Genealogische website Warsage

hubert-van-wersch
Hubert van Wersch 1917-2007

Hubert werd als jongste kind van hoteleigenaren Jupke van Wersch en Anna Wark in 1917 geboren. Hij koos voor het leraarschap Duits, Frans en geschiedenis. Daarnaast was hij de amateur historicus van Simpelveld. In twee tijdschriften, het Land van Herle en in De Bongard schreef hij veel over de historie van Limburg en Simpelveld.

1938: Hij behaalde zijn hoofdakte in Roermond. Hij was nu bevoegd om les te geven en verhuisde in januari naar Heerlen.
1940: Hij werd benoemd tot onderwijzer aan de R.K. Bijzondere Jongensschool in Schimmert.

Hubert van Wersch
1978

1941: In augustus 1941 slaagde hij voor examen Hoog Duitsch als leraar Lager Onderwijs. In de krant stond zijn naam als H.R.J.J. van Wersch.
1959: Als leraar aangesteld aan de u.l.o. van Spekholzerheide. Deze school was net aan de St. Martinusstraat gebouwd. Later werd dit de Pius XII mulo en daarna het Sancta Maria college.
1978: Hub (Hoebet) organiseerde in 1978 een grote familiereünie in hotel Maxime in Simpelveld. Klik  hier (onder aan de pagina).
1984: Hij wilde samen met mijnbeambte Hub Faymoville documentatie verzamelen over de politionele acties in Indië waarbij dan specifiek de soldaten uit Simpelveld beschreven zouden worden. Beiden waren bijna 40 jaar geleden voorzitter en secretaris van het Simpelveldse Thuisfront dat voor de jongens in Indië werkte. Ze kwamen tot tachtig Indiëgangers, samengesteld uit stoottroepen, oorlogsvrijwilligers en dienstplichtigen. Het is niet tot een publicatie gekomen.

Bij zijn overlijden in 2007 verschenen er twee artikelen waarin zijn leven werden gememoreerd. In het Land van Herle verscheen het volgende artikel:

In memoriam: Hubert van Wersch (1917-2007)
Door Luc Wolters

hub van werschOp het gedachtenisprentje, waarvoor Hubert van Wersch zelf een tekst had geschreven, kijkt hij nog één keer om en dankt de Heer voor het mooie leven, dat Hij hem had geschonken. Een leven van ruim negen decennia, een goed gevuld arbeidzaam en behulpzaam leven. Hij ziet terug op een zorgeloze jeugd met goede ouders, prijst zich gelukkig met een lang en gelukkig huwelijksleven en met een rijke schare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

 

Hubert Nic. J.J. van Wersch werd op 7 juli 1917 geboren als telg uit een familie met eeuwenoude banden met Simpelveld, die bestuurders, notabelen en ondernemers had voortgebracht. De aandacht voor genealogie zou hem een leven lang vergezellen. Hij werd onderwijzer te Schimmert [1938-1946] en huwde in 1941 met de Simpelveldse Lieske Coenen. In Schimmert werden de eerste twee van vier kinderen in totaal geboren. De derde spruit vernoemde hij naar de kerkpatroon van Simpelveld en Schimmert, de Heilige Remigius. Na de oorlog werd Hubert van Wersch aangesteld aan de R.K. Jongensschool te Simpelveld, waarna hij sindsdien in de volksmond ‘d’r Meester’ genoemd werd. Hier onderwees hij tot 1959 velen en spoorde hen met verhalen aan tot interesse voor de lokale historie. 

 

Hierbij vulde hij de regionale lacunes aan, die de gewone geschiedenisboeken ontsierden. Die besteedden in zijn ogen veel te veel aandacht aan de Nederlandse geschiedenis, terwijl Limburg er in die uitgaven bekaaid afkwam. Vervolgens doceerde Van Wersch tot 1976 geschiedenis, Duits en Frans aan de Pius xii Mulo in Kerkrade-West en het Zuidlimburgs Avondcollege [Bernardinus] te Heerlen.

Hubert van Wersch had zijn hele leven al interesse voor de lokale historie. Hij kende immens veel feiten, wetenswaardigheden, families en achtergronden uit Simpelveld en omgeving en schepte er behagen in ze te combineren met gebeurtenissen en uitvindingen, die de wereldgeschiedenis mede bepaalden

Land van Herle
Op uitnodiging van de Heerlense stadsarchivaris Van Hommerich sloot hij zich in 1948 aan bij de Historische Werkgroep voor het Land van Herle. Dit lidmaatschap nodigde uit tot een aantal historische artikelen, zoals over het Simpelveldse parochiejubileum in twee delen [1953] en over de beide kloosters van de zusters van het Arme Kind Jezus [1978] en de paters van de Plaar [1984]. 

 

Dat Van Wersch’ interesse de historie van Simpelveld in het bijzonder gold, was evident, het ontbrak hem alleen aan een podium om dit op locaal vlak met anderen te delen. Dit terwijl de onderwijzer en pedagoog zich bij uitstek een vraagbaak toonde voor alle geinteresseerden. Zo had hij in 1948 al in de Dorpsbode een vervolgverhaal over de historie van het kloosterstadje laten verschijnen. 

 

In 1970 ondersteunde hij Huub Franssen bij de samenstelling van het boekje Van Semplevei tot Simpelveld, terwijl hij het jaar daarna zelf het boekje Simpelveld in oude Ansichten verzorgde en in 1984 het Schoolfotoboek publiceerde, waarbij de verwoede speurder gepoogd had de vele namen bij de klassenfoto’s te voegen. Een kleine doorbraak om met anderen op dit vlak iets te realiseren, was de organisatie van de fototentoonstelling, die in navolging van Bocholtz ook in Simpelveld gerealiseerd werd met meer dan 1.500 fotogenieke kiekjes uit vervlogen tijden. Simpelveld keek z’n ogen uit en er kwam een vervolg, toen het comité, waar Hubert van Wersch uiteraard ook deel van uitmaakte, in 1981 het gedocumenteerde fotoboek Oad Zumpelveld het levenslicht liet zien.

Na enkele geslaagde avonden over de dorpsgeschiedenis werd in 1986 het idee opgevat een heemkundevereniging te starten, voor Bocholtz en Simpelveld samen. De gemeente gaf groen licht en het daaropvolgende jaar passeerde de notariële akte van De Bongard, zoals de nieuwe club gedoopt werd, waarbij Hubert van Wersch als eerste voorzitter te boek staat, nog datzelfde jaar opgevolgd door achterneef mr. Marcel van Wersch. Enkele jaren later werd met de schoolfoto’s van Van Wersch een hernieuwde schoolfoto-expositie gehouden. 

 

De start van het tijdschrift De Bongard gaf Hubert van Wersch volop de gelegenheid de in de loop der decennia vergaarde documentatie over tal van onderwerpen te bundelen in losse artikelen. Hij schreef tal van stukjes, onder meer over het postkantoor, de start van de bank, een aparte uitgave over de legendarische ‘gouden’ burgemeester Brand, uiteraard over de school, de vroedvrouw, de straatverlichting en ga zo maar door. Onuitputtelijk leek zijn stroom aan gegevens. 

 

De verdiensten van de betrokken amateur-historicus bleven niet ongelauwerd: in 1992 werd hij bij gelegenheid van het lustrum van De Bongard benoemd tot eerste erelid. Het levenseinde leek ondanks de hoge leeftijd nog niet in zicht. De bejaarde Van Wersch, hoewel enigszins verstrooid, dat echter meer geaardheid leek dan door ouderdom opgedrongen, bleek behept met een grote feitenkennis. Schertsend wanhoopte hij weleens dat hem namen of jaartallen ontschoten waren, maar was ook getroost met de lavende woorden dat dit bij iemand van zijn leeftijd niet onoverkomelijk was.

 

In 2001 ontviel hem zijn echtgenote Lieske, waarmee hij eerder dat jaar zestig jaar getrouwd was. Hubert moest zonder haar verder, hoe zwaar hem dat ook viel. Hier slaagde hij wonderwel in, zodat hij tot het laatst actief en mobiel bleef, en present was bij vergaderingen, bijeenkomsten en lezingen. Op 7 juli van dit jaar [07.07.07] vierde hij zijn negentigste verjaardag. De woonkamer puilde uit met kaartjes, bloemetjes en flessen wijn. Echter, op 24 oktober – de sterfdag van zijn vrouw – verwisselde Hubert van Wersch het tijdelijke met het eeuwige. Op zaterdag 27 oktober namen velen van hun familielid, hun meester, dorpsgenoot of collega-heemkundige afscheid in de St.-Remigiuskerk. Een heemkundige van formaat is niet meer, iemand die met expertise de heemkunde al bedreef, lang voordat een vereniging op dit vlak door hem in het leven werd geroepen. Zelf groet hij op zijn gedachtenisprentje ten afscheid: ‘Leef Zumpelveld adieë’.

bron: Land van Herle 2007

1936

hub van werschZijn ouders, Jupke en Anna van Wersch-Wark hadden in de dertiger jaren een bioscoop in Simpelveld. Toen Hub 18 werd, in 1936 werd hij lid van de Bioscoop bond.

1939

huub van wersch

Tijdens het schooljaar 1939-1940 werd van de eerste klas deze foto gemaakt op de jongensschool in Simpelveld met leraar Huub van Wersch als leraar.

hub van wersch
1941: Huwelijk van Hub van Wersch met Lieske Coenen. Naast de bruid staat zijn broer Maxime. zus Tonia staat rechtsboven. Leo/Leike staat rechts midden en moeder Anna Wark zit naast de bruid.
hub van wersch Lieske Coenen
Hun eerst geborene

1950

Huub was betrokken bij de soldaten in Nederlands Indië. In 1948 was de Stichting Katholiek (militair) Thuisfront opgericht met als doel geld in te zamelen om de jongens overzee en hier in actieve dienst financieel te helpen met onder andere kerstpakketten en andere zaken. Hij was bijvoorbeeld in 1950 voorzitter van het Limburgsch Thuisfront. In dat jaar kregen drie oud-soldaten het oorlogsherinneringskruis. De organisatie bestaat nog steeds, maar dan wel onder de naam Nationaal Katholiek Thuisfront.

1956

hub-1-febr-1956

De Onderwijzersbond bestond in 1956 alweer 60 jaar. Van het toenmalige bestuur werd een foto gemaakt. Hubert van Wersch staat als tweede van links. In 1971 bestond de afdeling Gulpen 75 jaar. De R.K. Onderwijzersbond voor het Bisdom Roermond werd in 1897 opgericht en de vermelding in het Staatsblad was in 1898. De Bond verzorgde destijds toneel en zang bijeenkomsten. Vlnr zittend: J. Philippens (secretaris), H. Wijnen (bondsvoorzitter), H. Ortmans (afd. voorzitter), W. Ramaekers (ere voorzitter).
vlnr staand: Th. van Enkelvoort, Huub van Wersch (leraar aan de Pius XII Mulo in Kerkrade), P. Lemmens, D. v.d. Krogt.

1978

Knietje
onderwijzer hub van werschTijdens de geweldige receptie ter gelegenheid van het afscheid van meester Hub van Wersch kreeg hij van welmenende vrienden een fonkelnieuwe fiets cadeau om daarmee een aankomend buikje te lijf te gaan. Hub beloofde de auto te laten staan en een trimtocht te ondernemen. Hij voegde de dag erna de daad bij het woord. Had hij dat maar niet gedaan. In zijn trimijver vergat hij, dat men niet ongestraft veertig jaar aan geschiedenis kan doen, daarbij de geest sterkend maar het lichaam vergetend. Per slot van rekening had hij van de ouden al kunnen leren  dat een geest pas gezond is als hij in een gezond lichaam huist. Jammer genoeg was hij dit vergeten. Nu zit hij thuis met een pijnlijke knie. Zijn vrienden zullen hem bij de fiets nog een trainingsschema na moeten leveren.

bron: Limburgsch Dagblad 1978

 

Foto: Hubert van Wersch was tussen 1959 en 1978 leraar aan de Pius XII mavo in Kerkrade West. Links zit hij, samen met dhrn. Geurts en Toussaint.

hubert-lim-dgbl-31-aug-1978SIMPELVELD- Hubert van Wersch  (61), de jongste telg uit het geslacht  van Wersch, dat ruim een eeuw geleden het bekende hotel Maxime, een bakkerij, winkel, slijterij en witte bioscoop in Simpelveld begon te exploiteren, gaat bij zijn afscheid op 1 september van de Pius XII-mavo te Kerkrade-West zijn 40-jarig onderwijsjubileum vieren. Tevens neemt  hij dan afscheid als leraar van het  Zuidlimburgs avondcollege te Heerlen. Dit gaat vrijdag gepaard met een  eucharistieviering welke om 14.00  begint, in de parochiekerk en een van  18 tot 19.30 uur durende receptie in  hotel Maxime, bij de kerk.


Hubert van Wersch is een zeer bekende persoonlijkheid in Simpelveld.  Hij geldt als de plaatselijke historicus,  die alles over het kloosterstadje weet. Velen die iets over het verleden van Simpelveld te weten willen komen, worden naar hem verwezen, zelfs door gemeenteambtenaren. Hij heeft door de jaren heen een uitgebreide documentatie aangelegd, met honderden foto’s, ansichtkaarten, krantenknipsels, bidprentjes enz. Hij schreef ook een boekje over Simpelveld en wil na  zijn pensionering beginnen met een biografie over het, in de Oostelijke Mijnstreek zeer bekende geslacht Van Wersch. Zijn werk was zijn hobby, want hij gaf, naast Frans en Duits, vooral geschiedenis. Aan het avondcollege uitsluitend geschiedenis. Hij is een vooraanstaand lid van de Historische Kring Land van Herle.

Hub van Wersch
De Limburger 1978

Hubert van Wersch uit Simpelveld
Afscheid na veertig jaar onderwijs

Simpelveld Vrijdagavond 1 september neemt de in Simpelveld geboren en getogen leraar Hubert van Wersch, na ruim 40 jaar in de onderwijswereld zijn beste krachten aan de opvoeding van de jeugd te hebben gegeven, afscheid.

In de eerste plaats van zijn collega’s van de Mavo Pius XII in Spekholzerheide, waarvoor hij in 1959 met de heren Toussaint, Nobel en Schröder het eerste onderwijsteam vormde. Verder ook van het Zuid-Limburgse avondcollege, waar hij tien jaar werkte.

 

 

De onderwijs carrière van Hubert van Wersch begon in 1938 aan de Broederschool van Molenberg. In 1936 had hij in Venlo zijn onderwijsdiploma en twee jaar later zijn hoofdakte behaald, later gecompleteerd met de L.O. akte Frans en Duits. Na een paar maanden aan de Mulo in Bleijerheide les te hebben gegeven, verhuisde de heer Van Wersch van 1940 tot 1946 naar de basisschool in Schimmert. Van 1946 tot 1959 gaf hij les aan de basisschool in Simpelveld, waarna hij definitief voor het vervolgonderwijs koos.

 

 

Bibliotheek
Meer dan 20 jaar was ook de eenzame werker in de plaatselijke bibliotheek, die alle bestuursfuncties in zich verenigde. Ruim 15 jaar had hij zitting in het afdelingsbestuur van de regio onderwijzersbond.

Zijn grote historische belangstelling blijkt uit een uniek archief, waarin juweeltjes van plaatselijke geschiedschrijving en documenten een plaats hebben gekregen. Eigenlijk was het daarom vanzelfsprekend, dat de Europese Bibliotheek in Zaltbommel voor de uitgave van een fotoboek over Simpelveld voor commentaar en oud-fotomateriaal bij de heer Van Wersch aanklopte.

Ook de documentatie over het plaatselijke verenigingsleven en gegevens over alle tot op heden bekende raadsleden, colleges en voorzitters van de gemeenteraad heeft hij bijgehouden.

 

Hubert van Wersch was ook een drietal jaren redacteur van de plaatselijke “Dorpsbode” die de abonnees en de meer dan 100 Simpelveldse soldaten in Nederlands-Indië van plaatselijk nieuws voorzag. “De Dorpsbode” slaagde er zelfs in om de bekende schrijver Toon Kortooms geregeld tot publicatie van een humoristisch stukje te bewegen.

Vrijdagavond van 18-19.30 uur krijgt iedereen de gelegenheid om in zaal Maxim tegenover de kerk afscheid van deze onderwijsman te nemen.

bron: De Limburger 30 augustus 1978.

1985

lim-gbl-12-febr-1985Verzameling van Hubert van Wersch nu in boek vastgelegd.  Historie Simpelveld in oude schoolfoto’s.

SIMPELVELD – ‘Domus Sapientiae, Domus Educatonis’. Dat betekent: ‘Huis van wetenschap, huis van opvoeding’ en het  stond op de grote gedenksteen boven de middendeur van de  oude jongensschool aan de Irmstraat in Simpelveld. De  school werd gebouwd in 1871 en genoemd naar koning Willem 111, in 1976 werd de school afgebroken. Meester Hubert  van Wersch stond hier aan school. Enkele jaren geleden werd  hij gepensioneerd, niet als ‘meester’ want uiteindelijk werd hij leraar aan de Mavo St. Pius in Kerkrade-West. Hij is de  plaatselijke historicus in Simpelveld en heeft veel belangstelling voor het onderwijs. Al heel wat jaren is hij op zoek  naar oude schoolfoto’s. Heel wat keertjes heeft hij het verzoek gedaan oude schoolfoto’s aan hem af te staan. Groot  probleem was het zoeken naar de namen van de kinderen die  op de foto’s staan.

 

Met behulp van het plaatselijke blaadje ‘Kloesterstedche’ kwam hij langzaam maar zeker, ook daar achter. Toen kwam Hubert van Wersch op het idee om van al die foto’s een boek te maken. Hij heeft dit idee inmiddels verwezenlijkt en nog voor carnaval komt het Simpelveldse schoolboek uit. De eerste foto van een klas genomen in Simpelveld dateert uit 1899. Keurig in  de houding staat een jongensklas van de Openbare School Simpelveld op de plaat. In het boek staan in totaal 139 van deze klassefoto’s, alsook foto’s van onderwijzers en de schoolgebouwen over een periode van ruim tachtig jaar. Het boek telt 173 bladzijden en werd gedrukt bij boekhandel/drukkerij Coenen  eveneens in Simpelveld. De belangstelling is zo groot, dat ruim de helft van de eerste oplage (500 exemplaren) reeds bij intekening werd besteld. Naast de foto’s in het boek, is er een uitvoerige historie-beschrijving  van het onderwijs en de scholen tot ver buiten Simpelveld in te vinden. Hubert van Wersch stelt: „De ontwikkeling van het onderwijs in het  hele land kunnen we in alle mogelijke vakliteratuur volgen, maar hoe moet men zich dat in een kleine plaats of regio voorstellen”? Jaren van onderzoek waren nodig, waarbij hij alle mogelijke boeken, werken, notulen van raadsvergaderingen, kranteknipsels, onderwijsakten etc. raadpleegde. Een schitterend overzicht van het onderwijs kwam aldus tot stand.

Zo kan men  lezen, dat in de middeleeuwen reeds onderwijs gegeven werd in  ‘Semplevei’. Het gebeurde door de  kerk. De staat bemoeide zich hier  niet mee in die tijd. De kapelaan of  de koster gaf in zijn eigen woning  les aan de kinderen. De eerste  school die Simpelveld kende  brandde rond 1600 af. Toen in 1794  de Fransen in Simpelveld kwamen  veranderde er veel. De bestuurders  van de gemeente moesten voor onderwijs gaan zorgen, er moest een  leerkracht worden aangesteld en  voor een gebouw gezorgd worden. Toen ging het onderwijs dus over  in handen van de overheid.  In een advertentie van 1863 kan men lezen dat een onderwijzer werd gevraagd voor Simpelveld,  waarbij de emolumenten op ongeveer 150 gulden per jaar werden gesteld. 

Benoemd werd de heer Verstraelen en aangezien hij de akte  van bekwaamheid in de Hoogduitse taal bezat, kreeg hij een jaarwedde van 300 gulden. Een halfjaar later werd een advertentie geplaatst waarin aannemers werden opgeroepen in te schrijven voor de  bouw van een school met aan de ene kant een onderwijzerswoning en aan de andere kant een gemeentesecretarie. Het geheel kostte 13.000 gulden, van het rijk werd  5.000 gulden gekregen als subsidie,  maar de rest moest de gemeente  opbrengen. Er werd een lening  aangegaan, waarbij het Clevensbos  te Bosschenhuizen als onderpand  diende. Er werd ook nog geld geleend van de heer Widdershoven aan de Dorpstraat.

 

Na de eerste officiële school aan de Dorpstraat  (het gebouw is er nu nog) en de  jongensschool die in 1871 klaar was, startten de zusters van het  Arme Kind Jezus in hun klooster met een meisjesschool. Dat was in 1878.  Van de klassefoto’s over ruim 80  jaar kan men de geschiedenis van een dorp door de jaren heen aflezen. Niet alleen van de kleding, maar ook van de steeds vriendelijker wordende trekken van de kinderen. Rond de eeuwwisseling  keek ieder kind nog ernstig, zelfs  zuur. In de jaren dertig kwamen de  eerste lachjes op de gezichten. Opvallend is ook dat vroeger door kinderen geen brillen gedragen werden, althans niet op de schoolfoto’s. Dat is nu even anders; een klassefoto uit 1967 toont een klas waarvan liefst 14 kinderen brildrager zijn.  

 

Hub van Wersch zegt zelf van zijn  boek: „Het was een langdurig en moeizaam werk. Maar zeker de  moeite waard. Weet je wel, dat oude vriendschappen hernieuwd  werden en reünies werden gehouden, door die oude foto’s”. Hubert van Wersch is een idealist die  geen geld wil verdienen aan het  boek, ondanks de vele honderden uren door hem hieraan besteed. Dat er een fraai batig saldo zal  zijn is nu reeds zeker. Van Wersch:  „Ik heb besloten, dat de netto-opbrengst voor de plaatselijke missionarissen is. Het geld gaat naar zuster Leonie Schluper in Indonesië, pater Jo Leferinck in Ghana en naar pater Leo Havenith in Brazilië, voor het ziekenhuis van hem”. Vanaf deze week is het Simpelveldse schoolfotoboek verkrijgbaar bij Boekhandel Drukkerij Coenen Kloosterstraat in Simpelveld. Het kost 19,50 gulden.

 

Simpelveld: De Dorpstraat in Simpelveld op een aantal jaren geleden genomen  foto Rechts op de hoek is het pand te zien waar  de eerste officiële  school van Simpelveld  gevestigd was. Links op de linkerfoto op de hoek het huis waarin het eerste postkantoor van Simpelveld te vinden was. Dat huis heeft  inmiddels plaatsgemaakt voor moderne winkelbouw.

bron: Limburgsch Dagblad, J.v.d.Heijden, 1985

oud simpelveld
1985
simpelveld nieuw
foto: Google Maps

1994

lim-dgbld-15-juli-1994

 

.

1998

simpelveldOud-leraar Hubert van Wersch
Verknocht aan Simpelveld
SIMPELVELD – Het begon allemaal op school. Hij liet zijn leerlingen oude foto’s meebrengen, hing ze op in de klas en vertelde erover. Zijn liefde voor geschiedenis is, naast die voor zijn vrouw, het allergrootst. Hij werd en wordt gezien als degene die alles afweet van de historie van zijn dorp Simpelveld.


Hubert van Wersch is tot 1976 als geschiedenisleraar werkzaam geweest. Nu is hij al twintig jaar met pensioen, maar heeft deze tijd niet stil gezeten. Zijn verzameling oude foto’s en ansichten van Simpelveld beslaat zo’n 350 stuks, naast 250 oude schoolfoto’s, Hij verzorgde in 1971 de foto’s van het boekje ‘Simpelveld in oude ansichten’, zoals uitgeverij Zaltbommel die voor diverse steden en dorpen samenstelde. Hij werd vaak gevraagd voor het houden van lezingen, hetgeen uiteindelijk resulteerde
in de oprichting van de Heemkundevereniging De Bongard met momenteel 250 leden.


Verdeeld over tien ordners zijn de foto’s op onderwerp gesorteerd en elk voorzien van gegevens zoals datum, onderwerp, namen van personen, etc. ..Het zou een (stukje tekst ontbreekt…)
enkele gegevens noteren, zoals de namen van de personen die op de foto’s voorkomen,” zegt Van Wersch. Hij is geen verzamelaar, die de rommelmarkten bezoekt om aan materiaal te komen. Integendeel, het materiaal wordt bij hem thuis bezorgd en iedere foto krijgt aandacht.

 

Hobby
,,Het is een hobby. Je moet het niet zien als een of andere tic, want in principe heeft elke mens de drang om iets ouds of dierbaars te bewaren. Geschiedenis spreekt mij aan; het was tenslotte mijn beroep. Daarnaast ben ik geïnteresseerd in archeologie en dan vooral die van onze omgeving. De sarcofaag van Simpelveld staat nu weer volop in de belangstelling”. Hij laat een foto zien die gemaakt is op de dag voordat de sarcofaag opgegraven zou worden. Je ziet mensen graven en poseren voor de fotograaf, niets vermoedend natuurlijk van hun aanstaande ontdekking. Zo’n foto is een juweeltje van een tijdsdocument. Zijn andere grote passie is de heemkundevereniging de Bongard, genoemd naar het kasteel in Bocholtz. Hubert van Wersch was in 1987 een van de me (stukje tekst ontbreekt)

 

ging,” vertelt Hubert, ,,in Simpelveld zijn ongeveer 100 verenigingen; waarvan de meesten in tweevoud bestaan, immers zowel in Simpelveld als in Bocholtz. Er zijn zelfs twee begrafenisfondsen en brandweerkorpsen.

Een van de doelstellingen van de heemkundevereniging is om de integratie van Simpelveld en Bocholtz te bevorderen. De Bongard is een vereniging van en voor de inwoners van beide kernen; er wordt geen verschil gemaakt. Een andere belangrijke doelstelling is om alles wat de moeite waard is om bewaard te blijven te verzamelen: dat varieert van een uitdrukking tot gereedschap”.

De gemeente verhuurde de vereniging een ruimte om de spullen op te slaan. Maar inmiddels kan men gemakkelijk een heemkundemuseum inrichten zodat iedereen de voorwerpen permanent kan bezichtigen. Naast het verzamelen verzorgt de vereniging ook maandelijks een lezing of excursie. Er wordt dialectles gegeven op een van de basisscholen en eens per jaar is er in Simpelveld en Bocholtz een dialectmis, die altijd druk bezocht wordt. Inmiddels heeft de vereniging drie boeken uitgegeven ~: het Sim (…)

 

men en beschreven alle in de dorpen  voorkomende wegkruisen. Ieder kwartaal geeft de Bongard ook een tijdschrift uit met artikelen over Simpelveld en Bocholtz in heden en verleden. (…) geleden, ontstonden tientallen reünies en daaruit vloeiden weer nieuwe vriendschappen voert. “Er zijn inmiddels al zoveel schoolfoto’s bijgekomen dat een nieuwe exposities gemakkelijk (…) en ander eens op touw te zetten en de bevolking een plezier te doen,” zegt Hubert.

Theo Thissen.

januari 1998

2000

gemeente simpelveldTwee oud-politici en ereburgers van Simpelveld stellen herinneringen te boek

‘Burgemeester besliste destijds”
SIMPELVELD – Het is verbluffend hoe goed ze zich jaartallen kunnen herinneren, in combinatie met personen en of gebeurtenissen in hun politieke loopbaan. Loopbanen van 29 jaar voor Ber Frijns {70) en liefst veertig jaar voor Karl Franssen (67), twee markante lokale oud-politici uit de gemeente Simpelveld.

Het idee om al die gebeurtenissen en jaartallen in boekvorm op te schrijven was van Ber Frijns. Met hulp van plaatselijk historicus en oud-geschiedenisdocent Hubert van Wersch. Hij leverde de nodige stemlijsten, verslagen en illustraties voor het boek uit zijn archief. Zo is de geschiedenis van Simpelveld gezien vanuit deze politieke partij vastgelegd.
Franssen en Frijns vormden in Simpelveld een gemeenteraadsfractie. Beiden werden -niet tegelijk – getroffen door een herseninfarct. Franssen stopte in 1988 en Frijns in 1995 als raadslid. Het nu voltooide boek, dat meer lijkt op een scriptie, omvat 166 bladzijden waarvan een gedeelte in gewoon handschrift is gemaakt, vanwege de authenticiteit. De prijs van 12,50 gulden is dan ook alleen ter dekking van de kosten.

Theo Thissen

12 januari 2000

2007

hub-v-werschIn memoriam Hubert van Wersch

SIMPELVELD De woensdag 24 oktober plotseling in Simpelveld overleden oud- leraar en amateur- historicus Hubert van Wersch (90) was een unieke persoonlijkheid, die én bij leerlingen én bij culturele verenigingen door zijn grote kennis, die hij met iedereen wilde deler, en zijn innemende karakter groot respect genoot. Onder massale deelneming werd zaterdagmiddag 27 oktober 2007 in de Simpelveldse H. Remigius parochiekerk voor hem een uitvaartdienst gehouden, waarna op Imstenrade de crematie plaatsvond.

 

“D’r Meester”, zoals Hubert van Wersch in de volksmond werd genoemd, was een geboren getogen Simpelveldenaar die op onderwijskundig en cultureel- maatschappelijk gebied veel voor zijn kloosterstadje heeft betekend. Van 1936 tot 1946 was hij onderwijzer te Schimmert, daarna vestigde hij tot 1959 zijn reputatie als geboren verteller en pedagoog aan de R.K. Jongensschool te Simpelveld. Alle Simpelveldse “jongens” van grosso modo boven de 40 moeten les van hem hebben gehad. In het derde part van zijn onderwijscarrière was Van Wersch tot 1976 docent geschiedenis, Duits en Frans aan de Pius XII Mulo te Kerkrade-West en aan het Zuid-Limburgs Avondcollege te Heerlen.

 

Hij was mede-oprichter van de bloeiende heemkundevereniging De Bongard in Simpelveld-Bocholtz voor welke Dialectgroep en verenigingsblad hij vele publicaties voor zijn rekening nam. Verder was de veelbelezen onderwijsman en amateur-historicus niet minder dan 70 jaar KOV-lid, lid van het Land van Herle en van Veldeke, van de Kath. Bond van Ouderen enz. Hij stelde twee boeken samen: het ‘Schoolboek Simpelveld’, en ‘Simpelveld in oude ansichten’. Voor het boek Van Wersch 800 jaar van Albert van Wersch nam hij het hoofdstuk over de Simpelveldse tak voor zijn rekening. Verder werkte hij o.a. mee aan diverse Simpelveldse publicaties. zoals aan ‘Van Simpelveld tot Semplevei’ van drs. Hub Franssen.

 

De locale en regionale historie (ook de genealogie) en de muziek hadden zijn grote en warme belangstelling. Op dat terrein was hij een open en veel geraadpleegde vraagbaak voor iedereen. Op de dag van zijn overlijden meldden zich nog (typerend!) twee personen aan zijn woonhuis in de Nieuwe Gaasstraat met een geschiedkundige kwestie. In Brussel had hij onder supervisie van o.a. Piet Stalmeyer in 1936 en 1937 twee pianodiploma’s behaald, welke liefde hij met wisselend succes aan zijn vier kinderen trachtte over te brengen. Op de lagere school was hij de eerste animator van muzieklessen en zangonderwijs. Van Wersch, die ook enkele Ward-diploma’s bezat, hielp in zijn jonge jaren uit als organist in Simpelveld, Eys en op de Huls. En bij de plaatselijke harmonie St. Caecilia beproefde hij een tijdje met minder succes een blaasinstrument. Voor de bibliotheek in het Parochiezaaltje verrichtte hij destijds veel vrijwilligerswerk.

 

Hij was een goede skater en hij doodde de rest van zijn vrije tijd o.a. met het ophalen van vele oude herinneringen en met biljarten met 60-plussers in het Simpelveldse SWOBS-home.
Een smartelijk verlies betekende voor hem het verscheiden van zijn echtgenote Lieske op 24 oktober 2001 met wie hij 60 jaar in de echt verbonden was. ‘Sindsdien was hij zijn maatje kwijt.’


Op zaterdag 07-07-2007 vierde hij in kleine familiale kring nog het bereiken van zijn 90 welbestede levensjaren, een zeldzaam kroonjaar! Hij ontving bij die gelegenheid vele cadeaus en felicitaties, waaruit de sympathie van velen bleek.
Moge hij ruste in vrede!

bron: tekst: Jeff Bonte, Simpelvelds weekblad D’r Troebadoer van 31 oktober 2007.

 

Hubert van Wersch schreef zeer veel historische artikelen. Zijn kinderen verzamelden alles en gaven in 2012 een boek met zijn artikelen uit: Artikelen die verschenen zijn in de Dorpsbode, het Land van Herle en heemkundetijdschrift De Bongard.
Zelf gaf Hubert de volgende twee boeken uit: Simpelveld in oude ansichten  en School Fotoboek. De heemkundige kring De Bongard heeft op haar website ook een speciale pagina aan Hubert van Wersch en zijn artikelen gewijd. Klik hier.

2012

Halverwege 2012 gaven hun kinderen de publicaties van hun vader in eigen beheer uit. Het is een dik boek geworden.

hubert van wersch simpelveldPublicatie van de artikelen van wijlen Hubert van Wersch nu in boekvorm verschenen.

Simpelveld- Hubert van Wersch was een historicus in hart en nieren,. Hij was voor velen een vraagbaak over zijn geliefde Simpelveld.
De bestudering van de lokale geschiedenis van Simpelveld en de genealogie van zijn voorvaderen waren zijn lust en leven. Vele uren bracht hij door in zijn werkkamer, achter boeken, tijdschriften en periodieken. Hij was zelf ook actief en schreef tal van artikelen en als “geboren” onderwijzer ging hem dan schrijven goed af.
Meteen na de tweede wereldoorlog begon hij ermee. Zijn artikelen verschenen in de toenmalige “Dorpsbode”. Ook was hij lid van het Land van Herle, en in hun verenigingsorgaan publiceerde hij ook.

Nadat zijn “vijfde kindje” nl. de heemkundevereniging de Bongard het levenslicht zag, werd hij heel productief. Na zijn overlijden in 2007 vatten zijn kinderen dan ook het plan op om de vele artikelen, die hij geschreven had, in chronologische volgorde te rangschikken. Als hommage aan hun dierbare vader zijn deze geschriften in boekvorm uit gegeven. Dat plan is nu gerealiseerd en het boek is voor belangstellenden te koop.
De kinderen van Wersch wensen u alvast veel leesplezier.

bron: 
Troubadour, 4 september 2012.

Klik hier voor Hubert van Wersch in de Simpelveldse Tak.

error: