Genealogische website Warsage

Op 24 januari 1866 overleed in Wahlwylre Johannes Josephus Michiels, 70 jaar oud. Hij liet  alleen zijn vrouw na, waardoor die dus zijn erfgenaam werd. Zij ging in februari 1869 naar de plaatselijke notaris en legde haar testament vast. Enkele jaren later verkocht zij grond n Wahlwylre.

 

Ik Anna Maria Van Wersch wil en begeer, dat het bedrag mijner nalatenschap na aftrek der schulden, lasten, begrafeniskosten en successieregten zal besteed worden tot het doen lezen van missen tot rust der zielen van mijn ouders en van mij alsmede tot rust der ziel van mijn overleden man Jozef Michiels en van de zielen zijner overleden ouders.
Mogt, gelijk ik hoop mijne nalatenschap genoegzaam toerijkend zijn om daaruit een jaargetijd tot het bovenvermeld einde te stichten, zoo legateer ik aan de Kerkfabriek van Wahlwiller eene som, welke naar het oordeel der Kerkelijke Overheid genoegzaam zal bevonden worden om daaruit jaarlijks de kosten van dat jaargetijd te bestrijden: dat jaargetijd zal als dan bestaan uit eene hoogmis en twee leesmissen en zal door de Kerkfabriek moeten voldaan worden uit de interesten van de geldsom, die haar, zooals hierboven gemeld is, zal moeten uitgekeerd worden: in dat geval zal het overschot mijne nalatenschap, na aftrek tot het houden van het jaargetijd uit te keeren kapitale som, besteed worden voor missen tot het einde hierboven vermeld.

 

Ik benoem tot uitvoerder van mijnen uitersten wil den tijdelijken pastoor of het geestelijke hoofd der parochie Wahlwiller, met last om mijne roerende en onroerende goederen te verkoopen, mijne inschulden in te vorderen, de schulden en de lasten mijner nalatenschap te voldoen en het overschot mijner nalatenschap te besteden tot het stichten van voormeld jaargetijd, zoo daartoe genoegzame gelden voorhanden zouden zijn en tot het doen lezen der bovengemelde missen: de uitvoerder van mijnen uitersten wil heeft tevens de bevoegdheid om in plaats van aan de Kerkfabriek de kapitale som benoodigd tot het stichten van het jaargetijd uit te keeren, die uitkeering te doen in onroerend goed, waarvan de opbrengst genoeg zal zijn, om het jaargetijd te houden.

 

Op 12 maart 1869 was er een openbare verkoop: te verkoopen op heden namiddag ten twee ure op verzoeken ten woonhuize van Anna Maria Van Wersch, zonder beroep, weduwe van Wijlen Jozef Michiels te Wahlwiller in de Gemeente Wittem roerende goederen aan de requirant toebehoorende

 

Er moest voor 1 november betaald zijn met 10% kosten voor verkoop. Wanneer er op 1 januari nog niet betaald is dan wordt dat 20% en interest van een half procent. Verkocht werden:

 

1: ton aan Leonard Kockelkorn, Wahlwiller, ƒ 0,35
2: waag aan Andries Van Wersch, Wahlwiller, ƒ 0,40
3: schragen aan Daniel Mohnen, Hilleshagen ƒ 0,50
4: marmit aan Hendrik Ploemen, Mechelen, ƒ 0,50
5: koffijpot aan Melchior Lucassen Wahlwiller ƒ 0,20
6: koffiepot aan Jan Mathijs Smeets, Wahlwiller, ƒ 0,35
7: tinnen kan aan Lambert Baumans Wahlwiller, ƒ 2,50
8: Spuit aan Lambert Baumans Wahlwiller ƒ 0,80
9: Schilderijen aan Andries Knops, ƒ 1,20
10: wan aan Pieter Caubo, Walwiller, ƒ 2,20
11: schilderijen aan Andries Knops, ƒ 0,50
12: ketting aan Andries Van Wersch ƒ 0,45
13: Kaargetuig aan Martinus Dautzenberg, Wahlwiller ƒ 1,20
14: Hak aan Leonard Kockelkorn, ƒ 0,65
15: troffel aan Jan Mathijs Smeets, ƒ0,15
16: snijmer en boor aan Johan Ernst te Nijswiller ƒ2,25
17:Stikkes aan Johan gerard Beuckenƒ 1,45
18: zeins aan Pieter Van Wersch, Wahlwiller, ƒ 1,90
19: zaag aan Mathijs Braek, ambtenaar in Niojswiller ƒ 1,05
20: snijmes aan Willem Schrijven Wahlwiller ƒ 0,20
21: ijzeren banden aan Jacob Stollman Mechelenƒ 0,50
22: Gaffel aan Pieter Lousberg, Wahlwiller, ƒ 0,50
23: twee stoelen aan Jozef Scleijpen Wahlwiller ƒ 3,50
24: vier stoelen aan Pieter Janssen Wahlwiller, ƒ 5,60
25: canapé aan Johan Gerard Beucken, ƒ 5,60
26: kist, Hendrik Ploemen, ƒ 4,30
27: Aks, Jacob Schoonbrood, Mechelen, ƒ 1,10
28:Tafel aan Johan Gerard Beucken, ƒ 3,-
29: tafel aan Willem Schrijvers, ƒ 3,50
30: varken aan Michiel Mohnen te Hilleshagen ƒ 10,25
31: trog aan Martinus Dautzenberg, ƒ 0,35
32: dakpannen aan Daniel Mohnen, ƒ 0,80
33: kastje aan Johan Gerard Beucken ƒ 14,50
34: schilderijen aan Martinus Dautzenberg, ƒ1,-
35: aardappelen aan Johan Gerard Beucken, ƒ 1,80
36: hooi aan Hendrik Smeets, Nijswiller, ƒ 2,25

Bij elkaar ƒ 78,-

 

Op 25 april 1873 ging zij nogmaals naar dezelfde notaris om stukken land in Wahlwylre te verkopen. Anne Marie was pas 55 jaar.


Verkoop in opdracht van Anna Maria Van Wersch uit Wahlwylre via notaris Hoho van openbare verkoop van twee stukken bouwland, groot zeventien aren en tien centiaren gelegen aan de Wahlwillerberg. En een stuk van vijf aren 94 centiaren weide in Wahlwiller langs de Steenweg.

Een stuk bouwland had Anna Maria van haar ouders geërfd. En het andere stuk had haar man op 4 oktober 1863 gekocht. De weide had hij op 12 maart 1863 gekocht.
Krachten zijnde de helft in die perceelen van haren man krachtens de huwelijks gemeenschap toegevallen door haar uit diens nalatenschap verkregen krachtens den uitersten wil van haren man verleden voor mij den achttienden Januari achttien honderd zes en zestig.

 

Doordat in het testament ook de kadastrale nummers van de stukken grond genoemd worden is na te gaan waar deze stukken land lagen. Deze waren alle drie van haar opa Peter van Werst (1726-1817) geweest. Eén stuk lag Aan den Peerboomke, en de andere stukken lagen in het dorp Wahlwylre aan nu de Oude Baan. Haar vader Sebastiaan erfde deze stukken grond en haar man kocht enkele stukken grond van haar vader.

 

wahlwylre
Het rood omrande gebied, gelegen aan de Oude Baan, was in de 19e eeuw eigendom van Peter en zijn zoon Sebastiaan van Werst.

 

De verkoop ging per opbod en de verkoopster had het recht het bod goed of af te keuren.
Het land werd toegewezen aan Sebastiaan Bindels, landbouwer voor ƒ260,-. Anna Maria moest de notaris ƒ14,355 hiervoor betalen, waarbij de laatste 5 een halve cent is.

 

Wahlwylre
BAG plattegrond. Op het paars vlak stond destijds het huis van de familie Van Werst.

 

Het huidige huis dat op deze grond staat werd in 1982 gebouwd.

 

Op 16 september 1880 ging zij weer naar notaris Wintgens:
Maria Anna Van Wersch verkocht haar huis met stal en tuin in Wahlwylre, grenzend aan dat van haar broer Paulus Van Wersch in Wahlwylre. Zij had geen bewijs van eigendom alleen de akte voor notaris Hoho waarin haar overleden man het testament had opgemaakt. Zij verkocht dit aan Johan Dobbelsteen gehuwd met Anna Maria Hubertina Houben, smid in Wahlwilre. In de verkoopakte stond ook dat de koper dicht maken de openingen van de kelderdeur en de kamerdeur toegang gaande tot het naast gelegen huis van Paulus Van Wersch.

 

Bij haar in huis woonde ook in 1890 haar broer Pieter Paulus. Zij wonen nummer 373. Zij overleed 24 augustus 1892 en haar broer ging een maand later (of moest) naar Den Bosch. Haar overlijden werd in 1892  door de burgemeester en  de secretaris van Wittem aangegeven. 

 

Klik hier voor Anna Maria Vanwersch in de Wittemse Tak.

error: