Genealogische website Warsage

In 1860, een half jaar voor zijn overlijden ging Jan Peter Van Wersch naar notaris Hoho in Wittem en maakte zijn testament op:

… is verschenen Jan Peter Van Wersch, zonder beroep, woonachtig te Wahlwiller, weduwnaar van wijle Maria Josepha Notten, en hertrouwd met Johanna Maria Bode; zijnde de comparant.

 

Ik Jan Peter Van Wersch legateer aan mijne echtgenoote Johanna Maria Bode het levenslankelijke vruchtgebruik mijner nalatenschap.

Ten einde alle moeyelijkheden te voorkomen die bij de vereffening mijner nalatenschap zouden ontstaan ten aanzien van het bedrag der gelden welke ik van mijne nakinderen genoten heb, zoo verklaar ik dat die gelden die ik voor en na van hen op verschillende tijdstippen ter leen ontvangen heb, en die ik hun dienvolgens verschuldigd ben, beloopen eene som van negen honderd francs ten minste, welke som ik aan ieder hunner voor een derde gedeelte verschuldigd ben en die zij vooraf uit mijne nalatenschap zullen genieten.
Ik legateer aan mijn drie nakinderen, met namen Johanna Maria Van Wersch, Jan Peter Van Wersch, en Maria Catharina Van Wersch, gezamenlijk. En bij vóóroverlijden van een of meer kunnen, aan zijne of hunne wettige afstammelingen bij plaatsvulling, al mijne onroerende goederen tegen inbreng eener som van twaalf honderd francs, waarvan echter zullen afgetrokken worden en in mindering dienen de lasten en hypotheken daarop bestaande, welke lasten en hypotheken zij alzoo voor hunne rekening zullen nemen.

Ik verklaar verder dat mijn genoemde dochter Johanna Maria Van Wersch bij mij met haren man inwonende en eigendom bezit, eene koe en eenige verdere roerende goederen, allen in mijn woonhuis aanwezig , doende ik deze verklaring ten einde alle onzekerheid ten aanzien van den eigendom derzelver wegens de aanwezigheid derzelve in mijn huis te voorkomen.

Na zijn overlijden in september verschenen de erfgenamen voor notaris Hoho om enkele roerende zaken te verkopen:

Op heden voormiddag ten Elf uren, op verzoek der erfgenamen van Jan Pieter Van Wersch, te Wahlwiller Gemeente Wittem overleden ten sterfhuize van laatstgemelden aldaar, de roerende goederen door hem nagelaten (…) aan derzelfs erfgenamen toebehoorende, als door hem te zijn nagelaten: geschiedende deze verkoop op verzoek van

1: Maria Josepha Van Wersch, zonder beroep, weduwe van Wijlen Leonard  Van Houtem, woonachtig te Hilleshagen in de Gemeente Wittem.

2: Elisabeth Van Wersch, echtgenoote van Willem Morgenrath, de eerstgemelde zonder beroep, en de tweede smid beiden woonachtig in de gemeente Voerendaal, eenigste kinderen van wijlen genoemden Jan Pieter Van Wersch, verwekt in derzelfs huwelijk met Wijle zijne eerste echtgenoote Maria Josepha Notten.

3: Johanna Maria Van Wersch, echtgenoote van Daniel Mohnen, daglooners woonachtig te gezegd Wahlwiller.

4: Genoemden Mohnen, als lasthebber van zijnen schoonbroeder Jan Pieter Van Wersch, dienstknecht woonachtig te Bortscheid in Pruissen ingevolge acte van lastgeving verleden voor mij Notaris den dertienden September dezer jaars. Zoon Jan Peter Van Wersch, dienstknecht, woonachtig in Burtscheid, machtigde zijn zwager Daniel Mohnen, dagloner, wonend in Wahlwiller, om hem te vertegenwoordigen in de nalatenschap van wijlen zijn vader.

5: Maria Catharina Van Wersch, echtgenoote van Michael Mohnen, daglooners woonachtig te gezegd Wahlwiller, eenigste kinderen van wijlen genoemden Jan Pieter Van Wersch, verwekt in derzelfs huwelijk met zijne tweede echtgenoote Johanna Maria Bode: Zijnde deze vijf kinderen van wijlen meergenoemden Van Wersch derzelfs eenigste erfgenamen: voorts nog op verzoek van genoemde Johanna Maria Bode, zonder beroep woonachtig te gezegd Wahlwiller, als eigenares van de helft der roerende goederen door haar en haren man gemeenschappelijk bezeten, en als vruchtgebruikster van de andere helft der goederen, ingevolge testament van haren genoemden man (…).

De verkoop vond plaats onder de volgende voorwaarden: de kopers zijn verplicht voor de eerste januari 1861 betaald hebben, inclusief de kosten voor verkoop van 10%. Wordt er niet voor 1 januari 1861 betaald, dan verdubbelen de kosten.

Verkocht werden:

Twee vruchten karren aan Mathijs Hagen te Hilleshagen voor ƒ 1,49 en ƒ 1,55
Een tang aan Willem Duijckaarts te Wahlwiller voor ƒ 0,15
Een dragende koe aan Pieter Jozef Bodelier uit Lemiers voor ƒ 78,-
Een schaap aan Andreas Van Wersch uit Wahlwiller voor ƒ 7,-

Zijnde de overige voorwerpen bij gebreke van liefhebbers niet toegewezen.

De verkoop bracht ƒ 88,15 op.

Klik hier voor Jan Peter van Werst in de Wittemse Tak.

error: