon Joseph sneuvelde daar in 1948.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Joseph van Wersch, geboren Vaals 13 mei 1927, sneuvelde in Karees (Java) 19 november 1948 als sergeant van het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger.
  Hij is overleden volgens de Oorlogsgravenstichting in:
  Kampong Sakambangen en begraven op het Nederlands Ereveld Menteng Pulo in Jakarta, hij werd 21 jaar.
 2. Egidius van Wersch, geboren Vaals 13 mei 1927 (tweelingbroer), volgt 11e.

K.10d. Friedrich Jozef (Fritz) van Wersch, zoon van 9c, geboren Aken 27 augustus 1916, overleden 29 januari 2002, trouwde Resi Weltz, geboren 6 oktober 1924, overleden 10 mei 2014.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Thomas van Wersch,  volgt 11f.
 2. Stephan van Wersch, volgt 11g. 

K.10e. Josef Anton van Wersch, zoon van 9c, geboren Aken 3 augustus 1918, gedoopt Aken 6 augustus 1918, overleden Aken 23 maart 2004 weverijchef, trouwde Steinau 14 juli 1945 Gertrud Maria Henriette (Gerda) Johnen, geboren Aken 14 juli 1918,  overleden 26 juli 2011, kleermaakster, dochter van Lorenz Johnen en Gertrud Hermanns,

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Norbert van Wersch, volgt 11h.
 2. Maria Elisabeth van Wersch trouwde Gregor Johannes Palenberg,
  Uit dit huwelijk werde drie kinderen geboren.
 3. Gabriele Ingeborg van Wersch trouwde Jan Wozniak.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.

K.10f. Wilhelm van Wersch, zoon van 9f, geboren Eys 29 april 1924, overleden Eys 30 april 1979, trouwde Francisca Paulina Maria Hupperts,geboren 19 februari 1932, overleden Eys 7 juni 1995, dochter van Hendrik Hupperts en Anne-Marie Haering.

1945: Hij werd op 4 juni 1945 lid van de Nederlandsche Katholieke Mijnwerkersbond. Hij bleef lid tot 1 oktober 1952. Toen hij lid werd was hij 21. Hij werkte op de mijn Emma (Ea 2924, Bankw O) = de mijn Emma, dan zijn werknemersnummer en zijn beroep: bankwerker ondergronds.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Roos van Wersch trouwde Sjeng Koch, zoon van Harrie Koch en Wilhelmina Damen.

K.10fa. Stephan Michael Leonard van Wersch, zoon van 9g,  trouwde Maria Anna van den Bosch, dochter van Abel van de Bosch en Mathilde van Bilsen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Michael Stephan Robert (Rob) van Wersch,volgt 11ha.
 2. Abel Johannes Marcel (Marcel) van Wersch, volgt 11hb. 

K.10g. Johann Peter Vanwersch (roepnaam Peter), zoon van 9i, geboren Aken 8 oktober 1911, overleden 31 mei 1994, trouwde Aken 1: Maria Dautzenberg, geboren 15 augustus 1914,  overleden Aken11 april 1944, trouwde 2: Aken 15 september 1945 Hubertine Marschall, geboren Aken 1 juli 1913.

Uit het eerste huwelijk werd geboren

 1. Marita von Wersch, geboren 30 mei 1940, overleden 11 april 1944.
  Zowel moeder als dochter werden bij een luchtaanval gedood. Uit het tweede huwelijk werden geboren
 2. Heinrich (Heinz) van Wersch, geboren Aken, trouwde 1: Julich: Beatrix Friedrich, trouwde 2: Inge Schnitzler.
  Hij was tot en met februari 2011 lagere school leraar in Reifferscheid bij Hellenthal (D) en voorzitter junioren voetbalclub in Hellenthal.
 3. Christel van Wersch, geboren Aken 22 oktober 1951, overleden Luttelforst 1 augustus 2010, trouwde 1: Aken 21 december 1972 Axel Max Walter Udelhofen, geboren Aken 8 september 1947, overleden Selfkant (bij Geilenkirchen) circa 1987. trouwde 2:  Lüttelforst 5 januari 2001 Heinrich Wilhelm Scholl.
  Uit dit huwelijk werd een tweeling geboren.
Bommerig
Het geboortehuis van de kinderen Bommerigerweg 21. Foto: Googlemaps

K.10h. Frans Willem Joseph van Wersch (Wiel), zoon van 9j, geboren Simpelveld 29 januari 1912, overleden Heerlen 2 maart 1998, landbouwer, trouwde Mechelen 12 juli 1943 Maria (May) Vincken, geboren Mechelen 22 maart 1921, overleden Mechelen 2 januari 2000.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Elisa Maria Johanna Van Wersch, geboren Mechelen 17 oktober 1943, overleden Mechelen 18 oktober 1943, 1 dag oud.
 2. Johan Willem Jozef van Wersch, volgt 11i.
 3. Elly van Wersch trouwde Huib Vandermeulen, zoon van Wiel Vandermeulen en Christien Schijns.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Guido Vandermeulen.
  b. Maarten Vanermeulen.
 4. Wiel van Wersch, volgt 11j.   
 5. Gerard van Wersch, volgt 11k.
 6. Jacques van Wersch, volgt 11l.
 7. Jo van Wersch, volgt 11m. 
 8. Maria Josephina Elisabeth (Mieke) van Wersch trouwde Alois Kicken,
  2006-2010: Zij was raadslid in de gemeente Gulpen-Wittem. Jarenlang tot eind 2022 hadden zij het vakantiehuis Bommerig in de verhuur in Mechelen.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Kjell Kicken.
  b. Jesper Kicken.

K.10i. Frans Willem Hubertus (Hub) van Wersch, zoon van 9j, geboren Wittem 13 januari 1916, overleden Oirsbeek 28 juli 2003, trouwde Oirsbeek 12 februari 1942 Anna Maria Josephina (Anna) Meulenberg, 31 oktober 1918, overleden 2 oktober 2016, dochter van Jan Michiel Meulenberg en Maria Elisabeth Zelissen.

Hub was zelfstandig boer. In de veertiger, vijftiger en zestiger jaren had hij diverse kampioenkoeien waaronder Marijke van de Gracht.

1965: Door de Boerenleenbank uit Amstenrade werd een vergadering uitgeschreven voor 17 augustus omdat de leden zich moesten uitspreken over een fusie met de Boerenleenbank van Oirsbeek. Daardoor moest de Raad van  Toezicht uitgebreid worden met vier personen waaronder F. van Wersch, Krekelbergweg 1.
1992: Zij vierden in dit jaar hun 50 jarige huwelijksfeest.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Josephina Elisabeth (Marlies) van Wersch, geboren 20 december 1942, overleden Oirsbeek 3 januari 1943.
 2. Jozef Jacobus Elizabeth van Wersch, volgt 11n.
 3. Hubert Jozef Leonard (Leo) van Wersch, volgt 11o.
 4. Anna Maria Wilhelmina (Mia) van Wersch, trouwde (Andreas Maria Johannes (Andre) Leers.
  1966: Zij zat in het bestuur van de Meisjes Beweging als onderdeel van de L.L.T.B. (Limburgse Land- en Tuinbouwbond).
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 5. Mathilda Francisca Anna (Hilde) van Wersch, trouwde 1: Kerkrade Hubert Peter Jozef (Jo) Hundscheid, geboren Kerkrade 30 april 1941, overleden Heerlen 23 oktober 1987, trouwde 2: Lancerote Jacobus Maria Joseph (Jos) Kisters, geboren Heerlen 22 mei 1943, overleden Heerlen 26 juni 2010.
 6. Hubert Jozef Maria (Hub) van Wersch, volgt 11p.
 7. Peter Hubertus Jozef (Piet) van Wersch, volgt 11q.
 8. Hubertina Maria Elisabeth (Marlies) van Wersch trouwde Marie Mathieu (Math) Jaken.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 9. Gerda Johannes Hubertina (Gertie) van Wersch trouwde Matheus Antonius Jozef (Thijs) Scheepers.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 10. Gerardus Elisabeth Hubertus (Ger) van Wersch, volgt 11r.
 11. Een kind dat maar een paar maanden oud werd.
 12. Louis Gerarda Hubert (Louis) van Wersch, volgt 11s.
 13. Wilhelmina Josephina Hubertina Anna (Wilma) van Wersch trouwde Schinnen Robert Meisen.

K.10j. Frans Hubert van Wersch, zoon van 9j, geboren Mechelen 16 oktober 1917, overleden 8 februari 1993, landbouwer, veehouder, trouwde Mechelen 1946 Maria Hubertina (May) Hustings, geboren Mechelen 23 maart 1923 volgens bidprentje en volgens grafsteen 29 maart 1923, overleden 5 januari 2000, , dochter van Joseph Hubert Hustings en Maria Elisabeth Keulen.
(W.7c : Willem Vanweersch trouwde met Tine Hustings, de zus van Ma Hustings).

1946: Hij leende ƒ 3000 van zijn schoonmoeder en betaalde die in twee keer terug. In 1946 en in 1950.
De ondergetekenden verklaren dat zij van F.H. v. Wersch geb 16 Oct 1917 en gehuwd met Maria Hustings geb. 29 Mrt 1923 de somma van ƒ 1500 vijftienhonderd gulden gedeeltelijk hebben terug betaald aan Wed. Hustings-Keulen te Bommerich Mechelen. Op de somma van ƒ 3000 drieduizend gulden van ’t overgenomen vee op 15 Mrt 1946.
Getekend: Weduwe Hustings-Keulen, H.J. Hustings, E H Hustings- Horbach, Philomena Hustings, M  f Dautzenberg-Hustings, W. Vanwersch.
1950: De ondergetekenden verklaren dat zij van F.H. van Wersch geb 16 Oct 1917 gehuwd met Maria Hustings geb 29 Mrt 23 de tweede somma ter waarde van van ƒ 1500 zegge vijftien honderd gulden hebben terugbetaald aan Wed. Hustings-Keulen te Bommerich Mechelen Wittem op de soms van ƒ 3000 van ’t overgenomen vee op 15 Mrt 1946.
Mechelen 29 Sept 1950

Weduwe Hustings-Keulen, M.J. Hustings, H J Hustings, P. H Dautzenberg, W Horbach Hustings, 

1960: Eind vijftiger jaren had hij een stikstofproefboerderij in Mechelen. Dat betekende dubbele administratie. Hij moest namelijk zijn eigen administratie bijhouden en die van de proefboerderij. Hij heeft dit vele jaren gedaan. Het doel was om het grasland voor de koeien dusdanig te bemesten met stikstof dat daardoor er een betere melkproductie tot stand kwam. Er werden honderden kilo’s stikstof uitgestrooid.
Wed. Hustings-Keulen is Joseph Hubertus Hustings, geboren Mechelen 28 februari 1887, overleden Mechelen 7 februari 1944 trouwde Vaals 23 januari 1913 Maria Elisabeth Keulen, geboren Vaals 13 januari 1889, overleden Mechelen 14 april 1968.

1960: Hij is vice voorzitter van de fokvereniging De Toekomst Mechelen. Die was in 1917 als Stierhouderij opgericht.

1966: Demonstratie op zijn boerderij Eperweg 8,Mechelen, van de nieuwste machines en werktuigen voor de hooioogst. Op het program der demonstratie staat: maaien van gras met cirkel- en trommelmaaier, gras schudden met trommel- en cirkelschudder, transport van hooi mét hooidrager en opraapwagen, hooi in de opslag brengen met blazer en met hooiverdeler. Tenslotte het ventileren van hooi
bron: De Nieuwe Limburger 8 juni 1966.
Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Mieke van Wersch trouwde Jan Wenders, zoon van Johan Nicolaas Wenders en Tinie Schaeks.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Pascal Wenders.
  b. Esther Wenders.
 2. Elly van Wersch.
 3. Wim van Wersch, volgt 11t. 
Lilian van Wersch
Dochter (2) Lil van Wersch trouwde augustus 1975 Bleijerheide met Henk Witjes.
Hij voetbalde als middenvelder bij Roda JC en werd in 1975 uitgeleend aan Patro Eisden, daarna voetbalde hij voor SK Tongeren (1985). Lil was net geslaagde voor mannequin examen.
Foto: Bron: Limburgs Dagblad 30 augustus 1975

K.10k. Louis van Wersch, zoon van 9j, geboren Mechelen 7 juni 1921, overleden Kerkrade 6 mei 1985, trouwde Bleijerheide 17 oktober 1952 Josefina (Fieny) Rosenbaum, geboren 21 februari 1919, overleden Kerkrade 24 mei 1998, dochter van Willem Rosenbaum en Agnes Horbach.

Louis was naast mijnwerker op de Domaniale Mijn in Kerkrade ook kippenboer. Hij had een erg druk leven. Hij werkte als steenhouwer op de mijn omdat dat het meest verdiende. Maar in de tijd dat hij vrij was, hield hij zich bezig met zijn kippenboerderij met 1500 kippen naast een grote volkstuin.
Tot zijn huwelijk in 1952 werkte hij bij zijn ouders op de boerderij. Fieny speelde viool en zong in een orkest.  Bij een van haar optredens in Mechelen leerde zij Louis kennen. 
1952: Na zijn huwelijk werd hij ondergronds mijnwerker.
1954: Hij werd op 1 februari 1954 lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond en bedankte daarvoor op 1 februari 1970. 
1968: Op 31 december 1968 werd hij gepensioneerd. Hij was 47 jaar. Wel jong maar dat gebeurde omdat in augustus 1969 de laatste steenkolen uit deze mijn kwamen: de Domaniale werd gesloten.
1974: In 1974 werd hij getroffen door een hersenbloeding dat hem de rest van zijn leven (elf jaar) invalide maakte. 

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Agnes Petra Paula (Aggie) van Wersch trouwde Jo Bremmers.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 2. Elisabeth Domenica Helena (Lilian) van Wersch trouwde 1: Henk Witjes, trouwde 2: Maurice Sijben, zoon van John Sijpen en Anny Bindels.
 3. Willem Louis Jozef (Wiel) van Wersch trouwde Jacqueline Johanna Wilhelmina (Jacqueline) Foxen, dochter van Paul Johannes (Sjeng) Foxen en Ida Wilhelmina Maria (Ida) Haanraads.
 4. Hubert Peter (Bert) van Wersch trouwde Karin Otermans.
 5. Frans Jacques (Frans) van Wersch, geboren Kerkrade 10 juli 1957,  ongehuwd overleden Kerkrade 18 maart 2017.
 6. Rudolf Willem Andreas (Rudy) van Wersch, volgt 11u.
 7. Paul Servatius (Paul) van Wersch samenwonend met Chantalle Fellings.

K.10l. Gerardus Joseph (Jeff) van Wersch, zoon van 9j, geboren jeff van werschMechelen 16 juni 1927, overleden Richmond 27 april 2015,  trouwde Rollande de Blois geboren 16 juli 1930, overleden Richmond 26 maart 2016.

1951: Jeff emigreerde in 1951 naar Canada. 

Uit dit huwelijk werden in Canada geboren

 1. Elisabeth van Wersch trouwde Paul Roman Babyn.
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.
 2. Sylvia van Wersch was getrouwd.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 3. Denise van Wersch trouwde Duitsland Helmut Haug,
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 4. Andrew van Wersch, volgt 11v.
 5. Jacques van Wersch trouwde Olwen Bedford.
 6. Paul van Wersch, volgt 11w.
 7. Jeffrey (Jeff) van Wersch, volgt 11x. 

sjir vanwerschK.10m. Gerardus Hubert (Sjir) Van Wersch, zoon van 9j, geboren Mechelen 10 september 1929, bedrijfsleider Campina Maastricht, overleden Wittem 19 juli 1997, trouwde Eschweiler Maria Gertrudis Gerarda (Trautje) Mousset, geboren 31 januari 1930, overleden Hilleshagen 27 februari 2023, dochter van Michael Hubert Joseph Mousset en Maria Josepha Catharina Oostenbach.

Februari 1963 wilde Sjir een braakliggend terrein kopen dat aan zijn grond grensde dat deels aan de kerk van Vijlen toebehoorde. Sjir pachtte die grond. Juli 1963 was de gemeente bereid de grond te verkopen gelegen aan de Gulkoelerweg van 200m² te Hilleshagen voor 0,50 cent de m² en zes populieren voor ƒ 15 per stuk. Sjir was zuilverarbeider.

1965: In 1965 woonde hij Hilleshagerweg 49 in Mechelen. Hij wilde de grond die hij pachtte van het Burgerlijk Armbestuur kopen. De grond was 23 are groot (2300 m2). Zijn voorstel was om 90 of 95 cent te betalen per m². De grond stond bekend als Guilkuil. Het tegenvoorstel van de gemeente Wittem was ƒ 1  en Sjir accepteerde dat. Maart 1966 was de koop afgerond. De weg die daar loopt heet de Gulkoelerweg, ca 800 meter van zijn huis.
1977: In het personeelsblad van Campina stond het volgende bericht: In Maastricht vond op donderdag 21 april 1977 de huldiging plaats van de heer G. Vanwersch. Stammend uit een boerengezin van 16 kinderen, was er niet voor iedereen plaats op de boerderij. Na in militaire dienst te zijn geweest, heeft hij een tijd lang gewerkt bij een veearts. Kort daarna, op 22- jarige leeftijd werd hij aangenomen bi de zuivelfabriek te Reijmerstok.
’s Zomers werkte hij daar in de poedermakerij en ’s winters gaf hij voorlichting aan de veehouders.
Zijn kundigheid werd bij dit bedrijf goed benut, want al spoedig kreeg hij er allerlei taken bij, zoals het laboratorium, de boekhouding en de uitbetaling van de melkgelden.
In 1960 volgde zijn benoeming tot tweede assistent-bedrijfsleider onder direkteur Pustjens. Deze funktie behield hij tot de sluiting van het bedrijf in 1971.
De heer Vanwersch werd toen overgeplaatst naar het bedrijf in Maastricht, waar hij assistent-depothouder werd.
In 1973 werd hij assistent-bedrijfsleider van de boterfabriek onder de heer Hermsen.
De heer Vanwersch is een gewaardeerd medewerker, deskundig, met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en weet vooral goed leiding te geven. Ook buiten het bedrijf is hij erg aktief en bekleedt diverse funkties in het maatschappelijk leven.
Direkteur L. v.d. Heuvel dankte deze uitstekende werknemer voor het vele gepresteerde in deze 25 jaren.
Foto hieronder.

gerard vanwersch
Receptie tgv zijn 25-jarig jubileum bij De Mijnstreek.
sjir van wersch
In 2007 was hun zoon Huub prins van CV De Breuzelére in Mechelen.
de mijnstreek melkinrichting

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Josette Van Wersch.
  1987: Zij was de notuliste/penningmeester in het nieuw gestarte Vrouwenberaad CDA Heuvelland. Later werd zij Statenlid namens de CDA en kreeg in
  2007: een lintje in de Orde van Oranje Nassau.
 2. Elisabeth (Els) Van Wersch.
 3. Servatius Willem Jozef Michael (Servé) Van Wersch, volgt 11y.
 4. Hubertus Gerardus Johannes Joseph (Huub) Van Wersch, volgt 11z.  

K.10n. Hubert Vanwersch, zoon van 9k, geboren Vijlen 16 januari 1917, overleden Heerlen 23 oktober 1986, trouwde Vaals 1 april 1948 Louise Maria Hubertina Vandeberg, geboren 3 mei 1922, overleden Vaals 23 januari 2008, dochter van Simon Hubert Vandeberg (landbouwer) en Marie Victoire Hubertine Kreischer.

1963: Mevrouw J.v. Wersch-Hacking won de eretitel bij de dames bij de kegelclub Ons Genoegen tijdens het Koningskegelen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Hubertine Johanna  (Iene) Vanwersch trouwde Ruud Eymael, zoon van Wilhelm Eymael en Tony Smink.
 2. Joseph Maria Gerardus (Jo) Vanwersch, volgt 11za.
 3. Anna Wilhelmina Elisabeth (Annie) Vanwersch, trouwde Johan Joseph (Jac) Nix.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 4. Willem Hubert Gerardus (Wiel) Vanwersch, volgt 11zb. 
K.10o. Jozef Petrus Hubertus Vanwersch, zoon van 9k, trouwde Maria Hacking. In 1963 won zij de eretitel tijdens het Koningskegelen bij de kegelclub Ons Genoegen. Uit dit huwelijk werden geboren
 1. Innie Vanwersch
 2. Hubert Vanwersch, volgt 11zc. 
 3. Alphonse Vanwersch, volgt 11zd. 
 4. Willy Vanwersch trouwde Hanny Louvenberg.
 5. Ed Vanwersch, volgt 11ze.
 6. Minie Vanwersch trouwde Hub Hartmans. Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 7. Peter Vanwersch, volgt 11zf 
sjuf van wersch
Gezin Vanwersch-Hacking
hackin g

K.10p. Gulielmus (Wiel) Hubertus Vanwersch, zoon van 9k, geboren Vijlen 15 november 1923, overleden Vijlen 14 juli 2003, trouwde Annie Brouwers, geboren 21 mei 1930, overleden Vijlen 1 mei 2011.

Samen met zijn broer Hubert runden zij de boerderij en het land Aan de Boom. Wiel woonde in de boerderij en Hubert elders in Vijlen.

1945: Hij wint bij een verloting Engelse duiven. Hij woont op Boom 3, Vijlen.

1969: Hij was Erevoorzitter van de Harmonie Sint Martinus Vijlen.

1970: Tijdens de jaarvergadering van de RKVV Vijlen deelde voorzitter J. Kusters mede dat de voetbalvereniging voorlopig gaat spelen op een terrein van de gebroeders Van Wersch aan de Boom. Het eigenlijke sportveld was niet beschikbaar omdat daar een sportcomplex werd gebouwd.

1975: De voetbalvereniging bestond 40 jaar. Er kwam een feesttent op het terrein van de gebroeders Van Wersch aan de Boom.

blikseminslag24 juni 1986: Blikseminslag doodde enkele koeien. Zoon Bert schreef op Facebook van Heemkunde Mechelen:
Zeker, een deel van de beesten stonden op de huidige ‘schutterweide’ in Vijlen onder een hoogstam fruitboom en andere daar in de buurt tegen de prikkeldraad aan. Door de blikseminslag in de fruitboom werden de beesten onder de boom getroffen en de andere die tegen de draad stonden werden geveld door de hevige stroom die door de draad geleid werd. Die wat tegen de draad gestaan hadden zagen er uit als of ze op een grote bbq gelegen hadden. Volgens mij heeft het toen ook nog in het AD gestaan. Blij werd je er niet van dat kun je aan de blik van m’n vader wel zien.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Josée Vanwersch trouwde Bert Loomans.
 2. Bert Vanwersch, volgt 11zg.  
 3. Levenloos geboren Heerlen 4 mei 1968.

wersch-kerft

K.10q. François Vanwersch, zoon van 9l, geboren Vijlen 27 april 1915, overleden Thimister (Luik) 28 september 1982, trouwde Thimister 15 april 1943 Hubertine Kerff, geboren 6 februari 1917, overleden 11 januari 2010.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Irene Vanwersch trouwde 1: René Kessels, trouwde 2: Roger Bourguigon, geboren 1 mei 1941, geboren 1 mei 1941, overleden 9 juni 1994.
  Uit het eerste huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Henri Vanwersch, geboren 23 december 1945, overleden 10 december 1972, ongehuwd.
wersch Thimister
Het echtpaar met hun tweede kind

K.10r. Pierre Hubert Van Wersch, zoon van 9l, geboren Lontzen (Luik) 4 augustus 1918, overleden Verviers 4 april 2011, trouwde Clermont 12 april 1947 Maria Thimister, geboren 8 juli 1918, overleden 11 mei 2012, dochter van Leonard Thimister en Jeanine Desonay.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Marie-Jeanne Van Wersch, geboren 1 februari 1949, overleden 1 februari 1949.
 2. Anne-Marie Van Wersch trouwde Raymond Spronck.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 3. Hubert Van Wersch, geboren 4 juni 1952, overleden 20 augustus 2006.
 4. Jeanine Van Wersch trouwde Joseph Hagelstein.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.

Leonard van Wersch levaux

K.10s. Leonard van Wersch, zoon van 9l, geboren 27 december 1919, overleden 11 januari 2010, trouwde 19 april 1952 Marie-José Levaux, geboren 15 mei 1924, overleden Verviers 23 november 2018.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. René Van Wersch, volgt 11zh.
 2. Alain Van Wersch, overleden 1 maart 2013.
 3. Josiane Van Wersch. 2012: Zij ontving de Kroonorde met Gouden palmen.

jetta hoppenerK.10t. Peter Mathijs Hubert (Mathieu) van Wersch, zoon van 9m, mathieu-bidprentjegeboren Vijlen 8 januari 1912, overleden Heerlen 11 juli 1992, trouwde Catharina Elisabeth (Jetta) Hoppener, geboren oppen Bookezerhei in Bocholtz 4 juni 1916, overleden Berg en Terblijt 27 mei 1999, dochter van Pieter Joseph Hoeppener en Anna Maria Houppermans.

1939: Bij hun huwelijk was hij koopman en zijn vader landbouwer. Peter was 27 jaar, woonde in Gulpen bij zijn ouders. Catharina was 23 jaar, had geen beroep en woonde in Bocholtz. Zij tekende de akte met Jetta Hoeppener. Hij tekende de akte met M van Wersch. Haar vader tekende met P J Hoppener. Zijn vader met W van Wersch.

1950: Mathieu werkte  sinds 1950 op de Chocoladefabriek ’t Geuldal in Gulpen. Foto’s hieronder.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Marie-Louise Gerarda (Marie-Louise, ook wel Wies) van Wersch trouwde Jean Erens, zoon van Franciscus Jozef Erens en Maria Josephina Bernardina Lamberiks.
  Uit huwelijk werden geboren.
  a: Monique Erens.
  b: Belinda Erens.
 2. Gerda van Wersch,
  gerda van wersch autorijschool
  1942
  trouwde 1: Piet Dols, trouwde 2: Henk van Verseveld, zoon van Gerrit van Verseveld en Maria Stoffens.
  Uit het eerste huwelijk geboren
  a. Roy Dols samen met Christianne N.N.
  b. Yvo Dols samen met Samantha N.N.
 3. Hubertina Maria Gerarda (Tiny) van Wersch trouwde Wil Dormans.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Bianca Dormans.
  b. Michel Dormans.
 4. Clara Maria Gerarda (Marij) van Wersch, geboren Wittem 8 december 1944, overleden Wijlre 4 december 2018, trouwde Piet van den Boorn, zoon van Joseph van den Hoorn en Maria Elisabeth Ortmans.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Petra van den Boorn
  b. Guido van den Boorn.
 5. Philomena Maria Gerarda (Willy) van Wersch trouwde 1: Harry Borghans, trouwde 2: Men Konsten.
  Uit het eerste huwelijk werden  geboren
  a. Brigitte Borghans.
  b. Patrick Borghans.
 6. Jean Mathias Gerard (Jean) van Wersch, volgt 11zi. 
 7. Henri van Wersch, volgt 11zj.  
 8. Margaretha Maria Gerarda (Marga) van Wersch trouwde Nico van Laar, zoon van Frans van Laar en Berta Crutzen.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Armand van Laar.
  b. Lucien van Laar.
  c. Alain van Laar.
 9. Magda Maria Gerarda (Magda) van Wersch, geboren Heerlen 19 oktober 1954, overleden Sittard-Geleen 13 december 2023, trouwde Salah Lafghani.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Nadina Lafghani.
  b. Lucien Lafghani trouwde Hanae NN..
  c: Gina Lafghani.
chocoladefabriek Geuldal

jeanne nicolaijejeu van werschK.10u. Willem Jozef Hubert (Jeu) van Wersch, zoon van 9m, geboren Vijlen 28 september 1914, plots overleden bij het werken op zijn land bij hoeve Hommerich. Eijs 22 mei 1991, trouwde burgerlijke stand Vaals 6 februari 1947, trouwde kerk 9 april 1947 Jeanne Nicolaije, geboren 6 augustus 1915, overleden 31 oktober 1990.

Jeu gaf in april 1944 een Engelse piloot onderdak op zijn boerderij en bracht hem over de grens, Lees verder.

1988: Hij was 14 jaar lang penningmeester van de fanfare Kunst en Vriendschap uit Partij-Wittem. Jeu was 74 jaar. Hiervoor was hij sinds 1956 bestuurslid van de fanfare van Partij-Wittem. Leo Pierey, secretaris van Kunst en Vriendschap was toen ere -voorzitter van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen. Jeu kreeg het gouden bondsinsigne en werd tot lid van het erebestuur gekozen.
In de familie had hij de naam de Boekhouder.
Een fanfare is een orkest zonder houtblazers. Een harmonie heeft die wel (klarinet, hobo). Hij (Jos van Wersch) trad in november 1956 toe.

1991: Op zijn grafsteen in Eijs staat het wapen van Van Werst.
Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Marie-José van Wersch trouwde Mathieu Crijns, zoon van Hubert Crijns en Anna Maria Kullen.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Jean van Wersch, volgt 11zk.
 3. Jo van Wersch, volgt 11zl. 
 4. Harrie van Wersch, volgt 11zm.   

clara van houtemK.10v. Peter Jozef Hubert (Pierre /Peter) van Wersch, zoon van 9m. geboren 5 januari  1916, overleden  Mechelen 11 december 1985, touringcar chauffeur, trouwde 1: Mechelen 18 september 1941 Maria Clara van Houtem (foto links), geboren 13 augustus 1913, overleden 24 juni 1965,

trouwde 2: Ulrike Johanna (Rita) Jonkman.

Oorlogsjaren: Om arbeitseinsatz te voorkomen ging hij op de mijn werken waar hij een klein ongeluk had met zijn duim die tussen twee wagens was komen te zitten.

1965: Samen met andere parochianen organiseerde hij een bedevaart naar Rutten bij Tongeren naar de heilige Evermarus die zijn feestdag heeft op 1 mei, de dag waarop die rond het jaar 700 met zijn gezellen vermoord werd.
1967: In 1967 kon hij 260m² grond van de gemeente Wittem kopen. Die vroeg daar ƒ 2,- de m² voor.
1971: In 1971 verkocht hij een stukje aan de voorkant van zijn huis aan de gemeente die de weg wilde verbreden. Hij ontving ƒ 6,- per m², plus ƒ 1000 voor de waardevermindering van zijn huis. Hij en zijn tweede vrouw hadden lang het Pension Geuldal  (foto rechts) aan de Epenerweg 6 in Mechelen dat in 2009 nieuwe eigenaren kreeg. Zij hadden ook een VVV bureau aan huis dat zij leidde. Hij reed met de touringcar vanuit Valkenburg.

peter joseph van wersch
17 jaar oud in Hervé
peter joseph van wersch

Uit het eerste huwelijk werd geboren

 1. Willem (Wiel) van Wersch,volgt 11zn.

  Uit het tweede huwelijk werd geboren
 2. Loes van Wersch, (o.a. Nederland Kampioen ATB 1995 en 1996 = All Terrain Bike).

K.10w.  Willem Joseph (Wiel) van Wersch, zoon van 9m, geboren 19 november 1917, overleden 2 oktober 2015, trouwde 18 mei 1951 Maria Lemmens, geboren 14 mei 1925, overleden 12 februari 1988.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Louise van Wersch trouwde Hans Anneveldt.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Roel Anneveldt.
  b. Marc Anneveldt.
 2. Gemma van Wersch trouwde Math Vanhauthem.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Petra Vanhauthem.
  b. René Vanhauthem.
 3. José van Wersch trouwde Hans Bartholomé, zoon van Piet Bartholomé en Bertine Hambeukers.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Mieke Bartholomé.
  b. Ineke Bartholomé.
 4. Wim van Wersch geboren 15 juli 1959, overleden Partij /Wittem 5 januari 2017, trouwde Janet Jalon.

K.10x. Aloysius Antonius Johannes (Jeng) van Wersch, zoon van 9m, geboren Heerlen 9 april 1925, overleden 23 februari 2015, trouwde 24 november 1951 Mia van de Ven, geboren 12 april 1927, overleden 14 december 2023.

Sjeng van wersch
Jean van Wersch staat helemaal links in 1954.
Sjeng van wersch
Dezelfde vriendengroep op dezelfde plek in 1988, 34 jaar later.

Hij was oprichter van Overslagbedrijf A2 en Max Trans A2. Sinds 2015 is zijn kleinzoon Max eigenaar.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Marie-Louise van Wersch trouwde Luud Martens.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Lex Martens trouwde Ilana NN.
  b. Dennis Martens trouwde Silvia NN
.
 2. Erich Marie Jean van Wersch, volgt 11zo. 

K.10y. Hubert Gerardus (Huub) van Wersch, zoon van 9m, geboren 23 maart 1931, overleden Kerkrade 3 april 1999, trouwde Hilde Spiertz, dochter van Wilhelm Spiertz en Josephine Dubois.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Astrid van Wersch trouwde Wim Habets.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 2. Roy van Wersch, volgt 11zp.
 3. Ingrid Caroline Hubertina van Wersch trouwde René Bodewitz.

K.10z. Gerardus Mathijs Hubert Maria van Wersch (Sjir in het Limburgs en Gerry in Australië) zoon van 9m, geboren Heerlen 19 augustus 1933, overleden 23 mei 2012, trouwde Maria Philomena Hubertina (Minny) Engelen, geboren Simpelveld 23 mei 1934 (Bulkummermolen), overleden 18 maart 2022, dochter van Leonardus Joseph Hubertus Engelen en Maria Josepha Hubertina Merx.

1955: Het echtpaar emigreerde naar Australië en kwam met het schip Sibajak op 15 juni 1955 in Melbourne aan. Ondanks dat ze getrouwd waren, mochten zij aan boord niet samen in een hut. De mannen moesten bij de mannen en de vrouwen bij de vrouwen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Wiel (Willie) van Wersch.
 2. José van Wersch, trouwde Melbourne David Alexander.
   Uit dit huwelijk werd een kind geboren.
 3. Mary-Lou van Wersch, trouwde Benalla 1:  Geoff Terry, trouwde 2: Robert Davis.
  Uit het eerste huwelijk werden twee kinderen geboren.
 4. Doreen van Wersch, samenwonend met John Lenselink.
 5. Leo van Wersch, volgt 11zq. 

K.10z-1. Frans Hubert van Wersch, zoon van 9n, geboren Heerlen 27 september 1885, trouwde Eickel 21 februari 1922 Pauline Hüsener, geboren Bocholt (D) 4 november 1892.

7 juni 1919: Frans van Wersch Beitel F 65 Heerlen verkocht via notaris Nyst Kerkrade à contant een bruin merriepaard oud 7 jaar, een hengstveulen oud 6 maanden, zeven koeien, gereedschappen als een karotenmachine, snijmachine, vruchtenmolen, rieken, spaden, schoffels, dorsvlegels, kettingen, paardentuig.
Huismeubelen: tafels, stoelen, linnenkast, kleerkast, eiken glazenkast, bedden, fornuis, kachels en keukengerei.
Op 14/6/1919: waren het er tien koeien. Nu kwamen er ook de veldvruchten bij rogge, gras, tarwe, haver, karoten, gerst. Zijn bouwlanden lagen in het Lochterveld (Heerlen), in Langeveld (gemeente Simpelveld) en Heugde (Heerlen).

1920: Zij vertrokken naar de Hitfelderstrasse bij Aken en in 1917 was Jozef al naar Brunssum vertrokken.

1924: Op zijn boerderij werd mond- en klauwzeer geconstateerd. De boerderij Hitfelderstrasse 40, Aken was verboden toegang.

1931: Hij kreeg zijn paspoort uitgereikt door het Nederlandse consulaat in Aken op 20 februari 1931.  Ook zijn vrouw Paula van Wersch, geboren Hüsener  kreeg van Nederlands consulaat in Aken op 20 februari 1931 haar pas uitgereikt. Zij woonden Hitfeld 40 in Aken.

1936: In het adressenboek van Aken staat hij vermeld als boer en zij als lerares.
1940 en 1949: Het adressenboek van Aken vermeldt dat hij boer is. Zij wordt niet genoemd.Is zij dan overleden?
1945: In de stad Aken werd door de Geallieerden van het Search Bureau een lijst opgesteld. Hierop stond dat bij hen woonden: zijn
 oudste broer Mathias, geboren Heerlen 6 november 1880 en hun zus Hubertine van Wersch/Weersch, geboren  Heerlen 10 december 1883.

UIt dit huwelijk werden geboren

 1. Karl van Wersch, geboren Aken Jacobstrasse 18, 13 februari 1923, overleden 13 september 1944 in Aken, Hij was niet getrouwd.
  Begraven op het oorlogskerkhof van Aken Waldfriedhof.
 2. Franz van Wersch, geboren Aken 5 april 1924, overleden Bocholt (D) 24 mei 2002,  trouwde Ursula Schäfer, geboren 16 oktober 1926, overleden Bocholt 19 oktober 2010.

  1945: Na de oorlog maakten de Geallieerden van het Search Bureau een lijst op. Hier stond Franz ook op vermeld.

 3. Alfons van Wersch / Alfons van Weersch, geboren 4 juli 1926, volgt 11zq-1.

K.10za. Hubert Joseph Lodewijk (Louis) van Wersch, zoon van K.9o, geboren Kerkrade 19 maart 1895, overleden Kerkrade 15 februari 1978, apotheker, trouwde Culemborg 16 november 1935 Maria Josephina van Wersch (zie blz. 397 IX), begiftigd in 1991 met Pro Ecclessia et Pontifice, geboren Aken 12 maart 1904, overleden Kerkrade 9 augustus 2002, dochter van Frans Willem Hubert van Wersch en Johanna Maria Errens.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Josephina (Marie-José) van Wersch trouwde Nico Hendrikus Marie van de Wouw, geboren Nederweert 5 december 1935, overleden Wijnandsrade 30 juli 2021, zoon van G. van de Wouw en M. Coumans.
  van der wouw van wersch
  1965

  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Maria Josephina (Marion) van de Wouw trouwde Henk E.J. Creugers, overleden 19 maart 2008. Samen met Ruud Hollander.
  b. Marie Antoinette (Mici) van de Wouw trouwde Ben Jansen.
  c. Juta Aniek (Juta van de Wouw), geboren 8 oktober 1970, overleden 31 december 2008.

 2. Leonard Johannes Andreas (Leo) van Wersch, volgt 11zr.
 3. Lodewijk Hubert Gerard (Loek) van Wersch, volgt 11zs.
 4. ger van wersch
  Ger van Wersch

  Gerard Jozef Hendrik (Ger) van Wersch, geboren 8 mei 1940, overleden Kerkrade 5 maart 1992, 51 jaar oud.
  Ger is lang bedlegerig geweest. Op zijn bidprentje stond onder meer dat hij een grote verbijsterende levenswil heeft getoond. Ondanks zijn handicap hielp hij toch anderen waar hij kon. Hij schreef mooie gedichten.

 5. Therese Johanna Maria (Resy) van Wersch trouwde Pierre Stegen, geboren Maastricht 17 juli 1935, overleden Maastricht 11 november 2020.Hij was meester-patissier in Maastricht en ook 12,5 jaar lang voorzitter van de Wieker Fanfare. Verder was hij voorzitter van het zangkoor Wieker Eindrach, voorzitter ondernemingsverenigingen Maartenspoort en Wyck promotie en raadslid voor de VVD in Maastricht,
 6. Hendrik Christiaan Paul Maria (Henk) van Wersch, volgt 11zt.
 7. Frans Leonard Joseph (Frans) van Wersch, volgt 11zu.
 8. Theodoor Joseph Maria (Theo) van Wersch.
 9. Leonie Johanna Maria van Wersch,  was getrouwd met Sian Atmadinata.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 10. Paul Joseph Maria van Wersch, volgt 11zv.
 11. Hubert Willem Maria (Hub) van Wersch, volgt 11zw.
 12. Ferdinand Joseph Maria (Fer) van Wersch, geboren 25 januari 1950, overleden Kerkrade 27 maart 2005.

K.10zb. Joseph Willem ( Juupke) van Wersch, zoon van 9o,geboren Kerkrade 24 mei 1896, overleden Kerkrade 4 januari 1968, aannemer, trouwde 20 juli 1922 Anna Catharina Nijsters, geboren  Kerkrade 20 maart 1896, overleden 14 februari 1967, dochter van Mathijs Joseph Nijsters en Maria Bischops.

1922: Hij was voor zijn huwelijk al aannemer. Vandaar dat hij de schade aan huizen moest vaststellen die veroorzaakt was als gevolg van de mijn activiteiten zoals verzakkingen.
Zij woonden aan de Einderstraat 76 in Kerkrade. Later verkocht hij dit huis en bouwde een nieuw huis in de Stationstraat in Kerkrade. 

1927: Ook hij bezat een stukje grond dat hij aan de Staat moest verkopen zodat de spoorlijn Schaesberg over Kerkrade naar Spekholzerheide gelegd kon worden.
1933: In 1933 hadden zij telefoonnummer 113. Tussen 1938-1950 was dat 2234 geworden.
Juupke was ook Hoofdopzichter Ondergronds op de Domaniale Mijn in Kerkrade.
In het Handelsregister van 1933 staat dat hij de zaak per 1 september 1933 overdraagt aan  P. Hoogendijk. De nieuwe naam wordt P. Hoogendijk v.h. J.W. van Wersch.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Jozefina Mathilde (Fini) van Wersch, geboren 20 mei 1923, ongehuwd overleden Kerkrade 26 juli 2009.
 2. Maria Anna van Wersch, geboren 30 november 1924, overleden 23 januari 1926.
 3. Johannes Gerardus (Jan) van Wersch, volgt 11zx.
 4. Jozef Cornelis Gerardus (Sjef) van Wersch, volgt 11zy.
 5. Anna Maria Hubertina Gerarda (Enny) van Wersch trouwde Jan Eurlings, geboren Voerendaal september 1925, overleden Kerkrade 1 november 1969.
  1985
  1985

  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

 6. Leo Jozef Gerardus van Wersch, geboren 14 juni 1932, overleden 9 februari 1933.
 7. Elisabeth Maria Theresia (Els) van Wersch trouwde Arnoldus Gerardus (Nout) Hendriks, geboren Heerlen 22 augustus 1931, overleden Heerlen 30 oktober 2009, zoon van Jan Hendriks en Maria Kleynen.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 8. Willem Jozef (Wiel Vanwersch), geboren 9 oktober 1937, volgt 11zz. 

K.10zc. Herman Joseph Vanwersch, van Wersch, zoon van 9p, geboren 31 augustus 1895, onverwachts overleden Kerkrade 23 november 1973, 78 jaar, boekhouder, trouwde Laurensberg 30 juli 1936 Martha Hesse, geboren Dortmund 7 november 1905, overleden Kerkrade 27 september 1993, dochter van Ferdinand Hesse en Maria Theresia Borgmeier.

1928: In augustus 1928 werd tijdens de voetbal wedstrijd Bleijerheide – Helmond de scheidsrechter zeer ernstig mishandeld.  Het hoofdbestuur van de bond schorste toen voor een jaar het voltallige bestuur van de voerbalclub van Beijerheide, waaronder H. van Wersch, wegens het als Bestuurslid van Bleijerheide niet nemen van beschermende maatregelen tegenover de scheidsrechter bij de op 13 mei 1928 gespeelde wedstrijd.
1936: Bij hun huwelijk was een van de getuigen Anna Catharina van Wersch, zus van de bruidegom. Herman tekende de akte met H vanwersch en zijn zus met A.C. van Wersch.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Herman Jozef Mathias van Wersch, volgt 11zza.
 2. Mathias (Thijs) Alfred Anthonius Maria van Wersch.
  Hij verhuisde naar Amerika waar hij in 1978 in Californië tot Amerikaan werd genaturaliseerd. Hij veranderde zijn naam in Steve Math. van Wersch.

K.10zd. Karel van Wersch, zoon van 9p,  geboren 22 augustus 1900, overleden 3 juni 1970, trouwde 17 oktober 1934 Walburga Maria Anna Maier, geboren Eichendorf (D) 10 september 1912, overleden 2009, dochter van Albert Maier en Maria Anna Seiter.
1946: Op 13 juni 1946 vierde hij zijn 25 jarige jubileum op de Domaniale Mijn Maatschappij als bureaubeambte. Zijn werknummer was 7850. Karel was 21 toen hij begon te werken en stopte met zijn werk op 1 september 1965;  hij was toen 65 en had 44 jaar bij één baas gewerkt.
1954: In 1954 won hij een prijs van ƒ 25,- voor een van de best onderhouden voortuinen van Kerkrade. Er deden 33 mensen mee.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Agnes Ursula (Ulla) van Wersch.
 2. Suzanne Elisabeth Anna van Wersch, trouwde Johan Galama, overleden 6 februari 2001.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Sabina Galama.
  b. Dagmar Galama.
 3. Karola M.C. (Carla) van Wersch,  beeldhouwster, trouwde 1: Ad Hanneman, trouwde 2: Peter van Houte, trouwde 3: Chris Grinwis.
  Uit het eerste huwelijk werden geboren
  a: Ulla Hannemann.
  b. Jorn Hanneman.
 4. Bernhard Ursula Karel (Bernard) van Wersch, volgt 11zzb.  
Alhena
SS Alhena

K.10ze. Nicolaas Matheus (Nico) van Wersch, zoon van 9e, geboren 31 mei 1903, overleden Kerkrade 22 augustus 1989, trouwde Kerkrade 8 mei 1930 Maria Baggen, geboren Kohlscheid (D) 30 september 1905, overleden tijdens haar vakantie in Schluchsee (D) 19 juli 1985, dochter van Johannes Baggen en Katharina Arnoldi.

1925: In 1925 kwam Nicolaas aan in Buenos Aires na een lange zeereis aan boord van de Alhena. Hij was 21 jaar. Waarschijnlijk betaalde hij die overtocht uit de erfenis van zijn vader die in 1924 overleden was. Hij reisde namelijk 1e klas. Volgens de passagierslijst zei hij knecht te zijn.
1927: In 1903 tekende hij, als getuige, de oprichtingsakte van de Cooperatieve Boerenleen- Spaar- en Voorschotbank in Kerkrade. Hij was boekhouder.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Hans van Wersch, geboren Aken 2 juni 1932, overleden Kerkrade 19 maart 1933.
 2. Hermann Johann (Hans) van Wersch, geboren Aken 9 maart 1934, overleden Hurth Efferen (D) 30 maart 2004, trouwde 1: Kerkrade 2 juni 1960 Anna Catharina Henrica (Ketie) Drengenburg – Derix, geboren Kerkrade 17 juli 1927, overleden Kerkrade 6 juli 1973. Trouwde 2: Wurselen (D) Maria Ingrid Krause, geboren Falkenstein (D) 18 december 1945.
 3. Els van Wersch trouwde Heinz Meermann.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 4. Marlene van Wersch trouwde Jozef Meermann, geboren Kerkrade 7 september 1933, overleden Kerkrade 17 december 2005.
  De Duitse verzoeker Jozef Meermann. genoemd in artikel 1,onder 9, is hier te lande geboren en getogen en onderscheidt zich niet van een geboren Nederlander. Als mijnwerker heeft hij genoegzame inkomsten.(Bron: Memorie van Toelichting, ondertekend door de Minister van Justitie Sam Kalden. In 1957 kreeg hij de hoedanigheid van Nederlander toegewezen.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.

K.10zf.  Leonard van Wersch (Vanwersch), zoon van 9r. geboren Sint Jans-Molenbeek 19 mei 1894, overleden Brussel 5 januari 1972, trouwde Juliette Maria Vincke (zij is de zus van Marie Louise Vincke die met zijn broer Joseph, hieronder, trouwde), geboren Sint Josse ten Noode (B) 13 november 1895, overleden Charleroi 28 mei 1979,  dochter van Emile Fidele Vincke en Louise Marie Demeester.

1913: Hij was mecanicien en woonde Jette Saint Pierre, Rue des fabriques 56.
1915: Zij wonen Sint-Jans-Molenbeek, Rue de l’Interdant 87 (in 1919 idem). Hij was 1,68 meter en had bruin haar, Hij tekende met
Van Wersch L.
1924: Op 1 juli 1924 vertrok hij met de SS. Carnarvon Castle vanuit Southampton naar Congo. Hier was hij mecanicien bij Texaf, een textielfabriek. Hij voer 3e klasse en was 33 jaar.
1927: In 1927 vertrok hij uit Engeland naar Zuid-Afrika met de Carmarthenshire.
1928: Hij kwam met de Armadale Castle op 7 mei 1928 (34 jaar oud) aan in Southampton vanuit Durban in Zuid Afrika, afkomstig uit Congo en was mecanicien.
Mei 1930: Zij woonden Avenue Houba in
Laeken (tegenwoordig Avenue Houba de Strooper, Brussel). Het gezin ging daarna weer van mei 1930 tot april 1931 naar Belgisch Congo.

1944: Hij werd tussen 29 december 1944 en 10 maart 1945 in het ziekenhuis van Bonn behandeld. Hij woonde Klemens Auguststrasse 20, Bonn.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Hubert Vanwersch, geboren Sint-Jans-Molenbeek  22 maart 1917, volgt 11zzc.
 2. Albert Vanwersch, geboren 27 januari 1919, jong overleden.
 3. Maria Vanwersch, geboren 30 maart 1920, ongehuwd overleden Charleroi 1 april 1989.
vincke
Marie Louise Vincke

K.10zg. Joseph van Wersch / Vanwersch, zoon van 9r, geboren Sint-Jans-Molenbeek 15 juli 1897, overleden Sint-Jans-Molenbeek 23 oktober 1979, trouwde Sint-Jans-Molenbeek 19 april 1919 Maria Louise Vincke, geboren Sint-Joost-ten-Node 5 juli 1897, overleden 30 januari 1979, dochter van Emile Fidele Vincke en Louise Maria Demeester.

 Zijn broer trouwde met de zus van Marie Louise Vincke.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Louise Henriette (Louisette) van Wersch, geboren 31 mei 1922, overleden 9 juni 1972, trouwde Raymond Degand.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.

K.11. Egidius (Giel) Vanwersch, zoon van 10, geboren Vaals 24 augustus 1919, overleden Delft 21 september 1992, trouwde Voorburg  4 december 1943 Hendrika ter Hart / Henny ’t Hart, geboren Den Haag 16 juni 1916, overleden Delft 14 februari 1993, dochter van Adrianus ter Hart en Hendrikje de Lange.

Egidius was gevangenisbewaarder in Den Haag.

Uit dit huwelijk werd geboren.

 1. Raymond Alfons Peter Vanwersch, volgt 12.

K.11a. Hubert Willem Vanwersch, zoon van 10, geboren Vaals 19 april 1931, overleden Moresnet 25 juli 2004, trouwde 27 oktober 1951 Arnolda van Oosterhout, overleden.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Marjo Vanwersch trouwde Hans Stollman, zoon van Jacob Stollman en Sybilla Mertens.
  Zij hadden het restaurant Op de Born in Gemmenich
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 2. Marita Vanwersch trouwde Egid Hensgens, zoon van Egidius Hensgens en Maria Elisabeth Vanwersch.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

K.11a-1. Peter Willem Vanwersch, zoon van 10, geboren Heerlen 8 augustus 1932. overleden Heerlen 29 december 2010, trouwde Hubertina Grün.
Hij was met zijn broer Johan mijnwerker op de mijn Romsée (B). Volgens de persoonskaart van de Belgische mijnen werkte hij van febr 49 tot mei 1952 op de mijn Hasard in Cheratte en op de mijn Micheroux in Soumange. Op deze laatste mijn was hij ook van febr tot mei 1954. In mei 1954 ging hij naar de mijn in Romsée tot 16 aug 1955. Toen vertrok hij om op 13 september 1955 1,5 maand op deze mijn te werken. Hij was toen 23 jaar. En begon te werken toen hij 16 was. Hij verliet Romsée in oktober 1955.
(bron: Mijnwerkers van de S.A. des Carbonnages de Wérister in Romsée B), door Harold en René Collaris)

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Egon Peter Vanwersch, geboren circa  november 1959, overleden 6 april 1959, zes maanden oud, in de Seffenterstraat 12a. Vader was chauffeur.
 2. Egon Vanwersch, volgt 12-1.
willy-vanwersch-70
bron: Personeelsblad van Wiertz Personeelsdiensten

K.11b. Egidius Josef Willem (Willy) Vanwersch, zoon van 10, trouwde Aken Maria Breier, dochter van Kornelius Breier en Gertrud Dufern.

In zijn mijnwerkersleven woonde hij Seffenterstraat 12a in Vaals. Hij was sinds 1 januari 1955 lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond tot zijn afscheid op 1 februari 1956. Hij zat op Ondergrondse Vakschool (OVS) van de Staatsmijn Wilhelmina (Wa 6157 OVS). Hij was 14 jaar. Op de ledenlijst stond hij beschreven als W.E.J. van Wersch.
Na de OVS begon hij als Chef Controle en Verpakking bij de Naaldenfabriek Muva waar hij in 1970 mee stopte. Daarna, tot zijn vervroegd pensioen was hij dertig jaar werkzaam bij Dutch Finishing in Kerkrade, een textielbedrijf. De laatste jaren was hij daar personeelschef.
In zijn jonge jaren werd hij Manni genoemd, omdat hij de jongste van het gezin was. Manni is afgeleid van mannetje.
Hij zat met zijn broer Piet in de mandolineclub Edelweiss in Vaals. Een keer werd hij gevraagd om in Aken bij de plaatselijke club mee te spelen. Hij bleef in Aken hangen en ontmoette zijn vrouw. 

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Birgit Gertrud Peter Vanwersch trouwde Ruud Frenken, zoon van Ber Frenken en An Kuepers.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Ralph Kornel Margaretha Vanwersch, volgt 12a. 
ankie van wersch
Ankie, Mirjam en Wiel in 2012

K.11bb. Willem Joseph (Wiel) van Wersch, zoon van 10a, was getrouwd met Catharina Godschalk, dochter van Piet Godschalk en NN.

1954: 14 jaar oud begon hij met werken. Hij was 11 toen zijn vader overleed. Wiel begon bij de Neva (Nederlandse Machine- en Apparatenfabriek) in Vaals als lasser. Hij verdiende ƒ 10 per week.
1958: 18 jaar. Hij werkte vier jaar op de steenfabriek in Welkenraedt aan de ovens. Hij verdiende ƒ 75 per week.
1962: Wiel werkte, 22 jaar oud, drie jaar ondergronds op de Staatsmijn Willem Sophia in Spekholzerheide. Zijn penningnummer was 888. Hij was sleper. Zijn aanstaande schoonvader werkte op de Sophia en die zei dat hij maar hier moest komen werken als hij meer wilde verdienen. Zijn schoonvader Piet Godschalk overleed later aan stoflongen.

1965: Na drie jaar is hij uit de mijn gegaan om in de bouw als metselaar te gaan werken.
1990: Hij werd, circa 50 jaar oud, afgekeurd vanwege zijn rug en ging vervolgens als tuinman werken. De eerste opdrachtgever was het hotel Van der Valk in Vaals.

Hij zingt erg graag. Hij is een diepe bas. Zong eerst bij de Liedertafel in Vaals en daarna bij Cecilia,

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Ankie Vanwersch trouwde John Winkens.
 2. Mirjam Vanwersch trouwde Crit Steins.

K.11c. Wilhelm Jozef (Wiel) van Wersch, zoon van 10b, geboren Heerlen 18 november 1925, mijnwerker, overleden Vaals 4 maart 2002, trouwde Vaals 4 november 1948 Maria Geertruida (Maria ook wel Trautje) Offermans, geboren Kerkrade 8 december 1930, overleden Kerkrade 7 augustus 1988, dochter van Johann Ludwig Offermans en Maria Bertha Houben.

1954: Hij was van januari 1954 tot en met september 1961 samen met  zijn jongste broer Arnold, mijnwerker op de mijn Romsée (B). Wilhelm was 28 toen hij begon en 35 toen hij stopte. Na zijn mijnwerkerstijd ging hij voor de krant werken. Hij bezorgde de krant, maar haalde ook het abonnementsgeld op rondom Vaals. Hij deed dat met zijn brommer. 

wiel van wersch
1968

Hij ventte in de vijftiger, zestiger jaren ijs langs de deuren en aan huis. Het ijs kwam van de groothandel. De opvatting was dat zijn ijs lekkerder was dan dat van de Italiaan. Mensen kwamen helemaal uit Lemiers om hier ijs te halen. Ook zoon Piet verkocht in zijn jongere jaren ijs. Wiel deed in de vijftiger jaren aan fietsen/brommer verhuur voor de toeristen. Als je het Drielandenpunt omhoog gaat, dan in de eerste bocht links, daar staat nog steeds het huis.

carnaval vaals
.

Foto: De Vaalser familie Vanwersch, waarvan sommigen hun achternaam als van Wersch zijn gaan schrijven.
vlnr: Arnold Vanwersch (1901-1992), de achterste jongen met hoed is Loek van Wersch (1950-2009) met daarvoor zijn broer Mathieu van Wersch, kleinzonen van Arnold en van oma Maria Bulles (1897-1964) die daarnaast staat. Vervolgens komen zoon Wiel Vanwersch (1925-2002), zijn vrouw Trautje Offermans (1930-1988) en als laatste zoon Arnold van Wersch (1934-1990).
Op de koffer van (groot)vader staat Apoetheke.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Bertha Catharina (Mia) van Wersch, geboren Vaals 18 september 1949, overleden Heerlen 11 februari 2013,  trouwde 1: Huub N.N,  trouwde 2: Jan van den Berg.
 2. Johan Lodewijk (werd in het begin Johan genoemd en later Loek), geboren Vaals 7 oktober 1950, overleden 11 juli 2009, trouwde1: Marie José Keunkels, trouwde 2: Monique Heinrichs
  Loek en Monique hadden het café restaurant de Luifel en Brasserie La Plaza in Brunssum.
 3. N.N. levenloos geboren Kerkrade 7 november 1952.
 4. Mathieu Bertha Willem van Wersch (Math), volgt 12b. 
 5. N.N. geboren Vaals 27 juli 1955, levenloos geboren 27 juli 1955.
  De overlijdensakte tekende vader met W J van Wersch.
 6. Peter Willem van Wersch (Piet) , volgt 12c. 
 7. Elisabeth Johannes Helene Petronella (Lies) Vanwersch, geboren Vaals 19 oktober 1957, overleden Vaals 14 april 2017, trouwde 1: Karl Heinz Lamberts, trouwde 2: Math Johannes Wilhelmus Peters.
  Uit dit eerste huwelijk werd één kind geboren.
 8. Josephina Maria (José) Vanwersch, trouwde Peter Engels
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.
 9. Wilhelm Jozef (Wiel) van Wersch, volgt 12d. 
 10. Hesther Antonia (Hetty) van Wersch trouwde Hans Heijenrath.
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.
 11. Eugenius Jozef Elisabeth (Eugene) van Wersch, volgt 12e.
 12. Anna Barbara Addy (Anja) van Wersch trouwde Hans Janssen.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

K.11d. Arnold Jozef van Wersch, zoon van 10b, geboren Vaals 20 augustus 1934, overleden Vaals  25 februari 1990, was gehuwd met Anna Hubertina (Anny) Rothbauer, dochter van Adolf Rothbauer en Anna Maria Catharina Neissen.

In het nieuwsblad Sankt Tolbert van de heemkundekring uit Vaals stond dat hij als 14-jarige jongen ging werken op de Luikse kolenmijn Romsée. Daarvoor waren twee redenen: veel grensarbeiders gingen daar werken omdat ze meer verdienden, maar ook omdat mensen die lid waren van de de Communistische Partij niet op de Nederlandse mijnen mochten werken.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Adolf Maria Arnold van Wersch (Ad) van Wersch, geboren Heerlen, volgt 12f.
 2. Arnold Jozef Maria van Wersch, geboren Vaals, volgt 12g. 
 3. Maria Anna Francisca (Miriam) van Wersch, geboren Vaals, trouwde 1: Vaals Leslie Boonekamp, samen Michael Loewe.
  Uit het tweede samenzijn werd Malou van Wersch geboren.

HollandersK.11e. Egidius (Edy) van Wersch, zoon van 10c, geboren Vaals 13 mei 1927, overleden Maastricht 26 september 1979, trouwde Maastricht 18 augustus 1950 en voor de kerk trouwden zij op 2 juni 1951, Paulina Hollanders, geboren Maastricht 3 mei 1923, overleden oktober 2020, dochter van Johannes Hollanders en Maria Elisabeth Huijsmans.

Zij was de verloofde van zijn broer Joseph en trouwde na diens dood in Indië met Egidius.
November 1957: Bij een actie van de winkeliers van de Rechtstraat in Maastricht konden mensen zegels sparen. Wie de meeste zegels inleverde won een prijs. En dat was Pauline van Wersch-Hollanders die hiermee ƒ 100 kreeg. (Foto rechts).

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Elisabeth Maria Hubertina (Emily) van Wersch.
  Toen zij haar eerste communie deed, plaatsten haar ouders een advertentie in de krant. Zij bedankten iedereen die hun dochtertje had gefeliciteerd: familie, vrienden, bekenden en buren, dir. en personeel fa.. Dickhaut, H.H. Geestelijken en onderwijs van de  Mariaschool.

K.11f. Thomas van Wersch, zoon van 10d, trouwde Birgit Bauer, geboren 24 juli 1957, overleden Burtscheid 25 februari 2018.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Christien van Wersch.
 2. Anna van Wersch.

K.11g. Stephan van Wersch, zoon van 10d, trouwde Natalie Aretz.

Uit dit huwelijk werd geboren    

 1. Tom Fritz van Wersch.

K.11h. Norbert van Wersch, zoon van 10e, landmeter, trouwde Herzogenrath (D) Angelika Elfriede Kleine, kleuterleidster.

norbert-van-wersch

1957: In 1957 deed Norbert van Wersch (2) zijn eerste communie.
Van links naar rechts
1: Magaretha van Wersch (1895-1983) aangetrouwde nicht
2: Norbert zelf,
3: Elisabeth van Wersch, zus van Norbert,
4: Therese van Wersch (1924), aangetrouwde nicht,
5: Josef van Wersch (1918-2004), vader van Norbert,
6: Gertrud van Wersch-Johnen (1918), moeder van Norbert,
7: Gabriele van Wersch, zus van Norbert.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Anke van Wersch, geboren Aken 17 september 1974, overleden 2013, trouwde René Schloemer.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Jan van Wersch.

K.11ha. Michael Stephan Robert (Rob) van Wersch, zoon van 10fa,  was getrouwd met Suzanne Janssen, samen met Petra Verwolf.

Uit het huwelijk werd geboren

 1. Raoul Sebastiaan van Wersch.

  Uit het samenzijn werd geboren 
 2. Guido Marnix van Wersch. 

marcel van werschK.11hb. Abel Johannes Marcel (Marcel) van Wersch, zoon van 10fa, geboren Heerlen 28 maart 1964, overleden 4 juni 2023, trouwde Petra Paulina Hubertina Albertina Cörvers, dochter van Jan Albert Cörvers en Antonia van Espen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Michael Albert Carina van Wersch, volgt 12ga.
 2. Kevin van Wersch samen met Franca Kusters, volgt 12gb.

K.11i. Johan Willem Jozef (Jan) Van Wersch, zoon van 10h, trouwde Lidwina Sibilla Maria (Lida) Ploemen, dochter van Hub. Ploemen en Maria Schijns.

2010: Gehaakte beestenboel
Toen ze met Kerstmis in de kerk bij Schin op Geul kwam, zag ze hem staan: een kerststal, helemaal gehaakt. Nu staat hij bovenaan het haaklijstje van mevrouw Lida vanWersch (68) uit Wijlre, die al sinds haar kostschooltijd haakt, breit en naait. Handwerken is een van haar grote passies. In de loop der jaren heeft ze een flinke verzameling patronen, naaiboekjes, handwerktijdschriften en ontwerpen opgebouwd. Toen haar kleindochter wilde leren haken, kwam ze weer veel leuke en verrassende patronen tegen, maar geen kerststal. Ze ging op zoek op internet en stuitte zo op de Amigurumi-stijl (vrij vertaald: gevuld haken). Haar kleinkinderen vonden de beestjes die oma haakte helemaal geweldig. Regelmatig wordt er dan ook een beroep op oma gedaan om deze diertjes te maken. Inmiddels zijn er al muizen, hondjes, kippen, konijnen, vogels en verschillende andere beesten ‘geboren’.
bron: Limburgs Dagblad 15 juni 2010.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Vincent Van Wersch, volgt 12h. 
 2. Hans-Peter  Van Wersch,volgt 12i.  

K.11j. Wiel van Wersch, zoon van 10h, trouwde Annie Nix (zijn vrouw is geen familie van K.11m).

Zij hadden tot mei 2022 het Hotel Eperhof in het Zuid-Limburgse Mechelen.

Kelly van wersch
Kelly

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Mandy van Wersch trouwde Marcel Dahm.
  Uit dit huwelijk werd geboren
  a. Timo Dahm.
 2. Kelly van Wersch trouwde Jim Conraads.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Ties Conraads.
  b. Tess Conraads.

K.11k.  Gerard van Wersch, zoon van 10h, trouwde Carien Huynen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Frank van Wersch.
 2. Koen van Wersch.

K.11l.  Jacobus Johannes Guillaume (Jacques) van Wersch, zoon van 10h, trouwde Rosalina Christiana Maria (Rosalie) Luijten.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Mirthe Josefina Maria (Mirthe) van Wersch trouwde Kevin Schreurs.
 2. Jorg Catharina Alois (Jorg) van Wersch.

K.11m. Joseph Johannes Wilhelmus (Jo) van Wersch, zoon van 10h, trouwde Anita Nix, (zijn vrouw is geen familie van K.11j).

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Niels van Wersch, volgt 12ia.
 2. Stijn van Wersch.

zef van wersch

K.11n. Jozef Jacobus Elizabeth (Zef) van Wersch, zoon van 10i, geboren Oirsbeek 16 december 1943, overleden Sittard 26 augustus 2002, trouwde 29 december 1972 Katarina (Kitty) Busch, geboren Millen (D).

In zijn mijnwerkerstijd woonde hij Krekelbergerweg 1, Oirsbeek. Dat was bij zijn ouders.
1962: Hij werd op 1 november 1962 lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond tot dat hij op 1 november 1966 ontslagen werd wegens de komende sluiting van de mijn. Hij werkte hier sinds 3 september 1961. Hij was toen 19 jaar.
Later had hij een boekhoudkantoor / administratiekantoor. Hij begon aan de Eisenhowerstraat 280 in Sittard. In 1972 was hij verhuisd naar de Alexanderlaan in Sittard. En in 1982 aan de Nusterweg 27 in Sittard. Dat is daarna overgenomen door een accountantsbureau. Naast de bedrijfsadministratie voor verschillende bedrijven, verkocht en verhuurde hij ook namens zijn klanten diverse panden.
1977: Als Joep van Wersch was hij secretaris van de BCL, Bond van Carnavals Verenigingen in Limburg.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Tadjana Gertrude Hubertus van Wersch.

K.11o. Hubert Jozef Leonard (Leo) van Wersch, zoon van 10i, trouwde Muhlen (D) Ingrid Elisabeth  Pohlking,

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Roger Hubert Josef (Roger) van Wersch, volgt 12j.
 2. Verena Anna Frieda (Verena) van Wersch.

K.11p. Hubert Jozef Maria  (Hub) van Wersch, zoon van 10i, trouwde Catharina Johanna Theodora Maria (Kitty) Wolfs, dochter van Herman Wolfs en Mia Zilvertand.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Remigius Hubert Marie (Rim) van Wersch.
 2. Lea Johanna Hendrika (Lea) van Wersch.

K.11q. Peter Hubertus Jozef (Piet) van Wersch, zoon van 10i, trouwde Cornelia Maria Gerarda (Corrie) Gielkens.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Jordie van Wersch.
 2. Ramon van Wersch, volgt 12k.

K.11r. Gerardus Elisabeth Hubertus (Gerrie) van Wersch, zoon van 10i, trouwde Elisabeth  Maria Johanna Gerarda (Elly) Gielkens, dochter van Nic Gielkens en Bertha Bruls.

ger van werschGer van Wersch: ‘Samen werken aan gezondheid geeft meer plezier en voldoening’
Eigenlijk is hij al met pensioen, maar de kunde en ervaring van jongvee­specialist Ger van Wersch zijn van grote waarde. ‘Ik ben nog drie dagen per week aan het werk om nieuwe collega’s in te werken en mijn klanten over te dragen.’
En eerlijk gezegd kan hij het werk eigenlijk ook niet helemaal missen. ‘Ik ben van de relaties, 85% van mijn klanten ken ik al langer dan 15 jaar. Bij sommigen zit ik al met de derde generatie aan tafel.’  Werken aan omzet en volumegroei, alsook scoringsdrift om nieuwe klanten binnen te halen is niet het primaire doel van deze nestor. ‘Ik haal er veel voldoening uit om veehouders te helpen werken aan een gezonde veestapel. Want een gezonde kalveropfok zie je later terug bij robuuste, gezonde koeien.’ De vraag die bij Ger centraal staat in zijn klantcontact is: welk resultaat wil je halen? ‘Veehouders moeten met eigen overtuiging ergens aan gaan werken, anders lukt het niet. Dan volgt gezondheid, plezier en voldoening vanzelf.’


Begonnen als adviseur kalverhouderij
Begin juni 2022 is Ger 45 jaar actief als jongvee­specialist. Als zoon van een melkveehouder, opgegroeid met 5 broers en 5 zussen en een nog jonge vader zocht hij na zijn opleiding een baan buitenshuis. ‘Ik werkte thuis enthousiast mee en het jongvee verzorgen was mijn taak’, blikt Ger terug. Toen hij ging solliciteren bij DMV – waar ook al een broer van hem werkte –  betekende het voor hem ook verhuizen naar Veghel. ‘Dat vonden ze thuis wel heel lastig, maar ik wilde vooruit. Ik moet zeggen dat ik er achteraf geen spijt van heb dat ik verhuisd ben.’
Als jonge adviseur begon Ger als begeleider in de kalverhouderij. ‘Toen had ik zo’n 30 bedrijven rondom Veghel onder mijn hoede waar ik elke twee weken mee om tafel zat. Bedrijven met zo’n 300 tot 400 kalveren per bedrijf. Een enkeling had 1000 kalveren’, schetst hij de bedrijfsgrootte toen.’Dat intensieve contact had wel zijn charme, maar je moet wel oppassen dat je een zakelijke afstand houdt.’

 

In 1992 schoof hij op in zijn werk en kwam in de handel en verkoop van de kalveren terecht. ‘Ik reisde naar veemarkten in Den Bosch, Zwolle en Leeuwarden om kalveren te selecteren.’ Het waren lange dagen want om 6 uur ’s morgens begint de handel en regelmatig kwam hij niet voor 9 uur ’s avonds thuis. ‘Dat was voor mijn vrouw niet altijd leuk, we hadden toen drie jonge kinderen.’ Van een mobiele telefoon had toen nog niemand gehoord, dus Ger zat ’s avonds in de keuken met de telefoon zijn boeren te bellen voor de planning en afspraken. ‘Die mobiele telefoon is toch wel een uitkomst’, zegt hij lachend.

 
Totaalaanpak jongvee
In zijn carrière als jongvee­specialist is het werk van Ger niet veranderd, de werkgevers wel. De samenwerking met Agrifirm betekende een mooie kwaliteitsslag. ‘Dan gaat het niet alleen meer over de poeder, maar is het een totaalaanpak. Van A tot Z begeleiden we de opfok met kennis, tools en producten.’

Bron: www. kalvolac.nl, juni 2022.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Don van Wersch.
 2. Melanie van Wersch.
 3. Rowan van Wersch.

louis van wersch

K.11s. Louis Gerarda Hubert (Louis) van Wersch, zoon van 10i,  trouwde 1: Maria Johanna Gerarda (Marion) Bus, trouwde 2: Katrien Malfait.

1990: Op het podium van de Profronde van Heerlen straalde Louis van Wersch gisteravond alsof hij de Tour had gewonnen. Dat mocht, want de 31-jarige Beekenaar was via een kranige eindsprint als winnaar tevoorschijn gekomen uit het Tip Tour Top Tien-spel van het Limburgs Dagblad. Dat leverde hem, gesecondeerd door zijn echtgenote, de eerste prijs van vijfhonderd gulden plus bloemen op, maar nog meer deugd hem de handdruk van Erik Breukink himself. :”Ik had twee geheime troeven,” glunderde Louis van Wersch, “Walter Museeuw en Erik Breukink.” Waarop Erik Breukink: “Dan heb ik het bij het goede eind gehad.”

Foto: Marcel van Hoorn.

Uit het eerste huwelijk werden geboren

 1. Marlou Hubertina Johanna (Marlou) van Wersch.
 2. Reno Elisabeth Hubert (Reno) van Wersch.

K.11t. Wim van Wersch, zoon van 10j, trouwde Philomina Hubertina Maria (Mientje) Vluggen, geboren 27 mei 1950, overleden 18 december 2009.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Dick van Wersch.
 2. Ruud van Wersch.

Ruud van Wersch

K.11u.  Rudolf Willem Andreas (Rudy) Van Wersch, zoon van 10k, geboren 26 april 1960, overleden Heerlen 5 juni 2023, trouwde Anja Langenhuizen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Dion van Wersch.
 2. Denice van Wersch.
  Beiden zijn lid van Harmonie Sint Gregorius Haanrade en spelen klarinet.

K.11v. Andrew van Wersch, zoon van 10l,. trouwde Ruth Stewart

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Rachel van Wersch.
  Klik hier voor haar website.
 2. Emily van Wersch.

K.11w. Paul van Wersch, zoon van 10l, trouwde Valerie Hood.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Rowan van Wersch.
 2. Solveig van Wersch.

K.11x.  Jeffrey (Jeff) van Wersch, zoon van 10l. trouwde Katrina Chwage.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Pheadra van Wersch.
 2. Genevieve van Wersch.

K.11y.  Servatius Willem Jozef Michael (Servé) Van Wersch, zoon serve-van-wersch-16021962van 10m,  embryo adviseur regio zuid-west bij CR Delta (Coöperatie voor veeverbetering), trouwde Yvonne Victorina Josephina Pinckaers.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Joshua Willem Elizabeth Gerardus Van Wersch.
 2. Benjamin Hubertus Maria Antonius Van Wersch.

K.11z. Hubertus Gerardus Johannes Joseph (Huub) Van Wersch, zoon van 10m, trouwde Josephina Maria Sidonia (Sydelle) Strijthaegen.

1987: Hij was prins van CV De Breuzelére in Mechelen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Martinus Hubertus Josephina Catharina (Martijn) Van Wersch.
 2. Fleur Elizabeth Petrus Van Wersch.
Breuzelère

De uitreiking van de BCL-onderscheiding aan Piet van Aersen vanwege zijn 3 maal 11-jarig lidmaatschap van de carnavalsvereniging De Breuzelère, was een van de twee hoogtepunten die de proclamatiezitting van deze vereniging in Mechelen kenmerkte.

In zijn openingswoord mocht de Breuzelère-voorzitter de Ülle van Wittem als gastvereniging welkom heten. Ten overstaan van een bomvolle zaal brak rond 23.00 uur na en afwisselend smaakvol programma het tweede hoogtepunt aan. Op genoemd tijdstip werd Huub van Wersch uitgeroepen tot prins van het seizoen 1987.De nieuwe heerser woont op het adres Hilleshagerweg 49.

 

Dat de zaal het eens was met de uitverkiezing van Huub werd onderstreept met een ovationeel applaus tijdens zijn ontvangst en proclamatie. Voor het aanstaande seizoen hebben de Breuzelère café A gen Pomp tot hun residentie omgedoopt.

K.11za. Joseph Maria Gerardus Vanwersch (Jo) zoon van 10n, trouwde Leonie Maria Hubertina Kruijels, dochter van Francois Joseph Hubertus Kruijels en Maria Hubertina Cremer.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Miranda Vanwersch samen met Kevin Bouwens.
  Uit het samenzijn werden geboren
  a. Timo Bouwens.
  b. Vince Bouwens.
 2. Andy Vanwersch, volgt 12l.

K.11zb. Willem Hubert Gerardus Vanwersch (Wiel), zoon van 10n. geboren Heerlen, trouwde Simpelveld Annita Anna Maria Mathilde (Annita) Smeets, dochter van Jacobus Hubertus Maris Smeets en Anna Knops.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Danny Vanwersch.
 2. Bianca Vanwersch.

K.11zc. Hubert Vanwersch, zoon van 10o. trouwde Ella de Lomboy.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Rick Vanwersch.

K.11zd.  Alphonse Vanwersch, zoon van 10o, was getrouwd met Gertie Knops.
Alphons VanwerschIn de tachtiger jaren speelde Alphonse (Funs) Vanwersch mee in het team van Smidter Boys uit Bocholtz. Dit tafelvoetbalteam was in 1961 in café I Jen Smid in Bocholtz opgericht.  In 1978 werden zij wereldkampioen.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Willy Vanwersch, volgt 12m.

Koningspaar 2004

K.11ze. Ed Vanwersch, zoon van 10o, trouwde Anny Vaessen.

Ed heeft een tentenverhuurbedrijf in Vijlen. In 2004 was hij koning van de  schutterij Sint Joseph in Vijlen (foto: schutterij-vijlen.nl).

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Nicole Vanwersch.
 2. Dave Vanwersch.

K.11zf. Peter Vanwersch, zoon van 10o, trouwde Lidia Bergmans.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Rachel Vanwersch.
 2. Rowan Vanwersch.

K.11zg. Bert Vanwersch, zoon van 10p, trouwde Anja Bergmans,

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Donna Vanwersch.

K.11zh. René Van Wersch, zoon van 10s, trouwde 1: Anne Joly, trouwde 2: Chantal  Desmet.

Uit het tweede huwelijk werden geboren

 1. Gregory Van Wersch, volgt 12n.
 2. Jennifer Van Wersch samen met Johnny Langohr.

K.11zi.  Jean Mathias Gerard (Jean) Vanwersch, zoon van 10t, trouwde Ans Hakke, geboren Maastricht 10 augustus 1947 overleden Maastricht 17 oktober 2013.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Roswitha Vanwersch trouwde Charles Delnooz.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Ricardo Delnooz.
  b. Yves Delnooz.
 2. Maurice Mathias Catharina Vanwersch, volgt 12o.
 3. Natasja Vanwersch trouwde Erwin Lans.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a: Djunaidy Lans.
  b. Djodecy Lans.
Romanow antiquiteiten
1975

K.11zj. Henri Joseph Gerardus (Henri) Vanwersch, zoon van 10t, was getrouwd met Marina Lammerdina Polmans.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Nadia Marina Vanwersch.
  Uit een samenzijn werd geboren
  a. Amir Noah Djorai.
 2. Aline Nina van Wersch trouwde 1. N.N. de Zeeuw, trouwde 2: Wilgo Parris.
  Uit het eerste huwelijk werden geboren
  a. Nigel Martin de Zeeuw.
  b. Marlin Lina de Zeeuw.
  uit het tweede huwelijk werden geboren
  c. Twight Johnny Parris.
  d. Carlina Parris.
 3. Reinder Julien van Wersch.

K.11zk. Jean van Wersch, zoon van 10u, trouwde Anna Lonussen.

In 1973 was hij gemeente/jublileumprins van de Carnavalsvereniging de Ülle in Partij.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Mandy van Wersch samen met N.N,
  Uit een samenzijn werden twee kinderen geboren.

K.11zl. Gerardus Joseph Johannes (Jo) Vanwersch, zoon van 10u, trouwde Astrid Vaendel.
2001: Jo is prins van de Vooseschtoets uit Epen.. 

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Rob Vanwersch.
 2. Sander Vanwersch, volgt 12p.

K.11zm. Harry van Wersch, zoon van 10u, trouwde Resie Oberjé.

Samen leiden zij de Hoeve Hommerich, vakantieappartementen in Gulpen.

Als we, gestuurd door onze TomTom, via een smal landweggetje de Hommerich-berg oprijden komen we aan de top uit bij Hoeve Hommerich, een monumentale boerderij. Even later maken we kennis met de eigenaar: Harrie van Wersch. De Hoeve is een typische Limburgse carré-boerderij met een gesloten binnenhof, gebouwd naar eeuwenoude traditie. Samen met zijn vrouw Resie runt Harrie er een tiental appartementen voor vakantiegangers die rust en ruimte zoeken. Resie en Harrie zijn de ouders van twee dochters .
Als jongetje van een jaar of twaalf had Harrie al duiven en was hij lid van de pdv. De Eendracht in het nabij gelegen gehucht Partij. Na een stop van ruim 20 jaar begon hij in 1994 opnieuw met de duiven. Momenteel is hij lid van de postduivenvereniging De Union uit Nijswiller. Harrie van Wersch is samen met twee broers en een zus op de boerderij geboren. Een broer van hem die in het nabij gelegen Partij woont is onlangs ook begonnen met de duivensport. 
Bron: http://www.asduivenparade.nl

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Vanity van Wersch samen met Joeri Bemelmans.
  Uit dit samenzijn werd één kind geboren.
 2. Bianca van Wersch.

K.11zn. Willem (Wiel) van Wersch,  zoon van 10v. trouwde Enny Bertrand.

Jarenlang hadden zij een drankenhandel Bertrand-Didden in Wijlre. In januari 2016 verkochten zij om gezondheidsredenen de zaak.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Rik van Wersch, volgt 12q. 
 2. Hugo Willem Petrus van Wersch trouwde Joyce Nix.
  2007: Minister Hugo van Wersch bij de carnavalsvereniging de Puine in Wijlre.

K.11zo. Erich Marie Jean van Wersch, zoon van 10x, geboren 30 september 1956, overleden 25 december 2017, was getrouwd Sandra Schilderman, dochter van Johannes Schilderman en Kitty Punte.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Max van Wersch , volgt 12r.

K.11zp. Roy van Wersch, zoon van 10y, trouwde Emmy Lambi.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Esther van Wersch.

K.11zq. Leo van Wersch, zoon van 10z, was getrouwd met  Naomie Meerking, dochter van Eric Meerking en Beverly Jordan.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Benjamin Van Wersch.
 2. Chloé van Wersch.
marianne radermacher
Marianne Radermacher

K.11.zq-1. Alfons van Wersch / Alfons van Weersch, zoon van 10z-1, geboren 4 juli 1926, overleden Aken 29 januari 2006, boer, trouwde Marianne Radermacher, geboren 2 december 1930, overleden Aken 19 oktober 2021.

1943: Alfons van Wersch kreeg zijn Nederlandse pas door de koninklijke Zweedse viceconsul in Aken op 7 april 1943 uitgereikt. Zijn vader was in Heerlen geboren. Alfons werd slager en woonde Aken Hitfeld.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Karl van Weersch, volgt 12r-1.
 2. Helga van Weersch, geboren 12 augustus 1954, overleden Aken 8 maart 2019, trouwde Edgar Arens.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Jan Arens trouwde Martha N.N.
  b. Tim Arens trouwde Caroline Conrads.
 3. Gerda van Weersch trouwde Uwe Hollstein.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Anna Hollstein.
  b. Uwe Hollstein.
 4. Ursula van Weersch trouwde Alfred Adolphs.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Sebastian Adolphs.
  b. Stephanie Adolphs.
marion van wersch
Marion van Wersch-Knepflé, in 2006 gemaakt door Herma Bovenkerk.

K.11zr. Leonard Johannes Andreas (Leo) van Wersch, zoon van 10za, trouwde M.J.H. (Marion) Knepflé, dochter van Godefridus Antonius Knepflé en Henrica van der Reijt.

Leo studeerde rechten en pharmacie in Leiden en was, voor zijn pensionering, vice president Europe van Procter & Gamble. Hij is  drager van het Grosse Ehrenzeichen für Verdienst um die Republik Oesterreich. Daarnaast is hij ook Commandeur in de Orde van Verdienste van Italië.
Leo was van 1960 tot 17 februari 1961 Praeses van de Leidse Rooms Katholieke Studentenvereniging Sanctus Augustinus.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Louis Wouter van Wersch, volgt 12s. 
 2. Sabine Mici van Wersch trouwde Nijefurd (Friesland) Xander Sandell.
  Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren.
 3. Sandra Leonne van Wersch studeerde rechten in Leiden, trouwde Loosdrecht mr. Alexander Philip, baron van Boetzelaer.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.

K.11zs. Lodewijk Hubert Gerard (Loek) van Wersch, zoon van 10za, apotheker, was getrouwd met Anna Maria Petronella ( Mici) Sivirsky, dochter van Antal Sivirsky en Geertruida Bollen.

1973: Anna Maria Sivirsky werd benoemd in de gemeenteraad van Kerkrade. Zij was advocaat en procureur.

Net als zijn vader was hij apotheker in Kerkrade.

Uit dit huwelijk werden in Kerkrade geboren

 1. margit
  Margit

  Margit Geertruida Cornelia (Margit) van Wersch, geboren 24 september 1968, overleden Kerkrade 27 april 1994,  25 jaar oud, lerares basisonderwijs, ongehuwd.

 2. Claudia Maria van Wersch, huisarts, trouwde Cornelis Hendrikus (Chiel) Ruitenbeek, zoon van Cornelis Hendrikus Ruitenbeek en Petra Ariëtte van der Toorn.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 3. Lodewijk van Wersch, volgt 12t. 

K.11zt. Hendrik Christiaan Paul Maria (Henk) van Wersch, zoon van 10za,  trouwde Wilma Schrijen.

Henks vader had in Kerkrade een apotheek annex brillenzaak. De apotheek werd door Loek, de broer van Henk overgenomen, terwijl Henk verder ging met de optiekzaak. Sinds 2010 wordt de zaak door hun dochter Judith geleid. De derde generatie. 
Henk zat tussen 1973 -2009 in het bestuur van Roda JC. In 1989 werd hij door Roda JC benoemd tot lid van verdienste .Hij kreeg ook de zilveren bondsspeld.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Olaf Reinier Lodewijk Nicolaas van Wersch volgt 12u.
 2. Judith Leonie Wilhelmina Maria van Wersch, opticien Kerkrade (derde generatie) trouwde Sven Engels.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 3. Lars Lodewijk Christiaan Hendrik van Wersch, volgt 12v. 

K.11zu. Frans Leonard Joseph (Frans) van Wersch, advocaat en procureur, zoon van 10za, trouwde Margriet van der Spek, arts, dochter van Petrus van der Spek en H Wagenaar.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Willemijn van Wersch trouwde Axel Groothuis.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Nico van Wersch, volgt 12w. 
 3. Carolien van Wersch trouwde Alex Gadella, zoon van Dick Gadella en Dorry Peek.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

K.11zv. Paul Joseph Maria van Wersch, zoon van 10za, geboren 2 juli 1946, overleden 23 mei 2022, doctor rechtsgeleerdheid, trouwde Trude Giezeman.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Mijke Mathilde van Wersch trouwde Martijn Vankan, zoon van Leonard Joseph Antoon Eduard Leon Vankan en Anna Johanna Maria Raijmakers.
  Uit dit huwelijk werden Aniek, Kasper, Timo en Wessel Vankan geboren.
 2. Niels Martijn van Wersch,volgt 12x.
 3. Stan Francois van Wersch, volgt 12y.   

K.11zw. Hubert Willem Maria (Hub) van Wersch, zoon van 10za, trouwde Anju Marathe.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Vibhishan Lodewijk Johannes (Vibhi) van Wersch.
 2. Thomas Romero (Tom) van Wersch.
 3. Prema Maria (Prema) van Wersch.

jan van wersch rolducK.11zx. Johannes Gerardus (Jan) van Wersch, zoon van 10zb, geboren Kerkrade 26 augustus 1926, overleden Heerlen 15 januari 2013, trouwde Maastricht Maria  (Mieke) Smits, geboren Someren 10 december 1932, overleden Heerlen 30 april 2016.

1938-1946: Hij volgde eerst op Rolduc de HBS en stapte daarna hier over op het gymnasium waar hij in 1946 slaagde. (Foto: Jan staat op de tweede rij, helemaal rechts.)

1949: Slaagde voor zijn kandidaatsexamen rechten aan de universiteit van Nijmegen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Marie-Jeanne van Wersch.
 2. Roger van Wersch.

jos-van-wersch

K.11zy. Jozef Cornelis Gerardus (Sjef) van Wersch, zoon van 10zb, geboren Kerkrade 17 december 1927, overleden 54 jaar oud Kerkrade 11 april 1982, trouwde José Gubbels, dochter van Joannes Theodorus Gubbels en Maria Hubertina Crombags.

Hij was aannemer net als zijn vader, 
1981: In 1981 deed hij zijn bedrijf wegens ziekte van de hand. Negen maanden later overleed hij. 

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Angele Hubertina Wilhelmina van Wersch trouwde 1:  Huub. E. Strolenberg, trouwde 2:. Ed Gubbels.
  Uit een huwelijk werd één kind geboren.
 2. Leon Catharina Johannes van Wersch.
 3. Wim Jozef van Wersch, volgt 12z. 

K.11zz. Willem Jozef (Wiel) Vanwersch, zoon van 10zb, geboren 9 oktober 1937, overleden 14 maart 1982, trouwde Marie-Louise (Wies) Paulussen, geboren Landgraaf, dochter van Guillaume Paulussen en Elisabeth Vrancken.

2/1964: Er werd een servicebureau voor jongeren opgericht in Sittard. Dat was het derde bureau in Nederland. Amsterdam en Arnhem gingen voor. Deze drie bureaus voerden een gemeenschappelijk beleid. In het bestuur van Sittard zit oa. mevrouw M. Vanwersch-Paulussen.

1972: Beiden ondertekenden een steunbetuiging aan de priesters van Roermond tegen bisschop Gijsen. Wiel was ambtenaar en zijn vrouw was maatschappelijk werkster.
Twee andere Stamgenoten die ook tekenden waren apotheker Loek van Wersch en zijn vrouw en Karel van Wersch, dirigent van het Koepelkoor Maastricht.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. René Willem Vanwersch, volgt 12za.
 2. Conrad  Guillaume (Koen) Vanwersch, volgt 12zb.
 3. Lucia Maria (Lucille) Vanwersch trouwde Thei Iding.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Stijn Iding.
  b. Pim Iding.
  c. Roel Iding.
Thijs van Wersch
1962

K.11zza. Herman Jozef Mathias van Wersch, zoon van 10zc, trouwde Elisabeth Maria Reinilda (Elsemieke) Ypma.

1963: Nadat hij aan de universiteit zijn doctoraal Sociale Geografie had behaald ging hij naar Amerika. Na het afstuderen (master) aan de universiteit van Chicago, en postdoctorale studies aan de universiteit van Minnesota, (Ph.d in landbouw economie) promoveerde hij daar in 1969. Hij werd assistent professor aan de universiteit van Minnesota. Daarna beleidsaviseur bij het Ministerie van Landbouw, Tunesie; econoom, plaatsvervangend afdelingshoofd, portfolio manager bij de Wereldbank (1972- 1999). 

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Michiel Alexander van Wersch, volgt 12zc.
 2. Monique Martha van Wersch trouwde Stephen Mbat.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

K.11zzb. Bernhard Ursula Karel (Bernard) van Wersch, zoon van 10zd, was getrouwd met Jeannette Bisseroux.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Jimmy Thomas van Wersch.
 2. Yuri Niek van Wersch, volgt 12zd.
hubert-vanwersch
scannen0016
1924: Hubert en zijn jongere broer Albert, die kort hierna overleed.
K.11zzc. Hubert Vanwersch, zoon van 10zf, geboren Sint-Jans-Molenbeek 22 maart 1917, overleden Cayeux sur Mer (F) 29 juni 1993, architect, trouwde 1 juni 1950 Denise Girard, geboren Parijs 22 oktober 1916.

Opvallend is dat de naam Vanwersch nu aan elkaar geschreven werd, terwijl in de kopie van de geboorteakte van Hendrik: Van Wersch staat. Echter op andere aktes staat het weer aan elkaar. In de vijftiger jaren woonden zij in Brussel. Hij stond te boek als Architect Urban aan de Avenue Jean Baptiste Depaire 25, zijn vrouw was coupeuse diplomée. 1958: H. Vanwersch; architect. Urbain,  Rue Eugene Desmedi 14 en M.J. Van Wersche, coupeuse dipl. Avenue J.B. Depaire 25. 1960: H. Van Wersch, architect, Avenue Aug Vermeylen 41. 1960: H. Vanwersch, architect urbain, Rue Eugene Desmedi 14. 1960: M.J. Van Wersche, coupeuse J.B. Depaire 23. 1965-1968: H. Van Wersch, architect, Ave Vermeylen 41 (niet in 1969). 1974: Op zijn identiteitskaart staat Eerstaanwezend Architect. Hij woonde in Evere.

Uit dit huwelijk werden geboren
 1. Jean Vanwersch, geboren en overleden  in het Brussels ziekenhuis.
 2. Marie-France (France) Vanwersch, lerares kunst, samen met Eddy Lycops.
 3. Dominique Marie (Nick) Vanwersch. Zij kreeg Thibault Vanwersch.
 4. Jean-Marie (Jean) Vanwersch.

K.12. Raymond Alfons Peter Vanwersch, zoon van 11, trouwde 1: Anneke Haring, was getrouwd met  2: Ingrid Phillipsen.

Uit het eerste huwelijk werden geboren

 1. Richard Johan Hendrik Vanwersch, volgt 13.
 2. Patrick Raymond Vanwersch, volgt 13a.
 3. Nancy Elisabeth Vanwersch trouwde Danny van Puffelen.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.

  Uit het tweede huwelijk werden geboren
 4. Stan Vanwersch.
 5. Iris Raymonde Ingrid Stancy Vanwersch.

K.12-1: Egon Vanwersch, zoon van 11a-1, trouwde 1: Amanda Lister, trouwde 2: Hanne-Marie Minderhoud.

Uit het eerste huwelijk werden geboren

 1. Christoph Vanwersch.
 2. Pascal Vanwersch.
 3. Petra Vanwersch.

K.12a. Ralph Kornel Margaretha Vanwersch, zoon van 11b,  trouwde Priscilla Vroomen, dochter van Nico en Marjo Vroomen.

Klik voor zijn bedrijfswebsite.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Milan Vanwersch.
 2. Romar Vanwersch.
mathieu vanwersch
1977

K.12b. Matthieu Maria Bertha Willem (Math) Vanwersch, zoon van 11c, geboren Vaals 17 april 1954, overleden Vaals 23 oktober 2018,  trouwde Regina Cremerius, geboren Aken 13 juni 1957, overleden 27 december 2007.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Sandra van Wersch trouwde Jeroen Beckers.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Alicia Beckers
  b. Noa Beckers.
 2. Simone Vanwersch trouwde Eduard Stefan (Stef) Brugs.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Fabian Brugs.
  b. Delano Brugs, overleden 2001.
  c. Dyon Brugs.

schoonmnaakbedrijf vaalsK.12c. Peter Willem (Piet) van Wersch, zoon van 11c, trouwde Diana Helena Martina van Engelen, dochter van Harry van Engelen en Emmy Lemmens, trouwde 2: Jolanda van Schaik.

In de zeventiger jaren verkocht Piet ijs aan huis. Sinds 2001 heeft hij een schoonmaakbedrijf in Vaals.

Uit het eerste huwelijk werd geboren

 1. Miranda van Wersch trouwde Marc Steins, zoon van Jo Steins en Annie Valkenburg.

  Uit het tweede huwelijk werden geboren.

 2. Nancy van Wersch.
  Zij kreeg
  a. Valentino van Wersch.
  b. Jailey van Wersch.
 3. Samantha van Wersch.
 4. Stephanie van Wersch samen met Bert Gijzen.
  Uit dit samenzijn werden geboren
  a. Lindsey Gijzen.
  b. Lexie Gijzen.

Willem van Wersch en Marie HendriksK.12d.  Wilhelm Jozef (Wiel) van Wersch, zoon van 11c, trouwde Marie Louise Hendriks.

2017: Marie-Louise werd op 4-jarige leeftijd lid van turnvereniging Wilhelmina. In de loop der jaren grossierde zij in vele titels op provinciaal en nationaal niveau. Vanaf 1993 is zij jeugdleidster bij Wilhelmina en geeft zij met plezier les aan de kleuters. Zij heeft ook vele jaren deel uitgemaakt van de Jeugdraad waar zij de handjes uit de mouwen stak in het belang van de Wilhelmina jeugd. Tot op de dag van vandaag staat zij de jeugdraad met raad en daad bij.
bron: Troebadoer 9 mei 2017

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Dennis van Wersch, volgt 13b
 2. Rob van Wersch trouwde Selma Rademacher.
  Net als zijn moeder is Rob sinds zijn vierde actief bij Wilhelmina.

 

K.12e.  Eugenius Jozef Elisabeth (Eugene) van Wersch, zoon van 11c, trouwde 1: Gonnie Milder, samen met 2: Angelique von den Hoff.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Natasja van Wersch.
  Zij kreeg Kayn van Wersch.

  Uit het tweede samenzijn werden geboren.
 2. Shenico von den Hoff.
 3. Shanya von den Hoff.

K.12f. Adolf Maria Arnold  (Ad) van Wersch zoon van 11d, trouwde Nuth Hubertus Cornelius Leonardus Emile (Emile) Berger, geboren Ubach over Worms, zoon van Emile Berger en Mechtildis Wilhelmina Maria Michiel Hekkens.

K.12g. Arnold Jozef Maria van Wersch, zoon van 11d,  samenwonend met Margret Buskens.

Uit dit samenzijn werden geboren

 1. Nina van Wersch geboren Delft 4 december 1990, overleden Horst 15 maart 2007 (16 jaar oud).
 2. Freya van Wersch.
 3. Max van Wersch.

K.12ga. Michael Albert Carina van Wersch, zoon van 11hb,  trouwde Nicola Philomena Leonie Engelen (Nicolle), dochter van Heinrich Hubert Engelen en Maria Gerarda Francisca Peters.
Klik hier voor zijn website over orthopedische schoenmakerij.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Marny van Wersch.
 2. Levy van Wersch.

K.12gbKevin van Wersch, zoon van 11hb, samen met Franca Kusters.

Uit het samenzijn werden geboren

 1. Djarno van Wersch.
 2. Djently van Wersch.
 3. Djaylee van Wersch.
anna van wersch
Anna van Wersch

K.12h. Vincent Jan Willem Van Wersch, zoon van 11i, trouwde Joan Oosterhof.

Klik voor zijn bedrijfswebsite.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Tom Van Wersch.
 2. Anna Van Wersch.
  Klik hier voor haar uitslagen op het gebied van wielrennen over de periode 2018-2024.
  Klik hier voor een artikel op L1 Nieuws.

K.12i. Hans-Peter Martin Van Wersch, zoon van 11i, samenwonend met Claartje Boskman.

Uit het samenzijn werd geboren

 1. Julia Van Wersch.
 2. David Van Wersch.

K.12ia. Niels Wilhelmus Maria van Wersch, zoon van K.11m, trouwde Pascalle Wilhelm Anna Hamers,  dochter van Hub en Carina Hamers.

2019-2020: Prins Niels I van de CV Durgee, Mechelen.
Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Evi Merle Stijn van Wersch.

K.12j.  Roger Hubert Josef (Roger) van Wersch, zoon van 11o, trouwde Yvonne Annette Grote.

Zij hadden al

 1. Ludwig Anfried van Wersch.

K.12k. Ramon van Wersch, zoon van 11q, trouwde Bianca Nieling.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Lenn van Wersch.

K.12l. Andy Vanwersch samen met Babs Bergmans

Uit het samenzijn werden geboren

 1. Yente Vanwersch.
 2. Vieve Vanwersch.

K.12m. Willy Vanwersch, zoon van 11zd, trouwde Elke Geilenkirchen.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Rodin Vanwersch.

K.12n. Gregory (Greg) Van Wersch, samen met Cindy Emonts, dochter van Etienne Emonts en Marie-Rose Sisterman.

Uit dit samenzijn werd geboren

 1. Manon Van Wersch

K.12o. Maurice Mathias Catharina Vanwersch, zoon van 11zi, trouwde Monique Driessen.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Maud Vanwersch.
 2. Sophie Vanwersch.

K.12p. Sander Vanwersch, zoon van 11zl,  samen met Nadine Sluysmans.

Uit dit samenzijn werden geboren

 1. Esmee Vanwersch.
 2. Lieke Vanwersch.

K.12q. Rik van Wersch, zoon van 11zn, trouwde Jennifer Jacobi, dochter van Wiel Jacobi  en Marianne Esser.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. (Suus) Wilhelmina Marianne Anna van Wersch.
 2. Niek van Wersch.

K.12r. Max van Wersch, zoon van K.11zo, samen met Janou Gelissen.

Uit dit samenzijn werd geboren

 1. Maxim Jean Lex van Wersch.
 2. Jules Ilana Michelle van Wersch.

K.12r-1. Karl van Weersch, zoon van 11zq-1, trouwde Karin Horstmann.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Kerstin van Weersch.
 2. Claudia van Weersch.

K.12s. Louis Wouter van Wersch, zoon van 11zr, drs. economie, trouwde Lorraine Marie Simone Edith Donon.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Olivia Marie van Wersch.
 2. Valentin Leonard Jean Claude van Wersch.
 3. Eugenie Françoise Marion van Wersch.

K.12t. Lodewijk van Wersch, zoon van 11zs,  trouwde Sue Preenen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Philippe Lodewijk Paul (Philip) van Wersch.
 2. Simon Lee Margit (Simon) van Wersch.
 3. Julie Mici van Wersch.

K.12u. Olaf Reinier Lodewijk Nicolaas van Wersch , zoon van 11zt, trouwde Britt Smeets.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Benthe van Wersch.
 2. Jindra van Wersch.

K.12v. Lars Lodewijk Christiaan Hendrik van Wersch, zoon van 11zt,  trouwde Jacqueline Kokx.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Damian van Wersch.

K.12w. Nico van Wersch. zoon van 11zu, trouwde Marielle van Benten.

Klik voor zijn bedrijfswebsite.

 Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Sebastian Lennert van Wersch.
 2. Fleur Isabelle van Wersch.

K.12x. Niels Martijn van Wersch, zoon van 11zv, samen met Birgit Anthonio, trouwde Titia N.N.

2002: Mr. N.M. van Wersch studeerde Rechtsgeleerdheid in Utrecht, met als afstudeerrichtingen Strafrecht en Internationaal recht. Na zijn studie werkte hij vanaf 2002 als gerechtssecretaris op de rechtbank te Amsterdam.

2004: In februari 2004 werd hij beëdigd als advocaat en trad hij in dienst bij Böhler Franken Koppe Wijngaarden Advocaten te Amsterdam. 2009: In september 2009 maakte hij de overstap naar Meijers Canatan Advocaten. 
Niels is lid van de Nederlandse Vereniging voor Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA). Hij houdt zich in het bijzonder bezig met algemeen en internationaal stafrecht, uitlevering en overlevering. 

Klik voor de bedrijfswebsite.

Uit dit samenzijn / huwelijk werden geboren

 1. Nika Noël Anthonio.
 2. Louisa van Wersch.
 3. Philip van Wersch.

K.12y. Stan van Wersch, zoon van 11zv, samen met Marije Roerig.

Uit dit samenzijn werd geboren

 1. Belen Julie van Wersch.
 2. Jimmy van Wersch.

K.12z. Wim Jozef Vanwersch, zoon van 11zy, trouwde Xandra Honings.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Brad Vanwersch.
  2009: Jeugdprins Landgraaf. 

K.12za. René Willem Vanwersch, zoon van 11zz, trouwde Borja Castello Castillo.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Wito Vanwersch.

K.12zb. Conrad Guillaume (Koen) Vanwersch, zoon van 11zz, trouwde Dieuwertje Crasborn.

1994: Koen Vanwersch en Dieuwertje Crasborn uit Kerkrade en Reuver wonen en werken sinds juni van dit jaar in het Trinity Hospital in Malawi. Koen en Dieuwertje studeerden beiden aan de universiteit van Limburg. Koen is arts en werkt in het 200 tellende ziekenhuis. Dieuwertje is gezondheidsvoorlichtster. Zij organiseert de gezondheidsactiviteiten buiten het ziekenhuis op dorpsniveau. Het Land van Weert organiseert samen met Memisa deze puzzelactie. Iedereen die mee puzzelt steunt daarmee Memisa en het werk van Koen Vanwersch en Dieuwertje Crasborn.
Koen en Dieuwertje zijn geen uitzonderingen. Steeds meer Nederlanders besluiten voor korte of langere tijd in de tropen te gaan werken. Via Memisa worden deze mensen uitgezonden naar landen in Afrika en Azië op vaak afgelegen plaatsen als arts, verpleegkundige of fysiotherapeut. Ze werken samen met Memisa.
Bron: Land van Weert 21 december 1994.

2002: Drie weken geleden werd huisarts K. Vanwersch uit Venlo op zondagmiddag met spoed gemaand naar een patiënte in Reuver met een dreigend hartinfarct. De chauffeur van zijn dienstauto gaf plankgas, het oranje zwaailicht ging aan, de politie zette halverwege de rit de achtervolging in. Hij mocht eerst zijn patiënte helpen, daarna kreeg de chauffeur een bon.
Bron: De Volkskrant 2 februari 2002.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Inez Louise Vanwersch.
 2. Camiel Luca Vanwersch.
 3. Rosa Vanwersch.

K.12zc. Michiel Alexander van Wersch, zoon van 11zza, samen met Josien Frederike van der Feltz.

Uit dit samenzijn werden geboren

 1. Pim Jurriaan van Wersch.
 2. Saartje Anna Elisabeth van Wersch.
 3. Evi Josefien van Wersch.

K.12zd. Yuri Nick van Wersch, zoon van 11zzb, trouwde Thifane Albuquerque Lopes, dochter van: Euriclea da Rocha Albuquerque.
Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Alexander James van Wersch.

K.13. Richard Johan Hendrik Vanwersch, zoon van 12, trouwde Anouk Cabout.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Noa Vanwersch.

K.13a. Patrick Raymond (Patrick)Vanwersch, zoon van 12, was getrouwd met Wendy Boomaars.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Lisa Danique Vanwersch.
 2. Senna Luca Vanwersch

K.13b. Dennis van Wersch, zoon van 12d, trouwde Juanita Schmeets.

2020: Juanita is hofnar van de Carnavalsvereniging Zoefülle uit Bocholtz en volgt daar mee haar schoonmoeder op die dat 2×11 jaar was.

Uit dit samenzijn werden geboren

 1. Roan van Wersch
 2. Jelle Van Wersch
error: