Nico van Wersch, secretaris

nico-pasfoto
1924-1994

Nico van Wersch  werd in 1924 in Simpelveld geboren waar zijn vader gemeente secretaris was.  Zijn middelbare schooltijd was als kostschoolleerling van het fameuze Rolduc in Kerkrade. Daar dacht hij altijd met veel plezier aan terug. Hij ging direct na de oorlog economie studeren aan de Katholieke Economische Hogeschool in Tilburg waaraan hij in 1952 zijn doctoraal succesvol behaalde. Hij was samen met een vriend in 1946 medeoprichter van Iduna, een heerendispuut van het Tilburgs Studenten Corps St. Olof waar hij zijn leven lang mee verbonden is gebleven en een belangrijk netwerk en vele warme herinneringen aan over hield.

Na een korte tijd als voluntair gewerkt te hebben voor de gemeente Nijmegen, vond hij werk in Den Haag en trouwde in 1953 de boerendochter Bep van der Wiel. Nico was zijn leven in een bestuurlijke rol verbonden aan diverse verenigingen/bedrijven. Een greep uit de door hem vervulde betrekkingen en functies:

 • In februari 1952 werd Nico geïnstalleerd als honorair senator van het Tilburgs studentencorps St Olof. Later in dat jaar werd drs. N. van Wersch benoemd tot sociaal-econoom bij de Dienst Publieke Werken in Nijmegen. Hij was 27 jaar.
 • September 1954: zijn eerste betaalde functie was op op de afdeling Sociale Zaken van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond in Den Haag. Hij was secretaris. Dit jaar kwam hij in het Bestuur van de Stichting van de Arbeid.
 • Maart 1955: Hij werd ook vertegenwoordiger van het Koninklijke Landbouwcomité.
 • In april 1956 werd hij plaatsvervanger van de heer Kriellaars in het Landbouwschap van de Sociaal Economische Raad (SER). Deze functie was tussen april 1956 en april 1958.
 • In mei 1956 werd hij benoemd tot algemeen secretaris van de Katholieke Land- en Tuinbouwbond (LTB) in Haarlem, een functie die hij tot aan zijn pensionering (VUT: 1 januari 1987) bleef bekleden. Vanuit de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond (KNBTB) (de landelijk opererende standsorganisatie) werd hij  als secretaris overgeplaatst naar de LTB in Haarlem, een van de regionale bonden (de standsorganisatie KNBTB was ‘diocesaal’ georganiseerd) om daar als algemeen secretaris leiding te geven aan het bureau. Het was de baan van zijn leven, hij voelde zich als een vis in het water en hield altijd goed voeling met de agrariërs.
 • In 1956 was hij lid van de Commissie van Advies van het Algemeen Bestuur van het Intercommunaal Lichaam Vereniging Tuinbouwgronden.
  ltb bodegravenOp 2 februari 1957 bezocht van Wersch de 25-jarige LTB afdeling Bodegraven. Op de foto staat helemaal links Nico van Wersch. De andere mannen behoren bij het bestuur van de afdeling Bodegraven.
 • Tussen 1960 en 1987 was hij secretaris / penningmeester in het bestuur van de Onderwijsvereeniging. Later schreef men zij over hem: Hij kweet zich zorgvuldig van die taak.
 • Hij was korte tijd (1963-1965) algemeen penningmeester van de politieke partij de K.V.P, die later overging in de CDA. In mei 1965 nam hij afscheid van de KVP vanwege de drukke werkzaamheden, welke zijn maatschappelijke functie meebrengen.
 • 1965 begon hij als voorzitter van de Haarlemse Vereniging voor het Gezin. Dit was hij vele jaren.
 • Hij werd in juli 1968 lid van de Onderwijscommissie  die ontstaan was door de samenwerking met het Landbouwschap.
 • Twee maanden eerder, mei 1968, was hij benoemd foor het Katholiek Nederlands Boeren- en Tuindersbond als plaatsvervanger in het bestuur van hert Landbouwschap.
 • Zijn katholieke identiteit stond bovenaan. In 1969 sloot hij zich aan bij de actiegroep Wereldkerk die inspraak wilde hebben bij de nieuwe ontwikkelingen in de Katholieke kerk. Een van de initiatiefnemers was Dr. De Quay, destijds minister president.
 • Als plaatsvervangend lid van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond werd hij in juni 1973 tot volwaardig lid gekozen omdat de voorzitter mr. Tiemen Brouwer ontslag nam. In 1977 zou die overlijden, slechts 60 jaar oud. Hij was van 1965 tot 1973 lid geweest. Er werd een nieuwe voorzitter gekozen uit de leden en Nico van Wersch werd lid.
 • Van mid 70-tiger jaren was hij secretaris van het Bestuur Stichting Onderwijsinstelling L.T.B.
 • Lid Raad van Commissarissen van Interpolis.
 • Bestuurslid van het vormingscentrum Ons Erf in Berg en Dal (Boerencentrum en Volkshogeschool).
 • Penningmeester van het Bisdom Haarlem.

nico-van-wersch

Nico van Wersch, Simpelveld meldt zich in Oct. 1944 als oorlogsvrijwilliger. Waar later gezegd werd, dat studeerenden zich niet als oorlogsvrijwilliger konden melden, begon hij in Januari 1943 met de stud. prop ec. Enkele maanden later werd de cursus weer stopgezet op grond, dat de studenten zich eerst vrijwillig moesten melden of dat zij zich op een andere wijze voor het vaderland verdienstelijk moesten gaan maken. Een definitief besluit zou spoedig volgen. Ieder loopt echter in het “pakje” en volgens de laatste binnengekomen bericht zou hij het weer moeten uittrekken, daar studeerende oorlogsvrijwilligers niet aangenomen mogen worden. Hij vraagt nu, mede in naam van vele andere studeerenden aan de betreffende instanties een spoedig doch beslissend besluit te willen nemen.

bron: Maas- en Roerbode van 6 april 1945 ( p.s. Zuid Nederland was inmiddels al bevrijd).

In het herdenkingsboek Blijvende Dynamiek, 75 jaar geschiedenis van de Katholieke Land- en Tuinbouwbond staat over Nico: Drs. N.H.M.W. van Wersch, aangetreden in 1956, zag een duidelijke taak voor de LTB in het vormen van zijn leden tot gemotiveerde katholieken,. Bij zijn afscheid eind 1986 was die gedrevenheid echter al goeddeels vervangen door de oecumenische gedachte, en had Van Wersch als vormgever van het 3 HLO overleg de aanzet gegeven tot nauwere samenwerking.
Dit klopt niet helemaal. In 1957 nam hij al het initiatief tot overleg tussen de protestants-christelijke en neutrale tuinbouwbonden op regionaal vlak.

leidsche-courant-4-febr-196

In 1961 reikte Nico van Wersch (links) als algemeen secretaris van de inter-diocesane LTB een gouden speld uit aan de heer Joh. C. Vink, dertig jaar  secretaris van de LTB afdeling Alphen aan den Rijn.

Nadat hij een jaar lang penningmeester was van de KVP schreef hij in 1966 een brief naar het avondblad De Tijd waarin hij aangaf aan het democratisch recht in de KVP te twijfelen. Klik hier voor het artikel.

handtekening nico van wersch

In 1973 werd hij door de koningin begiftigd met het officierschap in de Orde van Oranje Nassau. Ook ontving hij het commandeurschap in de orde van Sint Sylvester.

volkskrant-1964Geen politieke aspiraties
“Het is een onvoorziene consequentie van een benoeming in een openbare functie.”  Met deze uitlating bedoelt drs. N. van Wersch er niet op gerekend te hebben, dat zijn benoeming tot penningmeester van de Katholieke Volkspartij hem in de publiciteit zou plaatsen. Eigenlijk had hij liever gezegd, dat hij persoonlijk niet zo gebrand is op publiciteit. Maar hij geeft graag toe dat de leden van de K.V.P. recht hebben te weten wie voor hen in de top van de partij de verantwoordelijkheid voor de financiën gaat dragen. Drs. Van Wersch peinst niet lang wat hij zal zeggen. Zijn opvatting is het kind bij de naam te noemen en er niet om heen te draaien. Dat doet hij dan ook niet, want hij komt er rond voor uit, dat hij geen politieke aspiraties heeft. Desondanks heeft hij steeds bijzonder veel belangstelling voor de K.V.P. gehad. Al in de tijd dat hij nog economie studeerde in Tilburg was hij lid van de K.V.P., maar nooit heeft hij zich veel met de partij bemoeid.

De vraag rijst waarom hij nu zo plotseling in het partijbestuur is terecht gekomen. Men heeft namelijk bij de vorming van een nieuw bestuur uitgezien naar een figuur, die nauwe bindingen heeft met de agrariërs in ons land. Bij de samenstelling van het landelijke K.V.P. bestuur waren alle groepen op de agrariërs na vertegenwoordigd. Toen drs. Van Wersch, algemeen secretaris van de L.T.B. in de bisdommen Haarlem en Rotterdam, de functie werd aangeboden heeft hij niet uit politieke interesse „ja” gezegd, maar omdat hij van mening was dat er aan de organisatie van de K.V.P. iets schortte. Die indruk heeft hij uit eigen ervaring. „Zolang ik lid van de K.V.P. ben geweest in Tilburg, Nijmegen en Den Haag heb ik nog nooit een uitnodiging gehad voor een bijeenkomst van een van de afdelingen”, aldus drs. Van Wersch. Bovendien is hij nooit uitgenodigd voor de groslijststemmingen. De heer Van Wersch voegt er aan toe, dat hij als leek, gebrek aan organisatie bij de K.V.P. veronderstelt, want in een andere kwaliteit kan hij er niet over oordelen. Hij gelooft echter dat de organisatie van de K.V.P. in de loop van de jaren wat in gedrang is gekomen doordat de talloze vraagstukken, waarvoor het bestuur geplaatst wordt, met zeer veel interesse en deskundigheid worden behandeld.

Dat men de nog pas 39jarige drs. Van Wersch voor het hoofdbestuur van de K.V.P. heeft aangezocht om de agrariërs te vertegenwoordigen, is duidelijk als men weet dat hij  -geen landbouwer van huis uit-  al van zijn jonge jaren met de landbouw vertrouwd is. Zijn vader was gemeentesecretaris van het Limburgse Simpelveld. De moeder van de heer Van Wersch stamde uit een boerenfamilie. In zijn vakanties ging de heer Van Wersch vaak naar de boerderij van zijn oom. Nog is hij er trots op dat toen zijn oom eens ziek was hij een hele maand lang het boerenbedrijf alleen geleid heeft. En als hij nog eens ooit de kans kreeg werd hij boer. Die kans zal niet gemakkelijk komen, want reeds jaren is hij verstrikt in het lid zijn van alle mogelijke organisaties. Aanvankelijk heeft hij de boot weten af te houden, maar eenmaal voorzitter geworden van de Katholieke Vereniging voor Gezinszorg in Haarlem volgde de een na de andere functie. Drs. Van Wersch zet zich voor alle functies, die hij aanvaard heeft voor de volle honderd procent in, maar hij is ook vastbesloten zijn werk met de nodige efficiency. aan te pakken. „Het zou fout zijn”, aldus drs. Van Wersch,” te vergeten dat ik huisvader ben.”

bron: Volkskrant 1964

Nic. van Wersch was een hele actieve man in de samenleving. Hij vond dat ook zijn plicht. Zijn familie had hem in staat gesteld (als enige van acht kinderen) zijn talenten tot ontwikkeling te brengen met een universitaire opleiding, dus hij vond dat hij die talenten optimaal moest inzetten voor de gemeenschap, terwijl hij huis, haard en opvoeding overliet aan zijn vrouw. Het Rooms Katholicisme was daarbij, naast zijn voorliefde voor het boerenbedrijf, een belangrijke rode draad (wat ook heel goed paste in de verzuilde samenleving van de naoorlogse tijd). Hij kende zeer veel mensen die er in de jaren 60-80 toe deden in katholieke organisaties (KVP/CDA, KRO, Bisdom Haarlem, Katholieke landbouworganisaties, Katholieke Vakbeweging, Boerenleenbank / RaboBank, etc. etc.), niet zelden ook vanwege een gemeenschappelijke achtergrond vanuit Tilburg, waar ook mensen als Norbert Schmelzer en Herman Wijffels gestudeerd hadden. Kenmerk voor de verzuilde maatschappij was dat de tentakels van de boeren standsorganisatie zich uitstrekten tot allerlei andere sectoren waar katholieken opkwamen voor hun positie. Het was voor de boerenorganisaties van belang dat voldoende mensen (mannen) ‘van ons’ vertegenwoordigd zijn in de kamer, de regering en in besturen en organen van banken, verzekeraars, omroepen, opleidingsinstituten etc.

nico-over-advIn 1971 vierden zijn ouders hun 50-jarig huwelijksfeest.

nico van wersch

BOVEN: Doreen (vrouw van Ted van Wersch); Corry Gerarts-van Wersch; Helen (Lene Tind-van Wersch; Flemming Tind; Nico van Wersch; Huub Alberts; Cato Alberts-van Wersch; Jeanny van Wersch; David Goicoechea; Mien Coicoechea-van Wersch
ONDER: Theo (Ted) van Wersch; Hans Gerarts; Bep van Wersch-van de Wiel; Maria van Wersch-Custers; Hubert van Wersch; Marie-Jose (Mariets) Sonneschein-van Wersch; Jos Sonneschein.

Johannes Maximiliaan Hubertus Marie van Wersch (1893-1975) trouwde in 1921 met Maria Mechtildis Custers (1894-1976).

In de Volkskrant van 31 maart 1994 stonden twee overlijdensberichten. Een van Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie WTLO en een van het bestuur, raad van commissarissen en directie van het accountantskantoor LTB.

Klik hier voor Nico van Wersch in de Simpelveldse Tak.

Een Stamgenoten website