Genealogische website Warsage

koster eijsOp 8 november 1848 verscheen Joannes Petrus Van Wersch, koster in Eijs voor notaris Kerckhoffs uit Wijlre en dicteerde zijn testament. Jan Van Wersch zou drie jaar later in 1851 overlijden. Toen hij zijn testament maakte, was hij al vier jaar weduwnaar van Maria Gertrude Creusen.

 

… compareerde Joannes Petrus van Weersch Kuster, weduwnaar van Maria Gertrudes Creusen wonende Eijs gemeente Wittem. De welke gezond van lichaam gaande en Staande Zijnen verstand, Memorie en alle Zinnen Magtig gebruikende en aan ons Notaris ende getuigen zeer wel bekend: Willende in aanzien der zekere dood in d’onzekerheid de Zelve disponeren over de goederen die Godt almagtig hem in deze wereld gegeven heeft, heeft aan ons Notaris in de tegenwoordigheid der gemelde ondergetekende getuigen gedikteerd Zijn Testament en Dispositien van uitersten Wille in Manier Zoo als volgende te weeten

 

Ik recommandere Mijne Ziel aan Godt almagtig, mijnen Schepper en Zaligmaker.  Ik herroep en Vernietig alle vorige Testamenten en Despositien van uitersten Wille die ik voor deze zouden Kunnen gemaakt hebben.

Ik geve late en legatere aan de thans bij mij wonende Dienstmeijd Maria Helena Ramakers tot Dankzegging haarer goede Zorgen, de Tochte en Vrugtgebruik gedurende haar leven; indien Zij nog overleven zal:

van Mijn Huis tuin mesthof in plaatsz ontrent de Kerk gelegen palend en opgang der Straat van der gang Pieter Houppermans, groot het Huis volgens Cadaster vijf en zeventig Ellen No 1662 en den tuin eene roude (Lees roede) en tachtig Ellen No 2455 beid Sectie A te gezegd Eijs gestaan en gelegen: om gebruik van te maken en van te jarig Seven Zoo eene oprechte Togtenaarsse (=vruchtgebruikster) behoort,

 

ik geve en late eensgelijks aan de zelve in vollen Eigendom alle huismeubelen levensmiddelen geld, beddegoed, linne en wolle voorzieningen en (niet leesbaar) en alles wat als meubel beschouwd en geacht kan worden welke haar op den dag van mijnen dood in voormeld naar haar in tochtigen laten huis Zullen bevinden: mijne Kleding stukken Zoo als hansop en Kleders allen uitgenomen; welke ik wille inbrengen, dat daar den Heer Eerwaarde en tijdelijke pastoor van Eijs aan d’armen van aldaar die den lijkdiensten en mijne begraeffenisse hebben bijgewoont ten Zelven Dagen Zullen uitgedeelt worden na belieften.

 

Ook wille ik dat voormelde Tochte aan mijnen benoemde dienstmeijd als dan Zal  …gaan Zonder Borgstelling en Zonder de minste lasten het zij van Onderhoudt, betaling der doode Regten grond of anderen lasten of van allle andere en kosten waartoe mijn overlijden gelegenheid zal geven, welke ik wille dat door de Kerkfabriek van gemeld Eijs behoorlijk zullen betaalt en afgedragen (…) worden als Voorschot en niet anders.

 

Ik stigte bij deze de vijf volgenden jaargetijden eeuwigdurende met libora en miserere na elk der Zelven als ook eene leesmisse bij elk der Zelven in de Kerk van Eijs voor altoos te Celebreeren tot Zaligheid

1e van de Zielen van wijlen jan pieter van Weersch en Ida Oyeen mijne overleden ouders,

2e van of den Zielen van Nicolaas Creusen en Anna Maria Strelen mijne gewezen Schoonouders,

3e een jaargetijd met de overige Godsdienstige Verpligtingen voor den Ziel van wijlen Maria gertrudis Creusen mijne geweze huisvrouw,

4e een dito jaargetijd met de gemelde Verpligtingen tot Zaligheid der Ziele van pieter joseph van Weersch mijne overleden Zoon

5e en eindelijk jaargetijd met gelijke Verpligtingen voor mijne eige Ziele jan peter van Weersch, zegge nog met een de profundis na elken dienst.

Ook wille ik en begere, dat de Namen van alle genaamde overleden voor altijd op de lijsten der afgestorvenen Zullen en geschreven en afgelezen worden en dat voor de Zielen der Zelven Zal behoorlijk geluden worden (onleesbaar) en de Verder niets anders voor mij als eene Eerlijke begraeffenisse en voor mijne Ziele de bekoorlijk in dienst , missen en geluden.

 

Tot betaling der Kosten, bepaald in Jura in en onvermijdelijke voltrekking en nakoming dezer mijne uitersten Wille Zal elke zeijde (onleesbaar) betaalt worden

1: aan den Heer Eerwaarde tijdelijken pastoor Celebrant twee gulden en twee en Zestig cens.

2: aan den priester voor de leesmissen Zeventig cens

3: aan de Kerkfabriek voor wijn, ornamenten, gezemenden en Kaarsen vijf en dertig cents

4: aan den missen en dienaren van de kerk twaalf cens

5: aan den Kuster dertig cens

6: aan den organist dertig cens

7: en eindelijk aan den trappentreder elke zeijde zes cens

Hier bij nog voor het lezen der namen van Nicolaas Creusen en Anna Maria Stralen vier en negentig cens doende jaarlijks elk zeijde vijf gulden en negen en dertig cens.

 

Ik zegge daarmede een jaargetijd met elke bij gehorende artikelen vier gulden vijf en veertig cents.

 

Dus jaarlijks voor de vijf jaargetijden en artikelen twee en twintig gulden vijf en twintig cents.

 

Tot Zekerheid en betaling van welke jaarlijksche Zomme ik bij deeze Stukke ter dispositie van de Kerkfabriek van voormeld Eijs en belaste de volgende mij in Eigendom toebehorende vrije goederen bij Eijs en daar ontrent gemeente Wittem gelegen, te weten

plattegrond eys1: een huis met plaats en bijbehorende gebouwtjes de Bouw genaamd, Kadaster Sectie A No 2325 te Eijs gelegen

2: Een weide bij het huis groot 26 roede en tien ellen A 1678

3: Een weide n den Daas in het dorp 25 ruid en 5 ellen A 2320,

4: Een stuk bouwland de Taandell genaamd 45 ruid en 25 el A 1445,

5: een stuk bouwland de hoabix genaamd 37 ruid en 25 el, A 2262,

6: een stuk bouwland De Steenberg genaamd een bunder 27 roeden, tien ellen, opgang willem van Weersch Sectie A 1815,

7: een huis in de Kerkgraaf, twee roeden 90 el A 1666

8: een schuur aan het huis aan in vruchtgebruik aan mijn dienstmeid gegeven.

 

In de uitgave van de Provinciale Verslagen over 1851 werd dit testament in de rubriek Kerkelijke Zaken nog eens benoemd:

Een huis met schuur en zes percelen wei- tuin- en bouwland, zamen groot 2 bunders 50 roeden 70 ellen; onder den last tot stichting van vijf jaargetijden, met eenige gebeden, benevens een leesmis bij elk jaargetijde, en om het overschot der opbrengsten van voorschreven goederen uit te keeren voor 1/3 aan de armen van Eijs, voor 1/3 aan de kerkfabrijk aldaar en voor 1/3 tot het lezen van missen
2: De bloote eigendom van een huis met tuin en plaats, groot 2 bunders 55 roeden, thans in vruchtgebruik.
3: De door den erflater nagelatene roerende goederen, onder verpligting om daarmede te kwijten de loopende huisschulden, begrafeniskosten, successieregten enz.

Het huis was ƒ 2689 waard, het tweede huis ƒ 600 en de roerende goederen ƒ 883,31.


Uiteindelijk werd alles aan de kerkfabriek van Eijs overgedragen, zoals hij bepaald had. Die mocht de kerk aan de meestbiedende per opbod verpachten maar nooit verkopen.

1822

Afschrift van het uittreksel geplaatst in de tabel van de zitting der Regtbank van eersten aanleg te Maastricht, betrekkelijk de immobiliaire inbeslagneming gedaan door Mevrouw de weduwe Christiaan Coenegracht, gebore Sara Bemelmans, rentenierse, wonende te Wyk, gemeente Maastricht, ten laste van Jan Vanweers of Vanweersch, akkerman te Eys, gemeente Wittem.


Noot: Sara Bemelmans, geboren Maastricht 27 januari 1750, overleden Maastricht 26 februari 1829 trouwde Maastricht 3 januari 1781 Christiaan Coenegracht, geboren Maastricht overleden Maastricht 18 augustus 1818, burgemeester van Maastricht 1808-1815.

 

1: Een stuk akkerland in Drintelen dat door Jan Vanweers beploegd wordt. Gelegen in Drintelen, grenzend aan de Catheger-weide, Jan Willem Kuyfkens en de erfgenamen Schils.
2: Een huis met schuur, stal, hof, weide en andere gebouwtjes in Drintelen. Aan de ene kant grenzend aan de weg, de andere zijde aan het Boschveld, aan de derde kant aan Anton Kreusen en aan de vierde kant aan de erfgenamen van Piter Vanweers.
Dit huis met schuur en stal is opgetimmerd van steen en leem, hetzelve heeft geen verdieping; in den voorgevel aan de straat is een venster uitziende op den misthof, als mede een kleene deur dienende tot ingang. Dit huis heeft een zolder overdekt met een stroo dak; de schuur en de stal zin insgelyks gedekt met stroo; onder het huis is geen kelder; hetzelve bevind zich met ap en dependentien, gewaardeerd in de stamrolle der grondbelasting aan een jaarlysche zuivere inkomst van zeven-en negentig en een halve cents, en wordt bewoond en gehouden door Hendrik Vandenberg.
3: een stuk land genaamd Herisdal, grenzend aan het land van de weduwe Holz, Nicolaas Vaessens en aan het Simpelvelder Bos, geakkerd door de beslagen partij.
4: een stuk akkerland ter plaatse genaamd Bokersveld (waarschijnlijk is Boschveld bedoeld), grenzend aan de pachthoeve Drintelen, de heer Olislagers en Antoon Kreusen, beploegd door de beslagen partij.


Noot: De pachthoeve Trintelen het nu Trintelerhof, gelegen buiten Trintelen aan de Eyserweg 2 en toen eigendom van graaf de Malet de Couypoigny waarbij graaf de Malet de Coupigny bedoeld werd.

Marie Isabelle Josephina Victoire Olislagers, dochter van Jan Leonard Hubert Olislagers, heer van Meerssenhoven, Itteren etc en burgemeester geweest van Maastricht, trouwde in 1827 met graaf Charles Guillaume Marie Mallet de Coupigny (1782-1833).


5: Akkerland gelegen in het Boschveld, grenzend aan Jan Hendrik Schils (=Jan Hendrik Schillings), Piter Franssen (= Pieter Maessen uit Trintelen en de heer Olislagers, beakkerd door beslagen partij.
6: Akkerland gelegen in het Boschveld, grenzend aanland van de heer Olislagers, verscheidene erfgenamen en Marc Vanweers. Beakkerd door de beslagen partij.
7: Akkerland gelegen te plaatse genaamd de Nachtegaal (Rossignol), grenzend aan land van Jan Vanweers, pachthof Drintelen, Jan Gatzen, beakkerd door belagen partij.
8: Akkerland gelegen in de Kuppersberg, grenzend aan Jan Vanweers, de heer Olislagers, bebouwd door belagen partij.
9: Een weide in Eys, grenzend aan de Simpelvelderweg, de heer Coenegracht en aan de Grootenweg, gehouden door belagen partij.
10: Een huis met schuur, stal, hof en weide in Eijs, grenzend aan de Simpelvelderweg, Nicolaas Prickaerts en aan de kerk van Eys. Dit huis, opgebouwd met steen en leem heeft in de voorgevel aan de straat een deur met drie vensters; ter zijde van het huis insgelijks een venster; achter het huis vind men de schuur, moeshof, weide en stal. De schuur en de stal ziin ook opgetimmerd van leem en zijn bedekt met stro. Onder het huis is een kelder; boven hetzelve is een zolder overdekt met een strodak. Het huis heeft geen verdieping, bewoond door beslagen partij.

1852

kerkgraaf eijs
Hun huis in Eijs bij de kerk

Jan Pieter van Weersch, koster had destijds op 8 november 1848 zijn testament gemaakt.

Toen zijn vrouw al in 1844 was overleden en hij in februari 1851, zonder kinderen nagelaten te hebben, gingen de erfgenamen Creusen naar de notaris. Maria Creusen had onroerend goed in 1831  van haar overleden ouders Nicolaas Ceusen en Anna Maria Straeten geërfd.

Omdat Jan Pieter  en Maria geen kinderen hadden, erfden de anderen.

Dus kwam er een aantal mensen bij de notaris Nijst
1: Jan Willem Ortmans, landbouwer uit Heerlen die handelde voor en namens vier minderjarige kinderen van zijn overleden zus Maria Anna Ortmans die gehuwd was met Leonard Creusen, Zij overleed in Eijs.
Die kinderen waren: Gertrudis, Maria Agnes, Pieter Joseph en Maria Christina Creusen
en Maria Catharina Hubertina Creusen, zonder beroep, uit Eijs, volwassen dochter van genoemd overleden echtpaar.
2: Pieter Joseph Creusen, landbouwer uit Hagelsteijn gemeente Aubel in eigen naam en als toeziend voogd over de minderjarige bovengenoemde kinderen.
3: De kinderen van de overleden Maria Agnes Creusen en Pieter Houppermans: Anna Maria Creusen gehuwd met Pieter Staeten, Gertrudis Houppermans getrouwd met Leonard Hollands, Helena Houppermans, Jan Houppermans en Agnes Houppermans, allen landbouwers in Eijs.
4: de kinderen van wijlen Maria Elisabeth Creusen en Francis Baumans: Nicolaas Baumans, Anna Maria Baumans gehuwd met Jacob Hendrik Smits, wever in Luik.

Zij verkochten tijdens een openbare verkopen haar percelen in Eijs:
1: bouwland aan de Karstraat, A 2208
2: bouwland aam Boerenberg A 2341
3: bouwland aldaar A 2346
4: bouwland aldaar A 2332
5: bouwland op de Karstraat B 2335
6: bouwland aan de Tandel A 1445

Deze percelen waren na  het overlijden hun tante Maria Creusen van hun oom Jan Pieter van Weersch, koster in Eijs.

Ze werden gekocht door Pieter Straeten in huwelijk met Anna Maria Houppermans. De inzet was ƒ 808,-. De uiteindelijk koopsom was ƒ 1.034,24.

22 juli 1873

Toen verschenen Jan Willem Vliegen, Pieter Rohe en Jan Pieter Straeten, allen landbouwers woonachtig te Eijs in de gemeente Wittem bij de notaris. Zij handelden als leden van de kerkfabriek van Eijs, 

en

partij 2:
De heer Jan Mathijs Merkelbach, landbouwer en grondeigenaar woonachtig te Wittem: handelende namens de gemeente Wittem in hoedanigheid van Burgemeester dier Gemeente en tot het volgende gemachtigd (…) ter andere zijde
Welke comparanten verklaarden de volgende overeenkomst gemaakt te hebben:


1: De comparanten te eenre hebben namens de gemelde Kerkfabriek aan de gemeente Wittem afgestaan Een huis met schuur en tuin grootte zamen drie aren vijf en zestig centiaren gelegen te gezegd Eijs in het dorp en thans bij het kadaster bekend onder sectie A nummer 3231, 1661 en 2455, welke erf aan de Kerkfabriek toebehoort als zijnde haar hetzelve met meer andere goederen gelegateerd onder zekere lasten door wijlen Joannes Petrus Van Wersch bij deszelfs uitersten wil opgemaakt bij acte verleden voor den notaris Kerckhoffs te Wijlre den achtsten November achttien honderd acht en veertig.

2: De comparant andere zijde heeft zich namens de Gemeente Wittem verbonden om het huis op kosten der fondsen van de Sectie Eijs af te breken en te hertimmeren en hetzelve met den tuin na aftrek der schuur en van het gedeelte tuin hetwelk aan de weduwe Heschkens afgestaan is zooals hier na zal blijken altoos te doen dienen tot gebruik en bewoning van den tijdelijken kapelaan der parochie Eijs, zonder dat de Kerkfabriek hoegenaam iets zal behoeven bij te dragen voor het afbreken of den wederopbouw van dat gebouw of tot vergoeding voor het gebruik of de inwoning van den tijdelijke kapelaan.

3: Mocht het gebeuren dat door tijdsomstandigheden of door welke oorzaak ook geen kapelaan te Eijs mocht aanwezig zijn, zal gemeld erf door het gemeentebestuur verhuurd worden, zoodanig echter dat zoo wederom een kapelaan in de parochie Eijs mocht aangesteld worden, die verhuring zal ophouden en drie maanden na eene deswege voor het Kerkbestuur te doene kennisgeving, waarna het erf wederom ter beschikking en ten gebruike van den tijdelijken kapelaan zal zijn.
 De helft der huurpenningen, die het erf zal opleveren zullen door de gemeente aan de Kerkfabriek uitgekeerd worden.

4: Indien geen kapelaan meer voor de parochie Eijs zoude aangesteld worden, en het erf door het Gemeentebestuur mocht verkocht worden, dan zal de koopprijs voor de helft door het Gemeentebestuur aan de Kerkfabriek moeten uitgekeerd worden.

Tot berekening der registratierechten verklaarden de partijen de waarde van het door de Kerkfabriek aan de gemeente Wittem afgestane erf te schatten op driehonderd gulden en de onzuivere huurwaarde der door elke partij in ruiling afgestane eigendommen te schatten op ’s jaars twee gulden.
Alsmede verschenen Maria Christina Creusen winkeliersters en herbergierster weduwe van wijlen Nicolaas Heschkens woonachtig te gezegd Eijs welke verklaard heeft ten behoeve der gemeente Wittem afgestaan te hebben de open plaats liggende ten weste van de open plaats die achter gemeld huis ligt . Kadaster A 1660.

Klik hier voor Jan Van Wersch in de Simpelveldse Tak.

error: