Zuster Martha en Petrus Jozef Savelberg

In 1928 verscheen in Heerlen een boekje over mgr. Petrus Joseph Savelberg (1827-1907), stichter van de Congregaties der Kleine Broeders en Zusters van de H. Joseph. Klein omdat dat op de eenvoud duidde. Hierin werd ook zuster Martha genoemd. Toen hij nog kapelaan was woonde hij in Heerlen bij mejuffrouw Lintjens, wier huis tegenover den toren der parochiekerk lag. Zij heette Maria Mechtilde Stephanie Hubertine Lintjens. Nooit getrouwd stierf zij in 1891 in haare wooning op het kerkhof (het kerkplein in Heerlen aan de westzijde van de toren van de St. Pancratiuskerk. Deze woning is allang afgebroken).

savelbergZij was in haar laatste jaren rentenierster. Via haar vader had zij een rijk erfdeel waarvan zij onder andere dit huis gekocht had.
Zij zal waarschijnlijk op leeftijd geweest zijn, omdat kapelaan Savelberg haar huis verkoos om te verblijven. Vanuit dit huis begon Savelberg met zijn goede daden. In 1867 begon hij in de Gasthuisstraat in Heerlen met de verpleging van de armen en behoeftigen. Hij noemde het zelf: eene instelling van weldadigheid onder den naam van armenverpleging, ten doel hebbende het verplegen van hulpbehoevende oude mannen en vrouwen, alsmede die van arme weezen. Enkele jaren later waren er al veertien oude mannen in verpleging in twee kleine huisjes. Een deel van het huis werd als “klooster” gebruikt, waarvoor onder andere mejuffrouw Lintjens voor de altaarkleden zorgde.

In 1871 sloot zich een nieuwe zuster bij hen aan: Petronella van Wersch, geboren in Aken op 16 september 1832. (Heerlense Tak blz. 352, XIX,5). Zij ontving de naam zuster Martha en was 39 jaar oud. Savelberg had nu zeven vrouwen rondom hem verzameld die hij het gezegende zevental noemde. In huis droegen zij een donker kleed met een mutsje en in de kerk een lange donkere mantel met zwarte kap voor de winter en een tulen muts voor in de zomer.
Toen zij 18 was was zij dienstmeid in het centrum van Heerlen bij het gezin van Frederik Carel Stork uit Oldenzaal, ontvanger der Registratie, diens vrouw Anna Müller en hun twee kinderen.

petrus joseph savelberg
Petrus Joseph Savelberg

In 1872 stierf overste zuster Alexia, lid vanaf het eerste uur. Hij wilde zuster Martha als opvolgster aanwijzen helaas, deze was bijna het tegenovergestelde van de goede Zuster Alexia. Wat de Stichter opbouwde, zocht zij heimelijk omver te werpen. Het werden moeilijke, zware tijden voor de Congregatie! En toen later de Stichter genoodzaakt was eene vergadering aan te brengen, kon zij het niet meer uithouden en na ongeveer anderhalf jaar verliet zij ons.
Zuster Martha trad in 1874, na drie jaar hier gewerkt te hebben, uit. De toenmalige bisschop Paredis verleende haar toestemming van hare tijdelijke gelofte van armoede en gehoorzaamheid zoodat zij het gesticht kan verlaten om in de wereld hare belofte altijd eenigszins indachtig te leven en hare dagen te slijten.

Petronella was toen pas 42 jaar. Na haar vertrek ging zij naar Keulen, ook naar een klooster waar wij op 17 februari 1891 overleed, De aangifte van overlijden werd door Kloster geistliche Maria Gotthard gedaan. Zij werd 58 jaar.

De organisatie is doorgegaan. Voor de Kleine Zusters werd in 1985 in Rolduc een standbeeld opgericht van ‘de onbekende zuster’, als huldeblijk voor alle Kleine Zusters die daar vanaf 1897 het huishouden en de verzorging voor hun rekening hadden genomen. En in 1997 heeft de congregatie van de Kleine Zusters van de H. Joseph uit Heerlen in het teken gestaan van het 125-jarig bestaan. En Petrus Joseph Savelberg? In Rome ligt een aanvraag voor zijn zaligverklaring.

Klik hier voor Petronella van Weersch in de Heerlense Tak.

Een Stamgenoten website