Genealogische website Warsage

1931-2009
1931-2009

Jaak, de latere pastoor van Reijmerstok, werd op 3 augustus 1931 te Mechelen-Wittem (NL) als jongste telg uit een diep christelijk gezin met zestien kinderen geboren. In de landelijke omgeving waar hij opgroeide – zijn vader was een herenboer – bloeide nog volop het “rijke Roomse leven”. Als priester en religieus zal pater Jaak daar in zijn verdere leven de stempel van meedragen.

 

Als Nederlander heeft hij zijn opleiding en vorming gekregen in Vlaanderen. Hij deed zijn middelbare studies aan de toenmalige Missieschool van Lanaken en ging daarna naar het noviciaat te Loppem. Op 17 oktober 1953 legde hij zijn eerste geloften af in de Vlaamse Provincie van de Priesters van het H. Hart.

Na de cyclus van filosofie en theologie te hebben doorlopen in het scholastikaat O.L. Vrouw van Kongo te Leuven werd hij op 6 juli 1958 aldaar priester gewijd.
(bron: www.scj.nl)

jacuesBij zijn priesterwijding in 1958 verstuurden zijn ouders de volgende uitnodiging:

Zoals de Vader mij zond zo zend ik U (Joh, 20.21)

De heer en mevrouw Jos van Wersch-Eschweiler, kinderen en kleinkinderen delen u met  dankbare vreugde mee, dat hun zoon, broer en oom Jacques, op zondag 6 juli 1958 in de kapel der priesters van het H. Hart te Leuven om 7 u.30 de heilige Priesterwijding zal ontvangen uit de handen van zijne hoogwaardige excellentie mgr. Van Waeyenberg, hulpbisschop van Mechelen en rector magnificus van de Leuvense universiteit.
De Plechtige Eerste Heilige Mis zal de nieuwe priester opdragen in de parochiekerk vam de heilige Johannes de Doper te Mechelen-Wittem op zondag 20 juli 1958 om 10 uur. Gelegenheid tot feliciteren aan huis tot 1.30 uur.
in deze dagen van voorbereiding weze een klein gebed voor de wijdeling uw mooiste blijk van medeleven.

 

Op de foto, gemaakt op de dag dat Jacques zijn priesterwijding ontving, liep hij met zijn ouders zij aan zij door het dorp. De vrouw met de witte hoed en tas is zijn zus May.

Eerste mis

Jac van werschJac van wersch

van de Heer Jezus ontving ik de taak te getuigen voor ’t evangelie van Gods genade.

Paulus.

Blijde en dankbaar jegens God, gedenken wij de dag dat de heer mij tot zijn priester maakte en dat ik voor u allen mijn eerste plechtige h. mis opdroeg.


Jacques van Wersch
der priesters van het h. hart.

Teuven (B) 6 juli 1958,                       Mechelen Wittem (n) 20 juli 1958

heer jezus, aanvaard mijn priester-zijn: tot uw groter eer, tot zegen voor mijn dierbare ouders, mijn priester broer, mijn broers en zusters, mijn verwanten en allen die goed voor mij waren; tot heiliging van allen voor wie gij mij hebt bestemd.


lieve vrouwe, u wijd ik mijn priesterleven.

 

Het Limburgs Dagblad van de dag erna publiceerde:

NEOMISTENFEEST Zaterdagnamiddag toog de landelijke ruiterclub De Sportvrienden naar Wittem om de neomist, de weleerw. heer Jacq van Wersch. naar zijn geboortedorp Mechelen te leiden. Aan het kapelletje bij de gang van het dorp waren opgesteld de harmonie St. Cecilia, de schutterij St. Sebastianus met haar nieuw drumband, de jonkheid, geestelijkheid, familieleden en vele belangstellenden. De heer P. Scheepers sprak een welkomstwoord namens de Jonkheid en alle parochianen. Men bracht de jonge priester naar het ouderlijk huis Ten Hove en sprak burgemeester Merkelbach namens de gehele gemeenschap de neomist toe. Op zijn beurt dank de neomist voor de vele gebeden en prachtige versiering en memoreerde, dat elf jaar geleden hier zijn heerbroer stond als neomist die nu als missionaris werkt in Belgisch Congo. Hij gaf allen tenslotte zijn priesterlijke zegen.
 
Zondagmorgen om half tien stonden wederom harmonie, schutterij, verkenners en welpen, bruidjes e.a. bij de ouderlijke woning gereed orn de neomist ter kerke te begeleiden waar hij om tien uur zijn eerste plechtige H. Mis opdroeg. Het kerkelijk zangkoor voerde onder leiding van de heer J. Snakkers en met orgelbegeleiding van de heer Joh. Botterwerck een vierstemmige mis uit. Pastoor Janssen hield de feestpredikatie.  De neomist werd geassisteerd door pater Caeze als diaken en Pater Th, Jacobs als subdiaken Presbyter, assistens was pater Kessels provinciaal van de Vlaamse Prietsers van het H. Hart.
 
Des avonds om 7 uur brachten diverse verenigingen de neomist een serenade waarbij de heer P. Scheepers hem namens de parochie een prachtig cadeau aanbood. Harmonie en zangvereniging Lauwerkrans voerden enige zangnummers uit. De jonge priester sprak een hartelijk dankwoord en besloot dit met een priesterlijke zegen.
Bron: Limburgs Dagblad 22 juli 1958

Jaak van Wersch
bron: Archief KU Leuven.

Jaak bleef studeren. Zodoende behaalde hij aan de Katholieke Universiteit van Leuven de graad van doctorandus in de filosofie en het licentiaat in de culturele antropologie.

 

Eind 1962 vertrok hij als missionaris naar het toenmalige Zaïre, maar moest na drie jaar om gezondheidsredenen terugkeren. Hierdoor kwam de Katholieke Universiteit Leuven weer in beeld waar hij verder ging studeren. In 1968 slaagde hij.

 

Van 1969 tot 1974 was hij ook gastdocent aan een paar instituten van hoger Onderwijs in Neder-Zaïre.

 

Vanaf 1968 begon hij aan een lange carrière als leraar filosofische vakken. Eerst in zijn geliefd scholastikaat aan het Leuvens Instituut voor Kerkelijke Studies, later opgenomen in het Centrum voor Kerkelijke Studies, waar de priesterstudenten van de verschillende congregaties en van het bisdom Mechelen samen de priesteropleiding volgden. In de jaren tussen 1968 en 1979 werkte hij mee aan de encyclopedie “Larousse” i.v.m. de logica.
In 1975 werd hij op vraag van Monseigneur Gijsen docent in de moraalfilosofie en de hedendaagse filosofie in het grootseminarie van Rolduc. In 1977 werd hij daar ook verantwoordelijk voor de diakenopleiding. Hij bleef er lesgeven tot 1985, het jaar dat hij een zware hersenontsteking kreeg.

 

Van 1991 ten slotte tot 2006 was pater Jaak pastoor in de parochie van de H. Franciscus te Reijmerstok, in zijn geboortestreek. Daar kon hij als priester zijn hart ophalen (en zijn geliefde streektaal onderhouden).

pastoor-reijmerstokReijmerstok heeft
een nieuwe pastoor

Pastoor van Wersch viel in zijn nieuwe werkomgeving Reijmerstok een enthousiast welkom ten deel.

Sedert afgelopen zondag beschikt de parochie gemeenschap Reijmerstok in de persoon van pater J. van Wersch s.c.j. over een nieuwe pastoor.
Voorafgaande aan de installatieplechtigheid die ’s middags om 15.00 uur geleid werd door deken J. Haffmans van Gulpen, werd de nieuwe parochieherder aan de grens van het buurtschap welkom geheten door tal van parochianen, het gemeentebestuur van Gulpen en de plaatselijke fanfare St. Franciscus.

Na de kerkelijke plechtigheid maakten zeer velen van de gelegenheid gebruik om pastoor van Wersch de gelukwensen aan te bieden en te gelijkertijd nader kennis met hem te maken.

1983

sjaak van werschTijdens eucharistieviering in parochiekerk St. Jan de Doper:

Pater Van Wersch viert zilveren priesterjubileum
Hij zoekt in zijn 25-jarig priesterjubileum niet op de eerste plaats een gelegenheid tot feesten, maar vooral als een bijzondere gelegenheid om de Heer te danken, in wiens kracht hij mocht leven en werken. Tevens is het een gelegenheid zijn familie, de mensen van Mechelen, zijn vrienden dank te zeggen en vooral hen die in al die jaren, in goedheid en trouw, voor hem een grote steun zijn geweest. Hij ziet dan ook in de Eucharistieviering, gehouden in de parochiekerk “St. Jan” de Doper te Mechelen op 17 juni a.s. om 18.30 uur, het hoogtepunt van zijn ubileum. Hij zal zich in Uw aanwezigheid bij deze viering verheugen om samen met hem te danken en te bidden voor talrijke maar vooral goede priesterroepingen.
Pater Van Wersch werd geboren te Mechelen in 1931. Hij begon zijn kloosterleven bij de Priesters van het H. Hart in 1952 (Belgische Provincie). Hij werd priester gewijd in 1958. Vervolgens studeerde hij Filosofie, theologie en kulturele antropologie te Leuven. Hij was een aantal jaren werkzaam in Zaïre als missionaris. Momenteel is hij docent in de “Filosofie” en de “Missiologie” aan het Centrum voor Kerkelijke Studies te Leuven en is hij docent “Filosofie” aan het Groot-Seminarie van Rolduc.

sjaak van werschJac van Wersch 25 jaar priester

Mechelen,  Vrijdag herdenkt pater Jac van Wersch uit Mechelen het feit dat hij 25 jaar geleden tot priester werd gewijd. De viering van dit feest begint om 18.30 uur in de parochiekerk van Mechelen met een jubileummis. Aansluitend is er in de kerk gelegenheid om de jubilerende pater zijn gelukwensen aan te bieden.

Pater van Wersch werd in 1931 in Mechelen geboren. Na zijn intrede bij de priesters van het H. Hart in België volgde in 1958 zijn priesterwijding, waarna hij filosofie, theologie en culturele antropologie studeerde in Leuven. Na zijn studie werkte hij vele jaren in Zaïre. Inmiddels heeft pater Van Wersch ook deze episode afgesloten. Thans doceert hij filosofie en missiologie aan het centrum voor kerkelijke studie te Leuven. Daarnaast doceert hij ook filosofie aan het groot seminarie te Rolduc. De jubilerende pater grijpt -zoals hij zelf zegt- dit jubileum vooral aan “als een gelegenheid om de Heer te danken in wiens kracht ik mocht leven en werken.” Daarnaast wil hij zijn familie zijn vrienden en alle mensen uit Mechelen, die hem in het verleden tot steun zijn geweest, bedanken.

Laatste dagen

Pater Jaak heeft altijd een zwakke gezondheid gehad met ups en downs. De laatste jaren namen zijn krachten snel af. Toch bleef hij in zijn huis van Heverlee en daarbuiten dienst bewijzen zolang hij kon. Tot hij op 13 september tijdens een wandeling een hartstilstand kreeg. Na een snelle reanimatie kreeg hij de nodige verzorging in het Universitair Ziekenhuis te Leuven. Donderdag 24 september 2009 is hij daar rustig overleden. De uitvaarteucharistie had plaats op zaterdag 3 oktober in de kerk van de Barmhartige Christus te Tervuren. Daarna volgde de bijzetting in het graf van de familie in het Limburgse Mechelen. Moge pater Jaak Van Wersch nu voorgoed thuisgekomen zijn in de vrede en de vreugde van de Heer, die hij heel zijn leven naar best vermogen heeft gediend. Pater Albert Vander Elst scj. Op 24 september overleed pater Jacques van Wersch s.c.j. pastoor van Reijmerstok. Hij werd op 3 augustus 1931 in het Limburgse Mechelen geboren en ontving op 6 juli 1958 de priesterwijding. Na als missionaris en docent in Congo gewerkt te hebben, werd hij in 1967 docent aan het Centrum voor Kerkelijke Studies te Leuven en in 1976 tevens bisschoppelijk gedelegeerde voor de opleiding tot permanent diaken in het bisdom Roermond. Ook werd hij docent aan Grootseminarie Rolduc. Met ingang van 15 augustus 1991 werd hij tevens benoemd tot pastoor van de parochie H. Franciscus van Assisië te Reijmerstok. In juni 2006 kreeg hij eervol ontslag van deze laatste functie. Pater van Wersch is begraven in het familiegraf op de begraafplaats te Mechelen. bron: 3Landenpost 2 oktober 1991. bron: http://www.scj.nl bron: bisdom Roermond website

Herdenking

Jaak werd geboren op 3 augustus 1931 te Mechelen-Wittem (NL) als jongste telg uit een diep christelijk gezin met zestien kinderen. In de landelijke omgeving waar hij opgroeide – zijn vader was een herenboer – bloeide nog volop het “rijke Roomse leven”. Als priester en religieus zal pater Jaak daar
in zijn verdere leven de stempel van meedragen.

Als Nederlander heeft hij zijn opleiding en vorming gekregen in Vlaanderen. Hij deed zijn middelbare studies aan de toenmalige Missieschool van Lana-
ken en ging daarna naar het noviciaat te Loppem.

Op 17 oktober 1953 legde hij zijn eerste geloften af in de Vlaamse Provincie van de Priesters van het H. Hart. Na de cyclus van filosofie en theologie te
hebben doorlopen in het scholastikaat O.L. Vrouw van Kongo te Leuven werd hij op 6 juli 1958 aldaar priester gewijd.
Daarna behaalde hij aan de Katholieke Universiteit van Leuven de graad van doctorandus in de filosofie en het licentiaat in de culturele antropologie.
In 1961 vertrok hij als missionaris naar het toenmalige Zaïre, maar moest na drie jaar terugkeren om gezondheidsredenen.

Vanaf 1967 begon hij aan een lange carrière als leraar filosofische vakken. Eerst in zijn geliefd scholastikaat, dan aan het Leuvens Instituut voor Kerkelijke Studies, later opgenomen in het Centrum voor Kerkelijke Studies, waar de priesterstudenten van de verschillende Congregaties en van het bisdom Mechelen samen de priesteropleiding volgden. In 1975 werd hij op vraag van Mgr. Gijsen docent in de moraalfilosofie en de hedendaagse filosofie in
het grootseminarie van Rolduc. In 1977 werd hij daar ook verantwoordelijk voor de diakenopleiding. Hij bleef er lesgeven tot 1985, het jaar dat hij een
zware hersenontsteking kreeg. In de jaren tussen 1968 en 1979 werkte hij mee aan de encyclopedie “Larousse” i.v.m. de logica.
Van 1967 tot 1974 was hij ook gastdocent aan een paar instituten van hoger Onderwijs in Neder-Zaire. Van 1991 ten slotte tot 2006 was pater Jaak pas-
toor in de parochie van de H. Franciscus te Reymerstok, in zijn geboortestreek. Daar kon hij als priester zijn hart ophalen (en zijn geliefde streek-
taal onderhouden).

Bron: scj.nl

Klik hier voor Jacques van Wersch in de Kerkraadse Tak.

error: