Grond in Wahlwylre

Op 24 januari 1866 overleed in Wahlwylre Johannes Josephus Michiels, 70 jaar oud. Hij liet  alleen zijn vrouw na, waardoor die dus zijn erfgenaam werd. Zij ging in februari 1869 naar de plaatselijke notaris en legde haar testament vast. Enkele jaren later verkocht zij grond n Wahlwylre.
  
Ik Anna Maria Van Wersch wil en begeer, dat het bedrag mijner nalatenschap na aftrek der schulden, lasten, begrafeniskosten en successieregten zal besteed worden tot het doen lezen van missen tot rust der zielen van mijn ouders en van mij alsmede tot rust der ziel van mijn overleden man Jozef Michiels en van de zielen zijner overleden ouders.
Mogt, gelijk ik hoop mijne nalatenschap genoegzaam toerijkend zijn om daaruit een jaargetijd tot het bovenvermeld einde te stichten, zoo legateer ik aan de Kerkfabriek van Wahlwiller eene som, welke naar het oordeel der Kerkelijke Overheid genoegzaam zal bevonden worden om daaruit jaarlijks de kosten van dat jaargetijd te bestrijden: dat jaargetijd zal als dan bestaan uit eene hoogmis en twee leesmissen en zal door de Kerkfabriek moeten voldaan worden uit de interesten van de geldsom, die haar, zooals hierboven gemeld is, zal moeten uitgekeerd worden: in dat geval zal het overschot mijne nalatenschap, na aftrek tot het houden van het jaargetijd uit te keeren kapitale som, besteed worden voor missen tot het einde hierboven vermeld.
 
Ik benoem tot uitvoerder van mijnen uitersten wil den tijdelijken pastoor of het geestelijke hoofd der parochie Wahlwiller, met last om mijne roerende en onroerende goederen te verkoopen, mijne inschulden in te vorderen, de schulden en de lasten mijner nalatenschap te voldoen en het overschot mijner nalatenschap te besteden tot het stichten van voormeld jaargetijd, zoo daartoe genoegzame gelden voorhanden zouden zijn en tot het doen lezen der bovengemelde missen: de uitvoerder van mijnen uitersten wil heeft tevens de bevoegdheid om in plaats van aan de Kerkfabriek de kapitale som benoodigd tot het stichten van het jaargetijd uit te keeren, die uitkeering te doen in onroerend goed, waarvan de opbrengst genoeg zal zijn, om het jaargetijd te houden.
 
Op 25 april 1873 ging zij nogmaals naar dezelfde notaris om stukken land te verkopen. Anne Marie was pas 55 jaar.
Verkoop in opdracht van Anna Maria Van Wersch uit Wahlwylre via notaris Hoho van openbare verkoop van twee stukken bouwland, groot zeventien aren en tien centiaren gelegen aan de Wahlwillerberg. En een stuk van vijf aren 94 centiaren weide in Wahlwiller langs de Steenweg.
 
Een stuk bouwland had Anna Maria van haar ouders geërfd. En het andere stuk had haar man op 4 oktober 1863 gekocht. De weide had hij op 12 maart 1863 gekocht.
Krachten zijnde de helft in die perceelen van haren man krachtens de huwelijks gemeenschap toegevallen door haar uit diens nalatenschap verkregen krachtens den uitersten wil van haren man verleden voor mij den achttienden Januari achttien honderd zes en zestig.
 
Doordat in het testament ook de kadastrale nummers van de stukken grond genoemd worden is na te gaan waar deze stukken land lagen. Deze waren alle drie van haar opa Peter van Werst (1726-1817) geweest. Eén stuk lag Aan den Peerboomke, en de andere stukken lagen in het dorp Wahlwylre aan nu de Oude Baan. Haar vader Sebastiaan erfde deze stukken grond en haar man kocht enkele stukken grond van haar vader.

wahlwylre
Het rood omrande gebied, gelegen aan de Oude Baan, was in de 19e eeuw eigendom van Peter en zijn zoon Sebastiaan van Werst.

De verkoop ging per opbod en de verkoopster had het recht het bod goed of af te keuren.
Het land werd toegewezen aan Sebastiaan Bindels, landbouwer voor ƒ260,-. Anna Maria moest de notaris ƒ14,355 hiervoor betalen, waarbij de laatste 5 een halve cent is.

Wahlwylre
BAG plattegrond. Op het paars vlak stond destijds het huis van de familie Van Werst.

Het huidige huis dat op deze grond staat werd in 1982 gebouwd.

Klik hier voor Anna Maria Vanwersch in de Wittemse Tak.

Een Stamgenoten website