Genealogische website Warsage

Konijnententoonstelling in Utrecht.

 

Met genoegen kan ik den leden van den Nederlandschen Konijnenbond en andere fokkers van konijnen de mededeeling doen, dat de welbekende Utrechtsche vereeniging “Ornithophilia” besloten heeft, om bij hare jaarlijksche pluimveetentoonstelling welke op 15, 16 en 17 December te Utrecht gehouden wordt, ook eene afdeeling voor Konijnen bij te voegen.

 

 

Heeft het bestuur reeds enorme kosten, door voor hare tentoonstelling steeds twee groote gebouwen te huren en dubbel personeel te houden, toch heeft zij het niet bezwarend geacht ook nog een derde gebouw te huren voor de afdeeling konijnen, en wel het Venduhuis op het Vreeburg, zoodat de drie gebouwen allen op het Vreeburg liggen, wat voor de tentoonstellingsbezoekers gemakkelijk is. Men ziet dus, dat het bestuur het met de konijnen ook goed meent. Het is dan ook te hopen, nu “Ornithophilia” het iederen exposant naar den zin wil maken, dat de fokkers en liefhebbers van hunnen kant ook het hunne er toe bij zullen dragen, opdat de tentoonstelling naar wensch moge slagen. Ten eerste door vele en mooie exemplaren in te zenden, ten tweede door het uitloven van eereprijzen en ten derde door als lid van “Ornithophilia” en den “Nederlandschen Konijnenbond” toe te treden. Het lidmaatschap van “Ornithophilia” bedraagt ƒ 5.- ’s jaars en ƒ 2.50 entrée, men heeft dan vrijen toegang tot de tentoonstelling en betaalt maar half inschrijfgeld. Het lidmaatschap van den “Nederlandschen Konijnenbond” bedraagt f 1.50.

 

 

De Bond heeft tien eereprijzen beschikbaar gesteld uitsluitend voor hare leden, het is dan ook te hopen, dat de exposanten die nog niet lid van den Nederlandschen Konijnenbond zijn zich ten spoedigste zullen aanmelden, opdat zij ook naar de door den Bond uitgeloofde prijzen kunnen mededingen.

De prijzen door den Nederl. Kon.bond uitgeloofd zijn voor volgende klassen vastgesteld.

 

  1. Een prijs van ƒ. 5,- of zilveren medaille voor het mooi Belg. Reuskonijn (haaskleurige ram).
  2. Een prijs van ƒ. 5,- of zilv, med. voor het mooiste Belg. Reuskonijn, donker of ijzergrauw ram.
  3. Een prijs van ƒ. 5,- of zilv, med. v. h. mooiste Holl. Konijn, ram
  4. Een prijs van ƒ. 5,- of zilv, v.h. mooiste Zilverkonijn, ram
  5. Een prijs van ƒ. 5,- of zilv, med. voor de Rus. Brandn., ram
  6. Een prijs van ƒ. 5,- of zilv, med. v.d. witte Angora, ram
  7. Een prijs van ƒ. 5,- of zilv, med. v.d. Blac of Blue and Tan, ram,
  8. Een prijs van ƒ. 5,- of zilv, med. v.d. Japansche ram.
  9. Een prijs van ƒ. 5,- of zilv, med. v.d. Eng. Hangoor, ram
  10. Een prijs van ƒ 5,- of zilv, med. v.d. Loth. Reus, ram. 

 

Verder zijn nog de volgende eereprijzen uitgeloofd, welke niet-leden kunnen behalen. Een kunstvoorwerp voor de beste buitenlandsche inzending uitgeloofd door J. H. Fr. Xavier von Wersch te Scharn-Maastricht .
Een kunstvoorwerp voor de beste inzending Belg. Reuzen uitgeloofd door “Onze gevleugelde Vrienden”.

Een zilveren medaille of ƒ. 5.- voor het beste Russische Brandn. konijn (voedster), uitgeloofd door den heer F. C. Bach, bestuurslid N. K. B. te Amsterdam.
Een zilveren medaille of ƒ. 5,.- voor het mooiste Zilverkonijn (voedster), uitgeloofd door den heer Max. Haan, voorz. Maatsch. v. Landbouw, huis “Millen” bij Sittard.

 

Een kunstvoorwerp voor de beste inzending Hollandsche konijnen, uitgeloofd door de firma W. van Gorcum, uitgeefster Floralia-Avicultura, Assen.
Een prijs van f. 5.- of zilveren medaille voor het mooiste wit Angorakonijn (voedster), uitgeloofd door den heer J. Schaafstra, Vredenhoeve, te Maarsen.
Daar het bestuur gaarne had, dat in de klassen, waar nog geen eereprijzen uitgeloofd zijn, toch nog eenige eereprijzen worden uitgeloofd  doet het een beroep op de liefhebbers, welke het met de konijnenteelt goed meenen en ook gaarne zouden zin dat e konijnenfokkerij in ons land ook op zulk een hoogte gebracht werd als dit met de pluimveeteelt het geval is.

Scharn-Maastricht
Xavier von Wersch
Secr. Penn. N.K.D.

bron: Avicultura, november 1899.

 

Klik hier voor het Levensverhaal over Xavier van Wersch.

error: