Genealogische website Warsage

Cornel van Wersch werd op 26 april 1860 in Simpelveld. Hij overleed ook weer in Simpelveld op 11 maart 1907. Zijn leven lang was hij koster van de Remigiuskerk en enkele jaren gemeentesecretaris en organist.
Toen  Cornel in 1898 in dienst moest, werd de naam van zijn moeder beschreven als Maria Josepha Laurensberg in plaats van Lumeij.

In Simpelveld was in 1896 het Landbouw-Casino een onderdeel van de landelijke Maatschappij van Landbouw. Deze maatschappij werd gezien als een herenbond waarin leden geen ander recht hebben dan ’t betalen hunner jaarlijkschen bijdrage schreef de krant toen. Ze wilden liever veranderen in de Boerenbond. Tijdens de vergadering werd besproken om zich aan te sluiten bij de pas ontstane landelijke Boerenbond. Op de vergadering van april 1896 werd het Algemeen Reglement van den Boerenbond besproken. In juli dat jaar werd een afgevaardigde aangesteld om naar de algemene vergadering van de landelijk Boerenbond te gaan. Meer en meer mensen sloten zich bij de Boerenbond aan. In juli 1898 werd Cornel van Wersch voorzitter van het Landbouw-Casino. In het Limburgs Dagblad van 26 mei 1959 werd herdacht dat de Boerenbond van Simpelveld 60 jaar bestond. Dus opgericht in 1899. De oprichters waren de heren Houbiers, van Wersch, Dautzenberg, Houppermans, Merx, Huijnen, Bröcheler, Vliex , Mainz, Jongen, Engelen.

1895

Voor notaris Wintgens verkochten de kinderen Bisschoff op 11 februari 1895 aan Cornel van Wersch, koster in Simpelveld, die gemachtigd was namens zijn broers en zussen als
1: Helena van Wersch, echtgenote van Jean Verstraelen, hoofd der school te Sevenum,
2: Maria van Wersch, echtgenote van Jean Schreurs, hoofd der school wonende te Haelen
3: Cornelis van Wersch, zonder beroep, wonende te Simpelveld
4: Josephina van Wersch, echtgenote van Maximiliaan Van Wersch, bakker te Simpelveld.
Hij kocht namens deze vier mensen een perceel bouwland in het Boschveld in Simpelveld aan de Wittem Steen, 18 are voor ƒ 207.
De kinderen Bisschoff verkochten aan Maximiliaan van Wersch gehuwd met Josephina van Wersch een perceel bouwland in de Martensgraaf op den Cardinaal. Hierop groeide op dat moment rogge. De pachter van deze grond mocht de helft van het graan hebben en de gehele kaf en stro, koopprijs was ƒ 195,50
Dit land was al eerder van een Van Wersch geweest.

1896

Op 17 juni 1896 leende Cornelis  ƒ 300 aan Antoon Vromen, mijnwerker in Gracht, Kerkrade, gehuwd met Maria Bertholet. Vromen moest dat bedrag binnen 6 jaar terugbetalen tegen 4,5% jaarlijkse interest. Als borg stelde hij zijn huis en tuin in Gracht. 
Vromen moest het huis ook tegen brand verzekeren en ieder jaar bij het betalen van de interest, een bewijs van premiebetaling tonen. Cornelis tekende de notariële akte met C. Van Wersch.

1896

In Simpelveld was de Landbouw-Casino. Deze maatschappij werd gezien als een herenbond waarin leden geen ander recht hadden dan ’t betalen hunner jaarlijkschen bijdrage schreef de krant. De Maatschap verloor veel leden. Vroeger waren er 2400 leden, nu 600. Ook verscheen het maandblad niet meer. Ze wilden het liever veranderen in de Boerenbond.
Tijdens de vergadering van maart 1896 werd besproken om zich aan te sluiten bij de pas ontstane landelijke Boerenbond. Op de vergadering van april 1896 werd het Algemeen Reglement van den Boerenbond besproken. In juli dat jaar werd een afgevaardigde aangesteld om naar de algemene vergadering van de landelijk BB te gaan.

1896

Organist Cornelis leende samen met zijn zussen Helena, Maria en Josephina ƒ 1600 uit aan Jan Theodoor Gerard Schoenmakers, landbouwer in Klimmen, wijk Dalberg die met Maria Hubertina Ramaekers was getrouwd. Als borg stelde Schoenmakers zijn huis, tuin, erf, boomgaard en bouwland in Dalberg, Solbergerveldje en Koulenberg in Klimmen. De familie van Wersch machtigde Jan Wolter Hubert Reijners uit Klimmen om zich namens hen voor de notaris Lemmens uit Klimmen te vertegenwoordigen.

17 juni 1896:
Hij leende ƒ 300 aan Antoon Vromen, mijnwerker in Gracht, Kerkrade, gehuwd met Maria Bertholet. Vromen moest dat bedrag binnen 6 jaar terugbetalen toen 4,5% jaarlijkse interest. Borg: Zijn huis en tuin in Gracht. Vromen moest het huis ook tegen brand verzekeren en ieder jaar bij het betalen van de interest, een bewijs van premiebetaling tonen. Cornelis tekende met C. Van Wersch

In juli 1898 was Cornelis de voorzitter van het Landbouw-Casino.

1898

In september 1898 was het nog steeds de Landbouw-Casino die spullen voor de boeren inkocht. In maart 1896 sprak Xavier bij het Casino over de konijnenfokkerij. In het Lim Dagblad van 26 mei 1959 werd herdacht dat de Boerenbond Simpelveld 60 jaar bestond. Dus opgericht in 1899. De oprichters waren:, Houbiers, van Wersch, Dautzenberg, Houppermans, Merx, Huijnen, Bröcheler, Vliex , Mainz, Jongen, Engelen.

1898

Op 13 november 1898 kwam organist Cornelis bij de notaris. Hij leende aan Jozef Bemelmans, arbeider in Holz, ƒ 700. Het moest binnen 10 jaar terug betaald zijn en jaarlijks een te betalen rente van 4%. Had hij de interest na zes weken na de vervaldatum nog niet betaald, dan kwam daarop een extra percentage van 0.5% op het leenbedrag. De lener moest het onderpand ook tegen brand verzekeren en jaarlijks de premiebetaling laten zien. Onderpand was zijn huis met tuin in Holz in Kerkrade.

1 maart 1902

Cornelis Van Wersch, organist te Simpelveld leende aan Willem Thevissen gehuwd met Agnes Austen, landbouwers in Onderspekholz ƒ 414.
Als onderpand werd bouwland gesteld Aan den knip in de gemeente Kerkrade en een boomgaard in Spekholzerheide. Ook werd een tweede boomgaard als borg gesteld dat aan den Vlootsgraaf lag in de gemeente Heerlen.

3 mei 1902

Martinus Engels, Johan Jozef Engels, Willem Engels en Maria Engels leenden van Cornelis Van Wersch ƒ 400. Als borg gaven zij hun huis en erf in Bleijerheide. Het bedrag moest binnen vier jaar terugbetaald worden en ieder jaar moest er 4,5 % rente betaald worden.

10 februari 1903.
Corneille Van Wersch, zoals de notaris schreef, kocht een schuld van ƒ 300,95 van Geertruid Boss, weduwe van Johan Pieter Dautzenberg, die zij had op de onder curatele gestelde Maria Waltmans. Haar curator was Frans Janssen, herbergier in Locht. De lening was van december 1892 en moest al afgelost zijn.

1904

Samen met zijn achterneef Jupke (jos), (zoon van Hubert x Horsmans) meldde hij zich bij de gemeente om tot gemeentesecretaris benoemd te worden. Hij was 33 jaar. Cornelis werd echter op 15 februari 1904 gekozen en werd in Maastricht benoemd. Hierdoor werd de burgemeester Louis van Wersch bij Koninklijk Besluit op 10 februari 1904 eervol ontslag als secretaris verleend. Op 1 jan 1905 werd Cornelis benoemd tot ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Op deze datum kreeg Louis van Wersch ook zijn eervol ontslag als burgemeester.

Wij kunnen niet anders dan deze bevordering van harte toejuichen, daar genoemde heer meer dan tien jaren als klerk onzer gemeente steeds met nauwgezetheid dit ambt bekleed heeft en hij door vriendelijkheid en behulpzaamheid zich de achting
der ingezetenen verwierf. Wij kunnen gerust de hoop koesteren, dat hij voor de burgerij en voornamelijk den werkmansstand voortdurend deze gedragslijn zal blijven volgen.

Bron: Limburger Koerier 17 februari 1904.

1904

Samen met zijn achterneef Jupke (Jos van Wersch, zoon van Jan Stefan Hubert  getrouwd met Anna Horsmans) meldde hij zich in 1904  bij de gemeente om tot gemeentesecretaris benoemd te worden. Hij was 33 jaar. Cornelis werd gekozen en in Maastricht benoemd. Hierdoor werd de burgemeester Louis van Wersch bij Koninklijk Besluit op 10 februari 1904 eervol ontslag als secretaris verleend.

De krant schreef op 17 februari 1904: Wij kunnen niet anders dan deze bevordering van harte toejuichen, daar genoemde heer meer dan tien jaren als klerk onzer gemeente steeds met nauwgezetheid dit ambt bekleed heeft en hij door vriendelijkheid en behulpzaamheid zich de achting der ingezetenen verwierf. Wij kunnen gerust de hoop koesteren, dat hij voor de burgerij en voornamelijk den werkmansstand voortdurend deze gedragslijn zal blijven volgen.

 

1905

Op 1 januari 1905 werd hij benoemd tot ambtenaar van de Burgerlijke Stand in Simpelveld.

In zijn laatste jaren woonde hij bij zijn achterneef Maximiliaan in hetzelfde huis. Hij was nooit getrouwd en in zijn laatste jaren was hij koster.

Cornel van Wersch trouwde niet.

cornel van wersch
cornel van wersch

Klik hier voor Cornel van Wersch in de Simpelveldse Tak.

error: