Genealogische website Warsage

Hubert van Wersch werd in het huis aan de kerk in Simpelveld in 1893 geboren. Als jongeman was hij werkzaam bij het lokale postkantoor aan de Kloosterstraat 8. Dat kantoor werd in 1900 geopend, na een bouwtijd van een jaar. Volgens de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is het gebouw in 1903 gebouwd.

Postkantoor tijdens de bouw in 1900
postkantoor simpelveld
Dat het een postkantoor was zie je aan het Nederlandse wapenschild dat tussen de twee ramen hangt. De man in het midden is Huub van Wersch

Dit was het tweede postkantoor van Simpelveld. Huub Van Wersch schreef in De Bongard (geschiedkundig tijdschrift van de Heemkundevereniging De Bongard in Simpelveld) in 2001 dat het eerste postkantoor rond 1853 in gebruik werd genomen, toen de spoorlijn Aken-Maastricht was aangelegd. Dat gebouw in de Dorpstraat werd in de volksmond Pösge genoemd. Hij schreef dat in 2001 schoenwinkel Will in het pand zat. Inmiddels is dat pand afgebroken.

 

Vanwege de nieuwbouw in 1899 verhuisde het postkantoor in 1900 naar de Kloosterstraat 8. Per 16 november 1901 werd de heer A.M.M.E. de Man tot eerste directeur van het postkantoor koninklijk benoemd. Hij was klerk der posterijen van de 1e klasse. Vijf jaar later in januari 1906 werd hij tot directeur van het postkantoor in Leiderdorp benoemd. Tijdelijk kwam de heer Vrolijk van het kantoor Helmond omdat per 1 april 1906 de heer U.W. Dethmers benoemd zou worden. De heer Vrolijk vertrok vervolgens naar Leiderdorp. De benoeming van Dethmers stond op 1 april 1906 in de Nederlandsche Staatscourant van 3 maart 1906. Echter trok hij enkele dagen later  zijn benoeming in. Hij bleef klerk 1e klasse in Monnikendam. Pas in januari 1907 werd hij tot directeur van het postkantoor in zijn woonplaats Neede benoemd.

 

Het postkantoor zat nu enkele maanden zonder directeur. In juni 1906 werd M.A. Kuypers benoemd. Hij bleef maar kort want in oktober 1906 werd hij tot directeur van het postkantoor in Zundert benoemd. Een half jaar later, in februari 1907, kwam de nieuwe directeur, de heer A.C. Hennequin die in december 1912 dezelfde positie kreeg in Wychen. Hub was in december 1909 benoemd tot tijdelijk kantoorbediende.

Per februari 1913 kwam directeur J.H. Uwland. Die bleef tot en met 1924. Huub werd de maand daarop tot hulptelegrafist benoemd.

postkantoor simpelveld
Postkantoorbeambten aan de Kloosterstraat 8 in Simpelveld. Vlnr: Grosjean, Piet Vincken, Hubert van Wersch, hier is hij 19 jaar, en de directeur J.H. Uwland.

De directeur (van februari 1913 tot en met 1924) staat nonchalant met zijn linkerbeen op de trapjes van het postkantoor.

Vanaf augustus 1924 was Conrad Antonius Meijs (1875-1951) kantoorhouder van het post- telegraaf en telefoonkantoor. Hij stopte op eigen verzoek en kreeg eervol ontslag per 1 oktober 1932. Hub trad in 1932 toe tot het bestuur van de Boerenleenbank in Simpelveld. Hier bleef hij tot 1944 bestuurslid.

Vervolgens kwam J.L.H. Teheux als postkantoorhouder. Tussen Meijs en Vliex in verhuisde het postkantoor verder op in de Kloosterstraat.  Zijn opvolger werd in februari 1939  de postbesteller Louis Vliex die in oktober 1956 afscheid nam en opgevolgd werd door zijn zoon Hein Vliex.

Nadat het postkantoor uit de Kloosterstraat verplaatst was, werd het  in 1970 door H. Janssen  tot winkel/woonhuis verbouwd. Hij overleed in januari 1988 waarna zijn zoon A.J. Janssen de rijwiel- brommerhandel en electrozaak voortzette. In de tijd van H. Janssen woonde Dinny Scheepers ook op dit adres, Kloosterstraat 8. Zij was de oprichter van de gidsen St. Luciagroep, tegenwoordig scouting St. Lucia. Na Janssen stond het pand een tijdje leeg waarna in 2015 schade/coaching  T.N. Vossen er in kwam. Hun hoofdkantoor is in het oude pand van Van Wersch Pastoriestraat 9, Simpelveld.

1910

hub van werschDe 17-jarige Hubert van Wersch in 1910. Foto van een glasnegatief.

1920 Sollicitatie

Op 24 december 1920 schreef Huub een sollicitatiebrief aan de burgemeester van Simpelveld voor de vacature van gemeentesecretaris. Dat viel positief voor hem uit want in 1921 werd hij benoemd. Hij werd wel eervol ontslagen als kantoorbediende 2e klasse. Hubert was 27 jaar. Zijn vader en gemeenteontvanger Max nam tussen 1924 en 1926 voor hem waar.

van wersch gemeentesecretaris
Naast het postkantoor stond de oude marechausseekazerne. Hubert kocht die nadat hij een nieuwe had laten bouwen. Na een verbouwing van de oude kazerne kwam later zijn dochter Jeanny er in die er een drogisterijwinkel dreef. Hij liet ook drie panden in de Kloosterstraat bouwen. Lees hier verder over de bouwactiviteiten.

1921

van wersch-custersIn 1921 trouwde Huub van Wersch met Maria Custers en daar werd een foto van gemaakt:Het echtpaar ging uiteraard aan de Kloosterstraat wonen, in een van de drie huizen die hij had laten bouwen. In 1937 stond dit pand bekend als B 62, later werd het Kloosterstraat 58. In de oorlog liet hij hier Jos. Pelzer, belastingconsulent uit Heerlen een regelmatige zitting tussen 9 en 12 uur houden. In 1954 adverteerde Huub met zijn eigen assurantiekantoor aan de Kloosterstraat 58. Hij was hoofdvertegenwoordiger van de N.V. Verz. Mij Schiedam en deed brand, inbraak, bedrijfs, storm, glas, transport, automobiel, particuliere W.A., ongevallen en ziekenhuisverzekering.

huub vn werschhuub van wersch1930

Rond 1930 werd de linkerfoto gemaakt van zes heren uit Simpelveld. Van links naar rechts: Max Boltong, Harry van Thoor, Hubert van Wersch, Hein Merx, Joep Houben en Jo Broekmans.

De reden dat de foto gemaakt werd is onbekend. Ook de band tussen de zes mannen is niet te achterhalen. Wat welk zeker is: Merx, Boltong en Houben hadden een café. Van Thoor, Broekmans en Van Wersch waren lid van de RK. Middenstand, terwijl Van Thoor en Broekmans allebei in het toneelgezelschap Vondel zaten.

foto: Heemkundevereniging De Bongard.

1944

hubert van werschHubert van Wersch tussen twee Amerikanen tijdens de bevrijding van Simpelveld.

1946

van wersch CustersBij hun 25-jarig huwelijksfeest in 1946 werd deze foto gemaakt:

Mariets, Mien, Jeanny, Nico, Cato, Lene, Theo, Corry omringen hun ouders.

Gemeenteraad 1958

gemeenteraad simpelveld
1960: H. van Wersch, Strijthagen, Rutters, burgemeester Scheelen

Huub van Wersch werd op 64-jarige leeftijd in april 1958 lid van de gemeenteraad van Simpelveld. Bij de verkiezing waren twaalf lijsten. Lijst 6 was van F.R. Strijthagen en lijst 9 van Leo van Wersch.
Na het stemmen kwam Lijst 6 in de gemeenteraad met Strijthagen als wethouder en Huub van Wersch als raadslid. Lijst 6 kreeg 313 van de totaal 2397 stemmen. Lijst 9 kreeg 107 stemmen en werd niet gekozen.

 

Bij de Raadsvergadering van maart 1959 deed de voorzitter, burgemeester A. Scheelen mededeling van de bouwmogelijkheden tussen Irmstraat en Stampstraat, alsmede over de te bouwen ambtswoning. Hierna stelde die heer K. van Wersch (moet H. van Wersch zijn) voor om uitbreiding te geven aan de omschrijving waaraan een gemeenteopzichter dient te voldoen. Hij wilde meer letten op ervaring en vlijt dan op behaalde diploma’s Alhoewel de raadsvoorzitter opmerkte dat dit overbodig was daar de raad toch vrij is in haar beslissing en niet gebonden aan de tekst, wenste de heer van Wersch. gesteund door wethouder Strijthagen, namens de fractie stemming over zijn voorstel Allen stemden voor behalve de heren Jongen, Otten en Franssen.
Limburgs Dagblad 3 maart 1959

 

Woningnood ontstellend Simpelveld bouwt nogmaals 40 huizen
SIMPELVELD 30 dec. (Eig. red.) „De woningnood in Simpelveld is ontstellend groot. Er zouden wel drie honderd woningen gebouwd moeten worden om in de huidige behoefte te kunnen voorzien”. Deze bittere woorden sprak burgemeester W. Scheelen tijdens de raadsvergadering van Simpelveld, nadat de vroede vaderen van deze gemeente met algemene stemmen het besluit hadden genomen om nog vóór het einde van 1959 de bouw van veertig nieuwe woningwetwoningen onderhands te gunnen aan de Limburgse Aannemingsmij. Reumkens-Joosten te Heerlen, welke nu de laatste hand legt aan een complex van eveneens veertig woningen in het Hulsveld.
De nieuwe woningwetwoningen, die eveneens in het Hulsveld zullen verrijzen zullen ƒ 59,- per maand aan huur opleveren. Aan dit belangrijke besluit voor Simpelveld ging een uitvoerige discussie van de raadsleden vooraf. Hierbij lag het accent vooral op de huidige situatie van de woningen in Simpelveld. Op een vraag van de heer Van Wersch waarom er geen aanbesteding had plaats gehad, antwoordde burgemeester Scheelen, dat een aanbesteding een vertraging van negen maanden zou vergen. Dit zou onverantwoord zijn temeer daar de besprekingen over dit laatste bouwvolume van 1959 eveneens al maanden heeft geëist.

 

De bouw van de woningen zorgde in maart 1960 voor het gedwongen aftreden van wethouder Strijthagen na een motie van wantrouwen die met 7 stemmen voor en twee tegen werd aangenomen. Alleen de raadslieden Houben en Hubert van Wersch bleven achter hem staan. Strijthagen bleef echter wel raadslid.

 

 

Betreffende de begroting 1960 vond de heer van Wersch de subsidies van 600 gulden aan de kapelaans maar een aalmoes. De burgemeester wilde dit niet ontkennen en hoopte op een verbetering wanneer de financiële verhoudingswet een feit zou zijn geworden. De raad ging ermee akkoord, dat de geestelijke bedienaar in het Hulsveld een subsidie van 300 gulden zou ontvangen en aan de pastoor, die een rijkstoelage van 400 gulden geniet van gemeentewege een subsidie van 300 gulden zal worden uitgekeerd.

In de vergadering van november 1960: Op verzoek van de kasteleinsvereniging zullen de café’s in Simpelheid voortaan. op werkdagen tot twaalf uur ’s avonds en op zondagen tot half een ’s nachts zijn geopend. Op voorstel van de heer van Wersch ging de raad ermee accoord dat ook op zaterdagen de café’s tot half een ’s nachts geopend blijven.

Tijdens de raadsvergadering van juli 1961 had Van Wersch kritiek op openbare werken. De burgemeester verontschuldigde zich door te stellen dat de afdeling een nijpend gebrek aan geschoold personeel had..

1971

Vijftig jaar na hun huwelijk herdachten zij in 1971 feestelijk hun huwelijk.

Van Wersch

1: Theo (Ted) van Wersch

2: Doreen Isherwood (ex van 1)

3: Hans Gerats (getrouwd met 4)

4: Corry van Wersch

5: Hélène van Wersch

6: Flemming Tind (getrouwd met 5)

7: Nic van Wersch

8: Huub van Wersch (zoon van 7)

9: Hub Alberts (getrouwd met 10)

10: Cato van Wersch

11: Jeanny van Wersch

12: David Scott Goicoechea (zoon van 14)

13: David Goicoechea (ex van 14)

14: Mien van Wersch

15: Marijke van Wersch (dochter van 7) 

16: Henri Sonnenschein (zoon van 21)

17: Anneke Van Wersch (dochter van 7)

18: Bep van de Wiel (getrouwd met 7)

19: Maria Custers (getrouwd met 20)

20: Hubert van Wersch

21: Marie-José (Mariets) van Wersch

22: Jos Sonnenschein (getrouwd met 21)

23: Fred Alberts (zoon van 10)

24: Hub Gerats (zoon van 4)

25: Patricia Tind (dochter van 5)

26: Miriam Gerats (dochter van 4)

27: Jos Goicoechea (zoon van 14)

28: Mariëlle Alberts (dochter van 10)

29: Bert Sonnenschein (zoon van 21)

30: Els van Wersch (dochter van 7)

31: Leon Sonnenschein (zoon van 21)

2022

reunie van wersch

nazaten Cato: 1 Mariëlle (dochter), 2 Kris (dochter van 1),  3 Kyra (dochter van 1), Rosie (dochter van 2), 5 Daan (echtgenoot van 2).

 

nazaten van Nico: 6 Huub van Wersch (zoon), 7 Geert van Wersch (zoon van 6), 8 Oscar van Wersch (zoon van 7), 9 Caia van Wersch (dochter van 7), 10 Nicolet (echtgenote van 6), 11 Ester (partner van 7), 12 Anneke van Wersch (dochter), 13 Maartje (dochter van 12), 14 Ric (zoon van 12), 15 Olivia (dochter van 13), 16 Bert-Jan (echtgenoot van 12), 17 Andrew (echtgenoot van 13), 18 Grace (partner van 14).

 

nazaten van Lène: 19 Patricia (dochter), 20 Emilia (dochter van 19), 21 Hanna (dochter van 19), 22 Allen (echtgenoot van 19).

 

nazaten van Mariets: 23 Henri (zoon), 24 Léon (zoon), 25 Jannah (dochter van Bert, kleindochter van Mariets), 26 Marij (partner van 23), 27 Lyzel (partner van 24), 28 Jarec (partner van 25).

 

nazaten van Corry: 29 Miriam (dochter), 30 Hub (zoon), 31 Kim (dochter van 30), 32 Rik (zoon van 30), 33 Ernie (echtgenote van 30)

Klik hier voor Huub van Wersch in de Simpelveldse Tak.

error: