Genealogische website Warsage

Joannes jospehus van Wersch
1818-1876
anna lumey
1819-1899

Joannes Joseph Hubertus Van Wersch werd als vijfde kind in een gezin van tien kinderen in Simpelveld in 1818 geboren. Hij trouwde in Orsbach (D) in 1847 met Anna Maria Lumeij die uiteraard in Orsbach geboren werd. In het algemeen trouwde de man vroeger in het geboortedorp van zijn bruid. Na hun huwelijk gingen zij in Simpelveld wonen.

Voor notaris Nijst verschenen op 19 november 1847:
… Willem Hendrik Brouwers, Schoenmaker, en in huwelijk met Maria Catharina Beuken, wonende te Simpelveld aan ons notaris wel bekend dewelke verklaart
voor de notaris en voor de getuigen ontvangen te hebben van Jan Joseph Van Wersch, koster in Simpelveld

Betalende zoo voor zich als voor en namens zijne Vijf broeders met name
1: De zeer Eerwaarde heer Jan Theodoor Van Wersch, kapellaan wonende te Heerlen
2: Pieter Joseph Van Wersch
3: Jan Jacob Van Wersch
4: Jan Lodewijk Van Wersch
5: Jan Cornelis Van Wersch
Alle landbouwers wonende te gezegd Simpelveld
1: De somme van drie honderd gulden nederlandsch tot terugbetaling van dergelijke som die de voornoemde Brouwers betaald heeft aan Pieter Joseph Palm, minderjarig, ongehuwd, Schrijnwerker wonende te Simpelveld voor koopprijs van een weide of boomgaard gelegen te Simpelveld groot twee en twintig roeden zeven en tachtig ellen Sectie C nummer 35 (…) ingevolge akte verleden voor den notaris Vreuls te Ubag Over Worms den derden Januarij achttien honderd Vijf en Veertig(…)
2: de som van zeven en twintig gulden twee en veertig en een halve Cents voor de kosten van de voormelde akte van verkoop.
(…)
De voornoemde kinderen Van Wersch, hebben het regt van wederinkoop verkregen van voornoemden Pieter Joseph Palm, ingevolge akte verleden voor gezegden notaris Vreuls.

Op 16 mei 1850 werd voor notaris Nijst uit Wittem de volgende akte opgemaakt:
Bij een openbare verkoop per opbod door de familie Wintgens kocht Jan Joseph van Wersch een tuin in Bosschenhuizen. Deze tuin hoorde bij een huis dat gekocht werd door Willem Wintgens, landbouwer. Jan Joseph van Wersch was koster in Simpelveld. Hij kocht dit namens zichzelf en zijn broers
A: Pieter Joseph van Wersch
B: Jan Jacob van Wersch
C: Lodewijk van Wersch
D: Jan Cornelis van Wersch
Allen landbouwers in Simpelveld.
Jan Joseph betaalde hiervoor ƒ 43, 70

koster simpelveldKoster Van Wersch had blijkbaar in het kosterhuis aan de kerk in Simpelveld al een herberg. Een herberg zou betekenen dat hij ook gasten onderdak bood. Anders had er café gestaan.

Op 11 januari 1859 maakte notaris Hoho uit Wittem de volgende schuldbekentenis op:
is verschenen Nicolaas Jozef Blijlevens, landbouwer, gehuwd met Johanna Pakbier, woonachtig te Simpelveld, welke erkende wettig en deugdelijk verschuldigd te zijn aan den heer Jan Jozef Van Wersch, koster en Wethouder, gehuwd met Mejuffrouw Anna Maria Lumeij, woonachtig te Simpelveld, hierbij tegenwoordig en deze erkentis aannemende, eene som van achthonderd gulden, welke de genoemde Blijlevens bekent op heden uit handen van genaemden heer Van Wersch ter leen ontvangen te hebben en zich verbindt in handen en ten woonhuize van laatstgenoemden te zullen terugbetalen binnen den tijd van tien jaren van heden af te rekenen welke terugbetaling echter niet zal kunnen plaats hebben dan na eene voorafgaande aanzegging van ten minste die maanden, en van welke som de genoemde Blijlevens zich verbindt en handen en ten woonhuize van genoemden heer Van Wersch eenen interest te zullen betalen van vier en half ten honderd per jaar, van heden aanvang nemende en betaalbaar jaarlijks op den elfden Januarij in handen en ten woonhuize als voor tot de volle aflossing toe.

Als borg stelde Blijlevens tien stukken bouw- en hooiland. Mocht hij niet op tijd terugbetalen dan mocht Van Wersch deze grond openbaar verkopen.

In 1839 en in 1860 woonden hij met zijn broers in Simpelveld op huisnummer 95. Dat huis werd later het kostershuis genoemd, naar het beroep van zijn vader, van hemzelf en van zijn broer. Allen waren ongehuwd. In 1839 was de oudste 24 en de jongste 10 jaar. Hun moeder was al in 1835 overleden en hun vader in 1838. Zij woonden daar met acht personen. De oudste Peter Joseph, 24 jaar en landbouwer, Joannes Josephus 21 jaar en toen al koster, Joannes Jacob, 16 jaar, Joannes Lodowicus, 13 jaar en Joannes Cornelius 10 jaar. In het huis woonden ook Jacobus van Kan, 30 jaar, getrouwd (zijn vrouw woonde er niet) en dienstknecht, naast Margaretha Groen, 35 jaar, ongehuwd, geboren in Wilden (D), en Anna Maria Tevens, 16 jaar, geboren in Simpelveld. Beide laatsten waren dienstmeid in een huis vol met jongens. 

 

kornel Van WerschJoannes van Wersch werd op 13 juni 1835, zeventien jaar oud, benoemd tot koster van de Sint Remigiuskerk in Simpelveld. Hij was minstens veertig jaar koster (net als zijn vader), ambtenaar van de Burgerlijke Stand en vervolgens wethouder in Simpelveld tussen 1853 en 1873. Zijn broer was burgemeester van Simpelveld tussen 1875-1901. Zijn jongste broer Cornelius nam na het overlijden van zijn broer Johannes in 1876 was het kosterschap over. Samen met de pastoor en de hoofdonderwijzer richtten zij het kerkelijk zangkoor Harmonia op. Cornelius (Kornel) overleed ongehuwd in 1910.

 

Johannes en Anna kregen acht kinderen. Toen hun zoon Jan Cornelis Hubertus (geboren in 1860) in dienst moest, werd de naam van zijn moeder geschreven als Maria Josepha Laurensberg. Blijkbaar had de notulist zich vergist. Hij dacht  dat Laurensberg niet de gemeente  was waar zij geboren was, maar haar achternaam.
Drie van hun kinderen volgden hun geestelijke roeping. Twee zonen werden priester en hun oudste dochter werd kloosterlinge. Zij overleed op jonge leeftijd.

 

Vanaf 1848 tot 1856 was Maria Gertrudis Vaessen hun dienstmeid. Zij was in 1833 in Richterich geboren en vertrok in 1856 vanuit Simpelveld naar Aken. Daarna stond er in het Bevolkingsregister geen dienstmeid genoemd.

Familie Van Wersch-Lumeij

1: Jan Arnold Hubert van Wersch (pastoor in Willimantec, Amerika) (1852-1883),
2: Maria Josephina Hubertina van Wersch (huwt Maximiliaan Hubert van Wersch in 1892) (1863-1916),
3: Peter Joannes Verstraelen (echtgenoot van Maria Magdalena Hubertina van Wersch) (1845-1906),
4: Joannes Jacobus (Jacques) van Wersch (pastoor in Spekholzerheide) (1848-1910),
5: Maria Ida Hubertina van Wersch (huwt Joannes Jacobus Schreurs in 1879) (1854-1914),
6: Jan Cornelis Hubert van Wersch (Koster/vrijgezel)  (1860-1907),
7: Maria Magdalena Hubertina van Wersch (huwt Peter Joannes Verstraelen in 1873) (1850-1930),
8: Martinus Johannes Jozef Eugenius (Eugène) Verstraelen (1874-  1908),
9: Joannes Josephus van Wersch (vader) (1818-1876),
10: Anna Hubertina Maria Lumeij  (moeder) (1819-1899).

 

Het is ook mogelijk dat de foto een stuk later genomen is en het jonge kind op schoot Anna Lumeij niet hun kind, maar het eerste kleinkind is en een jongetje. Jongetjes werden vroeger in de peuterjaren als een meisje gekleed. Het eerste huwelijk van een van de kinderen was op 16-04-1873 (huwelijk Verstraelen -van Wersch) en het eerste kleinkind werd op 22 april 1874 geboren. Dit was tevens het enige kleinkind dat grootvader Joannes Josephus van Wersch heeft mogen meemaken, aangezien hij op 9 juli 1876 overleed. Dan is de foto niet lang voor de dood van vader Joannes Josephus (nummer 9) gemaakt is, ergens begin 1876.

 

Boxmeers weekblad

In 1873 vierden het echtpaar hun 25 jarig huwelijksjubileum, maar ook dat hun zoon in 1873 zijn eerste mis opdroeg en dat hun dochter trouwde en hun jongste dochter deed haar heilige communie. Wel vreemd hun 25 jarig jubileum want het echtpaar was 24 jaar in 1847 in Orsbach getrouwd.

 

Overlijden Jan Joseph van Wersch

Na zijn overlijden in 1876 gingen op 12 januari 1877 zijn weduwe en de kinderen naar de notaris in verband met de memorie van aangifte der nalatenschap, omdat hij zonder testament achter te laten, overleden was. Zij handelde als moeder en wettelijk voogd over haar minderjarige kinderen die met naam genoemd worden. Zij en de volwassen kinderen gingen naar de gemeentesecretarie in Simpelveld. Er waren zes kinderen. Zij tekenden met Van Wersch.

 

Aan onroerende goederen waren

Voor de helft in Simpelveld
1: Boschveld C 643 bouwland
2: Boschveld C 642 bouwland
3: Boschveld C 576 bouwland
4: Boschveld C 841 bouwland
5: Heiligenhuiskenweg C 951 bouwland
6: Heiligenhuiskenweg C 1028 bouwland
7: Lindelauf A 1254 bouwland

 

Voor 1/6 deel in Simpelveld
8: dorp boomgaard B 42
9: dorp gebouw D 469
10: dorp tuin, D 470
11: dorp hooiland D 466
12: dorp tuin D 467
13: dorp huis en plaats D 468
14: Boschveld C 523 bouwland
15: aan den Stamp,D 680 boomgaard
16: Boschveld C 165 bouwland
17: Boschveld C 288 bouwland
18: Boschveld C 267 bouwland
19: Boschveld C 579 bouwland
20: Boschveld C 157 bouwland
21: Boschveld C 674 bouwland
22: Martensgraaf C 430 bouwland
23 Martensgraaf C 512 bouwland
24: Martensgraaf C 452, bouwland
25: Martensgraaf C 462 bouwland
26: Martensgraaf C 626 bouwland
27: Martensgraaf C 614
28: Simpelveld B 44, boomgaard
29: aan de oude Molen D 1246
30: Aan de Oude Molen D 1247
31: Aan de Erimstraat C 600 tuin
32: Aan de Erimstraat C 310 boomgaard
33: aan de Erimstraat C 307 boomgaard
34 Aan de Stamp D 679 boomgaard
35: Langveld B 1136 bouwland
36: aan Froonkuil C 653 boomgaard
37: aan Schuldervoetpad C 662 bouwland
38: aan Schuldervoetpad C 663 bouwland
39: aan Schuldervoetpad C 664 bouwland
40 aan Schuldervoetpad C 665
41: den Haun A 1045 bouwland
42: op de Knol B 1454 bouwland
43: in den kom Simpelveld B 1589 tuin

 

Gemeente Simpelveld voor 1/5 gedeelte
43: Boschveld C 533 bouwland
44: Boschveld C 534 bouwland
45 Boschveld, C 535, bouwland
46: Boschveld C 773 bouwland
47: Boschveld C 156, bouwland
48: Boschveld, C 102 bouwland
49: Boschveld C 112 Bouwland
50: Boschveld C 524, bouwland
51: Boschveld, C 540, bouwland
52: Boschveld C 277, bouwland
53: boschveld C 278 bouwland
54: Martensgraaf C 453 bouwland
55: Marternsgraaf C 835 bouwland
56 aan de Schiffelderstraat B 91 boomgaard
57: Simpelveld D ..nummer met vlek niet te lezen, Holland
58: aan de Erimstraat C 872, tuin
59: Boschveld C 552 bouwland

 

Zij tekende de akte met A M Lümeij. Ook haar zoon kapelaan Jacques tekende en zoon Arnold, J. Verstraelen en M. Van Wersch.

Overlijden Anna Maria Lumeij

In 1899 overleed de weduwe Van Wersch-Lumeij. Haar nabestaanden gingen op 24 oktober 1899 naar de gemeentesecretarie voor de aangifte der nalatenschap omdat zij zonder testament overleden was. Dit was nodig voor de Belastingdienst.


Aan baten was er ƒ 3.080,66,
Aan schulden ƒ 194,16,
Saldo ƒ 2.886,50
Waarde roerende zaken ƒ 697
Bij elkaar kwamen:
1: Jan Cornelis Van Wersch, organist in Simpelveld
2: Jan Verstraelen, gehuwd met Maria Magdalena Van Wersch, hoofd der school te Sevenum
3: Jan Scheurs gehuwd met Maria Van Wersch, hoofd der school te Haelen
4: Maximilianus Van Wersch gehuwd met Maria Josephina Van Wersch, gemeente ontvanger te Simpelveld

De oudste zoon zag van de erfenis af. Hij was pastoor. De Weleerwaarde Heer Jan Jacob Van Wersch Pastoor te Spekholzerheide die blijkens zijn verklaring afgelegd ter Griffie van der Arrondissements Rechtbank te Maastricht dd 21 April 1899, de nalatenschap verworpen heeft,

De nalatenschap bestaat uit
1: meubelen ƒ 56,40
2: De helft van een schuldvordering van ƒ 94, ten laste van de weduwe en kinderen A.J Vinken te Simpelveld tegen 5%, akte notaris Lemmens 16 november 1865. = ƒ47,
3: Renten vanaf die datum tot aan de sterfdag = ƒ 0.78
4: De helft van een schuldvordering groot ƒ 300 tegen 5% ten laste van de eerder genoemde Vinken per akte notaris Lemmens 13 april 1848, = ƒ 150
5: Rente van 13 april 1898 tot sterfdag = ƒ 7,42
6: een vierde deel over ƒ 2000 tegen 4% per 1 januari 1899 bij de hypotheekbank in Maastricht = ƒ500,-
7: Rente over dit bedrag van 1 januari 1899 tot sterfdag = ƒ 5,86

 

De helft in de volgende goederen in Simpelveld
1: Boschveld C 287 -180 bouwland
2: Boschveld C 192, bouwland
3: Boschveld C 99, bouwland
4: Boschveld 170, bouwland
Dit heeft een waarde voor de helft van ƒ 603

5: Bocholtz C 1027 bouwland ƒ 71

 

Het 1/10 deel van de goederen in Simpelveld
6: Boschveld C 523, bouwland
7: Frohnkuil C 28 boomgaard
8: Hubveld D 409, bouwland
9: Dorp, D 469, gebouwen en erf
10: Dorp, D 470, plaats
11: Aan den Stamp D 1180, weiland
12: Boschveld, C 165, c 288 bouwland
13: Martensgraaf C 430 / 512 bouwland
14: Boschveld C 267 Bouwland (BL)
15: Boschveld, C 579 BL
16: Martensgraaf C 452 BL
17: Boschveld C 157, BL
18. Martensgraaf C 462, C 507 BL
19. Oude Molen D 1246, 1247 Hooiland en Hakhout
20: Martensgraaf C 614 BL
21 Kamp D 679 weiland
22: Frohnkuil C 653 boomgaard en weiland
23 Schildervoetpad C 662 C 665, BL
24: Boschveld C 674 BL
25. De Haun A 1045 BL
26: op den Knol B 1454 BL
27: Dorp D 1589, tuin
28: Op het Schild, C 919 C 920, boomgaard
29: Dorp B 1702 boomgaard
30: Erimstraat C 952 boomgaard
31: Erimstraat C 953 ~C 954 tuin
32: Dorp D 1843, tuin
33: Martensgraaf C 453 BL
34: Boschveld C 254 BL
35: Martensgraaf C 472 BL
36: Boschveld C 533 C 534 C 535 BL
37: Boschveld C 773, C 156
38 Schiffelderstraat B 91 boomgaard
39: Boschveld C 102 BL
40: Boschveld C 112, BL
41: Dorp D 431 hooiland
42: Boschveld C 524 BL
43. Boschveld C 544 (?) BL
44: Boschveld, C 277 C 278 BL
45: Martensgraaf C 835 BL
46: Boschveld C 552 BL
47: Boschveld C111
Deze zijn geschat op ƒ 1,457

 

Gemeente Bocholtz
48: Boschveld C 643 BL
49: Linelauf A 1254 BL
50: Langeheg C 98
51: Boschveld C 642 BL
52: Boschveld C 578 BL
53: Boschveld C 841 BL
54: Heiligenhuiske C 951 BL
55: Heiligenhuiske C 1028 BL
56: Rusterskuil C 54 C 55, C 56, C 57

Geschat op ƒ 182,-

Alles bij elkaar ƒ 3080,66
Begrafeniskosten ƒ 194,16

verstraelenWellicht ruzieden hun kinderen want in 1919 verschenen de nog levende kinderen en hun erfgenamen voor de notaris om in het openbaar grond te verkopen.

Op 4 mei 1919 verscheen deze advertentie ter aankondiging van de verkoop in de Limburger Koerier:

 

OPENBARE VERKOOP, van vast goed te Simpelveld om uit onverdeeldheid te geraken. ]
Notaris PIEREIJ te Wittem, zal op MAANDAG 12 MEI 1919, namiddags 3 uur, in het achterlokaal van het café Jos. van Wersch aan de kerk te Simpelveld publiek verkoopen :

A. Op verzoek van den heer Max van Wersch en kinderen, de erven Schreurs-van Wersch, en mej. wed. Verstraelen-van Wersch,

1. BOOMGAARD, zeer geschikt als bouwterrein, aan Kloosterstraat, naast Hotel Meentz, de Zusters en kinderen Bonten, sectie B n. 91, groot 32 a. 40 c. of 158 roeden;
2. BOUWLAND op den Knol, naast den weg, de Zusters en Haambeukers, sectie B n. 1997, groot 31 a. 65 c. of 154 roeden;
3. BOOMGAARD in Vroonkuil of Siepegats,naast het Kerkhof en de Gats, sectie C n. 26, 27, 28 en (53, groot 88 a. 35 c. of 430 halve roeden;
4. BOOMGAARD aan Schiffelderstraat sectie C n. 1075 groot 67 a. 75 c. of 33ó roeden; dit perceel is zeer geschikt als bouwterrein met eene frontbreedte van 148 meter en diep 50 meter;
5. BOOMGAARD achter den heer Vygen, naast wed. Vermeeren en Jos. van Wersch, sectie C n. 1161 groot 8 a. 90 c.a. of 43,5 roeden;
6. BOUWLAND aan Schiffelderstraat naast Huynen en het spoor, sectie C n. 662 en 665, groot 21 a. 55 c. of 105 roeden.

 

B. Op verzoek der erfgenamen Scheurs – van Wersch
7: Bouwland sectie C n 192 en 579, groot 38 a. 15 c.a. of 186 roeden;
8. BOUWLAND aan Gaas en Molenweg, naast Kerkfabriek en Berger, sectie C n. 264 en 267,groot; 60 a. 65 c. of 300 roeden;
9. BOUWLAND in Boschveld of de Leemkop, naast Schroeders en Carolina Berger, sectie C n. 164 en 165 groot 23 a 50 c.a, of 113,5 roeden;
10. BOUWLAND in Boschveld of de Winkel, naast Bleyleven en de gemeente, sectie C n. 523 en 584, groot 37 a. 30 c. of 182 roeden;
11. BOUWLAND in Boschveld, genaamd Dörenveld, naast spoor en weg naar Bocholtz, sectie C n. 674 en 773, groot 25 a. 65 c. of 125 roeden;
12. BOUWLAND aan den weg naar Bocholtz of aan St. Joseph, naast Palm en spoor, sectie C n. 951, groot 18 a. 5 c. of 88 roeden;
13. BOUWLAND aldaar, naast Hollands en spoor, sectie C n. 1027 en 1028, groot 28 a. 15 C. of 137 roeden.

 

C. Op verzoek van mejuffrouw wed. Verstraelen-van Wersch:
14. BOUWLAND in Vroenkuil, naast Knols, Berger en diversen, sectie C n. 111 en 112, groot 52 a. 60 c., of 256 en halve roeden;
15. BOUWLAND aan Molenweg, naast Jöbses en Kerkfabriek, sectie C n. 275, 276, 277, 278 groot 22 a. 50 c. of 109 en halve roeden;
16. WEILAND aan de Gaas, naast Dautzenherg en Wintgens, sectie C n. 287 en 288, groot 12 a. 80 c.a. of 62,5 roeden.

 

D. Op verzoek der erfgenamen Verstraelen-van Wersch:
17. BOUWLAND in Boschveld aan Wittensteen, naast Carolina Berger en Jobses, sectie C. n. 156 157, 168, 170 groot 91 a. 70 c.a. of 447 roeden;
18. BOUWLAND in Boschveld of Kroon, naast Kerkfabriek en Janssen, sectie C n. 180 en 181, groot 58 a. 10 c. of 283 roeden;
19. BOUWLAND aan Langheg naast Horbach, sectie C n. 642 en 643, groot 54 a. 15 c. of 264 roeden;

 

E. Op verzoek van den heer Jos. Hermans van Wersch:
20. BOUWLAND in Boschveld, sectie C n. 388, groot 15 a, 10 c.a. of 73,5 roeden naast Bleijlevens
21. BOUWLAND aldaar, sectie C. n. 397, groot 17 a. 26 c. of 84 roeden, naast Pelzer en Schrijvers

 

F. Op verzoek van den heer Jos. van Wersch-Wark
22. BOUWLAND in Langveld naast Vliex in Merx, sectie B n. 311, groot 30 a. 40 c. of 148 roeden

 

G. Op verzoek van den heer M. J. Reulings
23: BOOMGAARD aan Molsberg naast Lammeretz en Wings, sectie A n. 1297, groot 22 a. 10 c. . of 107 en drie kwart roeden.

 

De goederen onder 12, 13 en 19 liggen onder Bocholz, de overigen inder Simpelveld.

 

Inlichtingen geeft de notaris voornoemd en de heer Max van Wersch, te Simpelveld.

Klik hier voor een artikel over het kosterhuis van Simpelveld.
Klik hier voor Joannes van Wersch in de Simpelveldse Tak.

error: