Testament van Joseph Van Wers uit 1781

testament1

Testament van Joseph Van Wers in faveur van sijnen suster Maria Lisbeth Van Wers gedaan 20 aug. 1781

testament

Op heden 20 augusti Duijsent Sevenhondert een en tachtigh compareerde voor mij pastoor der parochie Simpelvelt ende in de presentie van den getuijgen naergenoemt Joseph van Wers einnich jongman (= ongehuwd) sijnde ende inwonder der voors. parochie sieck te bedde liggende nochtans sijnen verstand sinnen ende memorie over alle machtig deswelkende considererende dat er niet seikerden en is als den doot, ende niet onseikerder als denselve heeft uijt sijnen eijgen puren ende liberer wile gemaekt ende geordonneert dit sijn tegenwoordigh testament ende ordonnantie van uijttersten wile in den ferme ende maniere naervolgende

Ten eersten reccommendeert sijne Siele aengaet aen de gelucksalige Maghet Maria sijnen patron ende den geheelen hemelschen geselschappe, kiesende sijne graefplaetse op den kerckhof tot Simpelvelt, alwaar hij begeert dat sijne exequien (=uitvaart) sullen eerlijck gedaen worden.

Aengaede sijne tijdelijcke goederen soo stelt hij voor sijne universelen erfgenaemen soo meubeliaren (= tot de huisraad behorende) als immeubiliairen sijne suster Marie Lisbeth Vanwers getrouwt sijnde met Joannes Georgius Höbbels en haeren wettige kinderen ende dese dispositie aen den comparant voorgelesen sijnde heeft bij persisteert verclaerende te wesen sijne uijtersten wille begeerende dat het selve nae sijnen doodt sijnen vollen effect sorteere in de beste forme  t’sij als testament oft codicillae en dispositie van uijtersten wile, niet tegenstaende dat hier  alle formaliteijten niet worden geobserveert  alle dessulke hij testateur alhier houdt voor geinsedeert ende gerepetert. Aldus getrou ende gepasseert aen huijs vanden testateur gelegen op den pleije tot Simpelvelt ter presentie van Petrus Schroeders koster en Hans Peter Houbben als getuijgen expresselijck hiertoe geroepen ende versocht. Ende gefraght sijnde aen den testateur oft hij conde schrijven heeft geantwort van neen, ende dienvolgens met een cruts gehandmerckt, en verders gefraght hebbende aen de twee getuijgens oft sije conden schriven hebben geantwort van ja et dijen volgens neffens mij ondergeschrevene pastoor geteckent.

Dit is het hand + teken van Joseph Vanwers testateur verclaerende niet te connen schriven.

Petrus Schroeders koster als teugh
Joannes Petrus Houben als teugh
Aa testor Aug. Sougnez
Pastoor tot Simpelvelt.

Samenvatting:

Op 20 augustus 1781 kwam pastoor Augustinus Sougnez van Simpelveld met twee getuigen, op verzoek van Joseph Van Wers, naar diens huis in Simpelveld. Joseph was ernstig ziek en voelde zijn dood naderen. In die tijd woedde in Zuid Limburg de dysenterie. In het aangrenzende Bocholtz, waar Sougnez ook pastoor was. Er waren al tientallen zieken gemeld. Uiteindelijk stierven zo’n twintig mensen aan de koorts.
Joseph  verzocht de pastoor zijn laatste wil op te schrijven en zei nog wel dat hij bij zijn volle verstand was. In dit testament maakte hij alle stoffelijke eigendommen over aan zijn zus Marie Elisabeth Van Wers die getrouwd was met Joannes Georgius Hübbel en hun kinderen. Zijn ziel beval hij de maagd Maria aan, ook aan zijn schutspatroon, waarschijnlijk Sint Jozef, en aan allen in de hemel. Hij uitte tevens de wens op het kerkhof van Simpelveld begraven te willen worden.
Joseph kon niet schrijven, vandaar dat hij een kruisje (een cruts) onder aan het document zette. De twee getuigen konden wel schrijven.

Joseph overleed op 3 september 1781. Pastoor Sougnez was van 1765 tot 1794 pastoor. In 1794 vluchtte hij voor de Fransen naar Duitsland en kwam na enkele jaren terug. Hij bleef tot 1806 pastoor in Simpelveld. Opvallend in dit testament is dat Joseph alles nalaat aan zijn zus. Blijkbaar leven zijn broers en andere zus ook niet meer.

On the 20th of August in the year 1781 Joseph Van Wers felt his death was coming as he was very ill, but sound of mind. He asked for the pastor to come to his house and Joseph told him to make his will. In the will he gave everything to his sister Marie Elisabeth Van Wers married to Joannes Georrgius Hübbel and their children. His soul he recommened to the Virgin Mary, his patron and everybody in heaven. He also told the pastor that he wanted to be buried in the cemetery of Simpelveld. As Joseph could not write, he placed a cross (een cruts) underneath the document. The witnesses were Petrus Schroeders (verger of Simpelveld) and Joannes Houben (no profession mentioned)
Joseph died on september 3, 1781. Pastor Sougnez was pastor of Simpelveld between 1765 en 1794. He then fled for the French soldiers to Germany and returned as pastor until 1806.
Joseph was unmarried and probably lived with his sister the sole survivors of this family. His sister had several children. 

Klik hier voor Joseph van Wers in de Kerkraadse Tak

Een Stamgenoten website