Genealogische website Warsage

Arnold was het vijfde kind uit het huwelijk van Lena van Wersch  die in 1873 met de onderwijzer Michiel Verstraelen trouwde. Het echtpaar kreeg tien kinderen.

Arnold werd in Sevenum, waar zijn vader hoofd der school was, in 1882 geboren.
Hij werd opgeleid in het klooster in Steyl waarna hij in Wenen priester gewijd werd. In 1907 vertrok hij naar Togo in Afrika. Vanwege de eerste Wereldoorlog werd hij overgeplaatst naar Nederlands Oost Indië (Flores-Timor) waar pas een nieuw vicariaat gesticht was door de congregatie van Steyl.

In 1922 werd hij tot bisschop gewijd.

 

De krant schreef hierover:

De Plechtige Bisschopswijding in het Missiehuis te Steijl is Zondag. Mgr. A. Verstraelen, de nieuwbenoemden prefect der kleine Soenda-eilanden door Z. D. H. Mgr. L. Schrijnen tot Bisschop gewijd. Het geheele dorp was met groen, bloemen en vlaggen versierd, het kerkgebouw prijkte met een overdaad van guirlandes en bloemen.

bisschop verstraelenOm 9 uur schreed de stoet van priesters en bisschoppen het kerkgebouw binnen, waar zich een dicht opeengepakte menigte belangstellenden en missievrienden had vereenigd. Bij de leden der groote kloostergemeente van Steyl hadden zich gevoegd op de eerste plaats de 70-jarige moeder van den nieuwen bisschop met twee broers en twee zusters, verder tal van familieleden en deputaties der paters, broeders en studenten van de succuraul huizen van Steyl, Uden, Teteringen en Helvoirt. Ook waren aanwezig de oversten van verscheiden missie-congregaties Dominicanen, Franciscanen, Capucijnen, Lazaristen, Paters van het H. Hart (Tilburg),  de overste der Paters Jesuieiten was verhinderd, Missiezusters-oversten der kloosters uit de omgeving van Steyl, de voorzitter en secretaris der Indische Missie-vereeniging Dr. Vriens en Mgr. Claassens, den Zeer Eerw. Heer pastoor van Sevenum — geboorteplaats van Mgr. Verslraeten — den burgemeester van Sevenum, de Hoog Eerw. heeren Dr. Everts en Bauduin, deken van Venlo.

 

Een mooi staaltje van het Rijke Roomsche leven. Hij kwam vele malen terug in Nederland waar hij in diverse dorpen en steden de mis celebreerde.

 

Op zijn bidprentje staat de volgende tekst:

Spoedig vertrok de gemijterde apostel van Flores-Timor weer naar zijn missie, die toen 60 000 katholieken telde. De jaren die nu volgden waren een tijd van onvermoeiden en rusteloozen arbeid voor de hem toevertrouwde kudde. Bij de uitgestrektheid van zijn missie, verschillende eilanden omvattend, en bij de onvergelijkelijke vruchtbaarheid van het missiewerk aldaar (die ’t getal katholieken binnen 10 jaar tijd deed klimmen van 60 000 tot 200 000), was de ijverige herder haast geheel het jaar door op dienstreis .

Midden op die apostolische tochten werd hij, 16 Maart 1932, door den Heer van den Wijngaard opgeroepen … Een droevig auto-ongeval maakte een onverwacht einde aan dit rustelooze, voor God en de zielen zoo rijk en verdienstelijk leven.

 

VerstraelenTreurend staan de 96 missionarissen en 49 missiezusters bij zijn graf. Hen troost echter de gedachte, dat de vrome, ijverige en nederige Bisschop in den Hemel door zijn gebed zal voortzetten het werk, waaraan hij hier op aard al zijn kracht en liefde had gegeven. Mocht hij, door menschelijke zwakheid, het volle geluk der zaligen nog niet deelachtig geworden zijn, dan zal het vereenigde gebed van allen die hem hier op aarde gekend, geëerbiedigd en bemind hebben, hem spoedig den toegang ontsluiten tot het Rijk van Christus’ Heerlijkheid.

GEBED

O God die onder Uw apostolische priesters Uw dienaar AROLDUS met de bisschoppelijke waardigheid bekleed hebt, geef, bidden wij U, dat hij in het land der levenden zich voor eeuwig verheugen moge in het aanschouwen Uwer heerlijkheid. Door Christus, onzen Heer. Amen.

De plechtige begrafenis van wijlen Mgr Verstraelen te Ehnde op Flores. Het stoffelijk overschot van den Bisschop, opgebaard In de Kathedrale Kerk. Zooals men weet is Mgr. Verstraelen in leven Bisschop der Soenda-eilanden, tengevolge van een auto-ongeluk om het leven gekomen.

verstraelen
Jan Verstraelen, Lena van Wersch met op haar schoot Phina (geboren 1894), Arnold Verstraelen, Jean Verstraelen, Emile Verstraelen, Jozef Verstraelen.
verstraelen

Klik hier voor zijn moeder Lena van Wersch in de Simpelveldse Tak. 

error: