Genealogische website Warsage

elisabeth heutsGiliam van Weersch, veldwachter van Waterval, Ulestraten werd in 1894 geboren als Jan Willem Hubert van Weersch, Zijn roepnaam was Willem, maar dat veranderde naar het Franse Guillaume, waarvan de burgers van Waterval, een buurtschap van Ulestraten, Giliam maakten.

In januari 1921 plaatste de gemeente Ulestraten een advertentie waarin zij per maart 1921 een veldwachter zochten. Er stonden maar twee eisen in: Niet boven de 35 jaar en Vereischte drankvrij. Zijn jaarsalaris was ƒ 1000.

Op 1 maart 1921 werd J.W.H. van Weersch als gemeente-veldwachter aangenomen.

veldwachter Ulestraten

Brief van 25 april 1921 gericht aan de Maatschappij van Elektrische stroom in Limburg; Maastricht.

Naar aanleiding Uw geacht schrijfen 15. dezer heb ik de eer U mede te deelen dat ik akkoord ga met U voorstel betreffende de vergadering voor toezicht enz van het electrischnet in deze gemeente volgens de in de instructie bepaalde voorwaarde.
Met de meeste hoogachting
J.W.H. Van Weersch.

Een veldwachter heeft een hond en samen met die hond won Giliam in 1925 de eerste prijs tijdens de keuring voor politiehonden in Limbricht. Hij kreeg een certificaat met lof.

Natuurlijk had hij ook te maken met rechtszaken. Een van die zaken was in verband met een echtscheiding. De gescheiden man was al veroordeeld tot het betalen van ƒ 15,- of acht dagen hechtenis. Daaraan had hij niet voldaan. Veldwachter Van Weersch ging samen met de deurwaarder naar diens huis om beslag te leggen op verzoek van de andere partij.

De man zag de veldwachter aankomen en pakte zijn geweer, deed er kogels in en dreigde Van Weersch neer te schieten. Hij had hem toch al niet hoog staan want enkele maanden daarvoor had hij, als raadslid, tegen de verhoging van het traktement van de veldwachter gestemd. Daar stond hij nu, geweer in de hand en de veldwachter tegenover hem. Al gauw wist de veldwachter hem het geweer afhandig te maken en de man werd gevangen genomen.

Hoe de echtscheiding afliep? Het echtpaar kwam weer bij elkaar.

lim-koerier-30-nov-1926-web

1926: AANBEVELING. Aan „GRONINGEN”, Alg. Onderl. Maatschappij tot VERZEKERING van PAARDEN en RUNDVEE Directie: LEOPOLD, gevestigd te UTRECHT Catharynesingel 75. Bij deze betuig ik mijn oprechten dank voor de vlugge uitbetaling van mijn gestorven paard. Binnen enkele dagen, nadat het paard was gestorven ontving ik reeds de volledige uitkeering. Ik kan niet nalaten, de Maatschappij „GRONINGEN'” ten zeerste aan te bevelen. Vertegenwoordiger is de Heer Jos. HORSMANS, Wijngaardsverg. ULESTRATEN ULESTRATEN, November ’26. W. van WEERSCH.

giliam van weerschJan Willem Hubert van Weersch, ook wel Giliam van Weersch, veldwachter in Ulestraten, trouwde in 1926 met Elisabeth Heuts en zij kregen zes kinderen: Willem, Nicolaas, Jozef, Frans, Huub en Tiny.

Deze foto is uit 1963 waarop Giliam en zijn vrouw Elisabeth staan met enkele van hun kleinkinderen..

lim koerier 5 okt 1934

Stroopers gesnapt. — Het is aan onzen gemeenteveldwachter van Weersch met zijn bekroonde Groenendaler hond ..Leo” in samenwerking met gemeente-veldwachter Martens uit Schimmert mogen gelukken om in den nacht van Dinsdag op Woensdag te betrappen een drietal stroopers uit Schimmert. die het veld tusschen Ulestraten en Oensel afstroopten. Een eiectrische lichtbak en een dubbelloops jachtgeweer met patronen werden in beslag genomen.

Limburger Koerier 5 oktober 1934

 

1940: op 7 november 1940 leverden 24 inwoners op bevel van de Duitsers hun wapens en munitie in. Zes inwoners mochten hun wapens voor de jacht houden. Veldwachter W. van Weersch niet, maar hij ging tegen de confiscatie in 1941 in beroep en kreeg zijn jachtgeweer terug.

In 1943 ging hij over naar de Rijkspolitie waar hij in 1945 postcommandant werd. In 1947 plaatste hij een advertentie als dank voor de belangstelling bij zijn 30-jarig ambtsjubileum post-commandant der Rijkspolitie te Ulestraten.

veldwachter

ULESTRATEN
Met pensioen. — Met ingang van 1 Juli zal de postcommandant van de Rijkspolitie, de heer G. van Weersch, wegens ’t behalen van de pensioengerechtigde leeftijd ais zodanig eer. vol ontslag wnrden verleend uit ’s Rijks dienst. De heer v. Weersch kwam in Maart 1921 als veldwachter in dienst van de gemeente Ulestraten. In 1943 ging hij over tot de Rijkspolitie en in 1945 werd hij benoemd tot postcommandant in Ulestraten. De bevolking zal aan de postcommandant ongetwijfeld de beste herinneringen bewaren. Dhr. v. Weersch was niet alleen ’n correct politieman, maar tevens een joviaal en hartelijk mens, die voortdurend klaar stond om -waar ook de helpende hand te bieden. De bevolking van Ulestraten ziet hem dan ook node heengaan. Wij twijfelen er intussen niet aan of hij zal in de komende jaren, waarin hij van een welverdiende rust zal profiteren, voor menigeen klaar staan met zijn betrouwbare adviezen.

Limburgs Dagblad 23 juni 1954

 

De Gazet van Limburg was uitgebreider:

POSTCOMMANDANT G. v. WEERSCH MET PENSIOEN. Met ingang van 1 Juli is de postcommandant van de Rijkspolitie de heer G. v. Weersch wegens het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd als zodanig eervol ontslag verleend uit ’s Rijks dienst. De heer v. Weersch kwam in Maart van het jaar 1921 als veldwachter in dienst van de gemeente Ulestraten. In 1943 ging hij over tot de Rijkspolitie en in 1935 werd hij benoemd tot
postcommandant alhier.
De bevolking zal aan de postcommandant ongetwijfeld de beste herinneringen bewaren, De heer van Weersch was niet alleen een correct politieman maar tevens een joviaal en hartelijk mens, die voortdurend klaar stond om waar dan ook de helpende hand te bieden. De bevolking ziet hem node heen gaan. Vandaar dan ook dat op grootse wijze afscheid van hem genomen werd.
Dezer dagen was de hele familie v. Weersch, alle collega’s politiemannen van de groep Meerssen alsook de voltallige gemeenteraad in de raadzaal aanwezig om afscheid van de postcommandant te nemen.
Burgemeester Janssen voerde als eerste spreker het woord en memoreerde de verdienstelijke en lange dienstperiode, nl. 33 jaren in dienst dezer gemeente. Namens het gemeentebestuur bood spreker de scheidende postcommandant een rookstoel aan.
Bij dit afscheid zagen wij onder meer Overste Oor, commandant van de Rijkspolitie district Zuid, de heer Stibben, havenmeester van het vliegveld Z. Limburg, Groepscommandant Hetterscheid en opperwachtmeester v. Cooten uit Meerssen.

 

Nieuwe Postcommandant.
Bij ’t afscheid van de oude postcommandant was zijn opvolger ook aanwezig en mocht toen kennis maken met Ulestratens vroede vaderen. De heer de Heus, nieuwe postcommandant, is afkomstig uit de provincie Noord-Brabant, en droeg reeds verschillende jaren ’s Rijks wapenrok als wachtmeester le klas te Stein.

In augustus 1954 werd hij tot deurwaarder benoemd.

In 1956: besloot de gemeenteraad hem salarisverhoging te geven.

Willem overleed in 1963, 69 jaar oud, en zijn vrouw, Elisabeth Heuts, in 1985, 89 jaar oud.

Klik hier voor veldwachter Giliam van Weersch in de Wijlrese Tak.

Klik hier voor hun zoon Willem van Weersch.

error: