Genealogische website Warsage

staatsloterijIn januari 1949 ontving Alphons van Wersch uit Heerlen dit Continuatiebewijs waarmee hij meedeed aan de Staatsloterij.
De tekst luidde:

 

Naamloze Vennootschap
Handel, – Industrie,- en Landbouw
Maatschappij voor Nederland
Gevestigd te ‘s-Gravenhage, Bankstraat No. 2
Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 15 april 1925, Stbl. 106
Directie C.F. Hund en Th. Riel .
Telefoon 334295   Postgiro 43347    Telegramadres “Hilmij Haag”

Continuatiebewijs

Hierbij verklaren wij, dat de met ons gesloten overeenkomst tot aankoop op crediet van de(n) 3% Schuldbrief(ven)

No. –18083–  Serie A, B en C.

groot f. 200,- aan toonder met permanente premietrekkans, gelijk aan die op één twintigste Staatsloten volgens het oorspronkelijke trekkingsplan der Ned. Staatsloterij en zonder korting deel uitmakende van de te onzen laste per 1 October 1925
uitgegeven premieleening door den Heer A. van Wersch, Emmastraat 10 te Heerlen, is gecontinueerd, zulks op de voorwaarden der desbetreffende geteekende continuatie acte tegen voldoening van rente en kosten tot een bedrag van f 10,90 als eerste betaling en vervolgens van f 3,60 per maand.

‘s-Gravenhage 3 Januari 1949

Klik hier voor Alphons van Wersch in de Heerlense Tak.

error: