Genealogische website Warsage

Jan Michiel Hubert van Weers werd op 26 januari 1821 in het Limburgse Mechelen geboren maar overleed in het Belgische Henri Chapelle. Hij trouwde in 1856 met Maria Louise Vaessen die in St. Pietersvoeren op 26 april 1822 geboren was. Ook zij overleed in Henri Chapelle maar dan op 23 mei 1877. Zij was de dochter van Michel Vaessen en Barbe Jacobs.

Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.

 

Toen hij in 1840 19 zou worden moest hij zich bij de Nationale Militie melden. Daar werd genoteerd dat hij 1.79 groot was,  blond haar had en geschikt voor de militaire dienst werd bevonden. Het was vervolgens dan de bedoeling dat hij vijf jaar in dienst moest blijven. Maar in 1844 was hij landbouwer in Mechelen. Hij verkocht toen een weiland aan De Wegen in Wittem voor ƒ 165,- aan winkelier Jan Pieter Erens getrouwd met Maria Catharina Tribels, Dit weiland had hij van zijn moeder Anna Maria Rademacher geërfd. Hij tekende de akte met Johannes Michgeel Hobertus Von Wersch. 

 

Hij had het goed want toen zijn vader Jan Sebastian van Wers in 1845 van winkelier Erns (=Erens) uit Mechelen ƒ 1200 leende en beloofde dat binnen tien jaar terug te betalen tegen 5% rente, was zijn oudste zoon Jan Michiel borg. De andere broers en zussen waren voor de wet te jong.
De lening moest terug betaald worden betaalbaar in gouden of zilveren geldspecies en geenszins in andere stoffen. Als borg stelde hij de helft van de 19 onroerende goederen en het huis. Er stond nog een schuld op deze goederen van ƒ 980.
Wellicht kon hij dat bedrag niet snel genoeg aflossen want Jan Michiel en zijn broer Daniël verkochten 15 stukken land die in Wittem lagen. Jan tekende met Van Wersch en zijn broer met Van Weersch. Een van de kopers was J.P. Erens, koopman en winkelier in Mechelen. Totaal ontvingen de broers ƒ 2404,06.

Borgakte 1845

handtekening
Zijn handtekening in 1845

1: bouwland, achter de Holgats,

2: Hooiland, op Den Roode Lesch,

3: bouwland in het Ommigerveld C 2178 (vier jaar later verkocht)

4: idem,

5: hakhout in den BlaauwenHoed,

6: Bos, op den Hermensbergs (vier jaar later verkocht)

7: Bos, op den Keerberg, (vier jaar later verkocht)

8: Bos, op de Minetteberg, (vier jaar later verkocht)

9: idem,

10, Bos in den Schweijbergerbosch, (vier jaar later verkocht)

11: Bos, op den Gulden Akker, (vier jaar later verkocht)

12: idem,

13: Bouwland, Boven Robeschot, (vier jaar later verkocht)

14: idem,

15: bouwland in den Robbeschot

16: idem: (vier jaar later verkocht)

17: Hooiland, in den Robbeschot, vier jaar later verkocht)

18: hooiland, In de Wegen, (vier jaar later verkocht)

19: boomgaard in Mechelen dorp

20: Huis met tuin, weiland en bakhuis in Mechelen dorp

21: hakhout in Schmetzkoul

Eigendomsakte 1849

1849
Zijn handtekening in 1849

Voor notaris Nijst compareerde
1: Jan Michaël Hubert Van Wersch
2: Daniël Josef Hubert Van Wersch, beiden landbouwers
3: Jan Pieter Erens, koopman en winkelier,
Alle drie wonende te Mechelen Gemeente Wittem, aan ons notaris wel bekend.
Welke comparanten ons gezegd hebben dat zij voornemens zijn in het openbaar te verkoopen de hierna beschreven goederen, onder de volgende voorwaarden.

Gemeente Wittem
1: hooiland in de Robbeschot
2: hooiland aan de Roode Lesch
3: bouwland in de Robbeschot
4: bouwland in het Ommigerveld
5: bouwland aldaar gelegen
6: hooiland in de wege,
7: een perceel hakhout in den Hermensberg
8: idem gelegen op de Keerberg
9: idem gelegen op de Minettenbereg
10: idem in den Gulden Akker,
11: idem in den Zweibergerbosch
12: idem in de Smetzkeel
13: stukje van het bouwland Boven Robbeschot
14: bouwland in de Reijnesdal
15: weiland in de Wege

Eigendom
Nummer 1 t/m 13 behoren toen aan Jan Michael Hubert en Daniel Joseph Hubert Van Wersch volgens akte van deling verleden voor notaris Deflize uit Maastricht van 3 april 1849.
Nummer 14 is van Erens die het van de gebroeders Van Wersch gekocht had via een onderhandse akte in 1843 voor ƒ 24,-
Nummer 15 is van Erens die het gekocht heeft van Johannes Sebastiaan Vanwersch en de eerder genoemde Jan michael Van Wersch via een onderhandse akte van 16 maart 1848 vor ƒ 8,-
Er waren 16 voorwaarden waaronder: de veiling zal in het openbaar geschieden aan de hoogstbiedende. Diegene die het hoogste bied moet dat ook gestand doen.

Als er twee of meerdere personen een min of meer gelijk bedrag bieden, zal de notaris beslissen wie het eerste geboden had. Als hij dat niet kan bepalen moet er opnieuw geboden worden.

Iedereen die koper wordt moet het proces verbaal van verkoop tekenen en gelijk kenbaar maken of hij het voor zichzelf of voor een ander koopt.
De betaling moet aan de verkopers zijn of aan hun gemachtigde vóór 1 januari a.s. of in Nederlandse guldens of in zilvergeld.
Mocht de koper niet in staat zijn te betalen dan wordt het perceel opnieuw geveild om de hoofdsom en de rente eruit betaald te krijgen. De eerste koper moet dan wel 5% van de koopprijs betalen plus de onkosten die extra daardoor gemaakt worden.
Drie dagen na de verkoop moeten de kopers de kosten betalen van de notaris plus 4% op de koopprijs.

Zijn er op het land wintervruchten ingezaaid, dan zal de koper het eerste jaar de halve krop krijgen plus het stro en kaf.
De kopers moesten ook borg stellen

Verkoopakte 1849

…. Compareerde de Wel Edelen gestrengen Heer en meester Leopold Wenmaekers advokaat wonende te Maastricht aan ons notaris wel bekend, handelende als ten deze speciaal bemagtigd door A; Jan Michael Hubert Van Wersch B. Daniel Joseph Hubert Van Wersh, beide landbouwers en C. Jan Pieter Erens koopman en winkelier, alle drie wonende te Mechelen gemeente Wittem ingevolgde akte van volmagt (…)

Hij verkocht de eerder vermelde percelen

1: …is na verscheide hoogsels toegwezen en verbleven aan voornoemden Jan Pieter Erens (…)  voor ƒ 250,20

2: aan Jan Hubert Lintzen, aannemer van werken, getrouwd met Maria Johanna Vaessen, uit Mechelen voor ƒ 53,90

3: aan Jan Hubert Gilissen, landbouwer getrouwd met Eva Maria Leijmans uit Mechelen voor ƒ 681,-

4: aan Anna Maria Mousset, landbouwster, weduwe van Jan Lenoir, uit Mechelen voor ƒ 88,20

5: aan weer Jan Hubert Lintzen voor ƒ 272,60

6: aan Jan Mathijs Noppen, papier fabrikant in Mechelen namen Theodoor Schrammen, fabrikant en Leonard Schrammen beiden uit Maastricht, voor ƒ 76,80

7: aan de eerder genoemde Jan Pieter Erens voor ƒ 24,85

8: aan voornoemde Jan Pieter Erens voor ƒ 25,50

9: aan voornoemde Jan Hubert Lintzen voor ƒ 64,66

10: weer aan Jan Pieter Erens voor ƒ 26,40

11: idem voor ƒ11,90

12: idem voor ƒ 13,20

13: idem voor ƒ 122,50

14: Jan Hubert Lintzen voor ƒ 692,35

15: is niet verkocht.

Toen in 1857 hun eerste kind in Henri Chapelle geboren werd schreef de ambtenaar in de geboorteakte hun achternaam als VanWerst dus aan elkaar terwijl vader de akte met J.M.H. Von Wersch tekende. De familie woonde in het gehucht Ruyff bij Henri Chapelle. Zij overleed echter in 1860. In haar overlijdensakte schreef de ambtenaar dat haar vader dagloner was en 39 jaar. Zij woonden in Ruijff. Vader tekende de akte met J.M. van Wersch. De ambtenaar schreef nu ook Van Wersch.

Gewonnen

Zijn vrouw Maria Louise Vaessen overleed in 1877. Bij haar overlijden  was zij 55 jaar. De ambtenaar schreef dat zij echtgenote was van VanWerst. Haar man tekende met M. van Werst. Blijkbaar had de ambtenarij met de schrijfwijze gewonnen.

error: