Genealogische website Warsage

Cornel van Wersch werd op 26 april 1860 in Simpelveld. Hij overleed ook weer in Simpelveld op 11 maart 1907. Zijn leven lang was hij koster van de Remigiuskerk en enkele jaren gemeentesecretaris en organist.
Toen  Cornel in 1898 in dienst moest, werd de naam van zijn moeder beschreven als Maria Josepha Laurensberg in plaats van Lumeij.

In Simpelveld was in 1896 het Landbouw-Casino een onderdeel van de landelijke Maatschappij van Landbouw. Deze maatschappij werd gezien als een herenbond waarin leden geen ander recht hebben dan ’t betalen hunner jaarlijkschen bijdrage schreef de krant toen. Ze wilden liever veranderen in de Boerenbond. Tijdens de vergadering werd besproken om zich aan te sluiten bij de pas ontstane landelijke Boerenbond. Op de vergadering van april 1896 werd het Algemeen Reglement van den Boerenbond besproken. In juli dat jaar werd een afgevaardigde aangesteld om naar de algemene vergadering van de landelijk Boerenbond te gaan. Meer en meer mensen sloten zich bij de Boerenbond aan. In juli 1898 werd Cornel van Wersch voorzitter van het Landbouw-Casino. In het Limburgs Dagblad van 26 mei 1959 werd herdacht dat de Boerenbond van Simpelveld 60 jaar bestond. Dus opgericht in 1899. De oprichters waren de heren Houbiers, van Wersch, Dautzenberg, Houppermans, Merx, Huijnen, Bröcheler, Vliex , Mainz, Jongen, Engelen.

Voor notaris Wintgens verkochten de kinderen Bisschoff op 11 februari 1895 aan Cornel van Wersch, koster in Simpelveld, die gemachtigd was namens zijn broers en zussen als
1: Helena van Wersch, echtgenote van Jean Verstraelen, hoofd der school te Sevenum,
2: Maria van Wersch, echtgenote van Jean Schreurs, hoofd der school wonende te Haelen
3: Cornelis van Wersch, zonder beroep, wonende te Simpelveld
4: Josephina van Wersch, echtgenote van Maximiliaan Van Wersch, bakker te Simpelveld.
Hij kocht namens deze vier mensen een perceel bouwland in het Boschveld in Simpelveld aan de Wittem Steen, 18 are voor ƒ 207.
De kinderen Bisschoff verkochten aan Maximiliaan van Wersch gehuwd met Josephina van Wersch een perceel bouwland in de Martensgraaf op den Cardinaal. Hierop groeide op dat moment rogge. De pachter van deze grond mocht de helft van het graan hebben en de gehele kaf en stro, koopprijs was ƒ 195,50
Dit land was al eerder van een Van Wersch geweest.

Samen met zijn achterneef Jupke (Jos van Wersch, zoon van Jan Stefan Hubert  getrouwd met Anna Horsmans) meldde hij zich in 1904  bij de gemeente om tot gemeentesecretaris benoemd te worden. Hij was 33 jaar. Cornelis werd gekozen en in Maastricht benoemd. De krant schreef op 17 februari 1904: Wij kunnen niet anders dan deze bevordering van harte toejuichen, daar genoemde heer meer dan tien jaren als klerk onzer gemeente steeds met nauwgezetheid dit ambt bekleed heeft en hij door vriendelijkheid en behulpzaamheid zich de achting der ingezetenen verwierf. Wij kunnen gerust de hoop koesteren, dat hij voor de burgerij en voornamelijk den werkmansstand voortdurend deze gedragslijn zal blijven volgen.1905: Op 1 januari 1905 werd hij benoemd tot ambtenaar van de Burgerlijke Stand in Simpelveld.

In zijn laatste jaren woonde hij bij zijn achterneef Maximiliaan in hetzelfde huis. Hij was nooit getrouwd en in zijn laatste jaren was hij koster.

Cornel van Wersch trouwde niet.

cornel van wersch
cornel van wersch

Klik hier voor Cornel van Wersch in de Simpelveldse Tak.