Genealogische website Warsage

Als kind schreef Emiel van Weerst (1908-1960) met andere kinderen van zijn klas/school in 1919 ieder een Vlaamstalige brief aan president Woodrow Wilson om hem te bedanken voor de Amerikaanse hulp tijdens de Eerste Wereldoorlog.

brief

(Stempel)
Lagere Jongensschool Gent
H. Kerststaat

Achtbare Damens en Heeren, Weldoenders
Uit ganscher harte zeg ik Ued. Dank
duizendmaal dank!
Ons geliefd Vaderland is op dat oogenblik hard beproefd door den Gruwel des oorlogs, doch, dank aan uwe groote menschlievendheid en edelmoedigheid zijn wij tot hiertoe van vele ellenden gespaard gebleven.
Groot is de ramp die over ons bemind België is neergekomen maar nog grooter is uwe goedheid voor ons, daarom blijven wij Ued. eeuwig dankbaar.
Wij zullen den Gever aller goed bidden, dat Hij Ued. van alle ongeluk bevrijde en Ued. honderdvoudig weder schenke alles wat Ued. voor ons hebt gedaan en nog doet.

Uw zeer erkentelijk beschermling

Emiel Van Weerst
Salvatorstraat 408
Gent

Aan de Achtbare Dames en Heeren van
Amerika, Onze Weldoeners.

 

De familie Van Weerst uit Gent behoort niet tot de Stamgenoten. De stamoudste is Willem van Weert die in 1773 in Utrecht met Adriana Beurtman trouwde. Kort daarna verhuisden zij naar Gent.

error: