Genealogische website Warsage

Jan Leonard van Wersch (van Weersch, Vanwersch, van Wers, Vanwers) zoon van 6g, gedoopt Simpelveld 5 februari 1791, doopgetuigen: Leonard Grooten uit Bocholtz en Anna Catharina Widdershoven uit Amstenrade, landbouwer, overleden Simpelveld 12 oktober 1859.
trouwde 1: Simpelveld 2 juli 1814 Maria Anna Weerts (Wierts, Wirtz, Weertz, Wiertz), gedoopt Wijlre 19 februari 1792, overleden Simpelveld 30 maart 1826, dochter van Herman Joseph Wierts en Joanna Maria Bocken, overleden in kraambed,
trouwde 2:  Simpelveld 4 januari 1827 Maria Sophia Boosten (Bosten), gedoopt Mechelen 24 januari 1794, overleden Simpelveld 9 mei 1838, dochter van Egidius Bosten en Anna Catharina Nicolai,
trouwde 3: Simpelveld 3 februari 1844 Anna Margaretha Souren, gedoopt 25 april 1796, dochter van Joannes Souren en Catharina Wouters en weduwe van Lambertus Groneschild.

1816: Bij de geboorte en overlijden van zoon Nicolaas schreef de ambtenaar dat vader 27 was en bij het overlijden schreef de ambtenaar dat vader 24 was. Feitelijk was vader 25 jaar. Hij was cabaratier = herbergier.
1821: Bij de geboorte van dochter Maria Barbe gaf hij aan herbergier te zijn. Hij tekende de geboorteakte met J.L. van Wersch, waar de ambtenaar Vanwers schreef. Ook zijn trouwaktes ondertekende Jan steeds met Van Wersch.

1826: Bij het overlijden van zijn eerste vrouw moest hij op 7 december 1826 naar Heerlen gaan waar hij bij het belastingkantoor de Memorie van Aangifte van Maria Anna Wiertz moest doen. De ambtenaar noemde hem in de akte Johan Leonard Vanwersch. Zij hadden toen zes kinderen. Maria Wierts was zonder testament overleden en liet  na:
1: de helft van een stuk land gelegen aan de Schiffelersche straat met een waarde voor de helft van a ƒ 90.
2: De helft van een weide gelegen in de Kerkstraat, waarde voor de helft a ƒ 100.
Ieder kind kwam toe 1/6 deel is ƒ 31,66 en een halve cent.
herbergier1828: Zij woonden “aan de kerk” in Simpelveld. Hij was landbouwer. In december 1828 ging hij weer naar Heerlen voor de aangifte van het overlijden van zijn schoonvader Herman Wiertz die zonder testament overleden was. Nu noemt de ambtenaar hem Joannes Leonardus Van Wers. Herman was de grootvader van de zes kinderen. Hij was op 7 maart 1828 in Simpelveld overleden en liet na:
1: Akkerland op den Kamp, ƒ 68.
2: akkerland gelegen op de Kamp ƒ 30.
3: akkerland gelegen op de Vroonkuil ƒ 52.
4: tuin aan de kerk ƒ 20.
5: de helft van akkerland aan de Schiffelderstraat ƒ 55,50
Totaal ƒ 225.50. De zes kinderen waren zijn erfgenamen dus ieder kreeg 1/6 deel ƒ 37,58.
Volkstelling 1829. Zij woonden in de Irmstraat op huisnummer 83. Er woonden twaalf man in huis waarvan negen gezinsleden en drie knechten. Vader Van Wers was 38 en zowel bakker, herbergier als landbouwer. Moeder Bosten was 36 (net getrouwd. Sommige kinderen hadden bij deze telling een andere naam gekregen. In volgorde van leeftijd: Maria Magdalena 15 jaar Theodoor werd op de lijst Dionisiius genoemd en was 18, Maria Barbara 8, Johanna Maria 5, Jan Jozef werd Leonard Jozef genoemd was 6, Johanna Elisabeth werd Maria Elisabeth genoemd en was 4. Het laatste kind was Herman Joseph die ½ was. De knechten waren Wilhelmus Arets 38 jaar, geboren Simpelveld, Peter Nisten 36 jaar, uit Wijlre en Joanna Catharina Rueren, 43 en uit Mechelen. Alle drie waren ongehuwd.

1834: huwelijk oudste dochter Maria. Haar vader werd in de huwelijksakte de herbergier Vanwers genoemd. Maar hij tekende de akte met J.L. van Wersch.

1837: 2e huwelijk oudste dochter Maria. Zij wonen aan de kerk. Vader was herbergier.

De erfgenamen Eussen-Franssen verkochten in maart 1837 aan Jan Leonard Van Wersch, landbouwer in Simpelveld en aan zijn kinderen:
Maria Magdalena Van Wersch
Theodor van Wersch
Barbara van Wersch
Johanna Maria Hubertina van Wersch
Maria Elisabeths van Wersch
Jan Joseph van Wersch
allen zonder beroep, bij hem wonend.
3/16 deel in een oud huisje met stallen, weide en moestuin in Bosschenhuizen, naast Knops, de erven Simons, kopse kant Godfried Stassen en 14 stukken akkerland zowel in Simpelveld als de gemeente Wittem.
Hij betaalde hiervoor 440 franken die hij direct betaalde.

1838

Maria Sophia Bosten was overleden. Jan Leonard moest vervolgens naar Heerlen naar het Belastingkantoor om voor de notaris de memorie van successie op 14 december 1838 op te laten maken. Vader trad aan als vader en voogd over zijn zoon uit dit huwelijk Herman Joseph. Hij verklaarde dat zijn vrouw zonder testament was overleden.

Zij bezat de volgende onroerende goederen

Gemeente Mechelen

1: land in Mechelen

2: een bouwplaats in Mechelen

Gemeente Bocholtz

3: land

In de akte stond niet waar die stukken land lagen, alleen met wie ze grensden. Herman Joseph was hiervan de enige erfgenaam.

Bron: Successie-Memories 1818-1838 (Ressort Heerlen).

1839/1840

Bij de Volkstelling was Joan Leonard weduwnaar en 50 jaar. In zijn huis woonden elf man waaronder zijn oudste dochter Maria Magdalena, 24 jaar, en haar man Jan Smeets, 37 jaar, die schoolonderwijzer was, en hun twee kinderen.

1844

Een dag voor zijn derde huwelijk:
Akte 1430 2 februari 1844: Huwelijkse voorwaarden voor Notaris Nijst, Wittem:

…. Compareerde Jan Leonard Vanwersch landbouwer en Herbergier woonende te Simpelveld weduwnaar uit het eerste huwelijke van Maria Anna Weerts en uit tweede huwelijk van Maria Sophia Bosten bruidegom te eenre

En

Margaretha Souren landbouwster weduwe van Lambertus Groeneschild woonende te gezegd Simpelveld, ter andere zijde

Welke comparanten, weduwnaar en weduwe met kinderen verklaren en dat zij voornemens zijn eersdaags met elkander een huwelijk aantegaan en dat zij als voorwaarden die echtverbintenis hebben vastgesteld hetgeen volgt:

1: zij trouwden in gemeenschap van goederen behalve dat de onroerende goederen die zij ieder afzonderlijk bezitten of die zij zullen krijgen of erven. Alleen de onroerende goederen, roerende goederen renten en kapitalen die zij in het huwelijk kopen, vallen onder de gemeenschap.

2: De schulden die voor het huwelijk gemaakt zijn, blijven voor diegene die de schuld gemaakt heeft

3: De langstlevende is de erfgenaam van het vruchtgebruik

4: De echtgenoten stellen omtrent het vruchtgebruik geen borg.

Zijn derde huwelijk was in februari. De ambtenaar schreef Joannes Leonardus Vanwers in de akte. Hij was 52 jaar, woonde in Simpelveld en was landbouwer. En tevens weduwnaar van Maria Sophia Bosten.  Zijn derde vrouw, Anna Margaretha Souren, was weduwe van Lambertus Groneschild en 47 jaar.

1848

Bron: akte 2397, 25 mei 1848 voor notaris Nijst Wittem,

…compareerde

18841: de eerzame Leonard Van Wersch, landbouwer Weduwnaar uit eerste huwelijk van Maria Anna Wiertz wonende te Simpelveld handelende zoo in eigennaam als in hoedanigheid van vader en wettige voogd over zijne minderjarige dochter Maria Elisabeth Van Wersch

2: Jan Beuken landbouwer wonende te gezegd Simpelveld handelende als toeziende Voogd van gezegd minderjarig Kind,

3: Maria Magdalena Van Wersch bijgestaan en gemagtigd door haren man Theodoor Smeets, schoolonderwijzer wonende te Simpelveld

4: Theodoor Van Wersch landbouwer wonende te Heerlen

5: Maria Barbara Van Wersch en haren man Jan Jozef Vreusch landbouwers te zamenwonende te Simpelveld

6: Jan Joseph Van Wersch landbouwer wonende te gezegd Simpelveld

7: Joanna Maria Hubertina Van Wersch zonder beroep wonende te gezegd Simpelveld

Zijnde de Comparanten aan ons notaris wel bekend, en tot het volgende geautoriseerd bij Vonnis van de Arrondissements Regtbank te Maastricht, de dato Zeventiende Maart laastleden (…)

Dewelke verklaarden te hebben verkocht en mitsdien onder vrijwaring volgens de Wet, vrij van hijpotheken in vollen en vrijen eigendom overtedragen en ten behoeve van de Aken Maastrichtsche Spoorweg Maatschappij gevestigd te Maastricht alhier vertegenwoordigd door den Heer Hendrik Van Caubergh boekhouder wonende te gezegd Maastricht

Zij verkochten

1: bouwland Simpelveld C 615

2: bouwland C 432

3: bouwland C 438

4: bouwland B 723

5: bouwland B 729

6: bouwland B 728

De verkopers hebben deze stukken in eigendom volgens

1: akte verleden voor notaris Rompen 4 januari 1821

2: akte voor zelfde notaris 12 november 1821

3:onderhandse akte van verkoop door Stefanus Van Kan en zijn kinderen 9 juli 1843

De verkopers kregen ƒ 1071, 14

Zij verklaarden verder geen reclame voor schadevergoeding vanwelken aard ook tegen de Koopers wegens het aanleggen van den Aken Maastrichtsche Spoorweg te hebben, en renunderen dan ook expresselijk aan alle actie welke hun deswege zoude kunnen competeren.

1850

Hij dienstmeid was Maria Zinssen geboren in Wittem in 1834. In huis woonde toen ook Arnold Joseph Groneschild, geboren in 1836.

Moeder leefde nog. Zij woonde met haar zoon Arnold Groneschild, geboren Simpelveld 20 februari 1836 en met haar stiefzoon Herman Joseph Van Wersch, aan de Schiffelerstraat 134 in Simpelveld. Beide mannen waren landbouwer.

1850

Bron: Akte 2640, 12 april 1850, voor notaris Nijst

…compareerde

1: Jan Leonard Van Wersch, landbouwer wonende te Simpelveld, handelende als ten deze speciaal bemagtigd door zijne dochter Maria Elisabeth Van Wersch, meerderjarig, ongehuwd zonder beroep wonende te Luik (…)

2: Theodoor Van Wersch, landbouwer wonende te Heerlen

3: Maria Barbara Van Wersch, geassisteerd en geautoriseerd door haren man Jan Joseph Vreush

4: Jan Joseph Van Wersch,

de twee laatste landbouwers wonende te gezegd Simpelveld

5: Johanna Maris Hubertina Van Wersch, geassisteerd en geautoriseerd door haren man Mathijs Joseph Voragen, landbouwers wonende te Kerkrade;

De comparanten handelende zoo in eigen naam als voor en namens hunne respectieve dochter en Zuster Maria Magdalena Van Wersch, huisvrouw van Theodoor Smeets schoolonderwijzer wonende te gezegd Simpelveld, voor dewelke zij zich sterk maken en goedspreken, belovende deze akte te doen ratificeeren.

Zij verkochten aan Francis Baumans, landbouwer in huwelijk met Barbara Gatzen uit Trintelen bouwland gelegen in de Girresdel te Trintelen in de gemeente Wittem A 50 voor f 150,-.

De verkoopers verklaren dat voormeld perceel aan hen toebehoort ingevolgens akte van liquidatie met deeling verleden voor ons voornoemden Notaris Nijst te Wittem den negende April loopende maand. De notaris maakte de aantekening dat deze akte nog niet geregistreerd is.

1850

Bron: Akte 2709, 19 november 1850 voor notaris Nijst.

…compareerde

1: Jan Leonard Van Wersch landbouwer wonende te Simpelveld, handelende als ten deze speciaal bemagtigd door zijne dochter Maria Elisabeth Van Wersch meederjarig ongehuwd zonder beroep wonend te Luik ingevolgen onderhandsche akte van volmagt geteekend te Luik den achtsten april laatstleden (…)

2: Theodoor Van Wersch, landbouwer wonende te Heerlen

3: Maria Barbara Van Wersch, geassisteerd en geautoriseerd door haren man Jan Joseph Vreusch

4: Jan Joseph Van Wersch de twee laatstgenoemde landbouwers wonende te gezegd Simpelveld

5: Mathijs Joseph Voragen, landbouwer wonende te Kerkrade, handelende voor en namens zijne huisvrouw Johanna Maria Hubertina Van Wersch

De comparanten handelende zoo in eigen naam als voor en namens

1: de voornoemde huisvrouw Voragen en 2: Maria Magdalena Van Wersch en haren man Theodoor Smeets schoolonderwijzer, wonende te gezegd Simpelveld, voor dewelke zij zich sterk maken en goedspreken belovende deze akte te doen ratificieeren, verklaarden te hebben verkocht en mitsdien onder vrijwaring volgens de wet vrij van hijpotheeken in vollen en vrijen eigendom over te dragen aan de eerzamen Francis Baumans, landbouwer in huwelijk met Barbara Gatzen wonende te Trintelen gemeente Wittem aan ons notaris welbekend, de welke medecompareerende in koop verklaarde aan te nemen:

1: bouwland gelegen achter Bosschenhauzen op de Scholsheuf gemeente Wittem  A 2130.

Zij hadden dit bouwland in eigendom volgens de akte verleden voor notaris Nijst van 9 april 1850 (moet zijn 12 april 1850). De familie kreeg hiervoor ƒ 80.

1851

Bron: Akte 2851, 26 december 1851 voor notaris Nijst.

In de gemeente Simpelveld waren de volgende onroerende goederen waarbij de cijfers achter de omschrijvingen naar de kadasterkaart van die tijd verwijzen.

… compareerde

1: De Eerzame Jan Leonard van Wersch (opeens met een kleine V), landbouwer, wonende te Simpelveld, handelende als ten deze speciaal bematigd door zijne meerderjarige dochter Maria Elisabeth van Wersch zonder beroep wonende te Luik (…)

2: Theodoor van Wersch, landbouwer wonende te Heerlen

3: Maria Barbara van Wersch bijgestaan en gemachtigd door haren man Jan Joseph Vrusch

4: Jan Joseph van Wersch

5: Johanna Maria Hubertina Van Wersch, bijgestaan en gemagtigd door haren man Mathijs Joseph Voragen, alle de voornoemde landbouwers wonende te Simpelveld

De Comparanten handelende zoo in eigen naam als voor en namens Maria Magdalena van Wersch en haren man Theodoor Smeets schoolonderwijzer te zamen wonende te Simpelveld, voor de welke zij zich sterk maken en goedspreken (…)

Zij verkochten aan Godfried Wintgens, landbouwer, gehuwd met Maria Josepha Ortmans, in Simpelveld

1: bouwland gelegen op den Konijnsberg in Simpelveld D 843

2: bouwland gelegen achter Busschenhuizen op de Schilsheuf in de gemeenter Wittem A 2132.

De verkopers verklaarden dat deze percelen hun eigendom waren volgens de akte voor notaris Nijst van 9 april 1850. Hij betaalde hiervoor ƒ 100.

1859

Bron: Akte 6, 11 januari 1859, Notaris Hoho,
Verkoop.
… is verschenen Johan Leonard Van Wersch, landbouwer woonachtig te Simpelveld, welke verklaarde te hebben verkocht aan Mejuffrouw Maria Ida Bosten, landbouwster, weduwe van wijle Peter Jozef Horbach, woonachtig te Simpelveld hierbij tegenwoordig en in koop aannemende, een bouwland groot vijftien roeden achttien ellen acht en veertig palmen gelegen in het Bergerveld op den Knol in de gemeente Simpelveld, bij het Kadaster bekend onder Sectie B nummer 795, aan de verkoper toebehorende, al hebbend hetzelve in zijn weduwnaars staat vóór zijn tweede huwelijk aangekocht bij akte verleden voor de notaris Daelen te Kerkrade de twee en twintigsten mei achttien honderd zes en twintig.

Op het bouwland stond al rogge dat geoogst mocht worden. De koopster kreeg het recht om daarvan het genot te hebben van een halve knop met kaf en stro. De verkoper kreeg de andere halve knop zonder stro en kaf.
Zij moest voor de grond ƒ 150, – betalen
De getuigen waren Peter Jozef Van Wersch, landbouwer en Wilhelm Jozef Van der Weijden, kleermaker in Simpelveld

1860

Bron: akte 284, 11 oktober 1860, notaris Wijnans, Gulpen

Voor mij Joannes Mathias Adolphus Wijnans, Notaris residerende te Gulpen, arrondissement Maastricht, hertogdom Limburg in tegenwoordigheid van de twee getuigen hierna genoemd

Compareerden

1: Margaretha Souren, landbouwster, weduwe uit eerste huwelijk van wijlen Lambertus Groenenschild, en thans weduwe van wijlen Jan Leonard Van Wersch

2: Mejuffrouw Maria Magdalena Van Wersch, zonder bepaald beroep, ten deze bijgestaan en gemagtigd door haren echtgenoot den heer Jan Theodoor Smeets, hoofdonderwijzer

3: Barbara Van Wersch, bijgestaan en tot het navolgende gemagtigd door haren mede verschijnende echtgenoot Jan Josef Vrösch landbouwers. Deze regels betreffende de derde persoon zijn doorgehaald.

4: Anna Maria Hubertina Van Wersch, en haar echtgenoot Mathijs Jan Voragen, dewelke verklaarde zijne vrouw ten deze bijtestaan en te magtigen, insgelijk landbouwers, allen wonende te gemeld Simpeveld.

5: Theodorus Van Wersch, landbouwer, wonende op de Beitel, gemeente Heerlen

6: Jan Josef Van Wersch

7: Herman Josef Van Wersch, insgelijks landbouwers, beide wonende te Kerkrade

De welke verklaarden en erkennen ontvangen en opgetrokken te hebben uit handen van den heer Joannes Baptiste Edmundus Arnold, griffier bij het kantongeregt te Gulpen, aldaar wonende, die mede tegenwoordig verklaarde deze erkentis aan te nemen, te weten

De eerste en zevenden genoemde comparanten ieder afzonderlijk de som van vijfhonderd vijf en zeventig gulden vijftig centen, tot geheele voldoening van de aandeelen aan de comparanten respectievelijk toekomende in de koopprijzen van de onroerende goederen ten overstaan van mij Notaris in het openbaar verkocht bij proces verbaal van den elfden januarij jongstleden, alsmede in de koopprijzen der roerende goederen door gemelden heer griffier ten hunner verzoeke in het openbaar verkocht bij procesverbaal van den acht en twintigste October laatstleden en eindelijk in de koopprijzen van de boomen aan de comparanten behoord hebbende en door hen in het openbaar verkocht door  meer genoemden heer Griffier, bij procesverbaal daarvan opgemaakt, ter rekwisitie van den heer Francis Xavier Vincken te Bocholtz, den drie en twintigsten Januarij jongsleden verklaarden de comparanten mitsdien genoemden heer Arnold, welke tot ontvangst der koopprijzen van gemeld verkocht onroerende goederen door hen gemagtigd is geworden bij het hiervooren aangehaalde Procesverbaal van den elfden Januarij geheel en volkomen te kwijten zonder eenig hoegenaamd voorbehoud.

1862

Drie jaar na zijn overlijden werd voor de Indirecte Belastingen door de ontvanger van Gulpen de Memorie van Aangifte der nalatenschap opgemaakt.

Op 28 mei 1862 kwamen bij de gemeenteontvanger van Gulpen acht personen bijeen: zijn weduwe Margaretha Souren en de zeven kinderen.

De ontvanger schreef dat er een testament was dat opgemaakt was bij Notaris Feit in Gulpen op…. 9 november 1859. Daarbij zette hij later een pijltje in de kantlijn: moet zijn 1858. Logisch natuurlijk om Leonard in 1859 overleden was.

De roerende goederen werden geschat op ƒ 330,50

In de gemeente Simpelveld waren de volgende onroerende goederen waarbij de cijfers achter de omschrijvingen naar de kadasterkaart van die tijd verwijzen.

1: een huis en tuin Sectie B 36, 785 en 1263

2: een huis B 1264 en deel 1263

3: een tuin B 85 en een deel van B 36 en 785

4: de helft van een boomgaard B 91

5: bouwland B 1221

6: boomgaard B C 102

7: de helft van een boomgaard C 112

8: de helft van een boomgaard C 715

9: bouwland B 698

10: bouwland D 431

11: bouwland in Bocholtz C 54, 55 , 56 , 57

Alles bij elkaar geschat ƒ 5007.

Aan schulden stond uit ƒ 1469,30

Bron: Successie-Memories 1839-1842 (Ressort Heerlen) Successie-Memories 1842-1878 (Ressort Gulpen)

1860/1900: In het Bevolkingsregister van Simpelveld staat vermeld dat de weduwe Maria Margaretha Souren met haar zoon Arnold Souren en haar stiefzoon Herman Joseph van Wersch, aan de Schiffelerstraat 134 in Simpelveld woonden. Beide mannen waren landbouwer.

Klik hier voor Jan Leonard van Wersch in de Kerkraadse Tak.

error: