Genealogische website Warsage

Voor notaris Nijst verschenen op 16 januari 1852, 

1: Anna Elisabeth van Weersch, koopvrouw en herbergierster, weduwe van Pieter Joseph Meesters, wonend in Nijswiller handelende zoo in eigen naam krachtens de wettige gemeenschap van goederen tusschen haar en wijlen haren overleden echtgenoot bestaan hebbende als in hoedanigheid van voogdes over hare drie minderjarige kinderen verwekt met wijlen haren voornoemden man met name A; Hubertina B Gabriel en C Pieter Joseph Meesters.

2: Joannes Andreas van Weersch landbouwer wonende te Wahlwiller gemeente Wittem benoemd tot toezienden voogd over voormelde en minderjarige kinderen door den heer Kanton Regter van het Kanton Gulpen.

De notaris maakte vervolgens een boedelbeschrijving van alle meubelen, huisraden en effecten en papieren, mitsgaders van alles wat zich ten sterfhuize van gemelde en Pieter joseph Meesters bevind en zulks volgens de opgave door de voornoemde weduwe Meesters aan ons gedaan van die goederen zich bevindend en ten gezegd sterfhuize te Nijswiller alwaar de gezegd Meesters ab intestat ( ab intesatio = zonder testament) overleden is den tienden Maart laatsleden. 

In eene Kamer linkerhand in komende van de straat:

 1. een lijnwaardskast van essenhout met horlogie, geschat ƒ 20,-
 2. nog een kast ƒ 10,
 3. vier houten stoelen: ƒ 4,-
 4. twee tafels ƒ 4,
 5. drie houten canapes ƒ 9,-
 6. een kachgel met toebehoor  ƒ 7,-
 7. eene quinqint met spiegelglas ƒ 2,- (een quinquet is een olielamp)
 8. vier tinnen borden ƒ 1,-
 9. een tinnen soepcomp  ƒ 1,0
 10. twee tinnen kandelaars ƒ 0,50
 11. een tinnen koffiepot ƒ 1,-
 12. twee koperen marmitten ƒ 2,- (een marmiet is een koperen ketel)
 13. een koperen panƒ 0.80
 14. twee koperen koffiepotten ƒ 1,-
 15. twee spiegels ƒ 2,50
 16. twaalf schilderijen  ƒ 3,50in eene Kamer regterhand aan de straat
 17. een commode ƒ 2,-
 18. vijf houten stoelen ƒ 5,-
 19. een winkelbank ƒ 10,-
 20. een canapé ƒ 2,-
 21. een houten tafel ƒ 1,0
 22. eene aanrigt ƒ 3,-
 23. in winkelwaren een bedrag van ƒ 10,-In het bakhuis
 24. een molt met platen ketel keup en stoel ƒ 8,-op eene Kamer op de eerste verdieping
 25. vier bedsteden ƒ 6,-
 26. 16 houten stoelen ƒ 16,-
 27. twee houten tafels ƒ 4,-
 28. een vederen bed en twee flokken bedden ƒ 12,-
 29. zes paar beddenlakens ƒ 3,-
 30. zes dekens ƒ 6,-
 31. een aanrigt ƒ 4,50
 32. eene Kachgel ƒ 3,-
 33. een winkelbank en kist ƒ 1,50
 34. een commodeƒ 8,-
 35. een spiegel ƒ 1,-
 36. een kleedkast ƒ 3,-In de stal
 37. een koe ƒ 37,-
 38. een kalf ƒ 7,-In de schuur
 39. een schoffel en molen ƒ 15,
 40. drie emmers met twee kuipenƒ 5,-
 41. een draaivat ƒ 2,50

Alles bij elkaar geschat 244,81

Partijen verklaren dat de kleederen en lijfstoebehoren van den overledene buiten beschrijving zullen blijven, terwijl die voorwerpen meeste nutte der minderjarigen zullen worden gebezigd. De kleedingsstukken van voornoemde weduwe Meesters zijn geschat ad twintig gulden.

Haar man had ƒ 47 contant in huis.

Aan documenten waren in huis

Eigendomsakte van het woonhuis (afschrift verleden voor notaris Nijst 13 november 1843). Dit huis was van Nicolaas Werchifosse uit Aken geweest. Meesters had dit huis in Nijswiller met een tuin gekocht voor ƒ 1.200,- 

Meesters kocht in 1846 in Nijswiller vijf stukken weiland voor ƒ 544,- 

Aan schulden waren

 1. Aan de heren gebroeders Philips uit Maastricht ƒ 250,-
 2. Aan de heer Hustings uit Maastricht ƒ 205,-
 3. aan de heer Ploem uit Gulpen ƒ 40,09
 4. aan de heer Bakker uit Maastricht ƒ 120,-
 5. aan Hubertus Lentzen uit Mechelen ƒ f 15,-
 6. aan Pieter Hupperts uit Mechelen ƒ 6,70
 7. aan de erfgenamen Werchifosse uit Aken ƒ 21,87 voor verschuldigde pacht tot de dag van overlijden van haar man.
 8. aan de heer apotheker Teusch ƒ 6,61

De begrafeniskosten waren ƒ 47,-

Zij legde voor de notaris en getuigen een eed af dat zij niets heeft verduisterd nog gezien heeft noch weet dat iets verduisterd is geworden, hebbende dezelfde zich bij voortduring met de bewaring die goederen belast belovende dezelve ten allen tijde te zullen opleveren des gerequireerd, aan diegenen die daartoe regt zullen hebben.

1852

Twee dagen voor haar tweede huwelijk in 1852 werden voor notaris Nijst de huwelijkse voorwaarden opgemaakt:

De Eerzame Pieter Joseph Meessen, landbouwer wonende te Nijswiller gemeente Wittem, meerderjarige zoon van jan Meessen en van Maria Catharina Franssen ter eenre en Anna Elisabeth van Weersch, koopvrouw, en herbergierster weduwe van Pieter joseph Meesters, wonende te gezegd Nijswiller, meederjarige dochter van Sebastiaan van Weersch en van Anna Catharina Haagen ter andere zijde

Welke comparanten aan ons notaris wel bekend alvorens hun voorgenomen huwelijk te voltrekken des wegens de navolgende voorwaarden gesteld hebben te weten

1: Verklaarden de aanstaande echtgenoten te bedingen dat tusschen hun slechts eene gemeenschap van roerende goederen en tevens van winst en verlies zal bestaan en dat zij mitsdien van de gemeenschap uit sluiten alle hunne onroerende goederen, welke zij op dit oogenblik bezitten of die hun bij wijze van van schenking of erfvolging staande huwelijk zullen opkomen, en dat alzoo de gemeenschap welke tusschen hun zal bestaan aangaande de onroerende goederen zich niet verder zal uitstrekken dan tot diegene welke zij staande huwelijk door aankoop verkrijgen zullen.

2: Alle revenuën, intressen, renten, vruchten en in het algemeen alle andere opkomsten, van  welken aard die zijn mogen zonder eenige uitzondering gelijk ook alle de vruchten van hunnen vlijt, arbeid en bezuiniging, zullen eensgelijks in gemeenschap komen.

3: De aanstaande echtgenooten verklaren bij deze elkander over en weder en dus den eerststervenden den langstlevenden van hun beiden onherroepelijk te benoemen tot zijnen of haren erfgenaam van het grootste gedeelte in vruchtgebruik waarvan zij volgens de wet beschikken kunnen met ontheffing van borgstelling aangaande voormeld vruchtgebruik.

1860

In 1860 verkochten zij voor notaris Hoho een perceel hakhout:

is verschenen Elisabeth Van Wersch ten deze bijgestaan door haren man Pieter Jozef Meessen herbergier en winkeliers, woonachtig te Nijswiller in de gemeente Wittem.

Welke verklaarden te hebben verkocht en in vollen eigendom onder vrijwaring als naar regten overgedragen aan vrouwe Maria Josepha Claessen grondeigenares weduwe van wijlen den heer Jan Mathijs Merckelbach woonachtig te Wittem hier vertegenwoordigd door haar zoon den Heer Jan Mathijs Merckelbach, grondeigenaar en Burgemeester der gemeente Wittem woonachtig te Wittem, welke bij mondelinge volmagt voor zijne moeder in  koop verklaart aan te nemen eene hoeveelheid van tien roeden vierkant hakhout te nemen zuidwaarts lans Mouzet uit een perceel gelegen op Catharinadrieske in de gemeente Wittem, bij het kadaster. Bekend onder sectie C nummer 2367 toebehoorende aan de verkoopster Elisabeth Van Wersch, die evenwel verklaarde daarvan geen overgeschreven noch onovergeschrevene eigendoms bewijzen te kennen noch voorhanden te hebben.

Merckelbach moest hiervoor ƒ 10,- betalen die zij direct kreeg.

1870

In 1870  verkocht Jan Pieter Knops, veearts in Wahlwiller aan Pieter Jozef Miessen (!), winkelier en herbergier in Nijswiller, gehuwd met Elisabeth Van Wersch woonachtig in Nijswiller, bouwland van 31 aren, 30 centiaren. gelegen in de Honten, Wittem voor ƒ 150. Hij tekende met P.J. Meessen.

1873

Ook leenden zij geld uit. Zo ook in 1873 aan Leonard Knops die vervolgens voor de notaris een schuldbekentenis liet opstellen:

is verschenen Jan Leonard Knops, landbouwer, woonachtig te Eijzerheide in de gemeente Wittem welke erkende wettig en deugdelijk wegens op heden ter leens ontvangen geleden verschuldigd te zijn aan Pieter Jozef Miessen, winkelier en herbergier, gehuwd met Elisabeth van Wersch, woonachtig te Nijswiller in de gemeente Wittem eene som van veertien honderd zeventien gulden vijftig cents welke som de comparant Knops zich verloonden heeft in handen en ten woonhuize van den comparant Miessen te zullen terugbetalen binnen den tijd van toen jaren van heden af te rekenen, welke terugbetaling echter geene plaats zal kunnen hebben dan na eene voorafgaande aanzegging van tenminste drie maanden: voorts heeft zich de comparant Knops verbonden om van de bij deze ter leen genomen som van veertien honderd zeventien gulden en vijftig cents te zullen betalen eenen interest van vijf ten honderd in het  jaar welke interest van heden aanvang nemende jaarlijks op den negentienden October zal vervallen en eischbaar zijn en om met de betaling van dezen interest te zullen voortgaan toto de volle aflossing der hoofdsom.

Knops stelde als borg

1: 21 aren 80 centiaren bouwland gelegen op den Achterweg in de gemeente Voerendaal Sectie D Nummer 902
2: 19 aren 76 centiaren bouwland gelegen in de Kamer in de gemeente Voerendaal Sectie D Nummer 1423
3: 14 aren 18 centiaren bouwland gelegen op den Zoen in de gemeente Voerendaal Sectie D Nummer 1427
4: Dertien aren 57 centiaren bouwland gelegen aan de grote Goudsberg Wittem A 2922
5: 21 aren 94 ca weide in Eijserheide Wittem A 2916
6: 13 aren 60 ca bouwland gelegen op de Goudsberg Wittem A 2921.

1878

3 januari 1878, notaris Beekman, Gulpen.
Op deze dag kwamen bij de notaris
1: Pieter Jozef Meessen, landbouwer in Nijswiller, weduwnaar van Maria Elisabeth van Weersch, als vader, voogd over zijn kind Anna Maria Meessen, en in eigennaam bij de notaris.
Maar ook
2: Hubertina Meesters, echtgenote van Louis Geelen, landbouwers in Voerendaal,
3: Gabriel Meesters, landbouwer in Nijswiller,
4: Pieter Jozef Meesters, landbouwer in Nijswiller,
5: Pieter Janssen, landbouwer in Nijswiller en toeziend voogd over Anna Maria Meessen.

Maria Elisabeth van Weersch was getrouwd onder het toen vigerende Wetboek Napoleon, met Pieter Jozef Meesters, waar drie nu nog levende kinderen uit kwamen. Hij overleed in 1851 zonder testament. Na zijn overlijden is er een boedelbeschrijving opgemaakt voor notaris Nijst uit Wittem op 16 januari 1852.


Uit het tweede huwelijk met Pieter Jozef Meessen is één kind geboren dat toen minderjarig was.
Zij overleed in 1876 zonder testament. Er werd een boedelbeschrijving gemaakt door notaris Beekman, Gulpen 24 juli 1877.

 

Drie mannen werden door de kantonrechter beëdigd om de waarde van de onroerende goederen te waarderen. Dat waren landmeter Jan Leopold Rompen, Hendrik Smeets, landbouwer en Hubert Henssen, landbouwer, alle drie in Wittem wonend, die verklaarden de waardering te zullen doen volgens hun beste kennis en wetenschap.

Tot de eerste gemeenschap behoorden
1: woonhuis met plaats in Nijswiller genaamd het Brikkenhuis  .
2: Tuin
3: Stal.
Alles drie f 2500.
4: schuur met bergplaats op de Vossenberg f 800.
5: Weiland met bouwland ƒ 942.
6: bouwland in de Smittersgracht f 438.
7: bouwland aan de Smittersgracht f 77.
8. Roerende goederen f 244,80.
9. Contact geld f 47.
10: Actieve vorderingen f 20.
———
f 5068,80
Bij hert overlijden van Meesters verschuldigd. f 639,34
———-
f 4429,46
1. woonhuis werd destijds aangekocht via Notaris Lijst Wittem 13 november 1843.
2: idem via notaris Boots Amby 24 mei 1846.
3: idem via notaris Sanders, Heerlen 19 oktober 1848.

Tot de tweede gemeenschap behoorden
1: huis met gebouwen, plaats en tuin, Nijswiller ƒ 650.
2: idem ƒ 770.
3: Boomgaard Nijswiller ƒ 188.
4: Boomgaard aldaar ƒ 390.
5: Bouwland met boomgaard op den Vos. ƒ 895.
6: Bouwland, achter den Vosses ƒ 223.
7: bouwland, aldaar ƒ 197.
8: Bouwland aldaar f 231.
9: Bouwland aan den Vossenberg f 433
10: Bouwland aldaar f 108.
11: idem. f 729.
12: Bouwland op den Wachelderberg f 126.
13: idem f 206.
14: Bouwland op den Keerberg ƒ 343
15: idem ƒ 218.
16: Bouwland op de Wagchelderberg ƒ 96.
17: idem ƒ 201.
18: Bouwland op den Konijnshaag ƒ 150.
19: Bouwland op den Keerberg ƒ 253.
20: bouwland op den Keijzer ƒ 51.
21: Bouwland Op den Del ƒ 493.
22: idem ƒ 303.
23: Bouwland in het Bahnenheiderveld ƒ 546.
24: Bouwland op den Brandenbosch ƒ 88.
25: Bouwland op den Huls ƒ 438.
26: idem ƒ 291.
27: Bouwland op den Karstraat ƒ 317.
28: Bouwland aan den zes morgen ƒ 258.
29: idem ƒ 267.
30: Bouwland aan den Koetenberg ƒ 250.
31: Bouwland aan den gracht ƒ 285.
32: Weiland in den gracht ƒ 148.
33: Bouwland aan den gracht ƒ 81.
34: Bouwland aan de zandkuil ƒ 151.
35: idem ƒ 77.
36: Bouwland, aldaar ƒ 117.
37: Bouwland aam den Hond ƒ 258.
38: Bouwland aan den Krijtberg ƒ 218.
39: bouwland in den Brul ƒ188.
40: Bouwland aldaar ƒ 88.
41: Bouwland aldaar ƒ 83.
42: idem ƒ 178.
43: Bouwland op het Varken ƒ 112.
44: Bouwland aan den Molenweg ƒ 54.
45: Bouwland Aan den Mangraaf ƒ 197.
46: Bouwland in de Colmond ƒ 59.
47: Weiland in den Sleehagen ƒ 260.
48:Weiland op de Driesschen ƒ 47.
49: Bouwland aldaar ƒ 108.
50: Bouwland op de Hoogstraat ƒ 114.
51: Gemeente Vaals bouwland aan Mamelisberg ƒ 344.
52: Gemeente Vaals Boomgaard te Mamelis Vijhlenderberg ƒ 850.
———
f 14.086
53: inventaris verleden voor notaris Beekman ƒ 1.961,70

Vordering op
54: Jan Leonard Knops, landbouwer te Eijserheide ƒ 1.417,50
55: Leonard Leclerq , Eijserheide ƒ 94,50
56:Adolf Janssen, veldwachter Eijserheide ƒ 23,50
57: Leonard Straeten, landbouwer te Landeraad (Gulpen). ƒ 141,75
58: Martinus Linckens, land Kapolder (Wijlre) ƒ 94,50
59: Mededeelgenoten echtpaar Geelen-Meesters ƒ 1.238,05
60: uit vorig huwelijk ƒ 639,34
————-
ƒ 19.696,84

Schulden
61: koop van diverse percelen f. 518,08
62: contant geld f 47
63: vordering f. 20
————
f 585,05

totaal f 19.111,76

Uit het eerste huwelijk f 4.429,46
Uit het tweede huwelijk f 19.111,76
———-
f 23.541,22

1: Vader Meessen kreeg 3/5 deel f 10.008
2: Minderjarig kind ⅗ deel f 2.841,31
3: de drie kinderen samen f 10.691.67

Klik hier voor Anna Elisabeth van Werst in de Wittemse Tak.

error: