Intro

800 jaar Stamgenoten
In 1992 publiceerde Albert van Wersch († 2005) zijn boek 800 Jaar. Een historisch-genealogisch verslag uit het leven en werken van een Zuid-Limburgs geslacht en de streken waar zij woonden. Met dit genealogisch onderzoek was hij al op 23 jarige leeftijd mee begonnen en was 78 toen hij het boek uitgaf. Aangezien zijn zoon Philippe het manuscript voor hem op de computer uitgetypt had, werd hij ook aangestoken door het vuur van zijn vader. In 2002 lanceerde hij zijn eerste website over het werk van zijn vader: www.vanwersch.nl. In 2017 kwam de nieuwe website warsage.nl online. Hiermee wordt het werk van zijn vader voortgezet.

Website Warsage.nl
In de geschiedenis zijn heel wat achternamen afgeleid van de oorspronkelijk naam Van Werst.  Vandaag zijn dat Van Wersch, Von Wersch, Von Weersch, Van Weersch, Vonwersch, Vanwersch, Vanweersch, Van Werst, Van Weerst, Van Weers, Van Weersth, van Wierst. Hetzij met een grote V of een kleine v.
De naam van de website is gekozen omdat onze stamoudsten uit Warsage / Weerst komen.

Geschiedenis 
De geschiedenis van dit geslacht begint anno 1200 in Weerst (Warsage), een plaats, zuidelijk van de Limburgse grens, in België. Hier woonden destijds de ridders en de latere landjonkers Van Werst in hun versterkt stamhuis De Hof van Weerst. In de zestiende eeuw vertrokken zij naar de Vrije Rijksheerlijkheid Wittem en vestigden zich als zelfstandige landjonkers op de Groote Hof gelegen in Ten Dorp, een toenmalig buurtschap van Epen. Van hieruit traden Hans van Werst, zijn zoon Peter en hun nakomelingen van 1581 tot 1800 op als schepenen voor de plaatselijke schepenbanken. Zij behartigden de belangen van de inwoners van de Vrije Rijksheerlijkheid Wittem bij rechtszaken, transporten van goederen en nalatenschappen.
Vanuit dit gebied verspreidden hun nazaten zich over meerdere plaatsen.

Overal
Tegenwoordig is de familie Van Wersch wereldwijd: Chili, Amerika, Canada, Frankrijk, Israël, Zuid Afrika, België, Engeland, Duitsland (vooral rondom Aken) en uiteraard Nederland. Nog steeds is de grootste concentratie Van Wersch in Zuid-Limburg. 

Veranderingen
In de kerk- en gemeenteregisters valt te constateren dat de schrijfwijze van de familienaam Van Werst verandert in de schrijfwijze zoals hierboven vermeld is. Meestal gebruikten pastoors en griffiers de vroeger, dialectisch uitgesproken naam in hun registers. Sommigen hebben later deze naam wettelijk weer laten wijzigen in Van Wersch.
Opvallend in de Kerkraadse tak is dat de overlijdensaktes van 1793 tot 1811 de familienaam als Van Wersch vermeldden. Tussen 1815 en 1833 gebruikten deze akten de naam Vanwersch, om tot 1852 weer de naam los van elkaar te schrijven. Soms konden de betrokkenen zelf hun naam schrijven. Wanneer de ambtenaar Vanwersch schreef, schreef de getuige of de vader vrijwel altijd Van Wersch. Alles heeft gewoon te maken met de ambtenaar. Mijn opa Hubert Ferdinand veranderde zijn wettelijke achternaam van Van Weersch in Van Wersch. Op 24 maart 1921 werd bekend dat bij vonnis der Arrondissements  Rechtbank te Maastricht van vier en twintig Maart negentien honderd een en twintig is bevolen dat in nevenstaande akte inplaats van het woord “van Weersch” worde gelezen “van Wersch. Heerlen, elf Februari negentien honderd twee en twintig, getekend: Horstenbach.
Ferdinand deed dit omdat op zijn geboorteakte Van Weersch stond terwijl zijn vader van Wersch tekende en zich ook zo noemde. Ook al zijn broers hadden van Wersch op hun geboorteaktes staan. Toch was dat niet goed overgekomen, want mijn vader vroeg wederom, nu in 1951, een naamswijziging aan. Hij stond nog steeds als Van Weersch te boek.

Boek: 800 Jaar Van Wersch
De in deze website gebruikte genealogieën komen deels allemaal uit dit boek, geschreven door Albert van Wersch (blz. 363,g). U kunt dit bestellen door een e-mail te sturen. Recensies? Klik hier
Er zijn nog enkele boeken: de prijs is slechts € 20,- exclusief post en verpakking. Dit geldt voor verzending  binnen Nederland.
Klik hier om het boek te bestellen.

Deze genealogische gegevens zijn nadrukkelijk alleen bedoeld voor niet-commercieel en persoonlijk gebruik om tot een uitwisseling van gegevens te komen met andere genealogen. Onder geen beding mogen deze genealogische gegevens in zijn geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, disc of via internet, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de samensteller dezes. Hebt u bezwaar tegen uw gegevens, neem contact op via het contactformulier. Klik hier.

Een Stamgenoten website