Genealogische website Warsage

In maart 1824 werd Stephaan van Wersch benoemd tot bijschatter voor de gemeente Bocholtz. Een bijschatter was iemand die de belastingschatter hielp. Wanneer de schatter een meningsverschil had, moest de bijschatter helpen. Schatters en Bijschatters werden pas vanaf de nieuwe belastingwet van 1822 benoemd.  

 

Onder de akte schreef Ridder van Danner:
De Heer Steph. Van Wers in deze benoemd tot Bijschatter van de personeele belastingen in de gemeente Bocholtz heeft op heden in onze handen in zijne gezegde hoedanigheid den vereischten Eed afgelegd.
Kerkrade, den 24 Maart 1824.
De Vrederegter der Kanton Hertogenrade en onpartijdig
Ridder van Danner


Jan Francis de Danner was tussen 1807 en 1830 burgemeester van Kerkrade en ook vrederechter.

In het boek Verzameling der wetten, Besluiten en aanschrijvingen betreffende directe belastingen staat in artikel 24: Tot Schatters en Bijschatters zullen bij voorkeur worden benoemd zoodanige personen, welke reeds aan de taxatie gearbeid hebben, en welker werk voor waar, eerlijk en regelmatig is erkend geworden.

 

De eed luidde
Ik belove en zweer, dat ik de taxaties, opnemingen en tellingen, welke aan mij, volgens de wet van den 28sten Juni 1822, zullen worden opgedragen, zal doen volgens de bepalingen dier wet en het reglement van den 27sten October 1823, en zulks zonder lief of leed, gunst of ongunst, zonder aanzien van eenig’ persoon, hij zij van hoogeren of lageren stand en betrekking, naar waarheid en de overtuiging van mijne beste kennis en wetenschap, op mijn eer en geweten.
Zoo waarlijk Helpe mij God Almachtig.

 

Klik hier voor Stephaan van Wersch in de Simpelveldse Tak.

error: