Genealogische website Warsage

Gemengd graan als Kippenvoeder
Wat helpen alle verbeteringen, de controle en fokstations indien men toch op de oude manier voort blijft gaan met voederen. Men kan den besten legstam kippen bezitten en ze worden ondoelmatig gevoederd, dan zal men nog geen voordeel behalen. De heer Dr. te Hennepe wees er nog op in zijne belangrijke voordracht ter bestrijding van de Hoenderziekten, te Horst den 6 November gehouden, dat veel ziekten ontstaan door onoordeelkundig voederen. Men zal nu de vraag stellen, wat zal men dan moeten voederen.


’s Morgens geve men een ochtendvoeder, hetwelk bestaan moet uit zuivere gemalen graansoorten met vleeschmeel vermengd. Dit kippenvoeder mag vooral niet te dun of nat gegeven worden, men moet goed toezien dat het kruimelig toegediend wordt en niet meer dan een goeden eetlepel per kip. Voor graan voeding geve men niet uitsluitend eene graansoort. Mijne jarenlange ondervinding en proefnemingen, hebben mij geleerd, dat hoe meer graansoorten ik onder elkaar mengde, hoe beter kippenvoeder ik verkreeg.


M|jn samenstelling kippenvoeder of gemengd graan bestond uit kleine mais, tarwe, gerst, boekweit, dois, rijst, hennep en zonnebloempitten, dus uit acht soorten graan en voeg er 2 a 3 pCt. gemalen oesterschelpen bij, welke voor dit doel speciaal bewerkt worden,en noodzakelijk zijn voor de vorming van het beenderstelsel en eierschalen.

Haver gaf ik meest apart en liet deze vooraf weeken. Nu zal men mij de vraag stellen, waarom zooveel soorten granen en zaden onder elkaar vermengen. Deze vraag zal het beats te beantwoorden zijn, indien men tot de gemengde graanvoeding overgaat. Men zal dan ondervinden dat de kippen ook verschillende smaak hebben. Het is zeer eigenaardig om te zien, dat de eene kip tarwe, de andere kleine mais, weer een andere liefst Dois de voorkeur gaf en zich het eerst aan deze graansoorten te goed deden, alvorens andere granen te nemen.

 

Maar het is ook opvallend, dat indien de gewone Plata mais, die nu in het algemeen als kippenvoeder dienst doet, onder het gemengd graan voorkomt, de kippen hem niet meer graag lusten. Men kan hieruit de conclusie trekken, dat alleen door uitsluitend mais te voederen de dieren uit noodzaak en honger gedreven worden om hem te gebruiken. Bevindt zich daarentegen kleine mais in het gemengd graan, dan wordt die evenals andere zaden met graagte gegeten. Alleen door ondervinding zal bewijzen, wat ik hier zeg, dat het op waarheid berust.

 

Nog een tegenwerping zal men maken en zeggen, dat het gemengd graan te duur is. Hierin heeft men in zooverre gelijk, dat op de manier zooals nu de handel in dit artikel gedreven wordt, door het met 50 of 100 kilo in de winkels te koopen, het te duur uitkomt. De eenige oplossing om het goedkoop en onder ieders bereikt te doen komen, is dat het door pluimveevereenigingen en Boerenbonden in het groot wordt opgedaan, zooals het nu met de mais gedaan wordt. Zal het gemengd graan algemeen gevoederd worden en het gebruik er van toenemen, dan zal het ook in prijs verlaagd worden.

 

Oogenblikkelijk komt mij het gemengd graan bestaande uit acht soorten granen en zaden slechts ƒ 9.50 franco huis. Het is nu nog wel duurder dan mais maar buiten de la Plata mais, zijn oogenblikkelijk alle andere graansoorten duur. Ook de kleine mais kost heden meer dan f 10,— per 100 kilo. Men moet evenwel bedenken, dat men geen kippen,die men voor de eierproductie houdt, voeder mag geven wat ze te vet zal maken en in plaats van ze aan den leg te brengen ze er van afbrengt. Men moet zoo voerderen dat men steeds gezonde en legkrachtige dieren heeft. Nu moet evenwel er nog voor gewaarschuwd worden dat men geen minderwaardig gemengd graan koopt of wat met gebroken mais en afval vermengd is. Als men tot den aankoop er van overgaat, moet men steeds zuivere granen verlangen en de samenstelling uit acht soorten bestaan.

 

Vraagt steeds monsters als u koopt opdat men u bij aankoop hetzelfde stuurt.
Hopende hiermee een weinig bijgedragen te hebben tot bevordering van de pluimvee-
teelt en als antwoord op da vragen, mij door enkele pluimveeliefhebbers den
6e November te Horst gedaan.
XAVIER VAN WERSCH

Bron:
Land en vee; weekblad van den Limburgschen Landbouwbond en den Zuid-Nederlandschen Zuivelbond,
16 mei 1913

Klik hier voor het Levensverhaal van Xavier van Wersch.

error: