Genealogische website Warsage

louis van wersch

Klik hier voor de artikelen van zijn hand in het Pharmaceutisch Weekblad, geschreven tussen 1922 en 1936.

De bekende Kerkraadse apotheker Louis van Wersch werd in maart 1895 geboren als vierde kind in een gezin waarin uiteindelijk zes kinderen waren. Zijn vader Lambert van Wersch was slotsmid (=  een uitgebreidere versie van de huidige slotenmaker). Net als diens vader, dus de opa van Louis. In 1890 kwam het gezin vanuit het tegenwoordige Duitse Pannesheide naar Kerkrade.

Moeder Maria Habets
Moeder Maria Habets
Vader Lambert van Wersch
Vader Lambert van Wersch

Als 19- jarige jongen woonde hij bij de weduwe Kissels in Sittard. Hij ging naar Rolduc waar hij in 1908 de vijfde prijs behaalde voor de Duitse taal. In april 1916, 21 jaar oud, werd hij benoemd vaandrig Van Wersch tot reserve 2e luitenant infanterie van het 13e regiment benoemd.  Zo zag hij het eind van de Eerste Wereldoorlog. Hij was toen niet actief, want Nederland was immers neutraal. De 13e infanterie was een onderdeel van het Regiment Limburgsche Jagers. Pas in 1913 ontstond het 13e regiment en bleef tot 1919 gemobiliseerd. In maart 1920 werd hij ingelijfd bij het reservepersoneel der landmacht. Hij werd van milicien-korporaal reserve tweede luitenant. In 1927 kreeg hij eervol ontslag als reserve eerste luitenant van het 13e regiment infanterie.

De officiële vermeldingen in het Stamboek Militairen luidden:
Stamboek blz 73

Bij het 13e Regiment Infanterie als aspirant vaandrig, den 24 September 1913
Op dato met onbepaald verlof
In werkelijken dienst mobiliteitsopkomst den 7 Augustus 1914
Rersev Korporaal, den 29 November 1914
Reserve Sergeant, den 14 februari 1915
Vaandrig, den 30 October 1915
Benoemd tot reserve tweede luitenant bij het 13e Regiment Infanterie bij Koninklijk Besluit no 16 van 6 April 1916
Het gewoon verlof den 10 December 1918
Met groot verlof demobilisatie den 1 idem 1919
Met ingang van 3 Maart 1920 benoemd en aangesteld tot Reserve Eerste luitenant bij zijn tegenwoordig Korps bij Kon. Besluit no 51 van 3 April 1920.

 

Na de oorlog nam hij zijn studie weer op en koos voor het apothekersvak aan de Rijksuniversiteit in Utrecht. In oktober 1918 deed hij het aanvullingsexamen Dier – en Delfstofkunde. De opleiding apotheker heette toen de artsenijbereidkunst. In juni 1922 kreeg hij zijn diploma. Hij was nu 1e gediplomeerde apotheker. Het jaar erop begon hij zijn apotheek in Kerkrade. Eerst heette die Apotheek de Vijzel, maar werd al snel bekend als Apotheek Van Wersch.

louis van wersch
Tekening uit 1922. Archief Kerkrade109/5282. De architect was Willem Tap uit Heerlen. Het pand staat op de hoek Oranjestraat, Hoofdstraat. Louis woonde toen in Bleijerheide voordat hij de vergunning tot bouw kreeg. De begroting was ƒ 16.500.
louis van wersch
Apotheek kerkrade
Het huis en apotheek van de apotheker Van Wersch Kerkrade

Neventaken

In 1925 en 1926 was hij medeleraar van de Nederlandsche Roomsch Katholieke Politiebond St. Michael in Kerkrade. De andere leraren waren de commissaris van politie, de inspecteur van politie en een hoofdonderwijzer. Zij leidden mensen op tot het politiediploma.

 

In 1927 maakte hij deel uit van de Commissie ter Oprichting van de Onderlinge Middenstandsverzekering.

 

In 1928 werd hij plaatsvervangend lid van de Commissie van Overleg met het Mijnenfonds.

 

Tijdens het congres van het Technisch Optisch Genootschap in 1927 opperde de voorzitter dat de leden veel meer moesten studeren. Naast het bestaande diploma van het Technisch Optisch Genootschap moest, volgens hem, een tweede diploma komen dat alleen verkregen kon worden in dien men bewezen had grondige natuurkundige kennis te bezitten. Louis van Wersch steunde deze stelling. Hij was van de aanwezige leden de enige. De andere leden wilden het huidige diploma verzwaren, hetgeen besloten werd.

 

In 1930 was hij voorzitter van het Departement Limburg van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Pharmacie. 

 

In 1931 werd hij lid van de Propaganda Commissie van het Pharmaceutisch Weekblad. Hun rapport gaf aanleiding ertoe om voortaan bij het Weekblad een maandelijks bijvoegsel te sluiten met de naam De Apotheker. De commissie stelde ook voor om tot een universeel embleem te komen voor de apothekers. Tegenwoordig heet zo iets een logo. 

 

Ook was hij van 1934 tot en met 1941 voorzitter van het Scheidsgerecht voor Ambtenaren en Werklieden in dienst der Gemeente Kerkrade. In die hoedanigheid deed hij, als gemeentelijke scheidsrechter, in maart 1941 een bindende uitspraak over een conflict omtrent salarissen van het politiekorps. Een scheidsgerecht is een arbitrage instelling die geschillen oplost zonder inmenging van een rechter.

 

Verder was hij in in 1940 voorzitter van de commissie van bijstand der muzikale vereeniging St Caecilia en in 1946 voorzitter van de Regelingscommissie van de Harmonie St. Caecilia in Kerkrade en secretaris-penningsmeester van de Zangvereniging St Lambertus.

 

In 1947 was hij erelid van het Broederschap St. Sebastianus waarvan hijh al sinds 1933 lid was.

louis Van Wersch
1946
louis van Wersch
Tijdens het 100-jarig bestaan van de harmonie Sint Caecilia. Louis zit bij de rode pijl. Vanwege de oorlog werd het eeuwfeest in 1946 gevierd in plaats van 1943.

Schrijver

postzegelsLouis schreef veel artikelen en brieven in allerlei tijdschriften over allerlei onderwerpen. In februari 1936 publiceerde het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde een artikel over hem over Artsen en Postzegels. Hij begon het artikel met:
In den loop van dit jaar werden ten behoeve van cultureele en sociale instellingen enkele nieuwe postzegels uitgegeven om uit de meerdere opbrengst daarvan steun te kunnen verleenen. De vier nieuwe postzegels dragen de beeltenissen van J. Pzn Sweelinck (1565 – 1628), A.J. Diepenbrock (1862-1921), prof. Donders (1919-1889) en Guyot (1753-1828). Het feit, dan de beeltenis van een arts er op voorkomt, was voor mij aanleiding een nader onderzoek in te stellen naar de autoriteiten op medisch gebied, voor wie in den loop der tijden een papieren monument is opgericht.

 

Ook in het Pharmaceutisch Weekblad schreef hij regelmatig. Klik hier.

Politiek

In maart 1931 werden er in Kerkrade verkiezingen uitgeschreven door de Katholieke Kiezers. Van Wersch zou in eerste instantie op de kandidatenlijst staan. Nadat hij de voorwaarden gelezen had zei hij dat hij onder de tegenwoordige omstandigheden geen kandidatuur der K.K. wenst te aanvaarden. Het bestuur van de R.K. Kiesvereniging Parochie St. Lambertus betreurde dit.

 

Een maand later stond hij op de lijst voor de verkiezing Provinciale Staten van april 1931. In de voorverkiezingen in de Statenkieskring Heerlen stond hij op de gedeelde elfde plaats. Hij had 1206 stemmen gekregen. Nummer 1 stond dhr. Maenen, voorzitter van de R.K. Limburgsche Werkliedenbond met 4169 stemmen.

 

In januari 1939 was apotheker Louis van Wersch lid van de R.K. Staatspartij en candidaat gesteld voor de Provinciale Staten. Hij zat in de kieskring Heerlen voor Spekholzerheide, Kerkrade en Chevremont. Voor deze kieskring waren achttien kandidaten. Alleen de eerste twaalf zouden op de definitieve lijst komen. Louis was nummer 17. Dhr Maenen stond weer op de eerste plaats.

 

In april 1939 was hij kandidaat voor Kerkrade voor de Gemeenteraad. Kort daarop deelde hij mee dat hij geen kandidaat voor de gemeenteraad wilde zijn. Er waren al 32 kandidaten.

Diploma 1921

Louis-diplomaLouis van werschOp dit diploma staat Hubert Joseph Lodewijk Vanwersch geboren te Kerkrade op 19 Maart 1895 die zijne handteekening hieronder gesteld heeft, is met goed gevolg geëxamineerd in de praktijk der artsenijbereidkunst en der scheikundige analyse, hem is krachtens art. 19 der wet van 25 December 1878 (Staatsblad no. 222), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 16 Juli 1907 (Staatsblad no. 212), door de Commissie, met het afnemen van dat examen belast, dit diploma uitgereikt, dat hem het recht geeft om den titel te voeren van APOTHEKER.
Utrecht 1 Juli 1921

 

Augustus 1923 plaatste hij advertenties in de krant waarin hij kandidaten zocht die door hem opgeleid wilden worden tot apothekersassistent. De eisen waren gymnasium of drie jaar HBS. Maar zelfs met MULO kon je reageren.
Dit jaar werd hij lid van het Pharamceutisch Weekblad voor apothekers en trad toe in het bestuur van het departement Limburg.

Huwelijk 1935

louis-schoonvader
Frans van Wersch
Johanna Ehre
Johanna Ehrens

Zijn  huwelijk in november 1935 (gemeente) en december 1935 (kerk) was met Maria Josephina van Wersch in Culemborg. Louis was toen 40 jaar en zijn bruid 31 jaar. Hoewel ze dezelfde achternaam droegen, waren ze geen familie van elkaar. Louis kwam uit het Kerkraadse geslacht. Maria Josephina kwam uit het Simpelveldse geslacht, hoewel zij in Aken in 1901 geboren was. Op haar 17e was zij wees. Haar vader was al in 1907 gestorven en haar moeder in 1921. Haar oudste zus voedde haar op. Die woonde met haar man echter in Duitsland. Als 27-jarige, werkte Maria voor haar huwelijk jarenlang als verkoopster in een winkel Kriponi. Dat stond voor Kristall, Porzelan und Nickel. Een soort geschenkenhuis in Kerkrade. Zo hebben ze elkaar leren kennen. Deze zaak werd in 1931 opgericht door Hubert de Bock. Hij was in 1891 in Antwerpen geboren, maar woonde in de Hoofdstraat in Kerkrade. Op 9 november 1938 werd de zaak door zijn weduwe De Bock-Souren opgeheven.

Buchenwald 1940

Louis van Wersch heeft in het Duitse concentratiekamp Buchenwald gezeten. Hij was daar als gijzelaar/krijgsgevangene geplaatst.


Nadat de Duitsers in 1940 Nederland binnengevallen waren, liet de regering van Nederlands-Indië 2400 Duitse mannen gevangen zetten. Daarop namen de Duitsers in Nederland in juli 1940 represailles en de SD nam 232 mensen gevangen en bracht die over naar Buchenwald. Doordat de Duitse gevangenen op Nederlands-Indië niet vrijkwamen, werd door Seyss-Inquart in oktober 1940 een nieuwe lijst samengesteld van 116 prominente gijzelaars. Onder hen waren politici als dr. Willem Drees, professoren, kunstenaars en lokale notabelen. Zodoende werd ook Louis van Wersch gearresteerd. Hij was 42 en apotheker in Kerkrade. Zijn naam staat op de lijst van oktober 1940. Hij had nummer 4027.


Beide groepen Nederlanders werden de Indische Gijzelaars genoemd en werden als krijgsgevangenen beschouwd waardoor zij een betere behandeling kregen. Zij hoefden niet te werken en mochten niet mishandeld worden. Louis van Wersch werd kameroudste van block 46A. In de winter van 1940/1941 bezweken er veertien van hen door gebrek aan medische zorg.

 

Omdat de Duitsers er uiteindelijk geen heil in deze gevangenen zagen, werd een groot deel in het voorjaar en in de zomer van 1941 vrijgelaten. Louis werd op 3 februari 1941 vrijgelaten.
(Bron: deels uit het boek Nederlander in Buchenwald 1940-1945 van Kirsten Snijders).

In het tijdschrift Land van Herle 2/1996 vertelt dhr. Jongen hoe ook hij werd meegenomen. Hij begon zijn verslag met de woorden:

 

Op de 7de oktober 1940, ‘smorgens even na tienen, tijdens de morgenpauze tussen de lessen, werd ik aan de r.k. kweekschool voor Onderwijzeressen in Heerlen, door mijn broer Theo opgebeld met de mededeling, dat de Sicherheitspolizei mij zou komen halen als gijzelaar in verband met de internering van duitsers in Indonesië.

 

Hij vertelt hoe hij afscheid van zijn leerlingen en directie nam en hoe hij thuis een koffertje pakte met scheergerei, enige levensmiddelen en wat ondergoed. Zo nam hij afscheid van zijn vrouw en kinderen. De kinderen vergezelden mij naar het gemeentehuis. Wat een drukte was het daar!. De hele Streperstraat was zwart van de mensen. (…) Voor het gemeentehuis stond een autobus, waarin twee personen zaten die zoals later bleek, dhrn. van Wersch en Offermans uit Kerkrade waren.

 

In het arrestatierapport stond onder meer: Beide personen, alzoo Offermans en van Wersch, zijn door voorbenoemde beambten aangehouden en vervolgens per autobus – vermoedelijk- overgebracht naar Maastricht. Van Wersch gaf aan het bureau te kennen, dat aan hem door den Officier van de SS als bedoeld was medegedeeld, dat hij werd aangehouden als represaillemaatregel, tegen de gevangenhouding en behandeling van de Duitsche onderdanen in Nederlandsch Indië. Zulks werd bevestigd door den inhoud van een schrijven van Dr. Seijs-Inquart hetwelk hem door hierbedoelden Officier van de SS bij zijn aanhouding werd overhandigd.

De heer L. Smits, oud hoofdredacteur van het Limburgsch Dagblad, was ook opgepakt. Hij schreef over zijn Maastrichtse gevangenschap:
Er was slechts één bed en één  kraantje van de waterleiding met één tinnen bekertje, dat met een kettinkje aan het kraantje was vastgemaakt. En tenslotte één emmer van geëmailleerd blik moest in de behoefte van drie personen voldoen. (De derde persoon was de karmeliet professor doctor Van der Wey). Toen wij kennis hadden gemaakt, gold onze eerste zorg de beantwoording der vraag wie van ons drieën op de grond zou slapen en aan wie het enige bed ter beschikking gesteld zou worden.

 

Aanstonds stelde ik voor dat aan prof. dr. van der Wey die ereplaats ter beschikking zou worden gesteld. maar de Carmeliet wilde in elk geval op de grond slapen, omdat hij in het klooster aan de stromatras gewend was geraakt. En de heer van Wersch weigerde beslist op het bed te slapen, omdat hij twintig jaar jonger was dan ik. (Louis van 45 jaar). Zo was aan mij het voorrecht beschoren in het smalle ledikantje te stappen. Maar toen (…) ik mijn moede leden op de schamele ligplaats uitstrekte, begonnen eerst mijn handen, daarna mijn armen en tenslotte al mijn ledematen gekweld te worden door een onophoudelijke jeuk. En toen ik een lucifer aanstak om de oorzaak der kwelling op te sporen, begreep ik tot mijn schrik, dat ik aan een legioen vlooien ten prooi was gevallen.

 

De familie woonde Hoofdstraat 41 in Kerkrade. Dhr. Jongen schreef verder hoe zij van Maastricht via Keulen (nacht in de gevangenis) in Konzentrazionslager Buchenwald terecht kwamen en hoe het daar was.

Gelukkig mochten de gevangenen brieven schrijven. Zo ook Louis. Vier brieven zijn bewaard gebleven. Twee aan Maria en twee van Maria. In Buchenwald mochten ze per maand één brief schrijven en één brief ontvangen. In de tweede brief die hij van zijn vrouw ontvangt, staat dat hij vader wordt van hun zesde kind.

 

Zijn tweede brief was van 6 november 1940 en 21 november typte Maria terug. Zij mocht niet schrijven, maar de brieven moesten getypt zijn. Op 3 februari 1941 mocht Louis Buchenwald verlaten. Hij was veertig kilo afgevallen. De Kerkraadse commissaris van politie bevestigde de vrijstelling van Louis Vanwersch, zoals in de brief staat.: Onderwerp: Inhechtenisnemingen. Terugkomst Hubert, Joseph Lodewik VANWERSCH. Nederlander, wonende te Kerkrade. (…)  in den avond van 4 Februari 1941, in zijne woning is teruggekeerd.

Je zou denken, eenmaal in Buchenwald, nooit meer. Dat hij zich dus gedeisd zou houden voor de Duitsers. Niet dus. In het laatste oorlogsjaar (1944) was hij betrokken bij de verzetsgroep Rayon 5 van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers van Theo Goossen.

 

In juli 1944 werd Louis weer opgepakt. Omdat de apotheek als een van de weinige een telefoon bezat, was Louis voor deze verzetsploeg de telefooncentrale in Kerkrade. Na een hardhandig verhoor konden zij niets uit hem krijgen waarna hij de volgende dag weer thuis was. De Duitsers wilden weten waar zij Goossens konden vinden. Ook dreigden zij hem en zijn vrouw en kinderen naar kamp Vught te sturen.
Theo Goossen schreef na de oorlog: 21 juli ’44, toen ik de Inlichtingendienst had opgericht, kreeg ik ‘s-morgens om half 8 een telefoontje dat van Wersch was opgepakt en dat in de Pannesheiderstraat een auto met SD-ers stond, die vroegen naar Stitzinger. Van Wersch zat al in de wagen.

 

In 1950 hadden maar twee Van Werschen in Kerkrade een telefoon, hij en de aannemer Van Wersch uit de Einderstraat. Het telefoonnummer van Louis van K 4445 – 2010. Adres: Hoofdstraat 41.


Op 18 september 1982 nam zijn vrouw Maria het Verzetsherdenkingskruis in ontvangst. Dat was vier jaar na zijn dood en 38 jaar na de oorlog postuum aan Louis toegekend. Zij overleefde haar man 24 jaar en overleed in 2002.

Splitsing 1962

Op een gegeven moment kwam de dag dat Louis de apotheek zou overdragen. Naast zijn apothekersschap had hij ook een opticiengedeelte. Dat deel was nog een echte opticien in de oude zins des woords. Hier kwam je ook voor glazen ogen.

 

logo

In 1967 werd de apotheek overgenomen door zijn zoon Loek die in 2001 er afscheid van nam. Een ander zoon van Louis: Henk, had het opticiengedeelte al in 1962 overgenomen en verplaatst naar de Einderstraat in Kerkrade, maar wel zonder glazen ogen te leveren. Sinds 2006 is Judith zijn dochter de opticien. Klik hier voor hun website.

Afscheid apotheek 2001

In 2001 stopte Loek met zijn apothekersschap. En zo kwam er een eind aan 77 jaar apotheek Van Wersch in Kerkrade. De apotheek werd nog wel enkele jaren daarna door een andere apotheker doorgezet onder deze naam, maar die verdween in de loop der jaren.

 

Bij Loeks afscheid in maart 2001 werd er een boekje gepubliceerd: Kanttekeningen bij het afscheid van Loek van Wersch als apotheker in Kerkrade. (foto links). Hierin werden artikelen en gedachten bij het afscheid gepubliceerd, opgenomen van vrienden, relaties en klanten.

 

Loek was in die tijd een politiek betrokken man die medicijnen naar Vietnamloek-van-werschstuurde ter ondersteuning van het Medisch Comité Nederland Vietnam. Zijn zus Leonie was daar in 1970 ook bij betrokken. Op de rechterfoto zit zij links. Er waren in die tijd enkele depots in studentensteden. Deze foto is in het depot van Amsterdam gemaakt door Ab Stokvis.

 

Loek had ook contacten met Fair Trade. Loek van Wersch, de apotheker van pillen en politiek. In 2010 stond hij als kandidaat op de lijst van de Gemeente Kerkrade voor Groenlinks.

Leraar Louis van Wersch

Naast deze twee beroepen was hij nog 25 jaar leraar scheikunde en biologie geweest aan het gymnasium Rolduc, de MMS en de HBS, alle in Kerkrade.


1955-1956: De nieuwe leraar die de Natuurlijke Historielessen overneemt van de rector die ziek was.
1957-1958: Lekenleraar
1959-1960: Lekenleraar
1960-1961: Stopte in september 1960 wegens leeftijd.
1967-1968: Hij werd teruggevraagd wegens een zieke leraar Gymnasium. Gaf les aan de klassen 1 en 2 van het gymnasium van september 1967 tot kerstmis 1968.

rolduc van wersch
apotheker

Foto links: Schooljaar Rolduc 1958-1959

In 2008 verscheen een Gedenkboek Stroop in de gordijnen. Hierin stond een verhaal over meester Louis:
De klap met het schouderblad.
Dhr. Van Wersch, leraar biologie, bijnaam: Slootje.
Had voor elke nieuwe klas een even originele als effectieve act in petto. Als hij in de biologieles het skelet van het menselijk lichaam behandelde, liet hij steevast bij iemand die even niet oplette, met een onverhoedse klap een heus schouderblad op diens schouderblad neerdalen. Terwijl de ongelukkige pijnlijk zijn schouder wreef, en de klas over elkaar heen hing van het lachen, vervolgde de heer Van Wersch onverstoorbaar de les.
Hij was van 1955 -1960  en 1967-1968 leraar Biologie op Rolduc.

 

In het Rolduc Jaarboek van 1961 staat over Louis van Wersch:
Een bekende verschijning in ons huis was intussen Mhr. v. Wersch geworden. Niet alleen onze brillen vonden bij hem een goede verzorging, ook in de geheimen van wat nog altijd zo zonderling de natuurlijke historie heet, wist hij ons met kennis van zaken in te wijden. Aan dit laatste is nu een einde gekomen. Mhr. v. Wersch heeft de leeftijd bereikt waarop men de handen in de schoot legt. Althans de leraarshanden. Wij kennen zijn rusteloos zorgen veel te goed dan dat wij zouden danken, dat hij onbekommerd gaat genieten van de oude dag. Bedankt, Mhr. v. Wersch, en laat het u goed gaan!

Louis nam als leraar op hoge leeftijd afscheid van Rolduc. Gezien zijn tomeloze inzet en aandacht was dit afscheid onverteerbaar voor hem.

 

Foto rechts: In 1946 werd het Antonius Doctor College in Kerkrade geopend. Onderdirecteur van deze HBS werd tot en met juli 1950 de Franciscaner pater Walter Geurts (1915-1994). Hij nam toen in 1950 afscheid van Kerkrade om directeur te worden van de rooms katholieke HBS Bonaventura in Leiden. Vandaar werd er deze foto genomen. Bij het rode pijltje staat Louis van Wersch, biologie- en scheikunde leraar (1948-1962). Zijn bijnaam op deze school was opa. Op een andere school was pappa Boem zijn bijnaam omdat hij nog wel eens oorvijgen gaf.

In memoriam drs. H.J.L. van Wersch

louisvanwerschGeheel onverwacht overleed woensdagochtend in de leeftijd van 82 jaar drs. H.J.L. van Wersch. De overledene heeft een vruchtbaar leven gekend in de gemeenschap Kerkrade. In 1923 opende hij hier een apothekerszaak, die al die jaren onder zijn kundige leiding stond. In 1971 werd deze zaak modern verbouwd en uitgebreid en overgedragen aan zijn zoon L. van Wersch. Niettemin werkte hij tot aan de vooravond van zijn sterven met bezieling in de apotheek en stond bij dag en nacht als het ware klaar om zijn inmoemelijk grote schare van klanten te helpen.Naast zijn drukke apothekersfunktie was de heer van Wersch ook actief in het onderwijs. Hij gaf langer dan 25 jaar onderricht aan het Gymnasium te Rolduc, M.M.S. en H.B.S. te Kerkrade. Hij was een groot sociaal-voelend mens, die vooral ook tijdens de tweede wereldoorlog een goed katholiek was en zich afzette tegen het nazi-regime. Hij werd gevangen genomen en overgebracht naar Buchenwald, waar hij enkele jaren verbleef.

Het verzetswerk, het onderwijs en dienstbetoon voor iedereen tekende hem als een diepgelovig mens. Ondanks zijn druk leven in de maatschappij had hij alles over voor zijn dierbaar gezin. Zijn vrouw en twaalf kinderen treuren om het heengaan van een goede echtgenoot en vader.

 

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden zaterdagmiddag om 14 uur in de parochiekerk van de H. Catharina te Kerkrade-Holz, alwaar vanaf half twee gelegenheid bestaat tot condoleren. Zijn stoffelijk overschot wordt na de plechtige eucharistieviering bijgezet in het familiegraf op het r.k. kerkhof in Kerkrade Centrum. Kerkrade verliest in de persoon van de heer L. van Wersch een gerespekteerde burger.
bron: De Zuid-Limburger 16 februari 1978.

Het Pharmaceutisch Weekblad schreef:
Op 15 februari overleed te Kerkrade, bijna 83 jaar oud, onze goede vriend Louis van Wersch. Geremd door de mobilisatie 1914-1918, die hij als reserve-officier beëindigde, ving hij ongeveer drie jaar ’te laat’ in Utrecht de studie in de farmacie aan die hij dankzij het destijds zo vrije karakter op 1 juli 1922 met het slagen voor het apothekersexamen voltooide.
Zijn verantwoordelijkheidsgevoel, zijn plichtsbetrachting en zijn doorzettingsvermogen kenmerkten zijn gehele leven als vader van een groot gezin en als apotheker. Als apotheker vooral door boven de apotheek te blijven wonen, totdat een zoon hem als gevestigd apotheker kon opvolgen en hij zelf als tweede apotheker tot en met de dag voor zijn overlijden in de apotheek werkzaam bleef.

Dat hij in de beroepsorganisatie niet meer op de voorgrond is getreden dan als een enkele jaren durend voorzitterschap van het Departement Limburg, is voor hen die hem, zoals ondergetekenden het leven van hem en zijn gezin gedurende meer dan een halve eeuw hebben mogen volgen, volkomen begrijpelijk. Wij hebben in Louis van Wersch een goede vriend verloren.
E.H. Vogelenzang.

 

De Buchenwalder Bode 

Louis van Wersch was, met vele anderen lid van de Vereniging van oud-Buchenwalders. Na zijn overlijden verscheen onderstaand bericht in de Buchenwalder Bode. De vereniging was in januari 1977 opgericht en werd in mei 2011 opgeheven.

H.J.L. van Wersch
Op 15 februari is in de ouderdom van bijna 83 jaar overleden onze lotgenoot H.J.L. van Wersch te Kerkrade. Hij was daar apotheker en opticien. Hij behoorde tot de Limburgers van de 7 oktober-groep, die in Buchenwald in block 46 A werden ondergebracht, waar Van Wersch de kameroudste van werd. Hij zong mee in het door Bolland gevormde koor, was een opgeruimd en behulpzaam mens, die ook over de nodige humor beschikte.


Van Wersch zat slecht circa vijf maanden bij ons, op 3 februari ’41 werd hij uit Buchenwald ontslagen. Maar na de oorlog en de oprichting van onze club bleef hij daarvoor grote belangstelling tonen. Hij was een vrij trouwe bezoeker van onze reünies en vaak nam hij ook andere leden mee om naar De Ruwenberg te kunnen komen. We verliezen in hem een prettige en meelevende vriend.

 

Uit de bedankbrief van zijn vrouw naar aanleiding van de haar gezonden condoleances, haal ik het volgende aan: “De betrekkelijk korte tijd dat hij in Buchenwald doorbracht heeft toch een beslissende invloed uitgeoefend op zijn leven en het doet goed te ervaren dat zijn vrienden van toen hem niet hebben vergeten. Moge hij en al degenen die met hem waren in de moeilijke oorlogsperiode een voorbeeld zijn voor anderen. Op die manier zal een geest van weerbaarheid en trouw niet verdwijnen. Ik wens u en de uwen het allerbesten.”
De uitvaartdienst heeft op 18 februari plaatsgevonden in de St. Catharinakerk te Kerkrade-Holz. 

Familie

Toen zijn moeder in 1999 95 jaar was geworden, kwam de hele familie bij elkaar bij de abdij Rolduc en daar werd natuurlijk een foto van gemaakt.

louis van wersch
 1. Ferdinand van Wersch
 2. Loek van Wersch
 3. Theo van Wersch
 4. Pierre Stegen, man van 29
 5. Juta van de Wouw, dochter van 31
 6. Nico van Wersch, zoon van 37
 7. Marion Knepflé, vrouw van 30
 8. Wouter van Wersch, zoon van 30
 9. Mariëlle van Benten, vriendin van 6 waarmee hij ook trouwde
 10. Loraine Donan, vrouw van 81
 11. Trude Giezeman, vrouw van 28
 12. Tom van Wersch, zoon van 38
 13. Nico van de Wouw, man van 31
 14. Niels van Wersch, zoon van 28
 15. Vibhi van Wersch, zoon van 38
 16. Prema, dochter van 38
 17. Brigitta van Wersch, dochter van 30
 18. Sabina van Wersch, dochter van 30
 19. Carolien van Wersch, dochter van 37
 20. Axel Groothuis, man van 21
 21. Willemijn van Wersch, dochter van 37
 22. Olaf van Wersch, zoon van 41

23. Natascha van Wersch, dochter van 40

24. Kim van Wersch, dochter van 27

25. Ben Jansen, man van 34

26. Twan van Wersch, zoon van 36

27. Henk Creuger, man van 36

28. Paul van Wersch

29. Thérèse van Wersch

30. Leo van Wersch

31. Marie-José van Wersch

32. Anju Marathe, vrouw van 38

33. Margriet van der Spek, vrouw van 37

34. Mici van de Wouw, dochter van 31

35. Jona van de Wouw, dochter van36

36. Marion van de Wouw, dochter van 31

37. Frans van Wersch

38. Hub van Wersch

39. Maria van Wersch-van Wersch

40. Leonie van Wersch

41. Henk van Wersch

 

hoofdstraat kerkrade

De bibliotheek van Kerkrade organiseert regelmatig cursussen. Zo ook in augustus en september 2021. Via een folder wordt de agenda bekend gemaakt. En toevallig (?) staat van alle, en oudere,gebouwen die Kerkrade telt, net de apotheek van Van Wersch op de foto.
Dit pand bestaat in 2022 100 jaar.

Klik hier voor Louis van Wersch in de Kerkraadse Tak.
Klik hier voor Loek van Wersch in de Kerkraadse Tak.

error: