Genealogische website Warsage

Johanna a cruceIda Josefa van Weersth was als oudste dochter van Franz van Weersth in Hauset (B) op 20 maart 1901 geboren. Doordat het haar wens was om in te treden, was het logisch geweest dat zij in een klooster in de buurt van Hauset zou uitkiezen, Luik. Op haar 25ste ging zij echter naar het karmelietessenklooster in Echt waar zij op 22 oktober 1926 bij haar inkleding de naam zuster Johanna à Cruce van haar kloostergemeenschap ontving. 

 

Toen zuster Johanna ingetreden was, schonk haar vader een servies aan het klooster. Johanna a cruseHij bracht een volle wagen naar Echt.
Het klooster in Echt was door Duitse karmelietessen in 1874 gesticht die voor de Kulterkampf, een strijd tussen de Staat en de Kerk, naar Echt gevlucht waren. Vele jaren later, in 1938 vluchtten wederom twee zusters vanuit Duitsland naar dit klooster in Echt.

 

Tien jaar later, op 26 december 1936 overleed in Beek de 33-jarige Mej. J. Maes die in Limburg bekend stond om haar groote milddadigheid. Per testament had zij bepaald dat haar huis aan de Raadhuisstraat in Beek tot een klooster der carmelitessen omgebouwd diende te worden en een daarbij behorende kapel. Er werd ƒ 20.000 hiervoor gereserveerd. [1] Jeanne Emilie Helene Maes werd op 16 november 1903 in Echt geboren uit Henricus Hubertus Maes, landbouwer en Maria Agnes Philomena Vencken. 

 

Jeanne maesHaar overlijden in 1936 werd door de lokale bankdirecteur aangegeven. Was zij zo goed bekend bij hem of was zij in de bank overleden? Jeanne woonde in de Raadhuisstraat nummer 20 in Beek. Op haar grafsteen stond Hier rust de stichteres Jeanne Emilie Helene Maes. In april 1937 verkochten haar erfgenamen, de zusters Karmelietessen, bijna 15 ha grond met dennenbomen. En in mei 1937 werden uit haar erfenis acht woonhuizen in Hoensbroek en een bouwterrein verkocht. Weer een maand later de boerderij Hoverhof in Ell met 20 ha. landerijen in Weert, Hunsel en Grathem. De boerderij werd voor ƒ 25.000 verkocht.

Jeannette maes
bron: online-begraafplaatsen.nl

Op dezelfde en later gemaakte grafsteen van Jeanne Maes staat ook de naam van Emelie Vencken, geboren op 17 mei 1870 en overleden op 15 februari 1960. Daarboven staat: medestichteres. Dit was omdat zij de tante was van Jeanne Emilie Helene Maes. Haar moeder, Maria Agnes, was de tweelingzus van Maria Ida Amalia Vencken, beiden dochters van Peter Renier Vencken en Helena Canoij.

 

Van de erfenis werd in oktober 1937 van de familie Stassen een huis gekocht dat toen aan de Verlengde Heirstraat lag. Dit huis werd door aannemer Coppes & Zoon[2] verbouwd en gereed gemaakt om zusters te ontvangen. De naam van het klooster werd Regina Pacis.

Dit klooster van de ongeschoeide karmelietessen werd in september 1938 door bisschop Lemmens van Roermond ingezegend. De burgemeester was er, de plaatselijke pastoor, de wethouders, kerkbestuur, de deken, de provinciaal der karmelieten, de geestelijkheid van Beek, Genhout en Neerbeek, de prior en paters Karmelieten van Geleen, de directeur van Rolduc, de burgerwacht. De harmonie speelde, bruidjes stonden in twee lange rijen, de jeugdverenigingen en het zangkoor Sint Gregorius. De straten waar langs iedereen liep waren bestrooid met bloemen en waren versierd.[3]

 

De eerste overste van het zusterklooster Beek zou moeder Odilia[4] worden. Maar zij droeg de leiding over aan moeder Johanna à Cruce. Zij nam zes karmelietessen uit het klooster van Echt mee naar het nieuwe klooster in Beek. Het klooster was bijna lange na nog niet af.

De Maasbode schreef na de inzegening in 1938: Voorloopig is alleen het voorfront met toren afgebouwd, de overige in een vierkant geprojecteerde vleugels, welke den kloosterhof moeten complementeeren, volgen binnen afzienbaren tijd. Inwendig zijn de voornaamsten ruimten in gewoon schoon metselwerk opgetrokken, Het houtwerk is geschilderd in de specifieke Karmelkleuren, zwart of grijs, met bruin of geel en wit.

 

Vanaf de stichting van de negende Karmel[5] in Beek in 1938 werd het Kindje Jezus van Praag hier meer vereerd dan in andere karmelieten- en karmelietessenkloosters in Nederland. Met name de eerste overste, zuster Johanna à Cruce (periode 1938-1946) zette zich bijzonder in voor deze verering. In het door haar samengestelde broederschapsboekje[6] geeft zij kort de motivatie voor haar toewijding: Was niet de eerste devotie die wij op moeders schoot leerden, die tot het Kindje Jezus? Och, laten wij ook nu, op onze beurt, de kinderen en de jeugd tot het Goddelijk Kindje brengen.
Aan de novicen hield zuster Johanna voor dat zij hun zorgen dienden toe te vertrouwen aan het Jezuskind en dat zij hun eenvoud moesten behouden zoals (onschuldige) kinderen, Overigens zou van de hand van zuster Johanna à Cruce nog in 1965 in Zwitserland een omvangrijk Duitstalig boek verschijnen over het Kindje Jezus van Praag.

 

Het apostolaat van zuster Johanna om kinderen en jeugdigen bij de devotie te betrekken leidde tot de oprichting van een broederschap in 1941, die was aangesloten bij de (oudere) Aartsbroederschap van het Kindje Jezus van Praag, gevestigd te Arenzano in Italië.

Edith Stein
Eind 1938 vluchtte de katholiek geworden joodse Edith Stein na de Kristallnacht vanuit het klooster in Keulen naar het klooster in Echt.  Zij was in 1891 in Breslau geboren en in 1934 ingetreden. Haar zus Rosa kwam wat later naar Echt.


Op 11 juli 1942 schreven de verantwoordelijken van de gezamenlijke kerken, zowel alle protestantse als de rooms-katholieke kerken een brief aan de Duitse generaal Christiansen waarin de kerken de maatregelen tegen alle joden veroordeelden. Daarop schreven de vijf Nederlandse bisschoppen nogmaals een brief die in alle kerken werd voorgelezen.

De bezetter nam hierop wraak door 63 katholieke joden op te pakken en te deporteren naar Auschwitz. Edith en Rosa Stein werden op 2 augustus 1942 door de Gestapo uit het klooster aan de Bovenstestraat in Echt gehaald. Een week later was Edith dood.

 

Hoewel moeder-overste Johanna en Edith Stein hebben elkaar nimmer ontmoet hebben, onderhielden zij wel een uitvoerige correspondentie met elkaar.
In het boek: Edith Stein, Self Portrait In Letters 1916-1942, translated by Josephine Koeppel OCD, 1993 (Origineel: Selbstbildnis in Briefen, zwei Teilen, Verlag Heder, Freiburg 1987), staan enkele brieven die Edith Stein (zuster Teresa Benedicta à Cruce) aan moeder Johanna (van Weersth) OCD in Beek scheef. De originele brieven zijn in het archief van de Karmel in Keulen bewaard gebleven.

 

Op 17 november 1940 schreef Edith Stein onder andere dat ze zich excuseert dat ze geen contact met moeder Johanna had opgenomen tijdens haar langdurige ziekte. Iedere brief die zij schreef begon altijd met Pax Christi. Op 8 oktober 1941 vroeg Edith Stein om boeken die in de bibliotheek van karmel Beek waren. Inmiddels had Rosa haar verteld dat moeder Johanna weer beter was.

In 1941 had Edith Stein haar onder meer geschreven: Het spijt me dat u eerwaarde geen betere uitslag van het onderzoek mee terug nam. Maar wij allemaal zullen hartstochtelijk bidden. Veel is voor de hemel mogelijk dat medisch onmogelijk is.

 

Vanwege haar teruggekeerde ziekte vertrok zuster Johanna in 1946 uit Beek en keerde zij terug naar haar eerste klooster in Echt. Daar verzamelde zij alle brieven van Edith Stein waardoor alles bewaard gebleven is. Zuster Johanna schreef hier in 1965 een omvangrijk werk Das Jesulein im Theresianischen Karmel een verzameling van teksten uit vierhonderd jaar Karmel geschiedenis.

Het vertrek uit Beek was ook het begin van de neergang van de devotie die in de voorgaande jaren was uitgegroeid tot een kleine regionale bedevaart.[7] Lees hier meer over deze bedevaart.
https://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/plaats/1417.

Inventarliste

Over de deportatie van Edith Stein schreef zuster Johanna later:

22 nov, ’67

“Inventarliste”, zoals die in de zomer van 1942 werden opgesteld door de “Hausraterfassung” een Duits bureau, dat behoorde tot de Zentralstelle für judische Auswanderung in Amsterdam en dat tot taak had de inboedels van de in Nederland wonende Joden te inventariseren. Het doel van deze inventarisering was, het de vervolgde Joden onmogelijk te maken hun inboedel geheel of gedeeltelijk in veiligheid te stellen of te verkopen, zodat na hun deportatie de inboedel volledig ter beschikking van de bezetters zou staan. Zoals U wellicht bekend is zijn de meeste Joodse inboedels ten slotte afgevoerd naar Duitsland en daar ter beschikking gesteld van de slachtoffers van de geallieerde bombardementen.
Uit de bijgaande Inventarliste blijkt, dat de ambtenaar van de Hausraterfassung, H. Westerhuis, op 12 sept. 1942 de Karmel heeft bezocht en daar heeft vernomen, dat de zusters Stein geen bezittingen hadden achtergelaten.

Tot zover de memo die zij schreef.

 

In het vierde hoofdstuk van het proefschrift van H.A.J. van Rens, Universiteit van Amsterdam 2013: De vervolging van joden en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Nederlandse provincie Limburg, staat hierover: En Edith Stein, de uit Echt gedeporteerde zuster Karmelietes en haar zus Rosa bezaten, volgens een rapport van ene H. Westerhuis, ‘nur einige Kleider und Leibwäsche, welche sie haben mitgenommen am 2. August wann sie abgefahren sind.’ De zusters hadden de Gelofte van Armoede afgelegd. Bron: NIOD, Archief 93a, Einsatzstab Rosenberg, nrs. 91 en 92.

edith stein
bron: AsdNIOD_093a_91_00028

Klik op de afbeeldingen voor een vergroting.

Noodkreet
De zusters in het klooster leefden uitsluitend van de gaven van de mensen. Vandaar dat er een noodkreet in de krant van 1951 vertelde hoe slecht het de zusters in het klooster verging. De veertien zusters die hier verbleven verlieten het klooster nooit. Al enkele jaren leefden zij arm en waren ondervoed. Enkelen moesten zelfs naar het ziekenhuis.


Het klooster is gesticht ongeveer 30 jaar terug door Jeanne Maas, een rijke dame die zelf graag in het klooster zou zijn getreden. Haar zwakke gezondheid was hiervoor echter een beletsel. Bij testamentaire beschikking stelde zij een deel van haar vermogen beschikbaar om er het Carmelitessenklooster te Beek van te bouwen.


Het klooster was oorspronkelijk geschikt voor zes zusters; er waren er in 1951 al veertien, dus dat er ruimtegebrek was was evident. Gezien de almaar stijgende bouwkosten was de uitbreiding van het klooster gestaakt. Geen spreekkamer, geen waskeuken, geen ziekenkamer, geen recreatieverblijf, werkplaats, de refter is veel te klein en de cellen zijn met karton van elkaar gescheiden. Om de zusters te helpen werd een gironummer opengesteld.[8] Twee weken later was er al ƒ 11.500 gedoneerd.[9] Er was ƒ 30.000 nodig. Op 22 december 1951 publiceerde de Maasbode, die er een adventsactie van had gemaakt, dat er nog ƒ 7.000 te kort was. Half januari 1952 was het bedrag rond en was de Karmel in augustus 1953 afgebouwd. Zuster Johanna à Cruce kon vanwege ziekte bij de plechtige inwijding in september 1953 niet aanwezig zijn.

Het aantal zusters Karmelietessen in Beek bleef groeien waardoor er in 1961 weer een vleugel bijgebouwd moest worden met twaalf nieuwe cellen.

 

brandende toortsIn 1967 verscheen in Echt het boek Als een brandende toorts. Het was een uitgave van de Vrienden van Dr. Edith Stein. De toenmalige overste Ida Josefa van Weersth (zuster Johanna à Cruce) schreef het voorwoord onder het pseudoniem J. de Warsage.
Dit boek gaat over de herinneringen aan de Joods-Duitse filosofe en aan theologe Edith Stein (1891-1942). Zij werd in 1998 heiligverklaard.

 

Voorwoord

Van der tot nog toe verschenen levensbeschrijvingen van Dr. Edith Stein werden nogal ‘ns historische onnauwkeurigheden door de een of ander overgenomen. Men deed wel moeite om de juiste gegevens te achterhalen, doch dit lukt niet altijd. Ook kon het gebeuren dat er geen goed gebruik gemaakt werd van het ter hand herstelde materiaal. Soms ook tekende men Edith Stein vanuit een persoonlijke visie en bezat niet de gave door te dringen in het diepst van haar wezen.,
Het proces van München (januari-februari 1967) tegen de beruchte Jodenvervolgers in Nederland, de zorgvuldige en uitgebreide opsporingen van de Rijksrecherche te Amsterdam, de bereidwillige medewerking van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam en die van lotgenoten of ooggetuigen, stelden ons in staat, de lijdensweg van Edith Stein, die met de inval van de Duitsers hier in ons land in een nieuwe fase trad, enigszins te reconstrueren. Hoe noodzakelijk dit was, werd ons duidelijker dan ook in de loop van 1967, toen Edith Stein op zo velerlei wijze herdacht werd ter gelegenheid van haar 25e sterfdag.
Totaal verkeerde opvattingen en veronderstellingen kwamen opnieuw naar voren. Opvattingen, die in staat waren Edith Steins houding in een volledig verkeerd licht te plaatsen. De liefde tot de “waarheid”, een der voornaamste trekken van Edith Stein, dwong ons tot nader onderzoek. Dank zij de medewerking van genoemde instanties werden ons documenten en ander bewijsmateriaal -die hun eigen taal spreken- ter beschikking gesteld.
Aan de velen -die in dienst van de waarheid- ons met raad en daad tet zijde stonden, gaat onze oprechte dank uit. Een even hartelijk woord van dank richten wij ook tot al degenen die vanaf begin januari 1939 -ondanks ernstige moeilijkheden en tegenwerking- zich wisten in te zetten om Edith en Rosa Stein te helpen en te steunen.

J. de Warsage.

 

Rose Myriam Bergman uit Canada bezocht in 1967 de herdenking van het 25e sterfdag van Edith Stein in Echt.
Zij belde aan bij het klooster in Echt en werd door de portierster naar moeder Joanna à Cruce begeleid. Rose Myriam schreef (vertaald) Ik werd ontvangen door Moeder Joanna à Cruce die zich bezighield met de biografische zaken van Zr. Teresia Benedicta à Cruce. Zij was allerhartelijkst. Het contact was gelegd. Onze conversatie, die van de hak op de tak sprong, duurde uren, die echter omvlogen. Die ogenblikken waren zo prettig, dat het me moeilijk zal vallen ze te vergeten.


Zij eindigt haar verhaal met: Ik dank nog van harte Moeder Priorin en Moeder Joanna à Cruce voor haar lieve gastvrijheid.[10]

Op 31 juli 1967 had zuster Johanna bij de IKOR (interkerkelijk actualiteitenprogramma Kenmerk) onderdeel van de KRO, een televisie-interview. In dit interview zegt zij dat zij Edith Stein persoonlijk kende. [11]

Ida Josefa van Weersth / zuster Johanna à Cruce, overleed in Echt aan kanker op haar tong op 22 mei 1971. Op haar bidprentje staat onder andere een slepende ziekte waaronder zr. Johanna jarenlang gebukt ging en die ook psychisch zeer pijnlijk voor haar was. Zij leed al lang aan deze ziekte.

 

Het klooster Echt werd in 1986 gesloten. De dertien zusters verhuisden naar het klooster in Beek.In 2006 vertrokken de ongeschoeide karmelietessen uit het Beekse klooster. 

In 2016 stond het Beekse klooster al tien jaar leeg. Dat jaar werd een nieuwe bestemming gevonden als zorgcentrum. 

Het maandblad de Nuutsbaeker uit Beek van februari 2016 verhaalde over de zusters. Het artikel begon met

Dit jaar is het alweer tien jaar geleden, dat de zusters Karmelietessen van de Carmel ‘Regina Pacis’ aan de Carmelstraat in Beek het klooster hebben verlaten. De reden hiervoor is bekend. Er was geen aanwas van nieuwe kandidaten, de populatie verouderde en het onderhoud van gebouw en tuin werd een te grote opgaaf voor de weinige nog lichamelijk gezonde zusters. Er waren nog twaalf zusters aanwezig. Zij verkochten alles wat zij hadden en schonken het aan een goed doel. De bejaarde zusters verhuisden naar de Beyart in Maastricht. De zusters hadden het daar moeilijk met het feit dat er zoveel gesproken werd. Zij waren stilte gewend. Zij mochten alleen op bepaalde momenten spreken.

johanna a cruceDe nagedachtenis aan zuster Johanna bestaat uiteraard uit een bidprentje, maar ook uit de volgende boekjes:
1: Broederschapsboekje: Sr. Joanna a Cruce o.c.d., De grote Wonderdoener. Het Kindje Jezus van Praag op de voorzijde een reproductie van het beeldje van het Kindje Jezus van Praag, het hoofd in een stralenkrans;
2: Devotieboekje: Het goddelijk Kindje Jezus van Praag.
Dit boekje, dat bedoeld was om mondiaal – ook vanuit Beek – verspreid te worden, bevat ettelijke afbeeldingen van het Kindje Jezus van Praag, een historische schets, een overzicht van de culten in België (met vermelding van het aantal leden der plaatselijke broederschappen); een bloemlezing van gebedsverhoringen, informatie over de (aarts)broederschap, en gebeden.

3: Een boekje over de Heilige Rochus. Zie de recensie hieronder.

Von der Missionsgruppe Neue Hilfe, herausgegeben :
Die Verehrung des Heiligen Rochus.

 

Mit der Veröffentlichung eines Nachlass-Manuskripts von Schwester Joanna à Cruce, OCD. der am 22 Mai dieses Jahres verstorbenen Karmelterin aus Hauset hat die Missionsgruppe Neue Hilfe, eine glückliche Hand gehabt. Hier ist in gut zusammengefasster Form viel Lesenswertes über die Heiligenverehrung in Allgemeinen, das Leben des Heiligen Rochus und vor allem seine Verehrung als Schutzpatron wider Pest Cholera und andere ansteckende Krankheiten wiedergegeben, wobei unsere Gegend besonders berücksichtigt wird.

 

Das Umschlagbild zeigt den kürzlich ausgeraubten Rochus-Fusfall in der Nähe vom Walhorner Feld, weitere ebenfalls gute Bilder erinnern an die Rochus-Kapelle in Hauset, die alte Rochusfigur in der Hauseter Pfarrkirche, das Innere desselben Gotteshauses und die Rochuskapelle an der Hochstrasse von Kettenis.

 

Die Ausführung der Verfasserin zeugen von tiefem Glauben, aber auch von hervorragender Sachkenntnis, was die bis ins Mittelalter zurückkehrende Verehrung des im Jahre 1295
in Montpellier geborenen hl Rochus anbetrifft. Besondere Aufmerksamkeit widmet Schwester Joanna a Cruce (von Weersth) der Verehrung des Heiligen in Sauerland, der St. Rochuskapelle in in Pempelfort (Düsseldorf), dem Marien-Gnadenort Scherpenheuvel (Montaigu) sowie den verschiedenen hiesigen Orten, in denen die Verehrung des Pestheiligen auch heute noch aktiv ist. Abschliessend finden wir einige autobiographische Bemerkungen sowie das Gedicht eines unbekannten Author.
Die empfehlenswerte Schrift ist ab kommenden Montag in allen Eupener Buchhandlungen erhältlich.

Door de Neue Hilfe Missiegroep uitgegeven:
De devotie voor Sint Rochus


Met de publicatie van een manuscript uit de nalatenschap van zuster Joanna à Cruce, OCD, de karmelietessenzuster uit Hauset die op 22 mei van dit jaar overleden is, heeft de Missiegroep Neue Hilfe een gelukkige hand gehad. Hier staat, in goed samengevatte vorm, veel lezenswaardigs over de verering van de heiligen in het algemeen en het leven van de heilige Rochus. Vooral zijn verering als patroonheilige tegen pest, cholera en andere besmettelijke ziekten, met speciale aandacht voor onze streek.

 

De omslagfoto toont de onlangs geroofde Rochus-voetval bij het Walhorner veld, verder herinneren evenzo goede foto’s aan de Rochus-kapel in Hauset, de oude Rochus-figuur in de Hauseter parochiekerk, het interieur van hetzelfde godshuis en de Rochus-kapel aan de Hochstrasse van Kettenis.

 

Het werk van de auteur getuigt van een diep geloof, maar ook van een uitstekende kennis van de verering van de heilige Rochus, geboren te Montpellier in 1295, die teruggaat tot de Middeleeuwen. Zuster Joanna à Cruce (von Weersth) besteedt bijzondere aandacht aan de verering van de heilige in Sauerland, de Sint-Rochuskapel in Pempelfort (Düsseldorf), het Mariaheiligdom Scherpenheuvel (Montaigu), alsmede aan de verschillende plaatsen waar de verering van de pestheilige ook nu nog actief is. Tenslotte vinden we enkele autobiografische opmerkingen en het gedicht van een onbekende auteur.
Het boek wordt aanbevolen en zal aanstaande maandag verkrijgbaar zijn in alle boekhandels in Eupen.

 

bron: Grenzecho, 29 december 1971.

 

karmelietsesse

Foto: Op de sobere kloostertafel in de refter staat — volgens Karmelitaanse traditie — een doodskop, om de zusters er voortdurend aan te herinneren dat het lichaam eenmaal tot stof en as vergaan zal. (Maasbode 15 september 1953)

Deutsch

Ida Josefa van Weersth wurde am 20. März 1901 als älteste Tochter von Franz van Weersth in Hauset (B) geboren. Im Alter von 25 Jahren ging sie in das Kloster Echt, wo sie am 22. Oktober 1926, als sie als Karmelitin gekleidet war, von ihrer Klostergemeinschaft den Namen Schwester Johanna à Cruce erhielt. Als Schwester Johanna in das Kloster eintrat, stiftete ihr Vater dem Kloster einen Dienst. Er brachte einen vollen Wagen nach Echt.
Das Kloster in Echt wurde 1874 von deutschen Karmeliten für den Kulterkampf, eine Schlacht zwischen Staat und Kirche, gegründet. Viele Jahre später, 1938, flohen wieder zwei Schwestern aus Deutschland in dieses Kloster in Echt.

 

Zehn Jahre später, am 26. Dezember 1936, starb die 33-jährige Frau J. Maes, die in Limburg für ihre große Milde bekannt war, in Beek. Sie hatte testamentarisch bestimmt, dass ihr Haus an der Raadhuisstraat in Beek in ein Karmeliterkloster und eine dazugehörige Kapelle umgewandelt werden sollte. Dfl. 20.000 wurden für diesen Zweck reserviert. Jeanne Emilie Helene Maes wurde am 16. November 1903 in Echt von Henricus Hubertus Maes, Landwirt, und Maria Agnes Philomena Vencken geboren.
Ihr Tod 1936 wurde vom örtlichen Bankdirektor gemeldet. War sie ihm so gut bekannt oder war sie in der Bank gestorben? Jeanne wohnte in der Raadhuisstraat Nummer 20 in Beek. Auf ihrem Grabstein stand die Gründerin Jeanne Emilie Helene Maes. Im April 1937 verkauften ihre Erben fast 15 ha Land mit Kiefern. Und im Mai 1937 wurden acht Häuser in Hoensbroek und ein Baugrundstück aus ihrem Erbe verkauft. Einen weiteren Monat später der Bauernhof Hoverhof in Ell mit 20 ha Land.

Auf dem gleichen und später angefertigten Grabstein steht aber auch der Name von Emelie Vencken, geboren am 17. Mai 1870 und gestorben am 15. Februar 1960. Oben steht: Mitbegründer. Das lag daran, dass sie die Tante von Jeanne Emilie Helene Maes war. Ihre Mutter, Maria Agnes, war die Zwillingsschwester von Maria Ida Amalia Vencken, beide Töchter von Peter Renier Vencken und Helena Canoij.

 

Aus der Erbschaft wurde der Familie Stassen im Oktober 1937 ein Haus abgekauft, das damals an der Verlengde Heirstraat lag. Dieses Haus wurde vom Bauunternehmer Coppes & Son wieder aufgebaut und für die Aufnahme von Schwestern vorbereitet. Der Name dieses Klosters wurde Regina Pacis.
Dieses Kloster der entblößten Karmeliter wurde im September 1938 von Bischof Lemmens von Roermond gesegnet. Der Bürgermeister, der Ortspfarrer, die Ratsherren, der Kirchenrat, der Dekan, der Provinzial der Karmeliter, die Geistlichen von Beek, Genhout und Neerbeek, der Prior und die Karmeliterpatres von Geleen, der Direktor von Rolduc, der Bürgerwehrler. Die Harmonie spielte, die Bräute standen in zwei langen Reihen, die Jugendclubs und der Chor Saint Gregory. Die Straßen, durch die alle gingen, waren mit Blumen bestreut und geschmückt.


Die erste Oberin des Nonnenklosters Beek sollte Mutter Odilia sein. Doch sie übergab die Führung an Mutter Johanna à Cruce. Sie brachte sechs Karmeliten aus dem Kloster Echt in das neue Kloster in Beek. Das Kloster war fast noch lange nicht fertig. Die Maasbode schrieben nach der Weihe 1938: Nur die Vorderseite des Klosters wurde mit einem Turm vollendet, die anderen Flügel, die in einem Viereck projiziert wurden und den Kreuzgang ergänzen sollten, werden in absehbarer Zeit folgen.


Im Inneren sind die Haupträume aus gewöhnlichem Svhoon-Mauerwerk gebaut. Die Holzarbeiten sind in den spezifischen Karmelfarben, schwarz oder grau, mit braun oder gelb und weiß gestrichen.

 

Seit der Gründung des neunten Karmel in Beek im Jahr 1938 wurde das Prager Jesuskind hier mehr als in anderen Karmeliten- und Karmeliterklöstern in den Niederlanden verehrt. Besonders die erste Oberin, Schwester Johanna à Cruce (Zeitraum 1938-1946), war dieser Verehrung besonders verpflichtet. In dem von ihr zusammengestellten Büchlein der Bruderschaft gibt sie kurz die Motivation für ihre Hingabe: War nicht die erste Hingabe, die wir auf dem Schoss der Mütter lernten, die an das Jesuskind? Oh, lasst uns jetzt auch unsererseits die Kinder und Jugendlichen zum Göttlichen Kind bringen.
Schwester Johanna sagte den Novizinnen, sie sollten ihre Sorge dem Jesuskind anvertrauen und ihre Einfachheit wie (unschuldige) Kinder bewahren. 1965 sollte Schwester Johanna à Cruce übrigens in der Schweiz ein umfangreiches deutschsprachiges Buch über das Prager Jesuskind veröffentlichen.
Das Apostolat von Schwester Johanna, Kinder und Jugendliche in die Frömmigkeit einzubeziehen, führte 1941 zur Gründung einer Bruderschaft, die dem (älteren) Erzbistum vom Jesuskind von Prag mit Sitz in Arenzano, Italien, angegliedert wurde.

Edith Stein
Ende 1938 floh die katholisch gewordene Jüdin Edith Stein nach der Kristallnacht aus dem Kloster in Köln in das Kloster Echt.  Sie wurde 1891 in Breslau geboren und trat 1934 in das Kloster ein. Ihre Schwester Rosa kam wenig später nach Echt.
Am 11. Juli 1942 schrieben die Oberhäupter der gemeinsamen Kirchen, sowohl protestantische als auch römisch-katholische, einen Brief an den deutschen General Christiansen, in dem die Kirchen die gegen alle Juden ergriffenen Maßnahmen verurteilten. Dann schrieben die fünf niederländischen Bischöfe einen weiteren Brief, der in allen Kirchen gelesen wurde.

 

 

Die Besatzungstruppen rächten sich, indem sie 63 katholische Juden verhafteten und nach Auschwitz deportierten. Edith und Rosa Stein wurden am 2. August 1942 von der Gestapo aus dem Kloster an der Bovenstestraat in Echt abgeführt. Eine Woche später war Edith tot.

Obwohl Mutter Oberin Johanna und Edith Stein sich nie begegnet sind, führten sie eine umfangreiche Korrespondenz miteinander.

In dem Buch: Edith Stein, Selbstbildnis in Briefen 1916-1942, übersetzt von Josephine Koeppel OCD, 1993 (Original: Selbstbildnis in Brief, zwei Teile, Verlag Heder, Freiburg 1987), finden sich einige Briefe, die Edith Stein (Schwester Teresa Benedicta à Cruce) an Mutter Johanna (van Weersth) OCD in Beek geschrieben hat. Die Originalbriefe befinden sich im Archiv des Karmel in Köln.

 

November 1940 hatte Edith geschrieben und sich dafür entschuldigte, Mutter Johanna während ihrer längeren Krankheit nicht kontaktiert zu haben. Jeder Brief, den sie schrieb, begann immer mit Pax Christi. Am 8. Oktober 1941 fragte Edith Stein nach Büchern, die sich in der Bibliothek von Carmel Beek befanden. Unterdessen hatte Rosa ihr gesagt, dass es Mutter Johanna wieder besser geht.

Edith Stein hatte ihr 1941 geschrieben: “Es tut mir leid, dass Sie kein besseres Ergebnis der Untersuchung mitgebracht haben. Aber wir werden alle leidenschaftlich beten. Vieles ist für den Himmel möglich, was medizinisch unmöglich ist.

 

Wegen ihrer wiederkehrenden Krankheit verließ Schwester Johanna 1946 Beek und kehrte in ihr erstes Kloster in Echt zurück. Dort hat sie alle Briefe von Edith Stein gesammelt, so dass alles erhalten geblieben ist. Schwester Johanna schrieb hier 1965 ein umfangreiches Werk Das Jesulein im Theresianischen Karmel, eine Sammlung von Texten aus vierhundert Jahren Karmelgeschichte. Der Abschied von Beek war auch der Beginn des Niedergangs der Frömmigkeit, die sich in den Jahren zuvor zu einer kleinen regionalen Pilgerfahrt entwickelt hatte.  Lesen Sie hier mehr über diese Pilgerreise.
https://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/plaats/1417

Notruf
Die Schwestern im Konvent lebten ausschließlich von den Gaben des Volkes. Deshalb gab es in der Zeitung von 1951 einen Notruf, in dem berichtet wurde, wie schlecht es den Nonnen im Kloster ging. Die vierzehn Schwestern, die sich hier aufhielten, haben das Kloster nie verlassen. Seit einigen Jahren lebten sie in Armut und Unterernährung. Einige mussten sogar ins Krankenhaus gehen.


Das Kloster wurde vor etwa 30 Jahren von Jeanne Maas gegründet, einer reichen Dame, die am liebsten selbst in das Kloster eingetreten wäre. Ihr schwacher Gesundheitszustand war jedoch ein Hindernis. Durch testamentarische Verfügung stellte sie einen Teil ihres Vermögens zur Verfügung, um das Karmeliterkloster in Beek zu errichten.


Das Kloster war ursprünglich für sechs Schwestern geeignet; 1951 waren es bereits vierzehn, so dass es offensichtlich an Platz mangelte. Angesichts der ständig steigenden Baukosten wurde die Erweiterung des Klosters gestoppt. Kein Sprechzimmer, keine Waschküche, kein Krankenzimmer, kein Aufenthaltsraum, keine Werkstatt, das Refektorium ist viel zu klein und die Zellen sind mit Karton getrennt. Um den Schwestern zu helfen, wurde eine Gironummer eröffnet.  Zwei Wochen später waren bereits 11.500 Fl. gespendet worden.  Es wurden 30.000 Dfl. benötigt. Am 22. Dezember 1951 veröffentlichte die Maasbode, die es in eine Adventsaktion geschafft hatte, dass immer noch 7.000 Dfl. zu wenig seien. Mitte Januar 1952 war der Betrag abgeschlossen, und der Karmel war im August 1953 fertig gestellt worden. Schwester Johanna à Cruce konnte wegen Krankheit nicht an der feierlichen Weihe im September 1953 teilnehmen.


Die Zahl der Karmelitenschwestern in Beek wuchs weiter, so dass 1961 ein weiterer Flügel mit zwölf neuen Zellen gebaut werden musste.

1967 erschien das Buch Als een brandende Fackel (Wie eine brennende Fackel) in Echt (Wirklich). Es wurde von den Freunden von Dr. Edith Stein herausgegeben. Die damalige Oberin Ida Josefa van Weersth (Schwester Johanna à Cruce) schrieb das Vorwort unter dem Pseudonym J. de Warsage.
Dieses Buch handelt von den Erinnerungen der jüdisch-deutschen Philosophin und Theologin Edith Stein (1891-1942). Sie wurde 1998 heilig gesprochen.

Vorwort

Aus den bisher erschienenen Biographien von Dr. Edith Stein sind etliche historische Ungenauigkeiten von einigen abgeschrieben worden. Es wurden Anstrengungen unternommen, um die korrekten Daten herauszufinden, aber dies gelingt nicht immer. Es konnte auch vorkommen, dass das von Hand reparierte Material nicht gut genutzt wurde. Manchmal zogen sie Edith Stein auch aus einer persönlichen Vision heraus und hatten nicht die Gabe, in die Tiefen ihres Seins einzudringen.

Der Münchner Prozess (Januar-Februar 1967) gegen die berüchtigten Judenverfolger in Holland, die sorgfältigen und umfangreichen Ermittlungen der Nationalen Kriminalpolizei in Amsterdam, die bereitwillige Zusammenarbeit des Nationalen Instituts für Kriegsdokumentation in Amsterdam mit Leidensgenossen oder Augenzeugen ermöglichten es uns, das Leiden von Edith Stein, die hier in unserem Land mit dem Einmarsch der Deutschen in eine neue Phase eintrat, einigermaßen zu rekonstruieren. Wie notwendig dies war, wurde uns im Laufe des Jahres 1967 klarer, als Edith Stein anlässlich ihres 25. Todes auf so vielfältige Weise gedacht wurde.

Völlig falsche Überzeugungen und Annahmen traten wieder in den Vordergrund. Ansichten, die die Haltung Edith Steins in ein völlig falsches Licht rücken konnten. Die Liebe zur “Wahrheit”, einer der wichtigsten Charakterzüge Edith Steins, zwang uns zu weiteren Untersuchungen. Dank der Zusammenarbeit dieser Behörden wurden uns Dokumente und andere Beweismittel – die ihre eigene Sprache sprechen – zur Verfügung gestellt.
Unser aufrichtiger Dank gilt den vielen, die uns im Dienst der Wahrheit zur Seite gestanden haben. Ein ebenso herzliches Wort des Dankes an alle, die seit Anfang Januar 1939 – trotz großer Schwierigkeiten und Widerstände – Edith und Rosa Stein helfen und unterstützen konnten.

J. de Warsage.

 

Rose Myriam Bergman aus Kanada besuchte die Gedenkfeier zum 25. Jahrestag des Todes von Edith Stein in Echt 1967.
Sie läutete die Glocke im Kloster in Echt und wurde vom Pförtner zu Mutter Joanna à Cruce eskortiert. Rose Myriam schrieb (übersetzt) Ich wurde von Mutter Joanna à Cruce empfangen, die sich mit den biographischen Angelegenheiten von Sr. Teresia Benedicta à Cruce befasste. Sie war sehr freundlich. Der Kontakt war hergestellt worden. Unser Gespräch, das auf dem Ast von Ferse zu Ferse hüpfte, dauerte stundenlang. Diese Momente waren so angenehm, dass es mir schwer fallen wird, sie zu vergessen.

Damit beendet sie ihre Geschichte: Ich danke Mutter Priorin und Mutter Joanna à Cruce sehr für ihre freundliche Gastfreundschaft.

Rose Myriam Bergman aus Kanada besuchte die Gedenkfeier zum 25. JSie läutete die Glocke im Kloster in Echt und wurde vom Pförtner zu Mutter Joanna à Cruce eskortiert. Rose Myriam schrieb (übersetzt) Ich wurde von Mutter Joanna à Cruce empfangen, die sich mit den biographischen Angelegenheiten von Sr. Teresia Benedicta à Cruce befasste. Sie war sehr freundlich. Der Kontakt war hergestellt worden. Unser Gespräch, das auf dem Ast von Ferse zu Ferse hüpfte, dauerte stundenlang. Diese Momente waren so angenehm, dass es mir schwer fallen wird, sie zu vergessen.

Damit beendet sie ihre Geschichte: Ich danke Mutter Priorin und Mutter Joanna à Cruce sehr für ihre freundliche Gastfreundschaft.

Am 31. Juli 1967 gab Schwester Johanna ein Fernsehinterview bei der IKOR (interkonfessionelle Nachrichtensendung Kenmerk), die zur KRO gehört. In diesem Interview sagt sie, dass sie Edith Stein persönlich kannte.

 

Ida Josefa van Weersth / Schwester Johanna à Cruce, starb in Echt am 22. Mai 1971 an Krebs auf der Zunge. Auf ihrem Gebetsbild steht u.a. eine langwierige Krankheit, die Schwester Johanna seit Jahren heimgesucht hatte und die auch psychisch sehr schmerzhaft für sie war. Sie litt seit langer Zeit an dieser Krankheit.

Das Kloster Echt wurde 1986 geschlossen. Die dreizehn Schwestern zogen in das Kloster in Beek um.


Im Jahr 2006 verließen die ungelernten Karmeliten das Kloster in Beek. Glücklicherweise sind einige Bilder des Klosters erhalten geblieben. Klicken Sie hier. https://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/kerken/beek/klooster-carmelietessen-beek
Im Jahr 2016 stand das Kloster Beekse in der inzwischen getauften Karmelstraat zehn Jahre lang leer. Im Jahr 2016 wurde ein neues Ziel als Betreuungszentrum gefunden. Die Monatszeitschrift de Nuutsbaeker von Beek vom Februar 2016 erzählte eine Geschichte über die Schwestern. Der Artikel begann mit


In diesem Jahr ist es bereits zehn Jahre her, dass die Karmelschwestern ‘Regina Pacis’ das Kloster an der Karmelstraat in Beek verlassen haben. Der Grund dafür ist bekannt. Es gab keinen Zuwachs an neuen Kandidatinnen, die Bevölkerung war veraltet und die Instandhaltung von Gebäude und Garten war zu viel für die wenigen noch körperlich gesunden Schwestern. Es waren noch zwölf Schwestern anwesend. Sie verkauften alles, was sie hatten, und spendeten es für wohltätige Zwecke. Die älteren Schwestern zogen in das Beyart in Maastricht. Dort hatten die Schwestern Mühe damit, dass so viel gesprochen wurde. Sie waren es gewohnt, zu schweigen. Sie durften nur zu bestimmten Zeiten sprechen.

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

Noten

[1] De Maasbode: 31 maart 1937
[2] De Limburger 16 september 1938
[3] Limburgsch Dagblad 19 september 1938,
[4] Gertrudis Erzberger, in 1937 aan leukemie  overleden. 
[5] In 1934 waren er zeven huizen: Roermond, Maastricht, Echt, Den Bosch, Schiedam, Nijmegen, Arnhem, Drachten.
[6] De grote Wonderdoener: Het Kindje Jezus van Praag, een uitgave van Sittard Hamers en Habets. Het verscheen in 1941.
[7] Bedevaartplaatsen in Nederland, 3, Limburg, P.J. Margry & C.M.A. Caspers, Meertens Instituut Amsterdam, 2000, blz 94-95 
[8] Limburgs Dagblad 25 aug 1951.
[9] De Maasbode 12 september 1951
[10] Als een brandende toorts, blz 69
[11] Als een brandende toorts, blz 81 – 83

 

Klik hier voor Ida van Weersth, zuster Johanna à Cruce in de Simpelveldse Tak.

error: