Genealogische website Warsage

Willem van Wersch

Uit een schrijven uit 1876, dat in het archief van de Koninklijke Harmonie Orkest Heerlen ligt, blijkt dat Willem van Wersch, samen met 19 andere Heerlenaren in 1876 de Harmonie nieuw leven ingeblazen had. Willem van Wersch woonde toen aan het Emmaplein waar hij zijn winkel in behang, verf en glazenmakerij had. Drie van zijn zonen gingen daarin verder: August had zijn verfwinkel aan de Bongerd, Edmond had zijn schildersbedrijf en kunsthandel winkel aan de Emmastraat (nu Pancratiusstraat) en Ferdinand had zijn schildersbedrijf aan de Stationstraat, alle drie in Heerlen.

De brief van 1876 luidde:

De ondergeteekenden allen leden van het tot dusverre bestaan hebbende Harmonie gezelschap zijn heden-avond in algemeene vergadering tot beraadslaging overgegaan om de Harmonie te herschapen en Fanfare, ter oorzaken en wegens gebrek aan deelneming der bij de Harmonie volstrekt vereischte instrumenten (clarinetten).

En hebben ondergetekende na gemeenschappelijk overleg en beraadslagingen goed gevonden in plaats van Harmonie een Fanfare op te richten op heden den achttienden September 1800 zes en zeventig.

Heerlen 18 Sept. 1876.

harmonie caecilia

Deze mannen tekenden de brief

1e rij: M. Kessels (destijds dirigent van de harmonie), G. Luckers, G. Louppen, L. Ritzen

2e rij: Leon Ritzen, H. Vaessen, P. Geraerts, G. Consten

3e rij: Em. Dirix, Th. Cohnen, H. Dassen, E. Ritzen,

4e rij: ?, H. Beijer, J. Geraerts, H. Geraerts

5e rij: Jos Kessels (broer van Mathieu, de dirigent, en ook musicus), F. Samurek, W. van Wersch, J. Arets.

Sindsdien had Heerlen een Fanfare Sint Caecilia. Elf jaar later, in 1887, publiceerde de Staatscourant nieuwe statuten van de Fanfare. Maar daar stond ook de opmerking: bij meerderheid van stemmen kan de vereeniging weer tot harmonie hervormd worden.

Het was echter pas in 1925 dat de fanfare weer een harmonie werd.

Zoals hierboven al geschreven werd, waren drie zonen van Willem betrokken bij de harmonie/fanfare St. Caecilia uit Heerlen.

 

August van Wersch

De eerste was August van Wersch. Hij speelde in het orkest bugel. In 1908 bestond de fanfare 75 jaar en onder andere August werd onderscheiden omdat hij al 25 jaar of meer lid was. Op deze foto uit 1908 draagt hij het lintje. Hij zit bij de pijl. Tevens werd op deze dag een groot concert georganiseerd, betaald door het Muziekcorps van de Kon. Ned. Fabriek van Muziekinstrumenten te Tilburg. En werd het nieuwe vaandel ingewijd.

august van wersch
foto: Archief Rijckheyt, Heerlen

Edmond van Wersch

De tweede was Edmond. Hij zat in een van de comités.

De fanfare Sint Caecilia bestond in 1908 alweer 75 jaar. Reden voor een feest en Edmond zat in de regelingscommissie om dit mogelijk te maken. Als cadeau kreeg de fanfare het predicaat Koninklijke. Het feest was op zondag 21 en maandag 22 juni 1908. Tien jaar later was Edmond nog steeds bestuurslid van de Koninklijke Fanfare Sint Caecilia.

De Koninklijke Fanfare St. Caecilia uit Heerlen was blij met Edmond waarover bij het honderdjarig bestaan in juli 1933 werd gezegd: hij was de ziel en organisator van de te houden concerten, uitvoeringen enz, enz. Speciaal verdienstelijk maakte hij zich met het organiseeren van opera- en operette- avonden waaraan zoo meenig Heerlernaar in het voormalige Royal–zaaltje met tevredenheid terug denkt. Voorheen heette de harmonie de Koninklijke Fanfare St Caecilia. Maar omdat er vier klarinettisten bij zaten, werd de fanfare later een harmonie. Iedere keer als er weer een uitvoering was, kon men de kaartjes bij Edmond in de winkel kopen. Al in 1922 adverteerde hij al daarmee. Een kaartje kostte 10 cent (ca € 4,5 cent). In 1938 sprak hij namens de harmonie bij de begrafenis van de dhr. Scheepers, oud secretaris van de Harmonie.

 

Ferd van Wersch

En de derde was Ferd van Wersch. Ferd was bij het 90-jarig jubileum in 1923 een van de sprekers:

De heer F. v. Wersch hield een buitengewoon enthousiast speech waarin hij enkele herinneringen naar voren bracht en ten bewijze dat de Heerlense burgerij met de fanfare symphaticeerd en meeleeft bood spr. het fraaie cadeau, de instrumenten aan.

Lim Koerier 17 juli 1923:  De voorzitter van het Hulde-comité, dhr. Ferd van Wersch, voerde hier het woord. Geestdriftig herinnerde hij aan het verdienstelijk verleden van St. Caecilia, dat door de ingezetenen grootelijks wordt gewaardeerd, getuige dit kostbare geschenk, dat spr. de eer had, namens het comité te kunnen aanbieden.

Dhr. Van Wersch herinnerde voorts aan de wordingsgeschiedenis der fanfare en overhandigde den voorzitter, kleinzoon van den oprichter-voorzitter,  dhr. van Roosen het oude dorpsvaandel uit de eerste bestaansjaren van „St. Caecilia”, dat men ’t geluk had gehad terug te vinden. Spr. wijdde hierbij een piëteit-vol woord aan de nagedachtenis der voormalige leden.

harmonie sint caecilia

Ferd staat helemaal links.

Met dank aan het archief van de Koninklijke Harmonie Heerlen.

error: