Genealogische website Warsage

nw-tilburgsche-courant-0509Moord
Men meldt uit den Haag:
Een ernstig misdrijf heeft Zaterdagavond omstreeks ha1f twaalf in de Jan Blankenstraat, alhier, plaats gehad. De kastelein G. W. heeft in zijn koffiehuis  een der bezoekers, zekere van Leeuwen, door een revolverschot van het leven beroofd. Omtrent de toedracht van het gebeurde verneemt men de volgende bijzonderheden :

 

Karel van Leeuwen, de verslagene, bij de politie bekend. als een geweldenaar  en “de schrik van  alle kasteleleins”, was een neef van de echtgenoote van den kastelein W.
Van Leeuwen kwam nooit in het koffiehuis voor den bewusten Zaterdagavond. Hij ging biljarten en begon al spoedig andere bezoekers te hinderen, te plagen en te beleedigen. De kastelein W., een zenuwachtig man, zich niet in de ruzie willende mengen, ging naar de keuken in het achterhuis, waar hij het gezicht op de gelagkamer  had.


Hij hield zich slapende, toen van Leeuwen plotseling naar de keuken kwam om gebruik te maken van het privaat, dat zich daar  ten gebruike van het gezin bevindt.


W. zei niets, maar kreeg eensklaps van van Leeuwen, die van het privaat kwam, een klap in het gelaat. Daarbij was tegenwoordig een zwager van den kastelein, zekeren van Weers die van Leeuwen uitlegging vroeg van zijn daad, waartoe W. niet de minste aanleiding had gegeven. Daarmee scheen de twist geëindigd en W. bleef in de keuken, terwijl hij zijn zwager verzocht kalm te blijven.

 

Van Leeuwen, inmiddels naar de gelagkamer teruggekeerd, begon opnieuw zijn plagerijen. De vrouw van W. en van Weers probeerde hem toen kalm weg te krijgen, maar plotseling wierp van Leeuwen zich op hen en allen vielen op den grond.
Van Leeuwen greep, onder het uiten  van dreigementen, juffrouw W. bij de  keel, waarop de vrouw om hulp begon te schreeuwen. W. begaf zich toen naar zijn slaapkamer, haalde een geladen revolver en loste in de gelagkamer gekomen een schot in de lucht, om van Leeuwen schrik aan ’te jagen.

 

Deze liet de vrouw echter niet los. Toen loste W. opnieuw een schot; van Leeuwen werd in het achterhoofd  getroffen en viel onmiddellijk dood neder.


W. heeft verklaard volstrekt niet gemikt te hebben en was na het plegen van de daad zeer ontdaan; vooral omdat hij niet de zekerheid had dat hij niet zijne vrouw of zijn zwager geraakt had. De politie, wier hulp reeds tijdens den twist was ingeroepen, arresteerde den dader en bracht hem naar het hulpbureau aan het Huygenpark. Later werd hij met het lijk geconfronteerd. Hij is thans naar ’t huis van bewaring overgebracht. Het lijk van van Leeuwen is ter gerechtelijke schouwing naar het Ziekenhuis vervoerd.

bron: de krant van 5 september 1905

 

Naschrift: over de Moord in Den Haag
De gegevens: Karel van Leeuwen kwam in het café van kastelein G.W. en viel daar de mensen lastig. Van Leeuwen viel ook de kastelein en diens vrouw aan. Kastelein G.W. pakte zijn pistool en vuurde een waarschuwingsschot af. Van Leeuwen bleef echter de keel van zijn vrouw dichtdrukken waarop G.W. in zijn richting schoot en hem daarmee doodde. Van Leeuwen was een neef van de vrouw van de kastelein. In het café was ook de zwager van G.W. aanwezig. Ene Van Weers.

 

Wie zijn deze mensen? Daarmee begon de speurtocht. Wie is die Van Weers in 1905 in Den Haag?


De volgende antwoorden vond ik in de archieven: G.W. bleek Gerard Westerhof te zijn die in 1865 geboren was. In 1895 trouwde hij met Adriana van Weers uit Den Haag. Adriana had twee broers: Gerard en Henk. Een van deze twee moet het geweest zijn.

 

En dan was Van Leeuwen de neef van Adriana van Weers. Dat klopt weer want kastelein Gerard was een zoon van Johan van Leeuwen en Dorothea Eskens. De moeder van Adriana was Cecilia Eskens, haar zus.

 

Tenslotte wil ik nog weten wanneer Van Leeuwen gedood was. Dat was zaterdag 2 september 1905 om half elf ’s avonds. En Gerard Westerhof? Die werd vrijgepleit en trouwde in 1907. 

 

Klik hier voor Adriana van Weers in de Haagse Tak.
Klik hier voor Cecilia Eskens in de Haagse Tak.  

error: