Genealogische website Warsage

Op deze dag, 3 mei 1866, kwamen de rechthebbenden op de nalatenschap van het echtpaar Maria Elisabeth Van Weersch, overleden te Simpelveld op 18 december 1833 en echtgenote van Jan Michiel Bisschoff en de rechthebbenden op de nalatenschap van haar broer Jan Jozef Van Weersch, overleden Simpelveld 29 maart 1857 voor notaris Hoho uit Wittem. De erfenis werd verdeeld.


Iemand van de aanwezigen kraste de tweede E in Weersch tot tweemaal toe door. Dus volgens diegene moest het Van Wersch zijn. Deze doorkrassing is niet officieel vastgelegd in de akte.

 

In de akte worden de vier kinderen uit het huwelijk genoemd.

1: Pieter Jozef Bisschoff, landbouwer, handelend in eigen naam en als bewindvoerder van zijn minderjarige kinderen, verwekt in huwelijk met Cornelia Janssen.
2: Johanna Maria Bisschoff, getrouwd met Jan Willem Hubert Lousberg.
3: Maria Catharina Bisschoff en haar man Hubert Jozef Vermeeren, smid,
4: Jan Michiel Bisschoff getrouwd met Maria Catharina Vinders en namens hun kinderen.

 

De goederen

De nalatenschap bestond uit onroerende goederen gelegen in Simpelveld

1: Een huis met een daarnaast gelegen oud huis met varkensstal, schuur, paardenstal en koestal met open plaats en mestplaats aan de Eirmstraat, aan een zijde grenzend aan Van Weersch, aan de andere zijde Kleijnen en Van Weersch met de hoofdkant aan de Eirmstraat kadastraal nummers D 526, 527, 529 geschat op ƒ 1.102,- 
Verder vele stukken bouwland, boomgaarden, bomen etc verspreid over Simpelveld ter waarde van ƒ 8.106,-
2: weide, D 530
3: tuin: C 340
4: boomgaard aan de Friethof tussen Kleinen en Berger aan de Eirmstraat D 534
5: bouwland gelegen aan de Martensgraaf of de Teleheij, C 508
6: bouwland aldaar liggende, C 509
7: bouwland gelegen in het Boschveld, C 233
8: bouwland gelegen in Boschveld, C 233
9: bouwland genaamd de kleine weide, gelegen aan de Birkeweide, A 441
10: bouwland genaamd De Groote Weide aan de Birkeweide., A 437 (Maria Catharina Bisschoff en haar man Jozef Vermeeren verkochten dit stuk via notaris Hoho in november 1867 aan Renier Hubert Reinders getrouwd met Maria Anna Engelen woonachtig in Klein Soureth in gemeente Heerlen voor ƒ 80,- akte 212.
11: bouwland gelegen in het Langveld en genaamd Den Sleutel, B 503
12: bouwland, B 502
13: bouwland genaamd het kleine Rouschbunder, B 594
14: bouwland genaamd het Stegeltje gelegen aan de Martensgraaf, C 416
15: bouwland op de Krodel, C 492
16: bouwland gelegen in het Molsbergerveld aan de Slagboom, A 353
17: bouwland gelegen op het Hondrukkerveld of aan de Puschkensheide, A 318
18: hooiland aan de oude Molen genaamd de Grote Beemd, D 566
19: hooiland aan het Broek en genaamd de Kleine Beemd, D 612
20: bouwland genaamd Het Rouschveld gelegen in het Langveld, B 1213
21: bouwland op den berg of op de Muts, B 642
22: bouwland gelegen in het Boschveld aan de Wittensteen, C 164
23: bouwland gelegen aan de Martensgraaf genaamd Plattenmorgen, C 463
24: bouwland gelegen aan de Eijkeplei,  C 468
25: bouwland gelegen aan de Martensgraaf, C 454
26: bouwland gelegen aan de Martensgraaf genaamd De Kardinaal, C 834
27: bouwland gelegen aan het Schiltervoetpad C 706
28: bouwland gelegen op de zeven vierdel of de Kroun, C 244
29: een kanadas en zes kersenboompjes
30: drie kersenboompjes, twaalf kersenboompjes, vijf essen, drie kanadassen een eikje, een esp, een beuk, een eik, twee essen, 11 kanadassen, 1 kanadas. Verspreid op de velden.
31:  vier essen, acht elzen, vijf kanadassen

Alles bij elkaar geschat voor ƒ 8.106,-

Het kadaster verdeelde grond in wijken. Wijk A was altijd het centrum, en de wijken B en verder ;lagen altijd buiten het centrum.

 

Deze goederen kwamen voor het grootste gedeelte uit de nalatenschap van wijlen Johannes Petrus Van Wersch, echtgenoot van Maria Anna Bisschoff, die het weer had uit de nalatenschap van zijn overleden ouders Johannes Van Wersch en Johanna Catharina Brouwers, alsmede van zijn broer Jan Stephaan Van Wersch die het perceel C 244 had. Dit had hij per ruiling verkregen op 11 oktober 1795.

 

De onroerende goederen nagelaten door Maria Elisabeth Van Wersch bestaan uit de helft van al de hiervoorgaande, behalve de pecelen Sectie D nummer 527 en Sectie C nummer 508 en uit een waarde van ƒ 3.928,50. De stukken van Jan Jozef Van Wersch vertegenwoordigen een waarde van ƒ 249,-

 

Deze goederen zijn bij wettelijke erfopvolging overgegaan op de eerder de genoemde Pieter Jozef Bisschoff, Johanna Maria Bisschoff en Maria Catharina Bisschoff en Herman Jozef Bisschoff, overleden 19 januari 1866, ieder voor een vierde deel.

Doordat Herman overleden was zonder vrouw en kinderen, erfden zijn broer en zussen ieder een derde deel van dat vierde deel.

Daar echter Maria Elisabeth Van Wersch overleden is vóór Anna Catharina Henssen, eerste echtgenoote van Pieter Jozef Bisschoff, zoo is het door dezen laatsten bekomen vierde gedeelte uit de nalatenschap zijner moeder bij het overlijden zijner genoemde echtgenoote, plaats gehad hebbende te Simpelveld den dertienden februari achttien honderd twee en vijftig voor de helft overgegaan op zijne twee kinderen Jan Michiel en Nicolaas Jozef Bisschoff, de eerste overleden zijnde den vijftienden Januari achttien honderd vijf en vijftig en de laatste overleden zijnde den vier en twintigste December achttien honderd drie en zestig.

 

Verdeling

Deze nalatenschap werd weer verdeeld ook onder de kleinkinderen en hun ouders.

 

1: Pieter Jozef Bisschoff kreeg een vierde en een derde in de helft van drie vierde van een vierde, en een zevende in de wederhelft van drie vierde van een vierde te zamen voor zes en zestig twee honderd vier en twintigste, met andere woorden: hij kreeg ƒ 2,388,375 te verminderen met het hierboven vermeld aandeel van zijn kinderen ter waarde van ƒ 276,224. Dus kreeg hij ƒ 2.112,154.

 

2: Johanna Maria Bisschoff kreeg een waarde van zes en zestig tweehonderd vier en twintigste  of ƒ 2,388,375

 

3: Maria Catharina Bisschoff voor een gelijke waarde van zes en zestig twee honderd vier en twintigste Dus ƒ 2,388,375.

 

4: Jan Michiel Bisschoff voor een zestiende of veertien twee honderd vier en twintigste. Hij kreeg ƒ 506,62

 

Van de tien kinderen van het echtpaar Joannes Petrus van Wersch getrouwd met Maria Anna Bisschoff werden er maar twee volwassen. De andere acht kinderen overleden allemaal op jonge leeftijd.

Klik hier voor Maria Elisabeth Van Wersch in de Simpelveldse Tak.

error: